De Notarissen RUNT en Een perceel HOOILAND, RANT BINK, Meiwijzer, jaarwedde f801, IfRBAiVlIS-PILLEN rg-Van Ree, wmmmw, Steenhouwer, - 's-BOSC ANECD0TEN-T0IB0LA-SCHEUR- CALENDER voor 1883. T^FStroopapier. Pr/3*;era MAGAZIJNEN TER 1EUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. NAAI- STIKMACHINES. 'de echte Knoopsgatenmachine Marius Van der Kolk, ONDERWIJZER, OHSTTVT-A-IN" Q-IEÜsr Bij iedere Calender een CADEAU. sBOSCH, Kerkstraat 65 en 66. Hl J\ SUYVER 3 3 £3 22 STOOMKETELS en WERKTUIGEN benevens de Elastiek-Machine „Polytype." middelen van vervoer, enz. VERKOOPEN: Hooi en Stroo, grauwe en blauwe Erwten, bruine en witte Boonen, Aardappelen Openbaar Verkoopen de Wed. Kuenen Zn. Fabriek en Magazijn MARMEREN Sch oorsteenmantels. De DICHTEBLIJKE SCHEÜRCALENDER de HUMORISTISCHE SCHEÜRCALENDER Waalwijk. voor 1883. Antoon Tielen. ANTOON TIELEN. Waalwijk. „De Hollandsciie Tuin", Bickerstraat 20 21, Amsterdam. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: op Maandag 20 November 1882, Provisioneelen op Maandag 4 December 1882, finaaltelkens des avonds 7 ure, ivember 1882, om contant Tilbury en Paardentuigen. II11111 MBIgBNMUÏUI - Ilif'l Bij hoeveelheden van minstens 3 Riem franco aan huis. Ook voor Tilburg MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoflen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. VAN JANSEN, te Waalwijk, zullen ten verzoeke hunner principalen ten herberge van J. A. VAN SCHIJNDEL, te Baardwijkin het openbaar Onder Drongelen. Koop I. genaamd „Oude Waag", kadaster sectie B., no 105 en A. no 220, zamen groot 1 heet. 39 aren 60 centiaren. Koop II. Een perceel We - Zy en Bouwland, ter ^1*1— plaatse genaamd Aals- veld, kadaster sectie B., no 16a en 16i., zamen groot 2 heet. 1 are 20 centiaren. Genoemde notarissen geven informatiën. (puike jammen), alles uitmuntende qualiteitte bekomen bij te WAALWIJK. De Notarissen Zoo spoedig moge ijk wordt te Waalwijk, N-Br., wegens benoeming van den tegen woordigen titularis eldersgevraagd een eerste (HULP) in het bezit der hoofdakte en akten voor Eransch en Duitsch. Wiskunde strekt tot aanbeveling jaarwedde f 800. Stukken worden spoedig ingewacht, uiterlijk voor den 20steu dezer bij den Burgemeester. huize van den heer SCHIJNDEL te ure te Waalwijk, zullen t«i BERNARDÜS VAN Waalwijk op Vrijdag 17 des voormiddags om 10 geld in het een 2-jarig merriepaard, een 2-jarig ruinpaard twee dragende en een vaarkoeeen hooge- en een lage kareen aardkarploeg eggenkarnmolen, karn, 3 koperen kannen emmers tijlen tobben en verder landbouwgereedschappen20000 kilogram hooi Twee veeren bedden en toebehooren, kasten, stoelentafelska chels, cuisinière, klok, ledikantkopertin- blik- glas- en aardewerk. bereid volgens het ECHTE recept van zijn zeer nuttig tegen ongesteldhe den der Maag, heilzaam voor de Spijs verteering, uitmuntend tegen de GalScherpte in 't bloed en Huiduitslag, zacht Laxeerend en Slijmafdrijvend. 377a Ct. de doos verkrijgbaar te Wac. Waalwijk alleen bij i Tilburg. J. VAN GIL8. Besoijen. Van Delft v. Heinsb. Bussen. Wed. van Dijk Zn. Geertruidenberg. Koene Severijns. 's Gravemoer. G. Bijl, lleusden. Loonopzand. Sprang. Woudrichem. Waspik. Wijk Malingré. L. v. d. Hoven. A. G. G. Oosterling. Wed. Otto. M. Muscus. J. J. Aitton. en in de bekende depots in andere plaatsen. Men wachte zicli voor namaaksels Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers Wed. KUENEN ZOON. Ghemisten' van II mmsm m m m m (Bi 1. 31 HfêlïTr!®? ffi te Amsterdam, vraagt voor Noord-Amerikaen wel hoofdzakelijk voor de Staten Jowa, Ilinois, Michigan, New-Jersey en Ohio, een aantal diverse Werk-en Handwerkslieden tegen hoog loon. Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming. Het vervoer zal plaats hebben begin Maart 1883. Billijke administratiekostenzonder vooruitbetaling. De betaling der passagekosten alsmede de administratiekostenmoet geschieden in één termijnop 1 November 1883 met bijbetaling van Zes procent voor interest. Be gelegenheid tot inschrijving bestaat tot 30 December a. s. Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. Postzegel a 10 cents voor antwoord. Coster s Verwacht binnen eenige dagen en te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan idoor een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mécanicien. Winterdienst van 1882 /83. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,20 9 9.17* 10,45. s-Bosch-Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 6.50 9.32* Utrecht-'s Bosch 8,14 8,57* 11,49 1,46 3,51* 6.18* 8.46 s-Bosch Box. 5,55 7-30 9,55* 10,13 12 1,5 3,39, 5,8* 7.15* 8.30 10,24. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24*1.35 5,37* 6.14 7.31* 9.3 Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.17. Boxtel-Eindhoven 8 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 8.15 9 10.52. Eindh.-Venlo 8,30 11,54 12,55* 5,1 6,3. 9,10 Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 5.57 8/0 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10- Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,42 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28 10. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,50 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,401,7 1,43* 3.5 5,59* 6.47 9,29. Brcda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdara-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,40 3.5 5,15 7* 7.55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 7 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8,52 Vliss.-Rosend/5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.20 Zuid- Ooster spoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 9.18 11.50, 2 5.1, 7.15. 's Bosch-Til burg. 8.40, 10.13 1 5, 6.9. 8.45 Tilburg-'s Bosch. 7, 7.32, 10.42, 2.45, 5.42, 7.30 's Bosch-Nijraegen. 8.2, 11.40, 3.25, 6.20, 8.5. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,308.12* Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50 2 57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10,25 2 32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47*9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.42 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,8 2,44 5.42* 6.10. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 Heusden5.30 Overige W erkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk n 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rot erdam naar WaalwijkWoensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Capelle naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Capelle: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-Bosck- Waalzvijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15* ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,urede overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overig dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdagen van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 ur 's av. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 's m., van 12 tot 3 uur 's av. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwcgc*. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s. m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 ilur 's ar. van 7 uur 's av. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op w erkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 6* vonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 uur 'sm. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av. van 7 aur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4