iMz^a-^zicrisr van Modes, Linptiën, Wollengoederen. Pelterijen, maïs» TOT ÜITKEERING b ij OVERLIJDN, Katholieke Illustratie 12 &&WÊMM SMSIÖÜU MRU'S BffllfiDfflM ffl 1DER111 i BELGIË Maiia's Heiligdontmen in Frankfijk, Daiischland, enz, Handelswerk, NAAI- STIKMACHINES. MAATSCHAPPIJ Waalwijksche Snelpersdrukkerij. &c JJ3TT~!£"V EIR, STOOMKETELS en WERKTUIGEN een prachtige PIANINO in palissander-kast de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 3 Heuvelstraat 4. ffi TILBURG. LINGERIES en HEERENARTIKELEN gevestigd te UTRECHT6 December 1847. „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 Sf 21, Amsterdam. Bij Antoon Tielen, te Waalwijk, teekent men in op den Zestienden Jaargang Negentig Cents. DEN HEER CUYPERS, TE 'S-GRAVENHAGE, MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS TEVENS VOORRADIG: SlS 5 Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. Directeuren: W. P, INGENEGEREN en J. P. BOL. VAN wekelijks 8 pagina's, groot formaat en 4 a 5 fraaie gravures. Deze jaargang wordt geopend met eene novelle J. H. VAN DER LANS, Alle inteekenaren hebben recht op de premiewerken Ad Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken EnvelopesBriefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Enveloppen, van af fl.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten JANSEN, Zomerdienst van 1882. Eintl°5et9B.0S5 Slis lf S'3 9'5° 11'4312;59* .r-~-'N\ £35^:— Van af heden GROOTE EXPOSITIE der coinpleete sorteering |1 ™orm ^sortiment ongegarneerde hoeden» prachtige voeren en'-ms» cffi Woemea. P™* fluweel, peluche en ottoman in de nieuwste SM «Hij kleuren. Eene fijne keuze (dernière nouveauté). cm Rijke voorraad soliede pelterijen, in de nieuwste modellen aan lage prijzen. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene mtkeenng bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingan worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTEN Bode voor Waalwijk. UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" en van v AI\ DER Prijs per kwartaal DOOR do.i L bescbfJ™g van al wat er merkwaardigs in ons land en daarbuiten gebeurt za een belangrijke plaats in de Illustratie innemen en aanschouwelijk worden gemaakt door tal van Iraaie gravuren. Op dat gebied bevatten de eerste nummers een bezoek aan de Arnhemsche tentoon stelling voor locaalspoorwegen en tramwegen, eene reis in Egypte, door een student enz Be wandelingen door Nederland zullen worden voortgezet en belangrijke inrichtingen en ia brieken beschreven. OP Als prijs voor rebus No 1 wordt uitgeloofd: uit de fabriek van ter waarde van VIJE-HONDERD GULDEN beveelt zijne Drukkerij, die van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Voor het bedrukken met firma en adres wordt f 1.— in rekening gebracht. te WAALWIJKhebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: fc eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde woi;dt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utreeht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.4'5. S"B°10 19B0X' 5'55 8,29 9'55* 12 1,3 3'39, 5,S* 8,30 Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6,14 7.31* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12 29* 1,30 4,18 5,30 9. 10.47. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,55* 5,1 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 6 8/0 10 12.2* 1,52 4,4* 710 Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8 26 Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,71,43*'3.5 5,59* 6.47 9,27. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10 28* 12,40 1,40 3.5 5,15 6,55* 7.55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8 52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Ooster spoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 5.1, 6.9.43. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6.9. 9.10.10.57 Tilbure-'s Bosch. 7.48, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.30, 11.44, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7 30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11 50 2 57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10,25 2 32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda8,47*9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,8 2,43 5.42* 7.26. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. xr Waalwijk3.30 Heusden5.30 u OverigeWerkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk.- Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uurl Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond, ??1! Waa!wijk (zomerdienst 15 ,w. ^aar.fc tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n (Winterdienst lo October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Capelle naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. b Vertrek van Capelle: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm ca 8 35 ure en nam. ca. 3.45 ure. J ca.V6A0e ure!an WaalwiJk naar Raamsdonksveer 5.30°ure.k Raamsdonksveer «a&r 's Bosch vm Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geerlruidenberg-Kaatsheuvel. ,Zerïlk van Kaats1heuvel des Maandags en Dins- ffii tn°rgens 1,- ure; de overije dagen wfih ?M °n nag' ^re de3 mor£ensvan Waal wijk s Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige fei l Zondags ca- 3.30 des morgens, vertiek van Geertruidenberg na aankomst der rtÜ*)tJllt. H°tterdamMaandag en Dinsdag 1 uur to namiddag: °Tei'ige werkdaSen Rijks Postkantoor tc Tilburg. Geopend: Dagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u s avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiën; Op de werkdagen van 9 uur s m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av tot 5 uur 'sav. vr"oeSi?eeStdfgeiï0van 6'30 'sm» tot 8 uur s m., van 9,30 s m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av up Aon- en Feestdagen van 8 uur 'sm tot Q av^nt^'' Van' 12 t0t 3 UUr 'Sav- en van V uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwegen. Eiken dagook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. 6 Rijks Postkantoor te Waalwijk, 's ?vo°ndsn(idagelijks van 8 uur ,8"m- tot 9 uur Voor storting: en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van qui tan tien alleen op werkdagen van 9 uur'sm. tot 3 uur'sav. gen Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5 30 uur sav. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur s avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m tot 9 uur s m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3 30 uur 8 uur/0' 5'30 UUr'3aV' van 7 ttur 's avonds tot

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4