Rant en Bink, Notaris BINK Onderwijzer, jaarwedde fBOO, Huidenberichten. Marius Van der Kolk, Fransis Van de Goor. ONDERWIJZER, Burgerlijke Stand. Handelsberichten. ?ADVE RTENTI EN, ft Dr, J. J. GRIBLING, H. M, A. KAAG. Hooi en Stroo, grauwe en blauwe Erwten, bruine en witte Boonen, Aardappelen VERKOOPEN: BERICHT VAN INZET. Bericht van den makelaar J. C. VAN HOUTEN. Op 1108 695 1182 349 50 362 250 n 9y2 rtfV met te WAALWIJK. Aan op Maandag 20 November 1882, Provisioneelen op Maandag 4 December 1882, finaal, telkens des avonds 7 ure, Onder Drongelen. Koop I. op Maandag 13 November 1882 Finaal worden Verkocht: Een perceel hooiland onder Besoijen, het elfde over de Oude straat, groot 58 aren 10 centiaren, behoorende aan P. DE BEVER te Cromvoirt. Ingezet en verhoogd tot f1450.-— c. Uitsluitend vóór Nederlandsche dames. Borduurwerk. Een geborduurde stoelbekleeding (rug en zitting) eigen ontwerpuitmuntende door sierlijkheid van tcekening en harmonie van kleuren. De premiën zullen bestaan in zilveren en bronzen medailles. De. ingezonden stukken blij ven ook bij bekroning eigendom van de in zenders. De beoordeeliug is opgedragen aan de commissie van het museum. Van de ingezon den voorwerpen zal eene tentoonstelling worden gehouden in een der lokalen van het museum tijdens de jaarlijksche algemeene vergadering van den raad van bestuur, in de maand Mei 1883. Inzending met besloten naambriefjes vóór 1 Mei 1883 aan het Museum van Kunstnijver heid op het Paviljoen te Haarlem. Niet slechts tot Veghel, zooals men meldde, maar tot aan de fabriek van de firma Raaij- makers te Helmond is de geheele spoorbaan van de stoomtrarawegmaatschappij 's BoschHel mond gelegdbehoudens eenige kleine aanslui tingen welke binnen weinige dagen gereed zullen zijn. Ook niet twee maar vier locomo tieven en het noodige getal personen- en goe derenwagens zijn reeds hier en te 's Bosch aan gekomen. De baan van 's Bosch tot Veghel is geheel gereed en iedereen verwondert zichdat dit gedeelte nog niet in exploitatie isdaar sinds eenigen tijd alle beletselen zijn uit den weg geruimd. Eenige eigenaren van gronden onder de gemeenten Herpt en Bern en Nederhemert heb ben zich tot de staten dezer provincie gewend met verzoek tot oprichting van een waterschap over eenige gronden in die gemeenten gelegen en wel onder de benaming van //Buitenpolder van Bern en Nederhemert." De adressanten achten de oprichting van het waterschap noodzakelijkaangezien thans de waterkeerende werken door verschillende belang hebbenden worden onderhouden en vaak bij het nemen van buitengewone voorzieningen de zoo hoogst noodige samenwerking en eenheid ont breken. Uit Texel wordt geschreven Na de redding van vier man der equipage van het gestrande barkscaip Day Star, ver keerde de kapitein met de overige bemanning in groot gevaardoordien het weer verergerde en de branding onophoudelijk over het schip sloeg. Geen der schuiten in de nabijheid zag kans het schip op zij te komen. Eindelijk on dernam schipper P. Zegel het waagstuk, stuurde met beleid zijn schuit door de branding en slaagde er met groot gevaar in de 5 schipbreu kelingen te redden. De namen der kloeke man schappen, die met Zegel de redding volbrachten, zijn: Jb. Koorn K. Dogger, P. Schellinger Jb. Kuijper en K. Krijnen. Een paar uren nadat het schip verlaten was vielen de masten. De Day Star had 400 ton rails en 160 ton steenkolen geladen. Van den inventaris is een klein gedeelte geborgen. Door de politie te Tilburg zijn vier be faamde personen ingerekend die op heeterdaad betrapt zijn terwijl zij in een slagerswinkel spek en audere voorwerpen ontvreemdden. Ook is aldaar gearresteerd een persoon die in een on bewoond huisdat tot bergplaats van appelen en peren diendedaarvan eenige mudden had gestolen. Te Strijp zijn twee woningen met stal en schuur, het grootste gedeelte van den inboedel benevens drie varkens en twee runderen een prooi der vlammen geworden. Eene woning met inboedel was welde andere niet verzekerd. Zooals men weetwordt de vermeerdering van werkzaamheden, die de invoering van de postspaarbank voor de postbeambten meebrengt, door het rijk extra beloond. Zoo is aan den brievengaarder te Oudehoornvoor zijne be moeiingen met de postspaarbank over 1881, een bedrag toegekend van 9y2 cent. Eene gehuwde vrouw te Borkel, die zich voor eenige oogenblikken uit hare woning verwijderde, liet haar kindje in eene wieg onder toezicht van haar achtjarig zoontje achter, hem vermanende goed op de kleine te passen. Nauwlijks was de moeder buiten, of het knaapje nam een geladen pistool uit eene lade en speelde daarmede. Plot seling ging de haan overen de kogel trof het kindje in de wieg in het voorhoofd. De kogel was zoo diep in de hersenen gedrongendat er niets meer van te zien was. Het kind is nog in leven. den ondernemer dezer vertooning dezelfde is die prins Louis Napoleon vermoord heeften dat dit door niet weinigen geloofd wordt, zoodat het tentje een druk bezoek heeft. Aanrandiugen op den openbaren weg be- hooren gelukkig hoe langer hoe meer tot de zeldzaamheden, zoodat het dan ook te Gronin gen verklaarbare bevreemding wektetoen men daar hoorde dat op een nacht de postbode Balster die van daar naar Winsüm looptop den weg is aangevallen. Naar zijne vei klaring hebben drie- mannen hem na eene hevige wor stelingzijn horloge en f385 ontrukt! Zijn gelaat droeg sporen van verwondingen. Na tuurlijk wordt alles aangewend om ineer van die zaak te weten. ^Baardwijk11 November. Inde laatst ge houden vergadering der schoen makersveri eniging alhier heeft de voorzitter voor zijne betrekking bedankt. Druncn 10 Nov. In de openbare raadsverga dering van heden is de begrooting dezer gemeente voor den dienst 1883 vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 17.455.71V2- Benoemd tot hoofd der school in de kom dezer gemeente II. G. Klerx, onderwijzer te Vlijmen. Tot wethouder, ter vervanging van den over leden wethouder, is benoemd A. M. van den Bosch. Berkel, 7 November. Heden voormiddag, half elf ure, brak een brand uit in onze gemeente in een burgerwoning aan den Heikant. Daar het patroonfeest onzer gemeente dien dag gevierd werd, was het volk in de kerk, zoodat ergeene hulp kwam opdagen; de geheele inboedel behalve het veeis verbrandgelukkig dat de wind guistig wasvoorde belendende gebouwen. Huis en inboedel zijn verzekerd bij de brandwaarborg maatschappij te 's Bosch; de oorzaak is onbekend. Van 3 tot en met 10 Novemb. 1882. WAALWIJK. BevallenJohanna Maria Catrina van Hilst ^eb. De Breuer z. Elisabeth Brok, geb. Van Ier Aa, d. OverledenJohannes Rudolphus van Loon, 18 j. DRUNEN. OndertrouwdLambert van de Wetering, 36 j. en Goverdina Pullen, 31 j. Michiel van Balen, 34 j., te Elshout, en Maria Bertha van de Wetering 33 j. Gehuwd: Johannes Knippels, 42 i. en Johanna Klerx; 32 j. Andries Van Delft, 27 j. en Cornelia Klerx, 25 j. Bevallen-. Maria Mimpen, geb. Pulles, z. Walthera Broermijn, geb. ltobben d. Johanna Maria van Herpen, geb. Snijders, z. OverledenPetronella Allegonda van Dal, echtg. van Johannes Van Wezel, 46 j. Antoon Van Vegchel, 17 j. Elisabeth Friederich Greve, 3 j. aaygKJwanimTiTiii1» i iwii n«awT>ria}cmmH De goederentrein van de Z. O. spoorweglijn komende van Nijmegen ontspoorde Dinsdag avond ten 8 uur nabij de Diezebrug bij 's Her togenbosch. Dertien wagens ontspoorden en kwa men gedeeltelijk op de lijn van den staatsspoorweg terecht, waardoor het verkeer op de beide lijnen gestremd was. Het ongeluk, waarbij geen menschenlevens zijn te betreuren, is veroorzaakt door het kantelen van een rail. Alleen de brugwachter had het ongeluk door de locomotief gegrepen en omver geworpen te worden. Hoewel de trein over hem heen stoomde, kwam hij met eenige kneuzingen en den schrik vrij. Het verkeer op beide lijnen is thans weer hersteld. Woensdag ochtend liep een bagagewagen van den sneltrein van Utrecht via Geldermalsen naar Nijmegen tusschen Kuilenburg en Geldermalsen in brandwaardoor die trein een half uur ver traging ondervond; Hoe gemakkelijk een deel van het publiek zich bij den neus laat nemen blijkt uit het feitdat op de kermis te Oud-Beierlai.d te zien is een Zoeloedie volgens het voorgeven van WAALWIJK10 November. Op de jaarmarkt van heden was de handel in hoornvee zeer bevredigend de aanvoer bedroes 521 stuks. Kalfkoeien golden f 260.a 325.dito vaarzen f190.— h 260.— Het slachtvee was ook goed gewild, terwijl veel jong vee voor de stalling tegen hooge prijzen werd verhandeld. Biggen 8 k f 14 per stuk. In granen was de omzet niet groot. Prijzen stationair. Boter aangevoerd 1135 kilo van f 1.a f 1.24 per k. In huiden en leder is het zeer stilde prijzen blijven nagenoeg onveranderd. Udenhout8 Nov. Aangevoerd 1225 kilogram van f 1.30 tot f 1.44. Oisterwijk, 8 Nov. Boter. Aangevoerd 2280 kilo van f 1.45 a f 1,68. Eieren 5'/2 ct. per stuk. Waspik, 9 Nov. Boter. Aangevoerd 400 K.G. van f 1.09 h 1.30. ROTTERDxAM, 9 November. Bericht van de Makelaars BREUKELMAN en DE MONCHY. In de heden gehouden inschrijving werden tot vaste prijzen verkocht No 110. 155 Tjilatjap runder- ca 5y2 k. 111. 94 Oost-Ind. 3y2 112. 812 33/4 ff 113. 637 Tjilatjap buffel 92/5 114. 507 IP/, 115. 265 Oost-Ind. 9 10 116. 117 ,f runder „5 118. 1002 Batavia buffel 9ye 119. 1498 Cheribon liy6 120/127. 800 drooggez. Afrika. 12 150. 361 drooggez. Haïti ca. 63/4 152. 172 Sourabaya rund. 53/4 154. 129 ,f 5y2 Deze twee laatste nos. per s.s. „Conrad" van Sourab. lossende, op zeilende conditiën. Opgehouden werden No 117. Ca. 500 Sourab. runder ca 3.08 k 128/149 ca. 2200 drooggez. Afrikaansche circa 12 k. 151. G/A 1681 Sourab. rund. ca. 3.05 k 153. EC/A 1018 3.12 k Deze twee laatste partijen per „Conrad" lossende op zeilende conditiën. HUIDEN-VEILING te Rotterdam op Dinsdag 14 November 1882, namiddags 2 ure, in het lokaal „Verscheidenheid en over eenstemming" aan de Scheepmakershaven, van ex stoomboot „Handel". Kav. 1/11. C 1108 droge Buenos Ayres os- en koe-, weg. dooreen ca. 10 k. Kav. 12/18. P 695 dito dito kalfsvellen, weg. ca. 5 k. Ex stoomboot „Baltimore." Kav. 19/30. C 1182 dito dito os-en koe- weg. dooreen ca. 10 k. Kav. 31/33. P 369 dito dito kalfsvelleu weg, ca. 5 k. Ex stoomboot Plato". Kav. 34/37. WP 362 dito dito koe-, weg. 9 h 10, k. Kav. 38/40. WP 250 dito dito dito, weg. 10 a 12 k. Kav. 41. WP. 50 dito dito os-. Ex stoomboot Ariadne". Kav. 42/48, R 709 dito dito os- en koe- weg. dooreen ca. 10 k. S 238 dito dito dito 8 k. en daaronder. 378 8 a 10 k. 10 a 12 U I 173 103 29 12 a 15 15 k. en hooger. 296 stuks in sorteering. Circa 1300 10 November 1882. Veiling op Dinsdag 14 November 1882, DIRECT NA AELOOP der ten 2 ure te houden veiling van 1404 droge Buenos Ayres ossen- en koe- Kav. 62/63. 120 os en koe 4 a 6 k. tt 64/67. 412 6 8 v/ 68/72. 485 8 10 k. 73/74. 185 10 12 ft 75/76. 140 n ff ff 12 14 77. 62 - 14 k. en hooger. Heden werden afgedaan 400 drooggez. Afrikaansche huiden, weg. ca. 12 k. ex laat ste inschrijving, tot vaste prijs. De veilingen van droge Buenos Ayres huiden op Dinsdag 14 November alhier te houden, zullen NIET in het lokaal „Verscheidenheid en Overeenstemmiug" aan de Scheepmakers- haven, doch in het „NOTARISHUIS" aan de GELDERSCHE KADE gehouden worden. Van de op heden gehouden inschrijving werden gegund 154 Tjilatjap runderhuiden 5V2 k. 9* 37, 812 33/4 637 buffelhuiden 9.40 509 7.70 265 9.04 117 runderhuiden 4.43 1002 Batavia buffelhuiden 9.21 1498 11.18 361 droge Haiti runder- circa 63/4 172 Soerabaya runderhuiden 5.73 129 5.54 600 drooggez. Afrikaansche 1172-12 Opgehouden werden 500 Soerabaya runder 3.08 1681 3.05 1018 3.12 1045 1312 V 14 dezer komen in VEILING droge B. Ayres os en koe ca. 10 k kalfsvellen 5 os en koe 10 kalfsvellen 4<3/4 ossen 12/15 koe 9/10,, 10/12,, deze drie partijen op wicht gesorteerd. droge B.Ayres os en koe ca. 9s/4 k. GETROUWD Hoorn8 November 1882. Mijnheer en Mevrouw GRIBLING, zoo mede weerszijdsche familie, betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling. WaahoijJc, 8 November 1882. (puike jammen), alles uitmuntende qualiteit, te bekomen bij Wel, Sus, is dat zoo'11 beleediging, wan neer ge eens gevraagd wordt met iemand behoorlijk afrekening te maken Ge waart altijd zoo'n flink koopman, die zich in den VEE-, HOOI-, STROO-, KEI- en BAZALTHANDEL zulk een voortref- felijken naam wist te verschaffen En hebt ge dan altijd niet goed afgerekend? Ik geloot dat ieder, die het geluk heeft in zaken kennis met u gemaakt te hebben, wel weet op wat knappe manier ge betaalt. 'tSpijt me overigens dat ik, die beter den hamer dan de pen kan besturenmij een kleine aanmerking moet veroorlooven betrekkelijk de rekening tusschen 011s, welke ge op 9 November in de courant ter alge meene beoordeeling gaaft. Ik corrigeer dezelve volgens mijn boek als 1881. 20 October. Een hanglamp geleverd f 3.00 IJzerdraad en ophangen - 0.25 22 Een lamp vernieuwd - 1.20 31 Een nieuwe ballon - 0.48 1882. 24 Februari. 15 stuks lood. - 0.22y2 13 Maart. Een ijzeren braadpan - 1.35 26 Mei. 25 stuks lood - 0.377a 17 Juni. Een ballon en dwijl - 0.68 19 Augustus. Huur suijboonenmolen - 0.10 September. Een lamp geleverd. - 13.75 Totaal. f21.41 29 October 1881 werd door Van de Goor een mantel geleverd k 10.50, Dat ge bovengenoemde lamp in October 11. een gulden beneden inkoopsprijs verkocht, kan misschien als een staaltje uwer koop- mans-ervarenheid geldenik echter raakte in zeer goede luimtoen ge mij dezelve met 100 pCt. betaaldet, waarvoor ik u dan ook onder dankbetuiging heb gecrediteerd. Uw voormalige leverancier, P. GLOUDEMANS. DE NOTARISSEN te Waalwijk, zullen ten verzoeke hunner principalen ten herberge van J. A. VAN SCHIJNDEL, te Baardwijk, in het openbaar genaamd „Oude Waag", kadaster sectie B., no 105 en A. no 220, zamen groot 1 heet. 39 aren 60 centiaren. Koop II. Een perceel Wei en Bouwland, ter plaatse genaamd Aals- veld, kadaster sectie B., no 16a en 16A, zamen groot 2 heet. 1 are 20 centiaren. Genoemde notarissen geven informatiën. des avonds ten 6 ureter herberge van C. v. d. VELDE te Besoijen zal door te Waalwijk, Zoo spoedig mogelijk wordt te Waalwijk, N-Br., wegens benoeming van den tegen- woordigen titularis eldersgevraagd een! eerste (HULP) in het bezit der hoofdakte en akten voor Pransch en Duitsch. Wiskunde strekt tot aanbeveling jaarwedde f 800. Stukken worden spoedig ingewacht, uiterlijk voor den 20sten dezer bij den Burgemeester.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3