Nummer 91. Donderdag 16 November 1882. 5e Jaargang. L Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Gemeenteraad van Waalwijk. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Aövertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie, bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames!5 cent perregei OPENBARE VERGADERING op Zaterdag 11 November 1882, vm. 11 uur. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heer Zijlmans. De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige worden na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter vraagt of de raad na inzage der stukken die ter visie gelegen hebben zich kan vereenigen met het antwoord aan ged. st. zooals het door B. en W. is voorgesteld. Hij heeft het concept van den heer Van lersel nauw keurig nagegaan en vindt er bijna geen verschil in, (Beide concept antwoorden zijn opgenomen in no 90 van de Echo). De heer Timmermans wenscht de orde ver anderd te zier»hij zou eerst het ingekomen voorstel van den polder willen behandelen; het be sluit daaromtrent zou misschien wijziging van het antwoord ten gevolge hebben. De voorzitter antwoordt dat het bericht aan gëd. st. in de vorige vergadering is aangehouden en nu het eerst moet behandeld worden. De heer Timmermans blijft van oordeel dat bet besluit van den raad omtrent het voorstel van den polder van invloed kan zijn op het antwoord aan ged. st. De voorzitter meent dat dit er geen invloed op mag uitoefenen. Er is een beschuldiging bij ged. st. tegen de gemeente ingebrachtdaarop moet geantwoord worden. De heer Van lersel meent dat de laatste zinsnede van zijn concept toch zeker wel daarin opgenomen dient te blijven. De voorzitter wenscht dat de onnauwkeurigheid betreffende het innemen van het gespoelde gat door de gemeente er uit blijve. De heer v.Es zou de schade door Mevr. Van Hiel geleden niet opvijzelendit punt moet eerst later uitgemaakt worden. De heer Van lersel geeft in overweging den raad te laten beslissen welke der twee concepten zal worden aangenomen. De heer Van Heijst deelt mede dat hij de zaak besproken heeft met heeren gedep. en ook met den comm. des konings. Naar aanleiding van die besprekingen geeft hij in overweging dat de raad ged. st. officieel verzoeke om het geschil langs administratieven weg te termineeren; ged. st. zullen dan hier komen om partijen te hooren en wederhooren. Alles kan dan mondeling behandeld worden door al dat schrijven wordt de toesiand slechts meer venijnig. Leiden de bemoeiingen van ged. niet tot het gewenscht resultaatdan kan men nog naar bevinding handelen. Verder deelt spreker mede dat hem door het polderbes'uur het mandaat is opgedragen om aan den gemeenteraad een nader voorstel als ultimatum te doen. De voorzitter merkt op dat de heer Van Heijst de zaak vooruitloopt; het voorstel van den polder komt eerst later aan de orde. Spreker is altijd van oordeel geweest dat gedep. st. nooit toe stemming zouden geven om te procedeeren zonder bevorens de zaak hier te hebben onder zocht maar dit neemt niet weg dat wij hen vooraf zoo goed als mogelijk is, moeten in lichten. De heer Timmermans had gewenscht dat de heer Van Heijst zijn voorstel gesteund had om de orde te wijzigen; die spreker zou dan gekregen hebben wat hij nu verlangt. Wat nu betreft de concept antwoorden van B. en W. en van den heer Van lersel op het schrijven van ged. st. van 2 November, de heer Van der Heijden heeft daartegen reeds in de vorige vergadering bezwaren uitgebracht. Bij nadere lezing is ook bij spreker het gevoelen versterktdat er punten in worden behandeld die het beter was te verzwijgep. Punten waarover Mevr. Van Riel en het polderbestuur het eens zijn zooals de slechte toestand der kade, hoeven niet verder aangehaald te worden. Alles te ontleden wat er verder in voorkomt is niet goed. Hoe korter het antwoord is hoe meer bijval het zal vinden en ook beter passen bij de conclusie van het laatste rapport der commièsie en ook bij dat van het polderbest., dat den wensch uitdrukt de zaak te beëindigen. Spreker zou wijzen op net rapport goedgekeurd in de vergadering van 31 Oct. De voorzitter keurt dit afhij vindt het con cept antwoord goed. Het is zoo kort mogelijk; de feiten zijn voor de eer der gemeente en van den gemeenteraad uit elkander gezet om ged. st. een nauwkeurig inzicht te geven in den stand der partijen. Hij zal niet toegeven tenzij de raad anders beslisse. Hij wenscht het voorstel van B. en W. in omvraag te brengen. De heer Van der Heijden vraagt of, ingeval dat voorstel mocht vallen, daarin ligt opgesloten dat de raad zich voor het gevoelen van den heer Timmermans verklaart. De voorzitter antwoordt datals het voorstel van B. en W. valt, de raad een ander voorstel kan formuleert n. De heer Van Heijst is van oordeel dat het veel meer de zaak zou bevorderen met ged. st. mondeling te confereeren; de wederzijdsche grieven konden dan worden opgesomd en pogingen in het werk worden gesteld om die bij te leggen. Men zou daar verder mede komen dan met zoo'n stuk vol met beschuldigingendie kant noch wal raken. De zaak verveelt den raad verveelt den polder, verveelt ged. st. (en het publiek Red.) Wij draaien steeds in een cirkel rond. De voorzitter deelt dit gevoelen in geenen deele. Wel zal hij graag zien dat ged. staten par tijen hooren maar vooraf moeten zij nauwkeurig op de hoogte zijn der feiten. De stukken heb ben alle ter visie gelegen voor de leden, zoodat allen er kennis van hebben kunuen nemen. Ged. staten mogen ze ook wel onderzoeken. De heer Van Es zegt dat de stukken door ged. staten aan den raad zijn gezonden; wij zijn dus verplicht om te antwoordenzij vragen ons bericht en raad wij moeten hun die geven De voorzitter brengt het voorstel van B. en W. in stemming, De uitslag was dat vijf leden zich voor en vijf leden zich tegen hetzelve ver klaarden zoodat de stemmen staakten. Inge volge het reglement van orde is het nu aange houden tot de volgende vergadering. Voor stemden de heeren Van E9 Mombers, Van RielQuirijns en de voorzitter. Tegen de heeren Van Heijst, Hoffraans, Van lersel, Timmermans en Van der Heijdeu. De voorzitter deelt mede dat is ingekomen het volgend voorstel van den buitenpolder lo. Het bestuur van den buitenpolder zal de 1000 M3 grond van de ooster- naar de westerkade overbrengen, len minste als het water zulks niet belet. 2o. De verbetering der oosterkade komt ten koste van den polder. 3o. De gemeente betaalt aan den polder eene som van f1000 terwijl de f500 vroeger door den polder toegezegdvervallen. De eene helft van die f1000 te betalen na de wegruiming van het zand, de andere helft als de kade hersteld is. De heer Van Heijst stelt als gemachtigde van den polder nader voor ten einde tot eene minnelijke schikking te gerakende som door de gemeente te betalen te bepalen op f800 in plaats van f 1000. De voorzitter wenschtalvorens deze voor stellen in behandeling te brengen, mede te deelen wat door B. en W. in deze zaak gedaan is. Zij hebben den raadgever der gemeente geraadpleegd. Deze heeft gezegd dat de gemeente een contract kan sluiten onder de navolgende voorwaarden lo. De polder brengt den grond over van de ooster- op de westerkadeop een door hét gemeentebestuur aan te wijzen plaats. 2o, De houten beschoeiing langs de haven moet door de gemeente onderhouden worden zij heeft daarvoor geen permissie noodig van den polderuitgenomen voor het aanbrengen van landvesten, 3o. De verbetering der kade i» voor rekening van den polderde gemeente draagt in de kosten bij eene som van f 600 waarvan wordt ingehouden f 100 voor de verbetering van den weg in de Putsteeg, De verbetering der kade geschiedt onder toe zicht van het gemeentebestuur. De polder zorgt d^t de dagvaarding van mevr. Van Riel wordt ingetrokken en stelt zich in alle geval verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Overigens wordt sterk ontraden op andere gronden eene overeenkomst te sluiten. De heer Van lersel zegt dat er nu twee voorstellen zijneen van den buitenpolder en een van het dag. best., die beide geld zullen kosten. Er ontbreekt echter een rechtskundig advies. Hij wenscht te vernemen of de gemeente bij eene eventueele procedure gevaar loopt dezelve te verliezen. Is dit laatste het geval dan zou hij in schikking treden is het dag. best. echter van oordeel dat de gemeente geen gevaar loopt dan zou hij de zaak haren loop laten. Kan de voorzitter hem hierop geen voldoende inlichtin gen gevendan houdt spreker zich ontheven van verdere behandeling. De voorzitter antwoordt dat niet één recht schapen advocaat zal zeggen „ga maar voort ge zult uwe zaak zeker winnen." Een rechts kundig advies is niet ingewonnenomdat de gemeenteraad dit niet heeft gewild. Spreker had er heel graag een overgelegd maar dit is afgesneden. Daardoor is de zaak op sleeptouw gehouden. Het was, zeide men, altijd nog tijd genoeg om advies in te winnen. De heer Van Heijst zegt dat de raadgever van den polder geraden heeft te confereeren hij heeft gewaarschuwd voor de groote testen, die ongetwijfeld een proces tusschen twee groote corporaties na zich zou sleepen. Hij had ge adviseerd aan den raad voor te stellen dat de advocaten van beide partijen de zaak in hare tegenwoordigheid zouden bepleiten. Men kan dan de verschillende argumenten voor en tegen hooren. Geeft dit nog niet het gewenschte resultaat dan is men nog vrij naar goedvinden te handelen. Speker^ gelooft niet dat ged. st. gemakkelijk toestemming tot eene procedure zullen geven daar zij niet graag zien dat gelden roekeloos worden uitgegeven. Hij geeft in overweging de zaak door advocaten in tegenwoordigheid van beide besturen te doen bepleiten. De voorzitter meent dat dit nog ontijdig zou zijn. Hij beaamt elke vredelievende tusschen- komst en ook dat een 'proces veel geld zou kosten. Maar de gemeente heeft geen schuld en is geprovoceerd zij moet zich dus met alle gepaste wapenen verdedigen. Hij is niet tegen tusschenkomst van ged. staten of van advocaten, maar acht die vooralsnog ontijdig. De heer van der Heijden merkt op dat er twee voorstellen zijn; wordt dat van den polder aangenomen dan vervallen vele moeielijkheden. De voorzitter wijst nogmaals ernstig op het slotadvies van den advocaatbetrekkelijk de dagvaarding van mevr. Van Riel. De heer Van lersel meent dat de advocaat schrik heeft van de zaak met mevr. Van Riel. De heer Van Riel gelooft integendeel dat de heer Bergmann in die zaak voor de gemeente geen bezwaar zag; hij heeft alleen gezegd dat men moest zorgen dat de zaak van mevr. van Riel opgeruimd werd. De advocaat van mevr. Van Riel heeft ook gezegd dat zoodra een accoord tusschen den polder en de gemeente getroffen was, de zaak van mevr. Van Riel tegen de gemeente Waal wijk van de rol werd geschrapt. De heer Van Heijst zegt dat de advocaat van den polder geraden heeft voorzichtig te zijn, teneinde de polder zich niet brande. De heer Van Riel zou niet op een paar hon derd gulden zien als de polder vrijwaring wilde gever.. De voorzitter zegt dat de advocaat der ge meente gezegd heeft, als de gemeente transigeert; te zorgen dat er schoon schip gemaakt wordt. Spreker is het niet eens met den heer Van Rieldie niet op een paar honderd gulden zou zien we mogen niet roekeloos geld uitgeven. De heer Van Riel zegt dat men natuurlijk zoo weinig mogelijk geld moet uilgeven zijne bedoeling echter is, dat als het op een honderd gulden aankwam en de polder wilde vrijwaren hij het om die som niet zou laten. De heer Van Heijst meent dat men toch wel begrijpt, dat de polder geen proces zal opnemen, dat Diet aan den polder is aangedaan. De heer Van Riel ziet er niet het minste gevaar in voor voortzetting van het procesals het zand weggeruimd is. De heer Timmermans merkt op datals het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, men nog geen stap verder isdaar het dan ook nog door den polder moet worden goedgekeurd. Wordt integendeel dat van den polder aangenomen, dan is de zaak afgewerkt. Hierna wordt het voorstel van B. en W. in stemming gebracht en aangenomen met 7 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Van HeijstVar» lersel en Mombers. De voorzitter sluit de vergadering. Voorbereidende maatregelen worden getroffen om het nieuwsgierige publiek gelegenheid te geven in zoo groot mogelijk getal het proces- Peltzer bij te wonen, dat 27 November een aanvang zal nemen. De president wordt be stormd met aanvragen om plaatsen in de gere serveerde tribune, natuurlijk hoofdzakelijk van dames. Aan het lokaal worden eenige veran deringen aangebracht om aan de toeschouwers zooveel mogelijk ruimte te geven. Er zullen nog twee afzonderlijke tafels voor de journalisten worden geplaatst, van welke er zelfs eene ex- presselijk voor deze gelegenheid in de maak is! Naar het Journal des Tribunaux berekent, zal de eerste dag heengaan met de samenstelling der juryde afroeping der getuigen en de voor lezing der akte van beschuldigingza! het ver hoor der beschuldigden de twee volgende dagen, dat der minstens 125 getuigen zes dagen daarna innemen 'zal vervolgens het requisitoir twee dagen de verdediging drie dagen repliek en dupliek weder twee dagen vorderen totaal 16 dagen. Die berekening is matigmerkt de Indépendancé op. Men berekent, dat het parket tijdens de instructie ongeveer 15,000 fr. aan telegrammen heeft uitgegeven. In de couloirs der Eransche kamers werd verzekerd dat te Lyou een onderzoek is inge steld tegen personen die in betrekking staan met de internationale. Voorts werd verzekerd dat de uiterste lin kerzijde voornemens zou wezen een onderzoek te vragen naar de ongeregeldheden te Monceau- les-Mines maar dat de regeering zich hiertegen zou verzetten. Nog meende men te wetendat alle repu- blikeinsche fracties, tot zelfs de uiterste linker zijde zouden besioten hebben geenerlei inter pellatie tot de regeering te richten teneinde de behandeling der begrooting niet te vertragen. Slechts wanneer de regeeiing uitdrukkelijk de' behandeling eener interpellatie wenschtezou men daartoe willen overgaan. De commissie voor het wetsontwerp be treffende de recidivisten heeft met algemeene steramen het rapport goedgekeurd strekkende om geheel dus in den geest der regeering, het deporteerenook tot personen, die zich her haaldelijk aan dezelfde misdaad schuldig maken (recidivisten), uit te breiden. De Parijsche kamer van koophandel heeft eene resolutie aangenomen waarbij de „vreed zame veroveringen" van den reiziger De Brazza aan den Congo worden goedgekeurd en de re-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1