Nummer 96. Zondag 3 December 1882. 5e Jaargang. li Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tien 3 maal terplaat. sing opgegeven, worden Smaal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door hetadvertentie. bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclamesl5 cent perregei Het proces Peltzer-Vaughan is te Brussel in vollen gang. Maandag heeft de eerste zitting plaats gehad waarin de acte van beschuldiging en de lijst van getuigen voorgelezen werden. Dinsdag zou het getuigenverhoor beginnen, doch daar verscheidene getuigen niet aanwezig waren, werd het tot Woensd. uitgesteld. Leon Peltzer werd verhoord. Aangaande den moord herhaalde hij geschoten te hebben op een oogenblik dat hij nieu meer wist wat hij deed. Nooit zou een gedachte van moord in hem zijn opgekomen. Ook Armand Peltzer werd Dinsdag in den namiddag gehoord. Woensdag begon het getuigenverhoor. Het eerst werd gehoord dé getuige Willemaers, pro cureur des konings die het huis in de Wet9traal bezochttoen de politie er pas was ingebroken. Hij verklaarde terstond begrepen te hebben, dat Henry Vaughan een aangenomen naam was en dat men den moordenaar in Belgiëzelfs in Bernay'9 omgeving moest zoeken. Men wist dat Bernays met zijne vrouw in twist en tweedracht leefdemen kende Pelzer's verhouding tot dit huis en van den beginne heeft het gerucht Peltzer van den moord beschuldigd. Vaughan had talrijke overeenkomsten met Léon; hij sprak als deze verscheidene talen zijn schrift geleek op dat van Léon; het portret toor.de ook gelijkenis. Daarna wa9 de beurt aan den rechter van in structie Ketels, om verklaringen at te leggen. Deze verklaarde o. a. dat Armand zeer goeci gedaan had als vernam hij bij de ondervraging voor de eerste maaldat Léon Vaughan was. Veel deelneming wekte het verhoor van Bernays' vader, een Israëliet die o. a. zeide dat men hem, hoewel hij ook alle pogingen in het werk stelde om eenig spoor van zijn zoon te vinden, tot aan ontdekking geheel zonder berichten had gelaten. Bij het verhoor van Armand Auger, kennis van Bernaijs had naar aanleiding van een's getuigen private leven w*t al te zeer rakende bespreking, een incident plaats. Auger verklaarde ook, dat Bernays vroeger relaties met een keukenmeid had gehad en dit tie eerste verwijdering tusschen de echtgenooten Bernays ten gevolge had gehad. Zooals men weetloopt het gebeele drama om dergelijke misdadige relaties pn het is treurig te zien, hoe er weer nieuwe aan het licht komen, te meer daar de Belgen hartstochtelijke politici die ze zijn, voor hunne partijzaken uit die schan dalen munt pro of contra slaan. Het verhoor van den landmeter Peereboom brengt niet3 nieuws aan het licht. De president doet uitkomen dat het huis dus wa9 ingericht om te doem voor-, komen dat het bewoond was. De verhooren van Marie en Amélie Pfister over de betrekkingen tusschen madame Bernays en Peltzer zijn ver nietigend voor de verdediging. De kamer van afgevaardigden heeft de begroo ting der marine behandeld en de senaat het verdrag van den heer De Brazza met koning Makako goedgekeurd. Iu den ministerraad werd -aangaande de laatste zaak verklaarddat de expeditie uitsluitend van commerciëelen aard is. De ministerraad behandelde ook de Madagascar- quaestie en men besloot de Fransche vlag te doen eerbiedigen. De Franschen worden bepaald ongeduldig, daar ze zoo lang zonder coup d'état blijven. Grévy begint hun te vervelen Onlangs sprak men van een complot van den graaf de Chambord, nu wordt er gesproken van een complot van Gambetta 't Verhaal is zoo romantisch mogelijk want er komt ook weer eene vrouw bij. l)ie vrouw is de bekende mevrouw Adam, Juliette Lambert. Zooals men weetwas zij zeer groote vrienden met Gambetta. Zij nu vernam Gam- betta's plan om Grévy zoo spoedig mogelijk te ecarteeren en dan generaal Campenon tot zijn plaatsvervanger te benoemen. En ze was daar zoo verontwaardigd overdat ze de geheele zaak verklapte aan den heer Farcy en dezen opdroeg er publiciteit aan te gevenwat hij trouw deed want hij heeft er twee artikelen in de France over geschreven. Een telegram uit Parijs werkt het romantische van 't verhaal nog in de hand. Gambetta heeft zichzelfgewond de hand aan een revolver geslagen. Wat deed hij daarmee Een pen een potlood een portefeuille en vooral een glas suikerwaterziedaar voorwerpen die de politicus noodig heeftmaar hoe kwam hij „een revolver te hanteeren" zooals in het telegram staat Behalve dat der republiek is het bestaan van nog een eerwaardige instelling bedreigd namelijk van de invaliden. Bij de behandeling van het budget van oorlog werd namelijk voor gesteld den voor de invaliden uitgetrokken post te schrappendoch de minister wist hem te handhaven. Tusschen Guiche en Uit isvolgens de Courrier de la Girondeeen goederentrein door de overstrooming opgehouden, zoodat bij vooruit- noch terug kan gaan. De beambten die, volgens het reglementden trein niet mogen verlaten vóór hij op de plaats zijner bestemming is aan gekomen worden nu reeds eenige dagen met schuitjes van de noodige levensbehoeften voorzien. Het gerecht te Parijs moet dezer dagen een aardig zaakjen te behandelen hebben gehad. L. G.... is een heel goede jongen en lang niet dona ook. Zijne familiedie in goeden doen verkeert woont in Normandiëhijzelf was naar Parijs gezonden om te studeeren doch voerde er niets uit tn had spoedig geldgebrek. Een veertien dagen geleden zat hij aan het station Saint-Lazare een beetje uit te ru3ten vap bet nietsdoen toen er een heer aankwam van eeni- gen leeftijd die een kolossaal valies droeg, het in de nabijheid van den jongeling neerzette en zelf een kaartje ging nemen. L. G. maakte van de gelegenheid gebruik nam het valies op en liep er hard mee weg den ouden heer ge heel verbijsterd achterlatende. Ongelukkig voor L. G- had een agent het gezien die zette den vluchteling na en had na een kwartier van dolle jacht het geluk hem te arresteeren. De zaak kwam voor. De bestolene bleek een rijk grondeigenaar uit Saint-Germain te zijn die op een buiten woont met zijne vrouw en zijne kinderen. In het valies vond men 250000 frs. in goud eenige banknooteneenige effecten.... en een aantal minnebrieven met het portret van een zeer mooi Parijsch „juffertje, benevens eenige rekeningen van zaken-, die de heer voor dat verleidelijk schepseltje gekocht had. En ziedaar nu wat L. G. een fortuin van 250000 frs. bezorgde, in stee van zooveel maanden gevangenisstraf. De oude heer weigerdetoen het valies in zijn presentie en die van den beschuldigde geopend werdhet als zijn eigendom te erkennen er zat te veel indat zijn naam in opspraak zou brenger. L. G. die steeds was blijven ontken ken de dief te zijnmaakte natuurlijk van de gelegenheid gebruik om te vragen of de heeren rechters nu nog geloofden dat hij een dief was en dezen moesten wel met een volmondig „neen" antwoorden. De oude heer reisde naar Saint-Germain, L, G. met zijn valies, de hemel weet waarheen terug, en de eerste ontving den zelfden avond een pakje uit Parijswaarin het portret zijner dure „belle" en haar violetkleurige minnebriefjes De 250000 frs. had L. G. ver geten er bij te doen. In een der synagogen te Parijs, die in de Rue de la Boule Rougeis een diefstal van verscheidene kostbare voorwerpen gepleegd, ter waarde van omstreeks 10,000 fr. De dief of de dieven moeten bij het sluiten der synagoge door den koster in de keik gebleven zijn. Omtrent de twee nieuwe moorden die te Dublin plaats vonden leest men de volgende bijzonderheden. De heer Field lid der jury die zekeren Walsh heeft veroordeeld, kwam kwart over zes aan zijn huisdeurterwijl de straat nog vol was van menschen die allen als hij van hun zaken huiswaarts keerden, toen een gewoon huurrijtuig bleef stilstaan en een goed- gekleed man daaruit sprong. Het rijtuig reed een el of acht door tot den hoek van een straat. Een ander persoon was er met den koetsier in blijven zitten. De man die er uitgesprongen wastrok een dolk zonder dat Field het zag, en stak hem daarmee twee of drie maal. Field stortte nederwaarna de moordenaar zijn dolk nog eenige malen in het lichaam stiet. Twee jongelieden sprongen toe om hem te grijpen maar zijn dolk zwaaiende retireerde hij naar het rijtuig. Hij sprong er in en reed door. Op het geroep van moordvervolgde een trorp menschen het rijtuig nog een tijdlangmaar spoedig was het uit het gezicht verlorenen weder eens zijn de moordenaars onbegrijpelijker wijze ontsnapt. Field is nog niet doodmaar zijn toestand is zeer bedenkelijk. De aanvallers van den deurwaaader Mallon (zoo is zijn naam niet Mullins gelijk geseind werd) waren minder gelukkig. Zij grepen hem hun drieën aan terwijl hij in Gardiner-street in functie was. Zij 9takeo hem met messen in het achterhoofd en brachten hem een gevaarlijke wonde toedoch werden terstond in hechtenis genomen. De Lord Lieutenant heeft eene belooning van 5000 pst. uitgeloofd op de aanhouding of aan wijzing der aanranders van den gezworene Field. Men vreest echter dat deze maatregel thans even min tot den gewenschten uitslag leiden zal, als het geval was na den moord in het Phoenix- park. De politie is het spoor geheel bijster. Aan Field's herstel wordt gewanhoopt. Er is eene shillingsinschrijving geopend om den ser geant Danvers die de politie zoo wakker hielp, een gouden horloge met ketting te schenken. Middelerwijl is te Dublin de zoogenaamde Curfew Clause van de Crimes Act afgekondigd, bepalende dat de politie bevoegd is om tusschen h t ondergaan en het opkomen der zon elkeen wiens bewegingen op de straat haar verdacht toeschijnen gevangen te nemen. Voor de wel gezinde burgers een aangename toestand De zon daalt thans te Dublin reeds ten 3.44 onder de kimme. Zelfs de onschuldigste en eerbied waardigste inwoner weet dus nietwanneer hij na dit tijdstip zijn huis verlaatof hij iu zijn eigen bed dan op het stroo der gevangenis slapen zal. De gril van den eersten den besten dien der kan hem. achter de tralies helpen. Omtrent het ongeluk op den Noord- Schotschen spoorweg bij Aberdeen wordt nader meegedeelddat de trein reeds gedeeltelijk over de brug was toen die bezweeken dat twee personenwaggons alsmede eenige goederenwagens op den weg beneden stortten. Het aantal doo- den bedraagt 5, en elf andere passagiers werden zeer gevaarlijk gewond. Het was een donkere avonder woei een hevige storm vergezeld van sneeuw- en regen buien en de ongelukkige passagiers op de een zame plek in het open veldzonder dat in het eerst mer.achelijke hulp bij de hand wasver keerden in een ellendigen toestand. Er werd naar Aberdeen getelegrapheerdeen extra-trein met geneeskundigen en helpers vertrok onmid dellijk vandaar en de ongelukkigen die onder de verbrijzelde wagens lagenwerden allengs daaruit bevrijd en verbonden. Het is een geluk te achten dat de locomotief niet mede in de diepte gevallen iswant dan zouden de ver morzelde wagens licht in brand geraakt en ds reizigers jammerlijk omgekomen zijn in de vlam men. De brug was oud en werd sedert lang als niet zeer veilig beschouwdmen zegt zelfsdat de directie van den spoorweg sedert 8 jaar wist, dat een der pijlers gespleten was. Maar in hoeverre de ramp aan de directie is te wijten zal het ingestelde onderzoek moeten uit maken als men dit onderzoek ten minste geen veertien dagen uitstelt. Weer is een oud Engelsch kasteel door brand vernield nl. het huis Clevedon, bij Bristol, dat nog dagteekende uit den tijd van Eduard IJl. Een gedeelte van de bibliotheek, verscheidene schilderijen en kostbare voorwerpen werden een prooi der vlammen. De schade wordt geraamd op f 240.000. De fenians Devine en Poole zijn wegens den moord vau den politieagent Cox naar de assisen verwezen. Byan en Wood zijn wegens gebrek aan bewijzen in vrijheid gesteld. Het einde van den aartsbisschop van Can terbury schijnt te naderen. De zwakheid neemt toe en de zieke brengt de nachten rusteloos door. De belangstelling in Engeland is zeer groot ook van de zijde van het koninklijk huis. De Pruisische minister van binnenl. zaken, de heer Von Puttekamer, is, wegens den waters nood in de Westelijke provinciën, naar Coblenz vertrokken, Men verwacht dat aan den rijksdag voorstel len zullen worden gedaan om in den nood te voorzien, waaromtrent men elders in ons blad nadere mededeelingen zal vinden. Von Bismarck wordt eerstdaags te Berlijn verwacht. Hij moet weder minder wel zijn en onherkenbaar zijn wegens den vollen baard dien hij heeft laten groeien. Bij de overstrooming te Keulen is ook een groot gedeelte van den dierentuin onder water gezet en verscheidene kostbare dieren zijn omgekomen, daar het bij velen te groote gevaren 'opleverde, ze in veiligheid te brengen. Een wilde kat, die men in een groote korf gered had, ont snapte daaruit en doodde drie papegaaien, een casuaris en een struis. Er heerscht daar en elders groote ellende en van alle zijden worden pogingen gedaan om die te verzachten. Men klaagt vooral ook overal over gebrek aan bootjes, voor het verkeer. Te Deutz werd men met volslagen duisternis bedreigd, daar de gasfabriek door de overstroo ming niet werken kon. Men is er echter in ge slaagd daarin te voorzien door de hoofdleiding met de gazfabriek van°Kalk te verbinden. Er liggen daar in de Freiheitsstrasse twee schepen, welke op die plek eene wijkplaats hebben ge zocht, voor den krachtigen stroom. Op vele plaatsen hebben de inwoners gebrek aan levensmiddelen en ook vooral - hoe paradox het klinke voor overstroomden - gebrek aan water, namelijk om te drinken. Te Neuwied o.a. betaalt men vrij hooge prijzen voor een emmer ctrinkwaier. Het verlies aan menschenlevens schijnt ge lukkig gering. Maar uit Offeubach wordt bericht dat twee kinderen en een dienstmeisje onder het puin van een instortend huis begraven wer den en verdronken. KEULEN29 November. Hedenmiddag is het hooge water tot staan gekomen. Zelfs is er in den Rijn eenige val merkbaar, van 1 centim. De zijrivieren daarentegen wassen opnieuw. Uit het gebied van den geheelen Rijn en Main ko men eindelooze berichten van instortende huizen en van hongersnood onder de lieden, die door het water van alle gemeenschap zijn afgesneden. FRANKFORT, 29 November. De Main daalt langhaam. De eude brug is wegens gevaarlijke beschadiging afgesloten. In een der pijlers van de nieuwe hoogerop gelegen brug vertoonen zich eenige scheuren. De spoorwegdijk der Ludwigs- bahn beneden Bishofsheim is op twee plaatsen doorgebroken. Ook in den Rijndam tusschen Nackenheim en Bodeuheim heeft een doorbraak plaats gehad. ÜUSSELDORF29 November. De Rijn i9 nog gestegen. Half Dnsseldorf ligt onder water, doordien ook de Dussel buiten hare oevers is getreden. Het water staat in vele straten een voet hoog. Er is groote nood. Een in aar.bouw zijnd pand is onder de persing van het water bezweken. MAINZ29 November. De Rijn is weder stijgende. Er zijn mililairen naar de omliggende plaatsen ter hulp gezonden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1