WAAL WIJKSCHÈ SNELPERS DRUKKERIJ. LINIEER- EN PERFOREERlNRICHTING.-^ipr*KANTOORBOEKHANDEL. COPIiERPISl en COPlEERItftERE,\ met foeiiehaoren. Uitgever van „de Echo van het Zuiden en van „liet Nieuwsblad voor Nederlandsobe Leerlooierijen en aanverwante vakken," 283ste GELDLOTERIJ. Er bestaat geen Loterij, welke grootere kansen biedt 400.000 MARK JSENTHAL Go. - HAMBURG. MAGAZIJN I PELTERIJEN. Russische en Amefikaansche Dames- en Heeren-Pelterijen, G. J. SCHEEFHALS, °-75 W - 0.28 (I NOTITIEBOEKEN en REGISTERS in verschillende banden en lineaturen. Vooral afnemers van groote partijen W worden door mij uiterst voordeelig1 bediend. ■AJ^TTOCXN" HTTTiT ,Tn-KT den 13 DECEMBER a. s. Hoofdloterij-Kantoor, Kerkstraat 65-66 'sBOSCH. middelen yan vervoer, enz. f O.T5 De Dichterlijke Scheurcalender 5^5 De Humoristische Sp De Anecdoten pH De Scheurcalender Kath. Illustratie - 0.50 en verschillende andere soorten. VOORHANDEN EEN GROOTE SORTEERING Vlugge en goedkoope levering van Factuurs, Rekeningen, Wissels, Quitanties, Memorandums, II Circulaires, Prijscouranten, Adreskaarten, papier en enveloppen met firma bedrukt en alle ander handelswerk, voor de vervaardiging waarvan mijne M drukkerij speciaal is ingericht. Tot 1 Januari a. s. lever ik 1Ö0 YISITIEKAARTEN op best zwaar carton a 90 cent per 100 stuks. De trekkingen beginnen onwederroepelijk Eerst voor korten tijd betaalden wij Gulden 80,000 aan 1 gelukkige winner te Amsterdam. Voorhanden een groot assortiment Reparatiën en veranderingen voor den minst mogelijken prijs. 1 Registers, volgens een bepaald model, worden in den kortst mogelijken tijd vervaardigd. Bijzondere tezamenstelling der 47.600 Prijzen en 1 Premie. f3.60 cents voor een geheel Origineel Lot. -1.80 half - 0.90 vierde Winterdienst van 1882/83. STOOMBOOT EN. Botterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags c geldloterij bestaat uit 93.500 Loten en 47.600 Prijzen 50.000 Mark al deze Prijzen worden in 7 Klassen oft De 283ste Hamburgsch alsook eene Premie van Aldeelingen uitgeloot 1. Klasse 4000 Pr. M. 116.000 2. 4000 210.620 3. 4000 331.150 7. Klasse 37.600 Prijzen en tr rijzen 4. Klasse 4000 Pr. M. 452.100 5. 2500 415.600 6. 1500 351.655 1 Premie met M. 6.757.150. T-f of i,orlnn)!n,y0y,i.n™.„mmn A H CDA ,J.1 TT1...1 T> Het verlootingsprogramma der 47,600 prijzen is door de Hamburgsche Regee- ring goedgekeurd en buitengewoon belangrijk voor den speler samengesteld, wijl de winner van den Hoofdprijs van 150.000 Alk. gelijktijdig ook de Premie van 250,000 Alk. winnen kanzoodat de grootste prijs in bet gelukkigst geval bedraagt. Alaik. Alark. Alark. Alark. 1 Premie a 250,000 250,000 54 prijzen a 5,000 270,000 1 prijs 11 150,000 150,000 5 11 11 4,000 20,000 1 11 11 100,000 100,000 108 11 11 3,000 324,000 1 11 11 60,000 60,000 264 11 11 2,000 528,000 1 ii 11 50,000 50,000 10 11 11 1,^00 15,000 2 prijzen 11 40,000 80,000 3 11 11 1,200 3,60o 3 11 11 30,000 90,000 530 11 11 1,000 530,000 4 11 11 25,000 100,000 1073 11 n 500 =536,50o 2 11 11 20,000 40,000 101 11 ri 300 30,30() 2 11 ir 15,000 30,000 25 11 ir 250 6,25o 1 prijs ir 12,000 12,000 85 ii 11 200 17,000 24 prijzen ir 10,000 240,000 100 11 11 150 15,000 3 11 ir 8,000 24,000 27069 11 11 145=3925,005 3 it ii 6,000 18,000 2400 11 n 124 297,600 jjJ - y j 5 De prija der loten is ambtelijk vastgesteld en bedraagt voor de eerste klasse I of afdeeling Ieder lot is met het ambtelijk wapen voorzien, alsook de halve en vierde loten. Bij iedere bestelling gelieve men het bedrag in Nederl. Muntbiljetten of in Post zegels bij te voegen. Het gemakkelijkst is het bedrag per Postwissel te zenden. I Bij iedere bestelling voegen wij het ambtelijke trekkingsprogramma bij, waaruit de nadere verdeeling der prijzen, alsook de inleg der verschillende klassen te vernemen is. Ingeval de ontvanger der loten met het trekkingsprogramma niet tevreden is, zijn w'ij bereid voor begin der trekking der eerste afdeeling de loten tcrug- tenemen en bet betaalde geld te retourneeren. Ook zonder loten bestelling ver-! zenden wij franco het uitvoerlijk trekkingsprogramma. De naam van iederen be steller noteeren wij in onze boeken, en wordt de officieele trekkingslijst dadelijk na elke trekking aau ieder houder van een lot toegezonden. Over de gewonnen somnieu kan de winner dadelijk disponeeren. Op wensch wordt het bedrag ook ter woonplaats van den winner uitbetaald. Men gelieve de bestellingen direct aan ons te adresseeren. Onze firma bestaat reeds langer dan eene halve eeuw, en zijn wij reeds vaak in de gelegenheid geweest, in Nederland de grootste prijzen uitbetalen te kunnen. Wij danken het geëerde publiek voor het tot nu toe aan ons geschonken vertrou wen en hopen wij ook in de toekomst door prompte en nauwkeurige uitvoering drr I bestellingen dit vertrouwen toonen waardig te zijn. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Boseh 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,20 9 9.17* 10,45. OFch-Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 6.50 9.32* ütrecht-'s Bosch 8,14 8,57* 11,49 1,46 3,51* 6.18* 8.46 s-Bosch Box. 5,55 7-309,55* 10,13 12 1,5 3,39, 5,8* 7.15* 8.30 10,24. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.31* 9.3 Gister wijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.17. Boxtel-Eindhoven 8 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 8.15 9 10.52. Eindh.-Venlo 8,30 11,54 12,55* 5,1 6,3. 9,10 Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 5.57 8/0 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,42 12,59* 4.15 5,9* 5.25 S,28 10. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,50 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43* 3.5 5,59* 6 47 9,29. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,40 3.5 5,15 7,* 7-55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 7 9.38. Rosend.Vliss. 7-28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.20 Zuid- Oosterspoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 9.18 11.50, 2 5.1. 7.15. 's Bosch-Tilburg. 8.40, 10.13 1 5, 6.9. 8.45 Tilburg-'s Bosch. 7, 7.32, 10.42, 2.45, 5.42, 7.30 's Bosch-Nijmegen. 8.2, 11.40, 3.25, 6.20, 8.5. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30 8.12* Roosend.-Antwerpen 7-30 9.17 10.45* 11.50 2 57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10.25 2 32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.42 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,8 2,44 5.42* 6.10. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 h Heusden5.30 OverigeWerkdagen. kaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. VanRoterdam naar Waalwijk: Woensdag- en I Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar AmsterdamVrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Capelle naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Capelle: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel- Baamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,— ure; de overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overig dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiën; Op de werkdagen van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 'sm, tot 8 uur s m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 nur 's m., van 12 tot 3 uur 's av. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwegcn. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor tc Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m, tot 9 uur s avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur 'sav. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op v erkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur s avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 uur 's m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 uur s av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4