Nummer 95. Donderdag 30 November 1882. 5e Jaargang. X Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Gemeenteraad van Waalwijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. OPENBARE VERGADERING op Vrijdag 24 November 1882, nm. 6 uur. Afwezig de heeren Van Iersel en Zijlmans. De voorzitter opent de vergadering. Na voorlezing der notulen achtte de heer Timmermans het noodig eene tegenspraak te herstellen tusschen deze notulen en die van de voorafgaande vergaderingdit is zeker noodig in de eerste plaats om den heer Van Iersel een kleine genoegdoening te geven voor een onverdiend démentide vorige vergadering beloopen; 2e om een fout te herstellen de vorige ver gadering door den raad begaan; 3e om mede te werken aan een juiste geschie denis der gemeentein den geest van den bur gemeester. Spreker heeft namelijk van dezen de opmerking wel eens gehoord dat de notulen der raadsvergadering daarstellen de geschiedenis der gemeente. Is dit waar dan behooren die notulen vooral te zijn correct en zeker niet in tegenspraak met elkander. Dit nu is hior het geval. Toen in de vorige vergadering door den heer Van Iersel overlegging werd gevraagd van een rechtskuudig advies in zake mevr. Van Riel contra de gemeente, werd door den voorzitter op verwijtenden toon geantwoord dat de raad zulks verhinderd had. Spreker laat in het midden de vraag in hoeverre het dag. best. de bevoegdheid heeft of verplicht is volgens voor schrift der gemeentewetvoorbereidende maat regelen te nemen alleen constateert spreker dat de raad wel verre van het inwinnen van een icchtskundig advies tegen te werken, integendeel daartoe in de vergadering van 16 October for meel heeft medegewerkt. Spreker gelooft de zaak nu in 't ware licht te hebben gesteld. Zeker is 't niet goed te verklaren waarom de raad in die tegenspraak zoo kalm berust heeftspreker moet bekennen dat wellicht overdreven bescheidenheid hem tegen gehouden heeft toen verder te vragen. Sedert dien tijd heeft die zaak hem echter als een pak op 't hart gelegen hij heeft dus de eerste ge legenheid te baat genomen om het van zich af te werpen. De voorzitter zegt dat het door ''den heer Timmermans gezegde zoo uitgebreid isdat het moeilijk is daarop positief te antwoorden, alleen releveert hij dat hetgeen hij gezegd heeft niet op verwijtenden toon gezegd is. Hij stelt voor nader op die zaak terug te komen. De heer Timmermans laat hel aan den voor zitter over of hij er op wenscht terug te komen; zeker heeft deze daartoe het rechtmaar waar is het dat de raad heeft medegewerkt tot het nemen van een rechtskundig advies. Wat den toon aangaatwaarop de voorzitter het bedoelde gesproken heeftspreker heeft dien als verwijtend opgevathij twijfelt niet of dit zal met de overige leden ook wel 't geval zijn geweest. De voorzitter zal het door den heer Timmer mans gezegde beschouwen als eene toevoeging. De heer Timmermans wenscht als herstel eener onjuistheid. Dc voorzitter merkt op dat aan de gearres teerde notulen niets kan veranderd worden. Hij zal onderzoeken en er in de volgende vergadering op terugkomen. Aan de orde I. onafgedane zaken. Conceptantwoord aan ged. st., voorgesteld door B. en W. in zake een schrijven van Mevr. Van Riel, aan dén raad om bericht en raad gezonden. In de vorige ver gadering staakten de stemmen. Het concept wordt nogmaals voorgelezen alsook het schrijven van het bestuur van den buiten polder omtrent dezelfde zaak. De voorzitter zegt dat in dit concept toch wel niets overdreven zal zijn en ook niets over geslagen. De heer Van der Heijden vraagt of het iemand bekend isdat er land in den polder verkocht is voor f 500 en hooger. De voorzitter vraagt of het ged. staten niet bekend is dat de gemeente meer voor het land Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tien 3 maal terplaat- sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aa ngenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclamesl5 cent perregel van Mevr. Van Riel heeft geboden en dat zij voor het land van Drossaerts meer heeft gegeven. Het land van Mevr. Van Riel is voor den polder van groot belang evenals het was voor de gemeente. De heer Van den Heijden merkt op dat de polder zegt dat in 't publiek niet aar. dien prijs verkocht is. Wij moeten dit toestemmen en geen geschiedenissen gaan vertellen wat de ge meente geboden heeft. Spreker heeft ook nooit anders gehoord dan dat dit bod veel te hoog was. De voorzitter kan het door den vorigen spreker gezegde niet beamen. De heer Van Heijst zegt dat het aan 't polder bestuur niet bekend is, dat er land in den polder verkocht is voor f 500 de hoogst bekende koopprijs is f 450 met de onkosten mede kan 't zijn f 500 bij den omslag wordt op f 400 gerekend en nooit is méér voor onteigend land gegeven achter de Hooigracht maar f 300; maar f 500 nooit. Over het concept zelve zal spreker maar niet veel meer zeggen te lang reeds heeft het ge duurd en 't begint iedereen te vervelen als het stuk moet worden opgezonden, kan hij alleen het toch niet tegenhouden. De voorzitter is van oordeel dat de zaak zeer kort kan zijn. Men kan aan de beide notarissen alhier de koopprij'zen vragen de laatste 2 jaren besteed. Blijkt dan dat de prijs te hnog is opgegeven dan zal spreker de eerste zijn om te schrappen. Wat betreft dat de zaak ged. st. zou vervelen daaraan heeft de gemeente geen schuld nooit hebben wij hen met vragen lastig gevallen en alleen geantwoord op vragen door ged. gedaan. In bovenvermelden geest hield de discussie nog een heele tijd aan we mcenen echter 't publiek de iezing er van te mogen sparen, daar in 't algemeen geen nieuwe gezichtpunten werden aangegeven en slechts herhaald, wat reeds meer malen was gezegdvariaties dus op een oud thema. Hierna wordt besloten het concept antwoord van B. en W. goed te keurengewijzigd in zooverreals na ingewonnen informaties van heeren notarissen noodig zal blijken. Vóór stemden de heeren Van Es Mombers, Van Riel, Van der Heijden, Quirijns en de voorzitter tegen de heeren Van Heijst, HofFmans en Timmermans. II. Begrooting 1883. De voorzitter zegt dat de begrooting gedurende 14 dagen ter visie heeft gelegen en door eene raadscommissie is onderzocht die haar rapport heeft uitgebracht. Dit rapport wordt voorgelezen en betreft Uitgaven. Hoofdst. I, artikel 5 litt. a. Jaarwedde van den klerk ter secretarie ad. f314. De commissie stelt voor dezen post met f 50 te verhoogen. B. en W. stellen voor de jaarwedde te laten zooals ze op de begrooting is voorgesteld. De bel rokken persoon geniet nog f 36 voor de botermijn. De heer Van Heijst zegt dat de commissie tot haar voorstel geleid is door de overweging dat woning en levensmiddelen zoo duur zijn daarbij is 't zoo klein voor een le klerk ter secretarie gelijk te staan met een arbeider, die slechts handenarbeid heeft te verrichten, terwijl de ander met het hoofd moet werken. Daarbij vervult de klerk ijverig zijne taak, is altijd op de secretarie en steedó ten dienste der gemeente. Mocht de raad niet kunnen besluiteü de jaar wedde met f 50 te verhoogen dan zou hij wen- schen dat hem f 50 als gratificatie werden toe gekend. De voorzitter antwoordt dat de titel van le klerk heel mooi is maar er is er maar eer.; hij doet heel goed zijn best maar B. en W. meenen dat zijn bezoldiging genoegzaam is. De heer Van Es merkt hierbij op dat de klerk hier is om zich te oefenen en te bekwamen; als er een geschikte gelegenheid komt gaat hij heen hij heeft het reeds geprobeerd, 't Is hier eene oefeningschool voor hem. De heer Van Heijst repliceert dat met die oefening het werk van s de gemeente gedaan wprdt en dat dit beloond moet worden. Hij wenscht den klerk eene goede plaats. Het vooistel der commissie wordt aangenomen met 6 tegen 3 siemmen. Tégen de heeren Van EsVan Riel en de voorzitter. Hoofdstuk III, art. 1. f1600 te verminderen met f 600. Een bedrag van f1000 komt der commissie voldoende voor voor het gewoon on derhoud der wegen. Geen discussie. Art. 6. a. Brandputten f 300. De commissie verlangt nadere inlichtingen over dezen post. B. en W. antwoorden dat zij dikwijls zijn aangespoord om drie putten te laten daarstellen teneinde bij brand altijd dadelijk water te heb ben zij hebben de kosten laten begrooten die voor eiken put op f 100 zulleD komen, dan zijn de puMen zoo groot als die op de markt. De heer Van Es zegt dat met het oog op de nieuwe constructie der spuitenbrandputten noodzakelijk zijn het grootste vereischte bij brand is direct water te hebben. Die putten zullen f 300 kosten maar daartegenover staat dat er bij elke spuit 30 man minder noodig zullen zijn dit levert weder voordeel op. De heer Van Heijst vraagt inlichtingen om trent de plaats waar die putten zouden moeten komen. De voorzitter meent dat deze vraag moeielijk is te beantwoorden dit hangt veel van parti culieren af. Spreker zou wel goede plaats weten. Tusschen dc heul bij den heer Quirijns en de markt zou er een moetenkomen. Indien nu mejuffrouwen Oomen wilden toestaan dat er een gemaakt werd voor den muur langs haar erf, dan zouden zij z :kcr de gemeente een grooten dienst bewijzeD zonder dat iemand er last van heeftde putten zullen met een hardsteenen deksel gesloten worden en niet voor publiek gebruik bestemd zijn. Litt. C. f 6000 aanleg van trottoirs. Tegen dezen podt wordt geen bezwaar gemaakt. De commissie stelt echter voor dat de raad zich voorbehoude nadere goedkeuring van plan bestek enz. B. en W. antwoorden, dat dit van zelf spreekt. Voordat er een bestek gemaakt wordt moet de raad eerst uitmakeu, waar men zal beginnen en waar eindigen. De heer Van der Heijden wenscht ten op zichte van den aanleg van trottoirs te herhalen, wat hij in een vroegere vergadering reeds gezegd heeftnamelijk dat men moet beginnen met No 1, namelijk, het opruimen van hindernissen; bij de meerdere drukte die te wachten staai als het spoor in exploitatie zal zijn, zal de straat op verschillende punten veel te smal zijnook be staat er uitzicht, dat, als de waterstaatstoestand, tengevolge van het verleggen van den Maas mond, gewijzigd wordt» er concessie zal gevraagd worden voor een tram van hier op den Bosch. Hierop dient bij het maken van plannen wel gelet te worden. De voorzitter antwoordt dat het vreeselijk veel geld zou kostende straat overal op dezelfde breedte te brengendaarvoor zijn B. en W. teruggedeinsd. De heer Van der Heijden wijst er op dat in andere plaatsen de trottoirs op sommige punten soms maar l/el M. breed zijn voetgangers kun nen wijken en zich schikken, maar rij- en voer tuigen niet. Hij zou liever f 50.000 voor goed werk geven dan f25.000 voor slecht. De heer Van Es zegt dat dit later besproken moet worden. Inmiddels zullen B. en W. den ken op hetgeen gezegd is. De voorzitter zal in de eerstvolgende verga dering aan de orde stellen dat de raad bepale waar men zal beginnen en waar eindigen. De heer Timmermans stelt voor dat gehandeld worde in dei. geest van den heer van der Heijden. De voorzitter antwoordt (lat B. en W. geen plan maken dan nadat de "iaad zijn gevoelen heeft uitgesproken. De heer Timmermans sluit zich aan bij het plan door den heer Van der Heijden in alge- meeue trekken aangegeven hij verzoekt B. en W. daarover na te denken alsook hoe te han delen wanneer stoepen en boomen moeten wor den weggeruimd. De voorzitter antwoordt dat de gemeente gerechtigd is krachtens de politieverordening de boomen op te ruimpn over de andere beletse len kan hij nog geen bepaald sdvies geven maar als de stoepen weg moeten dan zal hij de eerste zijn om de zijne weg te doen. De heer Van Riel meent dat, als hij den heer Timmermans begrepen heeftdeze wenscht dat B. en W. den raad in deze zaak voorlichten en verschillende plannen aan den raad voorleg gen met berekening der kosten van elk. De voorzitter vindt dat dit nog tijd genoeg is. De heer Van Riel vreestdat als de raad eerst bepaalt waar men zal beginnen en waar eindigen dit misschien verkeerd uitkomt. De voorzitter herhaalt dat de raad eerst moet bepalen waar de trottoirs zullen gelegd worden en daarna in welken geest. De heer Van Riel merlct op dat zooals nu het plan is, de trottoirs f24.000 zullen kosten, m .ar volgens dat van den heer Van der Heijden veel meer. De heer Timmermans verklaart zich zeer goed tft kunnen vereenigen met hetgeen over deze aangelegenheid gezegd isspreker verwacht een voorstel van B. en W.dit moet niet van den raad uitgaan. Hij zal liever iets goeds zien dan dat het zoo spoedig ga. De voorzitter houdt vol dat de raad zich eerst moet declareeren hoe breed hij de straat wil hebben en hoe breed de trottoirs of die zullen gelegd worden van af de gevels der huizen tot aan de groep of op welke andere wijze, B. en W. moeten dit eerst ten naastenbij weten. De heer Van Riel gelooft dat het makkelijkst zou zijn als B. en W. verschillende plannen voorlegden als ze konden zeggen dit plan kost zooveel, en dat zooveel, dit zou het makkelijkst werken de raad kan dan beslissen. De heer Van Heijst herinnert dat hij de eerste is geweest, die in den raad het voorstel gedaan heeft om trottoirs te leggen. Zijne bedoeling was echter niet die te leggen met het oog op een aan te leggen tramlijn. De voorzitter zegt dat alle zaken mede- en tegenwerking ondervinden dit zal ook wel het geval zijn met het aanleggen van trottoirs daarom vindt hij het beter dat de raad zegge hoe hij wil. Dc heer Van der Heijden zou B. en W. ver zoeken zich eerst goed op de hoogte te stellen. De voorzitter is van oordeel dat, als men aan de groote kerx begon aan de zuidzijde, men over een goed gedeelte geen tegenwerking zou onder- ondervinden zelfde zou het geval zijn als meu aan de Hoek begon naar het westen. Als men met die gedeelten begon en de inwoners zagen het goede er vanwellicht zou dan iedereen hakenom ze ook bij zich voor de deur te krijgen. Da heer Ven Riel merkt op, dat als de straat verbreed wordtde Jioomen en stoepen gelij kelijk moeten verdwijnen het Zuiden moet de stoepen, het Noorden de boomen afstaan ge schiedt dit niet dan komen er onvermijdelijk moeilijkheden. De heer Van der Heijden beveelt B. en W. aan zich goed op de hoogte stellen op welke wijze zij bij voorkomende moeilijkheden te han delen hebben. De heer Quirijns verlaat de vergadering. Hiermede eindigde de discussie over dit be langrijk onderwerp en ging men over tot Litt. d. Bestrating tusschen de eigendommen van Van Loon en Van Bavel. De commissie stelt voor daarvoor een post uit te trekken van f600. Men had, zegt de commissie in haar rapport, mogen verwachtendatnaar aanleiding van het raadsbesluit van 31 October jl., B. en W. deze aangelegenheid behoorlijk zouden hebben voorbereiddit wordt alsnog verwacht in deze meening stelt de commissie voor op deze be- begrooting in ontvangst te brengen op hoofd stuk IV, art. 11, litt. G. f250 subsidie van den buitenpolder en f 100 van de eigenaar* van Löon en Van Bavel. B. en W. stellen voor de post te laten zooals door B, W, is voorgesteld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1