Zwitserland. Italië. Turkije. Rusland. Egypte. Amerika. BINNENLAND. Ingezonden stukken. UITVOERINGEN. Zondagavond hebben te Bern ongeregeldheden plaats gehad. Na afloop der volksstemming over de centralisatie van het schoolwezen waren eea aantal anticentralisten in het Casino samen. Een menigte radicalen kwamen voor het gebouw bij een en begonnen de glazen in te gooien. Men beweert dat de bezoekers van het Casino daar toe aanleiding hadden gegeven door hen met ledige flesschen te wt rpen doch wat er van zij er ontstond een gevechtwaarbij verscheidene personen aanvankelijk te vergeefs de orde poog den te herstellen. Te midden van het rumoer zijn een politieinspecteur, een van de hoofden der brandweer, de secretaris der stad en een paar andere ingezetenen, die insgelijks poogden de beide partijen tot bedaren te brengen, ge kwetst. Ten laatste gelukte het aan de politie, de menigte uiteen te drijven. In de haven van Spezia worden nog steeds proeven genomen methet lOOtons achterlaad- kanon zoo deed men schoten met eene lading van 250 en van 275 kilo buskruit, een hoeveel heid, die tot nog toe bij geen enkel kanon ter wereld gebezigd is, en hierbij zal het nog niet blijven, daar eerstdaags nog zwaardere ladingen aangewend zullen worden. Het Eossanokruit voldoet goed en heeft uitmuntende ballistische resultaten opgeleverd. Aan de ponton, waarop het stuk stond, is kleine averij gekomen, door dat die eigenlijk te licht was, doch de schade is denzelfden nacht hersteld. In Bulgarije bestaat weder ernstige vrees voor ongeregeldheden. Minister Zankoff werd door gendarmen in hechtenis genomen, doch door het volk weder bevrijd en in triomf naar zijne wo ning gebracht. Een Armenisch blad deelt bijzonderheden mede omtrent een ontzettend bloedbad, dat in October 11. in de stad Bitlis, aan het meer Wan (Armenie) werd aangericht. Er brak op verschillende plaatsen tegelijk een brand uit, die achttien uren duurde en het groot ste gedeelte van de stad in de asch legde. Toen de bewoners, bijna uitsluitend Armenische koop lieden beproeven wilden om de vlammen te blusschen, werden zij door Kurdische kogels en Turksche bajonetten aangevallen, cd nu begon de slachting in de brandende stad, waarbij hon derden Armeniërs gedood werden. Eenige inwo ners wilden naar Wan telegrapheeren om hulp, maar men weigerde hunne telegrammen over te seinen. Het aantal dooden en gewonden is nog niet met zekerheid bekend» De demonstraties tegen de regeering vermeer deren. Het geheele regiment huzaren te Paula- grad heeft geprotesteerd tegen het besluit, waarbij het in een regiment dragonders wordt veranderd. Onder de studenten worden er telkens weer tot deportatie veroordeeldnu reeds zijn er 65 ia exil gezonden. Te Odessa zijn drie redacteurs en de ei genaar van hat blad „Odeski Listok" in hechtenis genomen wegens revolutionnaire opstellen, die de politie in de bureelen gevonden heeft. Voor lord Dufferin's aandringen op spoe dige formeering van het Egyptische leger vinden wij eene nieuwe oorzaak. Het Eugelsche bezet tingsleger moet naar huis want zeer vele sol daten beginnen in Egypte een minder goed leventje te leiden. Uit Ramleh komt daarover een zeer ernstig bericht. Eenige Engelsche sol daten, die dronken waren, hebben een Arabier aangevallen en hem zoo geslagen, dat de onge lukkige er den volgenden morgen aan overleden is. Men begrijpt welk eene verbittering dit te Alexandrie heeft te weeg gebracht. Twee sol daten zijn gearresteerd. De correspondent van „Daily News" zegt, dat de gevallen van dron kenschap onder de Engelsche soldaten maar al te menigvuldig zijn. Wellicht verlangt lord Dufferin daarom dat het leger weg komt. Alweder is er sprake van verdaging van Arabi's proces en juist heeft een van des rebel's vrienden in de „Times" medegedeeld, dat de proceduredank zij de langzaamheid der Egyptische justitie, nu reeds 60,000 tot 75,000 frs. aan Arabi's verdedigers heeft gekost. Hunne middelen zijn dan ook uitgeput, en de schrijver doet een beroep op de edelmoedigheid van allen, die de zaak der gefnuikte nationale beweging steunen willen. Uit Cairo wordt bericht, dat de gezond heidstoestand der Engelsche troepen verbetert. Onder de zieken in de hospitalen komen zeer weinig sterfgevallen voor. De postdirecteur en onderpostdicecteur te Washington de marshal van het district Co lumbia en twee andere ambtenaren hebben, in verband met de omkooperijen in zake het proces van de Star-route-postdiefstallen, hun ontslag gekregen. WAALWIJK. Door de harmonie TEspérancc zal Zondag op de harmoniezaal bij A. N. Van Hiel worden uitgevoerd 1. Ons Genoegen, marsch, Kom. 2. Les fleurs de St. Petersbourg, valse, Resch. 3. Une corbeille de fleurs, fantaisie, Rodolph. 4. Hop 1 Hop galop, Éischer. fy* Waalwijk 2 December 1882. Het wetsontwerp tot verlegging van den Maasmond is Woensdag door de tweede kamer aangenomen met 53 tegen 28 stemmen. In hetzelve zijn opgenomen twee amendemen ten van der. heer Heijdeurijck, waardoor wordt tegemoet gekomen aan de be_zwaren vau de 23 leden der prov. staten van Noordbrabant, in hun bekend adres ontwikkeld, benevens een amen dement van de heeren Roell en Kool. Het artikelzooals het nu is aangenomen luidt als volgt „De uitmonding van de rivier de Maas zal worden verlegd uaar den Amer. „Daarvoor zullen de volgende werken worden gemaakt i,a. een riviertakaanvangende in de Maas van het Heleinde, benoorden Hedikhuizen, ten Noorden langs Heusdendoor het onbedijkte gebied van het Oude Maasje, langs Keizers veer, tot de vereeniging met de Donge „het normaliseeren van den Amer, daaronder begrepen het aanleggen van nieuwe en het ver- hoogen en verzwaren van bestaande bekadingen langs die rivier tot voorbij Drimmelen en langs de Dongeallen tot de hoogte van minstens 2.64 M. boven A. P. i,ö. het afsluiten van het gedeelte van de rivier de Maas beneden Heusdenwaaronder begrepen is het op peil houden der afwaterings kanalen, alsmede van de Bleek- en Oostkil, en wanneer zulks noodig mocht blijken, ook voor de gronden langs den Amer „c. de kanalen en andere uitwateringswerken, noodig voor de afwatering van de landen ge legen langs de nieuwe rivier en in het inunda- tiegebied vau de Dommel en de Aa nabij 's Her togen bo>ch dde werken tot irrigatie, tot behoud van de gemeenschap met en tot herstel van de gemeen schap over de nieuwe rivier. „Tot eene geleidelijke beteugeling der Heere- waardsche overlaten zal worden overgegaan, met dien verstande, dat de volledige afsluiting niet zal plaats hebben, dan gelijktijdig met de opening van het riviervak sub. a ir« dit artikel genoemd." Verder heeft de tweede kamer met 34 tegen 20 stemmen aangenomen: het voorstel van den heer Rombach, tot vervanging van de verplich ting tot gasmeter ijk door een facultatieven ijk. Woensdag had te Tilburg de herstemming plaats voor een lid van de kamer van koophandel tusschen den heer P. A. L. Van den Berg candidaat der vrijhandelaren, en de heer J. C. Pessers, candidaat der protectionisten. Een on gewone levendigheid heerschte aan de stembus. Terwijl bij vorige verkiezingen in den regel niet meer dan eeD 49tal opkwamen, waren thans van de bijna 400 stemgerechtigden ongeveer 300 ter stembus verschenen. De uitslag was, dat de candidaat der vrijhandelarcn met 143 tegen 134 stemmen verkozen werd. Velen verheugen er zich over, dat in de hoofdplaats van het district, dat den protectionist Bahlinann naar de tweede kamer der staten generaal afvaardigt, de meer derheid der industrieelen bewezen heeft voor den vrijen handel te zijn. Het verslag aan den koning door de com missie van onderzoek naar de vermoedelijke oor zaken, waaraan de zeeramp van de rammonitor „Adder" moei worden toegeschreven, ziet het licht. Hel bevat vier deelen lo. de beschrijving van de rammonitor2o. het verhaal van de laatste reis van dat vaartuig, voor zooverre de commissie door getuigenissen van ooggetuigen daartoe in staat gesteld werd 3o. de vermoede lijke oorzaak van de rampen 4o. de leemten welke het ingestelde onderzoek heeft doen kennen. Naar het eenparig gevoelen der deskundigen schijnt de Waarschijnlijkheid van lichting van het schip gering te zijn. Niemand was in staat de oorzaak van de ramp aan te gevenverschillende oorzaken moeten daartoe hebben samengewerkt. Bij de commissie is algemeen de overtuiging, dat er te ongeveer 9 uren iets aan boord van de monitor moet zijn gebeurd, dat haar onbekend is ge bleven omdat er wel getuigen zijn, die den ondergang hebben waargenomen, maar geen hun ner de reden daarvan heeft verklaard. Tal van vlaggen brachten Donderdag in Amsterdam een saluut aan de verdedigers van de Citadel van Antwerpen, die, deels kras van lijf, deels strompelende, zich in feestgewaad om streeks elf uur naar de beurs begaven. Honder den wachtten hen daar op en juichten de grijze helden toe. Van de beurs gingen zij in optocht, enkelen per rijtuig naar de plantage, waar parade gehouden werd. Om twee uren werd in Artis door ds. M. A. Perk een feestrede uitge sproken, waarbij alle officieren der verschillende wapenen uitgenoodigd waren. Aan het ministerie van marine is aanbe steed, de levering van 2000 M. voeringbaai, 1600 stuks wollen dekens en 2000 stuks bont linnen overtrekken voor matrassen en 2000 dito voor kussens. Minste inschrijvers warenvoor het voeringbaai, de heer J. A. Blomjous te Tilburg, voor f 3600 voor de wollen dekens de heeren J. Regout Co., te Maastricht, voor f6112, en voor de overtrekken de firma J. A. De Booy Jr., te Breda, voor f 3440. jKr- Bij gelegenheid van het 50jarig citadelfeest is door Z. M. den koning eene feestgave toege kend van f 50 aan verschillende gewezen mili tairen, gedecoreerde oudverdedigers van de citadel van Antwerpeno. a. ook aan P. Van de Klun- dert, te Besoijen, (dezer dagen overleden.) De stoomtram die Donderdagochtend vroeg van Waalwijk naar Tilburg vertrok, is in de nabijheid van Tilburg ontspoord en de machine in een sloot geraakt. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad. Des namiddags ten 4 ure was de baan weer vrij en kon de dienst weer geregeld plaats hebben. Aan het Handelsblad is een particulier telegram uit Penang toegezonden meldende dat in Atjeh ii/ drie dagen 23 gewonden en dooden aan Nederlandsche zijde zijn gevallen en dat o. a. een kapitein is gesneuveldwiens naam niet is overgeseind evenmin als de dagteekening der gevechten. Het verkeer tusschen Oss en Ravestein (Ned. Zuid-Oosterspooi weg) is wegens hoog water gestremd. Het gerechtshof te Arnhem heeft Klaas Van Zetten schuldig verklaard aan poging tot moord op den veerman te Opheusden en hem veroordeeld tot 8 jaar tuchthuisstraf. Dezer dagen zijn een aantal vrouwen uit de omstreken van Ossendrecht voor den officier van justitie te Breda gehoord over de aanrandingen, reeds vroeger aan haar op den openbaren weg gepleegd. Tot dusver bleef de aanrander onbekend, doch men wildat hij wel dezelfde kon zijn, die dezer dagen te Bergen-op-Zoom wegens gelijke overtreding werd gevat. Bij het aandoen der haven te Werkendam is het praamschip Nieuwe zorggroot 61 ton eigenaar H. Winkel te Genemuideuop den kop van den oosielijken havendam geloopen en onmiddelijk daarna gezonken. Het in en uilloopen van de haven wordt door het wrak zeer bemoeilijkt, zoodat lichting dringend noodig en verordend is. De brugwachter Van Gils te Ravestein is onder een goederenwagen geraakt en zoodanig gewonddat er geen hoop op levensbehoud bestaat. Ter verpleging heeft men hem terstond naar Nijmegen vervoerd. Het vernieuwd onderzoek van het huis en den tuin van J. Struik te Apeldoorn, heeft drie dagen geduurddoch voor zoover bekend is geene resultaten opgeleverd. Uit Vlijmen meldt men van 29 November: De toestand wordt gunstiger. Sedert heden morgen 10 uur is het water blijven staan en raisschen zou men val kunnen constateeren, indien de golfslag niet zoo sterk was. De kwel van de zuidzijde van den dijk veroorzaakt geen vrees meer, en de dam er om heen wordt voortdurend versterktzoodat hier voor 't oogenblik geen vrees voor gevaar behoeft te bestaan. Toch is velen de schrik om het hart geslagen; en enkelen hebben reeds met pak en zak de vlucht naar den dijk genomen. Ook in de binnendorpen blijft de angst heerschen en van daar komen telkens bezoeken om den toestand hier op te nemen. Over 't algemeen houdt de dijk zich goed en hij wordt met zorg bewaakt zoodat wanneer er nu maar val komt ook de gemoe deren weldra meer tot kalmte zullen komen. Op 18 centimeter na staat het water thans even hoog als in 1880 toen de dijk te Nieuwkuik bezweek. Uit Nijmegen seint men van Donderdag middag 1 uur De Waal is sinds gisteren nog 10 cM. ge wassen, zoodat de peilschaal thans aanwijst 13.33 M. boven A. P. of 7.11 M. boven nulpunr. De waterstand baart hier thans groote zorg voor de benedenstaddaar heden nacht een der dam men achter de Vischmarkt is bezweken, waarop de daaropvolgende data door den sterken drang veel water doorlaat en het moeielijk zal kunnen houden. Men tracht hem te versterken door het inwerpen van zakken zand. Intusschen zijn de bewoners niet gerust en zijn zij bezig hunne huizen zooveel mogelijk af te sluiten met planken en dammen voor het geval dat die laatste dam ook mocht bezwijken. De spoorweg-gemeenschap over den Zuidoosterspoorweg tot Tilburg is nog gestremd. Uit Beek bij Nijmegen: Het water, dat zich met donderend geraas over den dijk en door de sluizen in den polder van de Ooij en van Beek stortheeft het lager gelegen gedeelte der ge meente overstroomd. De bewoners van de Ooij zijn slechts per schuit te bereikende Water straat te Beek staat onder waterde huizen zijn ontruimd. Een karrevoerderdie zich met kar en paard op den Millingschen dijk waagde, werd door den stroom meegevoerdman en paard hebben zich met groote moeite gered. Uit Grave van 11V2 uur, Donderdag avond Siand 10.89 val 0.04. Aan de Pe- gelbrug 9.78, val 0.02. De Elftweg is met 1.28 overstroomd. De Maasdijken worden overal goed bewaakt en zoo noodig voorzien. De toestand is meer bevredigend, Het verkeer op de lijn YenlooWezel is ge stremd doordat gisteren avond de laatste trein van Boxtel tusschen de twee bovengenoemde stations omsloegwaardoor de passagiers in het water vielen, slechts één wagen bleef staan. Men meent dat het Rijnwater eene verzakking der rails veroorzaakt heeft. Ongelukken hadden daarbij voor zooverre men weetniet plaats. De reizigers waren allen doornat. Alles staat bij Wezel blank. Uit 's Hertogenbosch wordt geschreven Het water blijft nog altijd wassende, buiten de stad op de Dieze teekeni de pleilschaal heden mor gen 8 uur reeds 6.25 M. of 12 cM. was sedert gisteren morgen. Te Crèvecoeur staat de Maas 6.57. M. Te Maastricht, Roermond, Venloo en Grave is de Maas vallendedoor de overlaten te Heerewaarden wordt echter veel water op de Maas gebrachtte Dreumel werkt de overlaat met 104 cM. over 675 M.; te Heerewaarden boven den steenoven 21 cM. over 130 M. en 36 cM. over 200 M„ boven den Heggeldijk 91 cM. over 1800 M., beneden den Heggeldijk gemiddeld 137 cM. over 330 M., te Rossum gemiddeld 82 cM. over 100 M. en met 141 cM. over 450 M. Tengevolge van den hoogen waterstand is de dienst op den Zuid-Ooster spoorweg tusschen Oss en Nijmegen heden ge staakt. Alle treinen kwamen heden morgen vrij ongeregeld aan. Men meldt voorts nog uit 's BoschDe heden morgen van Maas en Rijn ontvangen berichten luiden gunstig. De overlaat Rossum- St. Andries is met 135 centimeter overstroomd. Men zegt dat de Leidijk der Beersche Maas te Herpen is bezweken en die gemeente thans inundeert. Te Oijen is de toestand minder gun stig. De Bokhovensche overlaat werkt met 175, die te Baardwijk met 69 cM. De stand van de sluis te Crèvecoeur bed raagt aan de Maaszijde 6.57 aan de Diezezijde 6.24 M. boven A. P. Boven-Empel en ondei Gewande staat het water gelijk met deD dijkskruin. Noodkistingen wor den gesteld. De kade tusschen Crevecoeur en Bokhoven is ter hoogte van den Henriettewaard over 10 M. bezweken. Men schrijft uit Oss Donderdag nacht ongeveer ten 1 uur kwam er plotseling eene verzakking in den Maasdijk onder Oyen ongeveer op een half uur afstand van de plek waar de dijk in 1880 doorbrak. De ingenieur van den waterstaat was spoedig ter plaatse en onder zijne leiding gelukte het nog den dijk te houden. Men gebruikte om den dijk te versterken het materiaal van een in de nabijheid afgebroken huis. Het gevaar moet echter nog niet geheel geweken zijn. Uit Heusden van 30 NovemberWater hoogte heden ochtend 8 uur 5.87 in de laatste 24 uren nog 11 cM. gewassen. De was blijft langzaam voortduren. De toestand der dijken is bevredigend. Door den sterken wind van gisteren was er op ver schillende punten wat afslag, waarin echter onmiddellijk is voorzien. Uit Herwijnen van Donderdag voorm. 9 uur.: In 24 uren is de Waal 9 cM. gewassen. De peilschaal wijst aan 6.69 M. Wind Z.O. Baro meterstand 76. Mooi weer. Vriezend weer. Te Opijnen heeft aan de binnenzijde des dijka eene aanmerkelijke afschuiring plaats gehad. Door het aanbrengen van palen en schoeiing- planken en het storten van grind in het gat heeft men na 24 uren met groote kracht wer- kens het afschuiven tot staan gebracht. Uit Arnhem van Dondi rdag avond Was 1 cM. Wind N.O.; mist. Om gelijken waterstand te krijgen is de sluis Arnhemsche Broek opengemaaktwaardoor veel water naar binnen stroomt. Tengevolge v«n de afschuiving in den Nieuwen of Vleugeldijkis de commissaris des konings heden naar dc Bommelerwaard vertrokken om den toestand in oogenschouw te nemen. Men meldt ons uit 's Hertogenbosch dd. I December Het water is alhier sedert gisteren nog 7 cM. gewassen de stand bedraagt 6.32 boven A.P. De heden ochtend ontvangen berichten uit Maas tricht en Keulen luiden gunstig. Aan de Blauwe Sluis is veel afslag aan de dijken; tus schen 't Wild en Gewande is de binnenglooiing tot aan de kruin weggevallentusschen Ge wande en Empel en beneden Erapel wordt het maken van noodkistingen op den dijk voortgezet De overlaat Rossum-St. Andries is met 138 cM. overstroomd die te Bokhoven werkt met 183, die te Baardwijk met 72 cM. Aan de sluis ie Crevecoeur is de Maas nog 29 cM. hooger dan de Dieze. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Mijnheer de Redacteur In de openbare vergadering van den gemeen teraad var. Waalwijk, gehouden 11 November jl., bij de behandeling der havenquaestiezegt de voorzitter, „dat de gemeente in die zaak geen schuld heeftin diezelfde vergadering doet de voorzitter een voorstelwaarbij de gemeente om een einde te maken aan het geschil, waaraan zij volgens den voorzitter geen schuld heeftf 1100, zegge elfhonderd gulden, aan den polder aanbiedt. Na dat voorstel gedaan te hebben, verklaart diezelfde voorzitter het niet eens te zijn met den heer Van Riel (die niet op een paar honderd gulden zou zien) omdat de gemeenteraad niet roekeloos geld mag uitgeventerwijl hij in de vergadering van 24 November zeide dat hij er altijd tegen zou zijnde gemeente nieuwe lasten op te leggen. De deux choses une Of wel de gemeente heeft in de havenquaestie schuld of wel ze heeft geen schuld. Heeft ze schulddan toont de voorzitter heel weinig deferentie voor de. raadsleden door in hunne tegenwoordigheid het tegendeel te beweren en dus stoutweg een onjuistheid (parlementaire stijl) te debiteeren. Heeft ze geen schuld dan loont de voorzitter, in weerwil van zijne schoonklinkende verklaringen, heel weinig deferentie voor de beurzen der be lastingbetalers door zoo maar zonder reden den polder f 1100 in den schoot te werpen. Tot later. Waalwijk 1 December 1882. Lucifer en Co. „Oefening kweekt Kennis„ is de zinspreuk der rederijkerskamer, gevestigd bij den heerJ. Dek kers. LI. Zondag gaven zij hunne eerste win- teruitvoering van dit jaarwie hen zag werken zal instemmen dat zij hun sijmbool eer aandeden. Op kleinigheden letten zou minder passen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2