Nummer 90. Zondag 12 November 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Gemeenteraad van Waalwijk. De Echo van het Zuiden, ilflUI M tas, Win Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duuschland worden alleen aangenomen door het advertentie, bureau van Adolf Strikes,Hamburg. Reclames 15 cent perrege} y/ OPENBARE VERGADERING op Maandag 6 November 1882, nm. 6 uur. Tegenwoordig alle leden. De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige worden na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter zegtdat tengevolge van het eervol ontslag aan den onderwijzer Smijers ver leend, eene vacature ontstaan is. Op de be grooting voor 1883 zijn de noodige posten voor het onderwijs uitgetrokken, en wel o. a. f1000 voor den eersten onderwijzer en t 650 voor den tweeden. Spreker stelt aan den raad de vol gende vragen lo. Tegen welk salaris zullen we oproeping doen? 2o. Welke acteu zal de nieuwe onderwijzer moeten hebben De heer Van Es merkt op dat men bij een vorige oproepingtegen een salaris van f 800 goed geslaagd isvoor onderwijzers die de hoofdacte hadden met aanteekening voor Eransch en Duitsch14 sollicitanten hebben zich toen opgedaan; onder dezen waren er die de gevraagde acten niet bezatenmaar in alle geval waren er genoeg om een goede keus te doen. Hij zou in denzelfden trant handelen. Dat er f1000 op de begrooting is uitgetrok ken is waarmaar dit bindt niet. Hij zou met f800 beginnen; dan kan men later het «.racte- ment verhoogen als men iemand heeft die goed voldoet met Smijers zijn onlangs ook onder handelingen gevoerddie echter mislukten. De voorzitter herhaalt de vraag welke acten de onderwijzer zal moeten hebben en geeft nader inlichtingen omtrent die vakken. De heer Van Es stelt voor dat men iemand zal oproepen met de hoofdacte voor de vakken van AIen L. en M. (Fransch en Duitsch,) terwijl P. (wiskunde) tot aanbeveling zal strekkeu. De heer Van der Heijden meent dat de heer Van Es heeft laten doorschemerenom later meer te geven dan bij de oproeping bepaald is; spreker verklaart pertinent daartegen te zijn; voor f 800 zal men zeker niemand meer krijgen met aanteekening voor FranschDuitsch en wiskunde. Hy zon het beter achten in eens f 1000 uit te lovendan zal men meer en knappere sollicitanten krijgen; later byslag keurt hij at. De heer Van Es is voor eene oproeping tegen f800 omdat men daarmede vroeger ook goed is geslaagdweggaan zullen allen als zij kans zien om hoofdonderwijzer te wordenhij zou daarom wenschen met f 800 te beginnen en langzamerhand meer te geven om voor een tijd te binden. De heer Van Heijst is er voor de onderwijzers goed te beloonenmaar tegen f 1000 in eens wel zou hij willen geven tot f1000 toe; bijv. f 800 voor het eerste jaar en dan f 50 meer voor elk jaar dat de onderwijzer in betrekking blijft, tot f1000 toe; als dit in de oproeping vermeld wordtzal het zeker animeeren. De heer Van Riel keurt dit niet af; lang zamerhand méér geven is beter. De heer Van der Heijden merkt op dat men door het tractement in eens op f1000 te be palen toch zeker meer sollicitanten zal krijgen. De heer Van Siel wijst op het voorbeeld dat men aan Smijers gehad heefthad men dien meer gegevendan was hij gebleventelkens veranderen werkt nadeelig op het onderwijs. De heer Timmermans zou liever zien dat een voorstel betreflende het salaris en de eischen van B. en W. uitging; dit daargelaten wenscht hij over iets anders te spreken. Hij heeft dezer dagen de opmerking gehoord of het niet zijn nut kon hebben in plaats van eene jaarwedde te annonceeren van f 1000 die te stellen op f800 met genot van vrije inwoning of f200 vergoeding voor gemis daarvandaardoor zou te gemoet gekomen worden aan gehuwden of die van plan zijn te huwen. Spreker heeft dit zoo gehoord en vindt het belangrijk genoeg om het aan den raad mede te deelen. De voorzitter zegt dat de zaak op die wijze wel wat anders is ingekleed maar toch dezelfde blijft. Hij heeft niets tegen f800 maar was men vroeger tot f 1000 overgegaan dan was men zeker voor 3 of 4 jaar gesteld geweest. Nu blijkt het dat de onderwijzers dadelijk solliciteeren. Geeft men f 1000 met het voor uitzicht om aan de normaalschool geplaatst te worden, dit zal een prikkel zijn om te vragen jen te blijven. De heer Timmermans zegt dat volgens het door hem aangegeven plan, gehuwden zien dat er voor eene woning voor hen gezorgd is. De heer Van Iersel merkt op dat bij de vorige oproeping a f 800zich ook gehuwden hebben opgedaan. De voorzitter zegt dat de toestand sedert aan merkelijk is veranderdwij zelf geven f 600 voor een onderwijzer enkel met de acte als hulponderwijzer. De heer Van Heijst zegt dat zij hier kans hebben om aan de normaalschool benoemd te worden als leeraardat zij dan zich zeiven oefenen kunnen en daarbij een salaris van f 300 genieten bevalt de benoemde werkelijk dan kan men hem meer dan f 800 geven. De heer Timmermans gelooftdat bij een redelijke jaarwedde men wel een gehuwde zou krijgen of iemand die van plan is te huwen. Bij gelegenheid dat Smijers subsidie gevraagd had heeft spreker den heer Van Iersel hooren ver klaren dat hij was tegen subsidiemaar vóór oproeping tegen hooger salarishij hoopt hem thans aan die zijde aan te treffen. De voorzitter meent, dat als iemand benoemd wordt tot onderwijzer alhier, die de bekwaam heden bezit voor leeraar aan de normaalschool hij bijna zeker kan zijn van benoemd te worden. De roorzitter oordeelt de zaak genoegzaam toegelicht en zal eerst het voorstel van den heer Timmermans in omvraag brengen. De heer Timmermans merkt op, dat hij geen bepaald voorstel gedaan heeftmaar als de voorzitter een voorstel wil doen in den geest, waarin hij Timmermans gesproken heeft, zal spreker er zeker voor stemmen. De voorzitter zegt dat het alleen in een an deren vorm gekleed is. De hoer Van Es ziet er ook geen verschil in; alleen zou men dan nog het bezwaar hebben dat de gemeente voor huisvesting te zorgen had. De heer Van der Heijden vraagt of ingeval de titularis f1000 verlangde zonder huisvesting, die hem dan gegeven zouden wordenhetgeen door den heer Timmermans toestemmend wordt beantwoord. De voorzitter brengt nu in omvraag of de oproeping zal geschieden op een salaris van f 1000 of f800. Met 7 tegen 4 stemmen wordt besloten het salaris te bepalen op f 800 en dus op die jaar wedde een oproeping te doen van een onderwijzer met de hoofdacte, met aanteekening voor Fransch en Duitsch. Voor f1000 stemden de heeren Quirijns Timmermans, v. d. Heijden en de voorzitter. De voorzitter deelt mededat is ingekomen een verzoekschrift van P. Van Huiten, aannemer alhierverzoekende kwijtschelding van de boete, door hem beloopen omdat hij de school te laat heeft opgeleverdhij grondt zijn verzoek op het slechte weder, dat hem belet heeft geregeld door te werken. De voorzitter heeft er niets tegen het verzoek toe te staan. De heer Van Iersel vraagt welke reden er is om de boete van dm aannemer der school kwijt te schelden, terwijl de boete op den aannemer der haven is toegepast. De voorzitter zegt dat de reden daarvan is, dat bij de school geen meerdere kosten van opzicht zijn gekomen dit is de eenige boete van den aannemer der haven geheven. Overigens heeft Van Huiten volgens verklaring van den opzichter en van den architect alles goed volgens bestek afgewerkt en alles uitgevoerd, wat hem gelast is. Bij acclamatie het verzoek toegestaan. De voorzitter brengt ter tafeleen schrijven van gedep. staten, waarin de raad verzocht wordt om te dienen van bericht en raadomtrent een schrijven van mevr. de wed. Van Riel, te Erp. In dat schrijven beklaagt adressante zich dat door een vroegere doorbraak van de Ooster- havenkade een haar toebehoorend perceel land gelegen langs die kadegroot nadeel heeft ge leden dat het bestuur van den buitenpolder niets gedaan heeft om den toestand te verbeteren niettegenstaande de polderlasten verhoogd zijn; dat het polderbestuur genoemd perceel kan koopen a f 600 het Waalwijksche hont, maar dat de polder maar f 500 wil gevendat uit bet rapport vau den ingenieur Schevichaven blijkt, dat de toestand der havenkade slecht is dat nu het gemeentebestuur van Waalwijk 6 a 700 M. slecht zand op de kade geworpen heeltwaardoor haar opnieuw schade is ver oorzaakt. Zij verzoekt de tusschenkomst vau gedeput. staten, opdat de polder de kade verzware en in goeden toestand brenge. Het polderbestuur heeft op bovenstaand schrij ven geantwoord dat dr adressante zich vergist met te zeggen, dat de polderlasten verhoogd zijnintegendeel zijn zij gebracht van f 12 op f 8. dat de polder niet Kan overgaan tot verbe tering der kade, daar er nog geen vergelijk was getroffen met de gemeente Waalwijk en dat adressante haren grond niet wil afstaan voor f 500 per hont, hetgeen een zeer voldoend bod is, met het oog op de ferkoopen der laatste jaren dat de polder niet ontkent den toestand door den ingenieur Schevichaven gesteld, maar dat dit de schuld is van de gemeente Waalwijk. Het polderbestuur concludeert, dat ged. st. by mevrouw Van Riel er op aandringen, dat zij den grond afsta voor f 500 per hont. Tevens verzoekt het de tusschenkomst van ged. staten bij den gemeenteraad van Waalwyk om spoedig tot een vergelijk te kunnen komen. Burgem. en weih. stellen den raad voor aan gedep. staten te antwoorden dat de polderlasten in den buitenpolder over 1882 bedragen t 8 per hectare tegen f 12 in '81 en f 15 in '80 en '79; dat wy, evenals de adressante overtuigd zyn, dat de achterste gedeelten der Oosterkade zich in een slechten toestand bevinden terwijl de gemeente dan ook het polderbestuur bij deur waarders exploit verantwoordelijk gesteld heeft wij ontkennen ook bepaald, dat dr. slechte toe stand der kada door toedoen van het gemeente bestuur zou zijn veroorzaakt; dat de vraagprijs der adressante van f 600 per hont ons billijk voorkomtte meer omdat het polderbestuur de omkading van het in 80/81 gevallen gat willekeurig gelegd heeft, waardoor adressante veel land verloren heeft. Onzes in ziens was de polder verplicht geweest de kade op de oude plaats te brengenterwijl de polder niet alleen verplicht is voor een perceel, maar voor den geheelen polder te zorgen. Ook heeft de gemeente daardoor belangryke schade geleden door verzanding der haven en een ontstane kuil, waarin een schip is gezonken, waarvan nog een proces tegen de gemeente aanhangig is. Volgens overeenkomst met het polderbestuur, welke overeenkomst is goedgekeurd bij besluit uwer vergadering van 28 Juni II., van 30 Maart 11., heeft de gemeente ruim 1000 meter grond geleverd en dus niet wederrechtelijk bedoelde grond op het eigendom van de adressante ge stort. Wij hebben geen kennis, dat het polder bestuur iu deze geene overeenkomst met adres sante had. Wij raden u het polderbestuur uit te noodigen de kade van den polder goed in orde te maken. De beer Van der Heijden vindt dit concept heel mooier zijn echter eenige zaken in die hem niet bevallen. De gemeente heeft dat land van Mevr. Van Riel willen koopen voor den aangegeven prijsmaar dit moet men nu niet bekend maken om den polder te benadeelen. De heer Van Iersel i» er voor de waarheid te zeggen; de gemeente heeft er f8600 voor geboden; 'tis 1.85 Hectaren groot dat is 15 hontdus ruim f 600. Dit is een publieke zaak. De voorzitter zegt dat ged. staten reeds van een en ander kennis hebben omdat hun auto risatie gevraagd is. Er is dus geen bezwaar tegeu de vermelding, De gemeente en de polder hadden bij dat land evenveel belangde ge meente. voor de haven; de polder voor de kade; beiden hebben vergunning gevraagd om het te koopen en beiden hebben die gekregen. De haer Van Iersel heeft mede een concept- antwoord opgemaaktdat hy voorleesthet luidt als volgt: Dat het de waarheid is dat door het zwaar afkomend bovenwater in den winter 1880/81 een gat is gevallen in de oosterkade der haven langs het perceel hooi- en weiland van Mevr. de wed. Van Riel dat het waterschapsbestuur van den buiten polder van Waalwyk niet veel haast heeft ge maakt met het dichten van dat gatmaar zich bepaalde bij een zwakke omkading, welke in de maand Augustus daaraanvolgende nog doorbrak, waardoor de polder voor een groot gedeelte nog wat ondergeloopenwaardoor ingelanden heel wat schade werd toegebracht dat deze omkading daarna wel is verbeterd uoch dat het eigenlijke gat toch in de kade is geblevenwaarschijnlijk omdat de dichtma king daarvan aan het waterschapsbestuur te kostbaar voorkwam dat gespoelde gat thans voor haren is inge nomen althans bij de verbetering der haven tot voorkoming van ongevallen voor de scheep vaart is uitgediept en geëgaliseerd dat het land van mevr. de wed. Van Riel is groot 1.85.60 Heet. of nagenoeg 15 hont Waal wijksche benaming genoemd land verledeu jaar in publieke veiling is geweest en dat alstoenvolgens besluitge nomen in de raadsvergadering van 14 Febr. 1881, het gemeentebestuur van Waalwijk eeo persoon heeft afgevaardigdom genoemd land aan te koopen voor f 8600plus de kosten ad 13 dat genoemd land evenwel nog hooger was gemijnd en opgehouden dat de gemeenteraad het onnoodig acht om tegen de rapporten van den heer ingenieur Schevichavenwaarop rekwestrante wijstiets in te brengen datwat aanbetreft het zand6 a 700 m.. dat gemeentebestuur van Waalwyk wederrechte lijk op meer genoemd perceel zou hebben laten ophoopenis geweest niet 6 a 700 m., maar was 1000 m. dat het gemeentebestuur heeft vermeend dit te mogen doen krachtens overeenkomst met het waterschapsbestuur. Voorts constateert de gemeenteraad dat de kade in kwestie vóór dat het gemeentebestuur de werkzaamheden tot verbetering der haven aanvingwas in slechten toestand, bewijs daar van dat het waterschapsbestuur by de verbree- ding en verbetering der haven 1000 m*. grond bedongen heeft om dezelve te verzwaren. Eindelijk billijkt de gemeenteraad de recht matige klachten van mevr. de wed. Van Riel en is de schade haar toegebracht en mogelijk nog te brengenniet onaanzienlyk te achtendaar gelaten de vraag welk bestuur hieraan het meeste of alles heeft toegebracht. De heer Timmermans vermoedtdat, toen gedep. staten bovenbehandelde stukken afzonden, zij nog geen kennis droegen van het laatste rapport van den gemeenteraad in zake de haven kwestie. Het dag. best. heeft nu een antwoord aan ged. st. gereed gemaakt, dat zeker cp vele punten juist zal zijn en op andere zal tegen gesproken worden. Daartegenover komt weer een lange nota van den heer Van Iersel. Spreker weet niet of er wel zooveel haast bij is. Hy vat alles nog niet goed. Er zijn twee stukken van gedep. staten, een lang antwoord van den raad, een lang gerekte nota van den heer Van Iersel. Hij wenscht dat die stukken alie ter visie wor den gelegd en dat de behandeling worde uitge steld dit is beter dan nu een besluit te nemen, waarvan men de portee niet vat.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1