Nummer 98. Zoudag 10 December 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Bekendmaking. BUITENLAND. Belgie. De blauwe ster. Frankrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. P. KOK. J11UJ miJJ 1UI1J Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, lranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Burgemeester en Wethouders der gemeente WaalwijkGelet op art. 230 der gemeentewet maken bekend dat bij den raad het voornemen bestaat dena- tenoemen gedeelten wegdie noodig zijn voor den aanleg van den te bouwen slaatsnoorweg Zwaluwe's Bosch, aan den publieken aienst te onttrekkenals lo. Een perceel weg genaamd de Kloostersteeg, gelegen alhier in sectie B., ongenummerd groot 0.21.59 hectaren 2o. Een perceel weg genaamd de Putsteeg ge legen alsvoorsectie B., ongenummerd groot 0,09,04 hectaren. Zijdie vermeenen mochtendoor die hande ling in hunne rechten verkort te-zijn of daarte gen bedenkingen te hebben kunnen hunne- be zwaren binnen 8 dagen, na dato dezer, mondeling of schriftelijk bij het gemeentebestuur van Waal wijk inbrengen. Waalwijk6 December 1882. Burgemeester en wethouders voorn. De SecretarisDe Burgemeester F. W. VAN LIEMPT. VAN DER KLOKKEN- Advertentiën 17' regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentieu 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel Proces Peltzer. In dit proces wordt voort durend gesproken over een zekeren Murray, die algemeen als een gefingeerd persoon beschouwd wordt. Dienaangaande leest men in het Ant- werpsch Handelsblad van heden „Op den zolder van een dokter te Luik heeft men den romp van een lijk ontdektdat reeds in be dorven staat verkeerd. Dit lijk zonder hoofd armen of beenen lag in eene wie-houten kist met het opschrift„29 Murrays New-York" en verdere eenige onleesbare woorden. De dokter waarvan sprake is zit sedert 3 maanden in een gekkenhuis. Zal men cr ir. slagen het geheim te ontdekken In elk geval heeft Léon Peltzer nu reden te zeggen „Gij ziet wel dat Murray bestond In de terechtzitting van Maandag werden eerst de eigenaar alsmede een bediende en de portier van het Hotel Britannique te Brussel ondervraagd en hunne verklaringen kwamen goed overeen. Verhaal tijdens den Zweedsch-Russischen oorlog, door III. Op het Slagveld. Kareis wijfelen en zijn oorlog met August II, koning van Polen was voor Peter den Groote een te schoone gelegenheid om die voorbij te laten gaan met de meeste énergie greep de czaar die aanen zijn streven werd met den besten uitslag bekroond. Rusland nam toe in bloei en welvaart. Toch gaf Karei zijn plan om Rusland zooveel mogelijk afbreuk te doen niet op. Tot dat doel verbond hij zich met Mazeppahoofd of Het- man der Kozakken deze had reedsv lang ge tracht zich van RuslaniL onafhankelijk te maken. Karei trok daarop met zijn troepen zuidwaarts door steppenmoerassen. Door aanhoudende ver moeiende tochten en ziektenwaaraan zijn man schappen ledenwas zijn leger aanmerkelijk gedund. Kort daarna (1709) werd het bij Pultawa door den czaar aangevallentotaal verslagen en ver strooid. Met het overschot zijner getrouwe Zweden was Karei na deze nederlaag naar Turkije ge togen waar hij door den Sultan (Achmet III) op zeer vriendschappelijke wijze werd ontvangen. De sultandie Karei om zijn meed zeer hoogachttestelde voor zijn hoogen gast een schoon paleis ter beschikkingwelk aanbod gretig door Karei werd aangenomen. 't Was een der fraaiste gebouw n van de stad Benderaan de voorzijde uitkomende in een Alle herkenden in den vermomden Heniy Vau- ghan Léon Peltzer. Hij was in December 1881 met den trein van Parijs in het hotel Britannique aangekomen en had een salon verlangd voor gevende dat hij zijne vrouw en kinderen ver wachtte. Toen droeg hij zijn arm in een draag band. De getuigen Guizotmeubelmaker en Almain de eigenaar vun het huis in de Wet straat waar de moord gepleegd isbrengen weinig aan het licht. Léon had het huis ge huurd met -het doel hier den zetel te vestigen van eene ?op te richten stoomvaartmaatschappij naar Australiëwaarvoor hij hier verschillende personen moest raadplegen, 't Was daarom dat hij den meubelmaker opdroeg vooral eerst het vertrek in orde te brengen dat tot bureau ingericht moest worden. Daar de meubelmaker Vaughan niet kendeontving hij 1000 francs tot waarborg. De inspecteur van politie Degau- que had ontdektdat Léon in het Amstel-hotel te Amsterdam gelogeerd had en dat advocaat Asser een bezoek van Vaughan had^ontvangen om inlichtingan in te winnen op welke wijre men in Nederland de toestemming kan bekomen eene naamlooze maatschappij op te richten. Ook te Hamburg en Bremen heeft Léon eenigen tijd doorgebrachtwaar hij onder meer een telegram in ontvangst nam onder den naam van Wauters, en welk telegram later gebleken is vbn Armand afkomstig te zijn. De Keyzer, officier van politie die Léon aan het station te Keulen in hechtenis genomen heeftverklaarde dat Léon na de arrestatie zeer ontroerd was en bekende Léon Peltzer te zijn ec Bernays per ongeluk gedood had. Eene hevige woordenwisseling ontstond er tusschen de verdedigers en de ge tuigen die het handschrift der depêches hadden onderzochtwaaraan de voorzitter met moeite een einde kon maken. Dinsdag legde generaal Smits verklaring af van zijn onderzoek naar het wapen ér. de kar doezen die door Armand gebruikt zijn toen hij in de eetkamer van zijn woning te Antwerpen een schot gelost heeftwaarvan de sporen nog in den muur te vinden zijn. Uit dit onderzoek blijkt, dat deze kardoezen volkomen overeenko men met die welke door Decante, wapenfabrikant te Parijs aan Lcon verkocht zijn en dat zij na afgeschoten te zijn dezelfde sporen achter laten als die welke men in het huis van Armand iMMMimil—aPB—MB—BEMB—ai— der voornaamste straten en achter ingesloten door een lusthofeen aangename afwisseling van stadsgewoel met buitenleven. Het scheen Karei daar goed te bevallen, althans hij bracht er vijf jaren door. Gedurende dien tijd trachtte hij den Sultan telkens over te halen Rusland den oorlog te verklaren dat hem dan ook eindelijk gelukte. De sultan waarschijnlijk naijverig op Rus- lands toenemende machtgaf tenslotte aan Ka reis inblazingen gehoor. In 1710 brak de oor log uit, die voor Turkije zeer roemrijk gevoerd, doch in het volgende jaar (1711) reeds door den vrede gevolgd werdwaarbij Turkije het sterke Azof bekwam. Zoo verliepen en vier jaren. Karei hield zich intusschen nog altijd te Ben der op en maakte het den Sultan aanhoudend lastig. Hij had gewild dat Turkije den oorlog had voortgezetmaar hiertoe scheen hij de sultan niet meer te kunnen bewegen ja, deze verzocht Karei zelfs om naar zijn land terug te keeren. Door deze behandeling achtte Karei zich be- leedigdin plaats van aan den raad des Sultans gehoor te geven en naar zijn rijk terug te kee ren besloot hij zich naar het verblijf van Achmed te begeven teneinde dezm rekenschap te vragen voor den hoon hem aangedaan. Trots alle waarschuwingen en raadgevingen zijner vrienden besteeg Karei zijn ros en begaf zich op weg. Hoewel de Zweedsche soldaten te Bender een koninklijk leven hadden zoo begon het hun op den duur toch te vervelen. Velen verlangden sterk hunne oude haardsteden weer te kunnen opzoeken en hooptendat er spoedig een be- Peltzer gevonden heeft. Dr. Stiénon uit Brussel die de eerste lijkschouwing gedaan heeft, deelde mede dat het lijk in eene zittende houding was gevonddr.doch dat het in die houding niet den dood gevonden had. Uit verschillende proefr.e mingen was hem gebleken dat het lijk eerst na 40 a 60 uren zoo was neergezet. Tevens werd door denzelfde getuige eene belangrijke ontdek king vermeld namenlijk dat men in het bloed, dat op het tapijt verspreid lageen voetspoor gevonden hadwaarop een der bottines van Armand juist paste. Armand, die dezen schoen gedurende de rechtszitting onderzocht, beweerde hem niet te herkennen. Ook verklaringen der volgende «etuigen allen doctoren, die het lijk onderzocht hadden stemden volkomen overeen met die van dr. Stiénon. Alle waren het eens, dat de dood oogenblikkelijk geweest was. Na het verhoor van den klerk van Armand die getuigdedat hij meermalen telegrammen onder initialen voor zijn meester had weggebracht en dat hij zelfs eenmaal er een in zijn mond had moeten bergen en daarna had moeten spre ken om te zien of men bemerken kon dat hij iets in den mond hadverschenen nog twee boekhoudersdie de zaken van Armand en Bernays onderzocht hadden en uit wier verkla ringen bleek dat de papieren van Bernays in groote wanorde gevonden zijn en dat zij ver moedelijk reeds doorzocht waren. In het copie- boek van Armand had men opgemerktdat in de laatste maandendie den moord voorafgaan, groote leemten waren. Woensdag hebben het hof en de jury zich met de beschuldigden en hunne verdedigers naar het huis in de Wetstraat begeven waar de moord gepleegd is. Daar het verhoor met ge sloten deuren plaats had en ook de pers uitge sloten was is hiervan dus weinig bekend. Alleen kan men meerieelen dat de beschuldigden in afzonderlijke rijtuigen gezeten waren elk met een gendarme bij zich. Men zegt dat Armand zeer ontroerd was toen hij uit het paleis van justitie in het rijiuig stapte. Léor. was minder aaugedaan. In den namiddagzitting werden eenige getuigen gehoordwier getuigenis in zooverre overeen komen dat alle die den 7en Januariden dag van den moord, Armand gezien hebben, bemerkt haddendat zijne gedachten zeer verstrooid slissing te dien opzichte zou komen. Kareis tocht naar den Sultan kon wel eens een groote verandering te weeg brengen en de oorzaak zijn van den terugtocht naar het va derland. Ook Jörg, dien wij zoo lang uit het oog verloren behoorde tot die verlangenden. Hij bouwde zich allerlei plannen en luchtkasteclen. Zoodra hij namelijk in zijn land weder gekeerd zou zijn zou hij een reis ondernemen naar Riga. De afwisselingen en woelingen des oor- logs hadden bij hem het verlangen om Ella weder te zien kunnen uitwisschen evenmin als haar beeld dat vast en diep in zijn hart ge prent stond. En hoeveel jaren waren sedert niet al voorbij gegaan Eenige dagen na den slag bij Pultawa had hij Ella's broeder nog ontmoet. Na dien tijd had hij niets meer vernomen. Wel had hij Iwan de groeten aan Ella en de verdere familie me degegeven. Dikwijls kwam de gedachte bij hem opzou Ella wel aan hem denken Zou zij zijn laatsten groet ontvangen hebben, en hoe? Jörg had tot uog toe niemand deelgenoot van zijn hartsgeheimen gemaakt j slecht met écn officier stond Jörg op een meer vertrouwelijken voet. Na den slag bij Pultawa had hij vriend schap gesloten met een officierOscar Löfanger geheeten en spoedig waren beiden de trouwste vrienden ter wereld geworden. Oscar, die een jaar of tien jonger was dan Jörgvond in hem een echt vaderlijken vriend en raadsman. Menigmalen wandelden beiden buiten de stad om en spraken vaak over hun vaderlandtevens hef verlangen uitende het eenmaal weer te betreden. Wanneer zij daar henen wandeldenwas er warrn. Nu kwam de beurt aan dr. Lavisédie tot de aanhouding van Léon en Armand aanleiding heeft gegeven. Armand had hem ook verzocht correspondentiën voor hem in ontvangst te nemen, hetgeen hij als vriend der familie-Peltzer bereid willig deed. Later kreeg hij achterdocht, raad pleegde er de politie over, waarvan de arrestatiën het gevolg waren. Men vermoedt dat het getuigenverhoor Maan dag a. s. zal afloopen en dat de uitspraak Vrijdag of Zaterdag daaraanvolgende kan verwacht worden. Maandagavond is de trein die te 6 unr uit Brussel vertrekt, tusschen Jette en Assche gederailleerd. Aan den slechten toestand der baandie door den aanhoudenden eegen veel geleden heeft, wordt dit ongeval toegeschreven. De locomotief is omgevallen en drie wagens werden verbrijzeldwaarvan een waarin zich vier personen bevondenvan de helling naar beneden is gestort. Een vrouw die zwaar aan het been verwond wasis per expressen trein naar Brussel teruggebracht. De overigen zijn er vrij goed afgekomen. De bouwvallen van de Tuilerien zijn voor 32.200 fr. verkocht aan den slooper van de tentoonstellingsgebouwen van 1878, Picard. Het hospitaal te Rochefort is door een brand gedeeltelijk vernield. De zieken werden gelukkig tijdig in veiligheid gebrachten een museum met kostbare curiositeiten, dat aan den brandenden vleugel grensdebleef gespaard. De schade bedraagt een paar honderdduizend francs. Een interessant doofstoramenfeestmaal heeft te Parijs plaatsgehad bij gelegenheid van den zeventigjarigen gedenkdag van den abt de l'Epée. Ongeveer 2000 doofstommen namen er aan deel. Bij het dessert werden door de onderwijzers en leerlingen talrijke toosten ingesteld, in de spra- kelooze gebarentaal. De grootste geestdrift verwekte Lenoirprofesser der „Institution na tionale de Laris," die een warme toespraak hield en aan 't slot zeide of liever in gebaren aangaf„Drinken wij op den roem van onzen onsterflijken meester de l'Epée, die eeuwig leven zal in onze harten tusschen de twee mannen wel eenig verschil op te merken. Jörg was groot en forsch Oscar wel gezet doch iets korterdroeg een klein snorretjekort donker haar en bezat een paar donkere oogen. Bij die eigenschappen voegde hij er nog een namelijk dat hij uitmuntend de kunst verstond, om iemand die 't land heeft op te vroolijken en den tijd met hem te korten. Zulk een vriend kwam Jörg zeer goed te pas. Menigmaalwanneer zij samen warenvroeg Oscar hem naar de geschiedenis van de blauwe sterJörg had zich eenige woorden van zijn vroegeren levensloop laten ontvallen en ook van zijn verblijf te Riga. Uit een en ander maakte Oscar de gevolgtrekking, dat zijn vriend iets op het hart lag, Eén ding was zekar; öf Jorg vertrouwde zijne geheimen niet gaarne aan an deren toe öf de gelegenheid tot mededeeling daarvan had hem tot nog toe ontbroken. Evenwel had Jörg het verhaal van zijn lotge vallen te Riga zijn vriend reeds beloofd. III. Een avontuur. Het was een paar dagen voordat de koning naar den sultan reed toen de vrienden op een schoonen avond het stadje varlieten en in den omtrek rondwandelden De maan prijkte aan den hemel en goot haar licht uit over beek bosch en bergen, 't Was niet de bleeke senti- menteele maan der noordelijk wonende volken neen, 'twas een vurige kogel, in hellen gloed tintelende. Het groen der booraen en planten en de koe peldaken van sommige gebouwen gaven aan de geheele omgeving een schilderachtig er. verruk kend aanzien. Jörg en Oscar genoten volop van dat natuurschoon en zwijgend liepen zij een tijdlang naast elkander voort als wilden zij hun gedachten niet storen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1