Nummer 87. Woensdag 1 November 1882. 5 i Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen, BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Zwitserland. Oostenrijk, Duitschland. Italië. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. gen). J (IS .aomojfvoov Jawiax •gr.I 9^013 n:>9 J:iai l^tabod •a.~~r~rr^WT,ommuur liilO 11 ni to eomboollao J9il '>il vjb bnniedoi oCI. \fiig nrt oJJiw 9(I nri bas noiaw 09096134 'jb ^bllosoCI ?'0V9S o nsv [32 Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Het Journal officiel lieeft een besluit bekend gemaakt, waarbij maatregelen worden voorge schreven tot het gebruik van dynamiet. Er zullen formaliteiten te vervullen zijn om aan de fabriek dynamiet afgeleverd te krijgen en de formaliteiten zullen verder voortgezet worden tot aan de plaats waar men het gebruiken wil. De regeering heeft besloten een blijvende'be zetting te houden te Montceau-les-Mines. Ua tijdingen uit Lyon luiden zeer ongun stig en vele rijke inwoners verlaten de stad. Allerlei maatregelen worden voor de veiligheid der burgers en tot bescherming van de open bare gebouwen genomendoch het is alsof ook de stedelijke regeering overtuigd is, dat wat men ook doe, een uitbarsting onvermijdelijk is. Wel zegt de officieuse Havasdat de gebeurte nissen te Montceau en te Lyon geheel op zich zelf staau maar het is bijna zekerdat zij het uitvloeisel zijn van een complot, dat uit het buitenland bestuurd wordt. De lakenfabrikanten Courmouls-Houlès te Mazametin het departement Tarn, hebben den volgenden brief ontvangen ,zEerste waarschuwing van het hoofd van den opstand te Mazamet. //Ik moet u berichten dat het dynamiet bin nenkort zijne werking zal doen zien op uwe fabriekalsook op de werkplaatsen van alle fabrikanten te Mazameten dat gijir. gezel schap van alle volksuitzuigersdoor het Parij- sche dynamiet-comité ter dood veroordeeld zijt." z/Leve de sociale revolutie Deze brief was blijkbaar met de linkerhand geschreven. Wij vinden voorts vermeld, dat een menigte andere personen weer dreigbrieven hebben ont vangen. Onder dezen de Soeurs de la Visita tion te Maconde mijndirecteur te Montceau- les-Mines de heer Chagotdie evenals de pastoors met den dood bedreigd werd deze brief droeg het postmerk Parijs, terwijl de heer Chagot den volgenden dag er een ontving die aan het postkantoor te Berlijn gestempeld was de heer Jeannin, maire te Montceau, de heer Gaspard Duvernedirecteur der pannebakkerij te Montlu^on. Havas bericht dat tijdingen van nieuwe wan ordelijkheden, van het ontvangen van dreigbrie ven het aanplakken van oproerige biljetten, van het gevangen nemen van verdachte personen enz. ontvangen zijn uit Lyon Chalon-sur-Sa- one Marseille Montceau Roar.ne Perreux GreuzotMacon Neuville-sur-Saöne (waar een kistje met 28 kilo dynamiet in beslag genomen is), AnnonayValence, Amiens en Bourges (•waar een kruisbeeld door dynamiet is gespron- Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentien voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie- bureau van Adolf Steiuer,Hamburg. Reclames 15 cent perregel op rekendedat de nieuwe bey van zijn kant ook gehecht zou zijn aan Frankrijk. Dit we- derkeerig vertrouwen zal het tot stand brengen der vereisckte hervormingen verhaasten, die hij, CJombon, zal helpen bevorderen, zonder opliet ouderscheid van nationaliteit te letten. De heer Cambon heeft aan de buitenlandsche vertegenwoordigers te Tunis eene circulaire doen toekomen waarin hij hun kennis geeft van den dood van Mohamed-es-Sadok en van de troon bestijging van Ali-bey. yan (je tjen katoenspinnerijen en twijn- derijen te Roubaix zijn vier geslotenomdat de syndicale kamers van werklieden hare mannen bevolen hadden er het werk te staken. De zes overige inrichtingen zijn nu de patroons van de vier tot stilstand veroordeelde spinnerijen en twijnderijen te hulp gekomenmaar de geza menlijke patroons hebben in eene bijeenkomst beslotenom hunne werkplaatsen te sluiten indien de syndicale kamers het bevel tot werk staking niet ingetrokken zullen hebben. - Een vijfjarig knaapje, te Parijs een aan vallig kind op het oogwerd dezer dagen door zijn moeder voor den commissaris van politie en verscheidene geneeskundigen gebracht. Het kind was akelig onhandelbaar, woest en bloeddorstig. Het had reeds herhaalde malen getracht zijn eenjarig broertje te dooden en verklaardeals hij groot en sterk genoeg waszijn moeder te zullen vermoorden. De uitkomst van het onder zoek was dat de moordlustige kleine naar een krankzinnigengesticht werd gebracht. Het raadhuis van Marseille heeft dezer dagen een zijner schoonste sieraden verloren. Het schild met het wapen der staddat den voorgevel versierde een kunstwerk van Puget waarvoor Engelsche liefhebbers indertijd schatten boden is losgeraakt en op de straatsteenen in duizend stukken gevallen. In de rue de Vannes te Parijs is een in aanbouw zijnd huis ingestort. Zeven werklieden werden onder het puin bedolven en zwaar ge kwetst daaronder vandaan gehaald. Een hun ner overleed reeds aan de bekomen wonden. De Fransche bank heeft alle keldervensters van haar gebouw laten dichtmetselen. De politie spoort twee Engelschen op, die bij verscheidene groote bankinstellingen omstreeks twee millioen frank aan Engelsche banknoten gewisseld hebben van 100 p. st. en 200 p. *t. elk. Al die banknoten waren valsch. Een bankier had 400.000 fr. van dat papier gewisseld. Te Lyon had de politie de vorige week huizoeking gedaan bij iemand, die verdacht werd van het heimelijk vervaardigen van dynamiet. Het vermoeden bleek gegrond te zijn maar de vervaardiger was niet te vinden. Men zeide dat hij reeds over de grenzen was. Eenige dagen later heelt de politie hem echter ontdekt in een huis nabij Lyon, waar hij zich verborgen had gehouden. De bey van Tunis is Zaterdag overleden De wettige opvolger, Ali-bey is plechtig met het oppergezag bekleed geworden, zonder dat er eenig incident plaats had. Cambon, de Fran sche minister-resident, heeft hem de gevoelens van toewijding ea eerbied der Fransche regeering te kennen gegeven. Hij verklaarde dat hij er Wolseley^ kwam heden middag ten vijf uur op het station van Charing Cross aan. Ondanks den regen was er eene groote volksmenigte aan het station die den generaal toejuichte. De geweldige regen duurt in alle deelen van Engeland voort. Verscheidene streken in het dal van het Theemsgebied zijn overstroomd. Te Margate woedde, blijkens een Zaterdag middag ontvangen Reuter-telegram, sedert een groote brand. Reeds was eene geheele wijk vernielden de brand breidde zich tengevolge van den feilen wind steeds uit. Men heeft nu zekerheid, maar zeei treurige zekerheid omtrent het lot lot van de drie En gelschen Prof. Palmer, Gill en Luit. Charrington Uievan Suez uithet binnenland introkken tot aankoop van kameelen voor het Engelsche leger. Het blijkt dat de gouverneur van Nakhlo hen heeft doen gevangen nemenenna van alles beroofd te hebbenhen naar den rand van een afgrond heeft laten brengenwaar hij hun de keus lietof zij er in wilden springen of den dood door den kogel wilden ondergaan. Prof. Palmer koos het eerste en sprong naar beneden; de beide anderen werden doodgeschoten; hunne lijken heeft men akelig verminkt terugge vonden maar dat van Palmer nog niet. Het gebeurde heeft in Engeland groote ver ontwaardiging gewekt. Haar men uit Sierra Leoua berichtzijn de Engelsche zendelingen John en Williams, die met hunne vrouwen terechtstonden wegens den moord van een jong meisje, tot dwangarbeid veroordeeld en wel Williams en zijn vrouw tot 20 jarenJohn tot I8Ys jaar en zijn vrouw tot twee jaren. De verooroordeelden hebben het vermoorde meisje met nog ean anderdat evenals zij uit den dienst van John was weggeloopenbijna ongelooflijk wreed mishandeld. Zij bonden de beiden rug aan rug, geeselden hen onbarmhartig, lieten heil toen in den brandenden zonneschijn liggen en wreven de wonden met peper in. Een der arme slachtoffers bezweek aan de gevolgen van die pijnigingde andere bleef in leven. Omtrent den hevigen storm die Dinsdag in Engeland woedde worden een aantal treurige bijzonderheden medegedeeld. Op vele plaatsen zijn de rivieren buiten hare oevers getreden en uitgestrekte gronden zijn overstroomdvooral in Wiltshire en Somerset. De aan de Theems gelegen voorsteden van Londen stonden onder water; te Bristol werd een groot deel van de stad (men rekent van 300 huizen) overstroomd en daarevenals te Wimbornevoer men in schuiten door de straten. Te Biistol stortten twee huizen in gelukkig nadat de bewoners ze verlaten hadden en verscheidene andere dreigen mede te bezwijken. Stratford on Avon, Fvesham en de omtrek van Stafford stonden ook geheel onderwater. Verscheidene personen kwamen om het leven. Het spoorwegverkeer was op vele plaatsen gestremd en groote schade werd op de wegen aangericht. Ie Cattistockbij Dorchesterstortte een spoorwegbrug, door 't water ondemijnd, in, juist toen een trein uit Bristol er over heen was gegaan. De achterste waggon viel in het water, maar er was gelukkig niemand in. De locomo tief werd beschadigd en de stoker en machinist werden gekwetst. Bij Sleaford ontspoorde een trein door het wegzakken van de rails op den doorweekten weg. Drie personen werden bij dat ongeluk gewond.' Op vele plaatsen zijn boomen uit den grond geruktschoorsteenen afgewaaid en verscheidene menschen werden door steenen enz. gekwetst. Een wagen woei met voerman en paard te water. Ook te water kwamen tal van ongelukken voor. Op de kust vergingen verscheidene schepen, bij larmouth strandde een onbekende bark, wier bemanning in de golven om het leven kwam. Op het kanaal had een aanvaring plaats tussehen den Engelschen ijzeren klipper Benares en het Italiaansche stoomschip Gerarda, waardoor het laatste zonk, en negen matrozen verdronken. Op de Theems zonken 30 bootjes en ter hoogte van Bessemer's staalfabriek verging een schip, welks bemanning echter gered werd. Alvensleben op 4500 meter van de kathedraal Dan volgen op den linker Moezeloever de ter bestrijking van het dal bestaande werken Kameke en Ilindersin. Op den rechter Moezeloever ligt ver zichtbaar boven het dorp St. Juliushet groote fort Manteuffel3000 meter van de kathedraal, 2000 meter van het fort Steinmetz en 6500 meter van het fort Alvenleben verwü- derd. 3300 meter verder naar het zuiden vindt men het omvangrijkste werk der vestingfort Goeben, op 3300 meter van de kathedraal Het tusschenliggende terrein wordt door het fort Zastrow gedekt. Eindelijk sluit het tussehen Moezel en Seille gelegen fort Wurtemburg, 4900 meter van de kathedraal verwijderd dezen kolossalen gordel van forten. Verscheidene der opgenoemde werken zijn met de bekende giet ijzeren diaaibare pantsertorens van Gruson voorzien. Ook uit Zwitserland komen verschrikkelijke tijdingen over het weder en de door de elementen aangebrachte verwoestingen. In het Grindelwald woedde een vreeselijk orkaan, die alle gebouwen in de ongeveer 3500 inwoners tellende gemeente vernietigde en de beroemde heerlijke bosschen in het dal vernielde. Merkwaardiger wijze werd geen mensch gedood. Nu de uitslag der verkiezingen voor den Pruisischen landdag bekend is blijkt, dat niet de liberalen maar de conservatieven aan den vvinnenden kant zijn en dat vooral de nationaal- liberaleu schade' hebben geleden. Voor de liberale partij is dit eene te grooter teleurstellingdaar zij meende te mogen staat maken op een winst van een 70tal nieuwe zetels. Het volgend beknopt overzicht der inrich ting' yan de vesting Metz die thans eindelijk voltooid is en het model eecer verschanste leger plaats van den tegen woordigen tijd mag heeten, is ontleend aan de Allg. Mil. Zeit. Eerst in 1866 werden op deze eeuwenoude vesting de beginselen der nieuwere versterkingskunst toege past door den aanbouw der vier gedetacheerde forten Si. Quentin PlappevilleQuelen en St. J alien. In 1870 waren slechts de beide eerste afgewerkt. Zoodra de Duitschers in het bezit der vesting gekomen waren, gingen zij met den bouw der beide andere voort. Tevens werd met den aanleg van twee nieuwe uitgestrekte werken, nl. de forten Manstein en Prins August van Wuitemberg een begin gemaakt. Door de vergrooting van het fort Zastrow en den bouw der kleinere forten Kameke en Hindersin, v erd ten slotte de positie voltooid. De dertig kilo meter lai ge fortengordel begint nu met°hct op een domineerende hoogte gelegen fort Friedrich Karl en het fort Manstein. De afstand van de ongeveer iu het midden der stad gelegen kathe draal bedraagt 3500 meter. Noordelijk en op 1500 meter daarvan verwijderd, verheft zich Oberdanxde bedrijver van den bekenden bommen-aanslag te Triestis ter dood veroor deeld maar wegens de onthullingen door hem geaaan omtrent het geheime Italiaansche genoot schap waartoe hij hoorde, zal hem waarschijnlijk gratie worden geschonken. Aanhoudende regens hebben in Karinthië overstroomingen teweeggebracht, die nog grooter afmeting hebben dan die van Septembel De valleien van Mo 1 en Gail zijn overstroomd en de gemeenschap afgebroken. cemëldUlt Innab^uck, wordl 7an 28 October Tengevolge van den aanhoudenden regen is Unfl!P°,0rTegVerkeer i°J Zuid-TyoI op verschil lende plaatsen gestremd. Uit alle berichten blijkt dat men vreest voor nog erger rampen dan bij de overs rooming van onlangs daar de werken ter voorloopige voorziening zwak staanen de grond overal wegbrokkelt. 1 R°mein^che correspondent van de Times berichtaat hij door de welwillendheid van den hoogleeraar Seal*, geneeskundig inspecteur van het ziekenhuis Santo Spintoin de gelegenheid was tegenwoordig te zijn bij het onderzoek van het lijk van een jongmensch waarop dr. Pletro Teninettivan Verona proeven had genomen Ze V,°°htd«* hÜ uitgevonden tot of v»neH° n '^e,D helzij van menscheu of van dieren. De uitkomsten van het onder- zoek nu waren hoogst verrassend. De bedoelde persoon was den 12 Augustus gestorven aan een longziekte, en het vocht werd hem 36 uren na het overlijden ingespoten. Toen de lijkkist van gewoon hout den 8sten dezer geopend werdbevond men dat het lijk in volkomen hadden heStandK Seb,even wasde ledematen hadden hare buigzaamheid behouden en deden denken aan iemand, die slechts voor eenige uren was gestorven. De schedel, borst en oL uerbruik werden vervolgens geopend, en de hersenen, het hart en de ingewanden werden alle evenals de ledematenzoo gaaf mogelijk bevonden. Nadat dit onderzoek had plaats gehad, werd het lichaam, de hersenen en de ingewanden bewaard voor een nader onderzoek dat den 25sten dezer, dus 17 dagen later, plaats had. Bij het binnentreden van de zaal was er niet de minste onaangename lucht te bespeuren. De armen en beeuen en andere deelen van het lichaam waren zacht en lenig. De hersenen ongen en verdie op eene bijzondere tafel waren gelegdhadden op het eerste gezicht een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1