Engeland. Zwitserland. Oostenrijk. Italië. Turkije. Rusland. Egypte. Amerika. BINNENLAND. UITVOERINGEN. Dezer dagen zijn de ondergrondscbe tele graaflijnen van Parijs naar Rijselnaar Nancy en naar Dijon voor het eerst ia dienst gesteld. Behalve deze drie lijnen zal ook nog voor het eind van dit jaar de lijn ParijsLyon geopend worden. Men heeft nu voor de ondergrondsche telegraaflijnen reeds 15 millioen francs uitgegeven, en er zullen nog ongeveer tien millioen noodig zijn om het net te voltooien. Uit Dublin wordt gemeld dat de volksmen ners DavittHealy en Ruin voor de rechtbank zijn verschenen om zich te verantwoorden wegens hunne opruiende tot spraken en waarborgen te stellen voor hun toekomstig gedrag. De behan deling der zaak is echter tien dagen uitgesteld. Uit de Transvaal ontving the Times bericht dat hevige gevechten hebben plaats gehad tusschen de Boeren en de Kaffers. Een holwaarin laatstgenoemden zich hadden teruggetrokken werd door dynamiet vernield en 50 Kaffers benevens twee Boeren onder dezen de com mandant werden gedood. Een aanval op het kamp der Boeren werd met zware verliezen afgeslagen. Joubert is met versterkin gen tegen Mampoer onderweg. Men verwachtte een aanval op 1 December. Volgens de Pall Mall Gazette heeft in Schotlanden vooral in de omstreken van Editi- burg en Dundeevan Zondag af een hevige sneeuwstorm gewoed. Op de spoorwegen waren voortdurend sneeuwploegen aan het werk om den weg vrij te houden. Op sommige plaatsen lag de sneeuw vier a vijf voet hoog. Op de Mersey bij Liverpool heeft eer.e aanvaring plaats gehad tusschen het stoomschip Peruvian dat van Amerika kwam en de stoom boot Clanmaclaren van de Indische lijn. De Peruvian werd erg beschadigd en moestom het zinken te voorkomen aan het strand ge bracht worden. De passagiers werden gered en naar Liverpool overgebracht. In den nacht van Woensdag op Donderdag is de Alhambraschouwburg, op Leicestersquare te Londen afgebrand. Het gebouw wasna af loop der voorstelling gesloten en alles bevond zich in veiligheid. Tegen één uur in den nacht werd de brand echter ontdekt. Dadelijk werd alarm geslagen en de brandweer rukte met 28 stoomspuiten aan terwijl honderd brandwachts het gebouw binnendrongen. Een ontzettend schouwspel van verwoesting vertoonde zich daar echter aan hun oogalles stond in vuurhet inwendige van 't gebouw geleek een oven nauwelijks had het dak vuur gevat of alles stortte in en met moeite kon de brandweer zich redden. De vuur gloed verlichtte een dicht opeen gepakte menigte, in het Sohoeen beruchte wijk in Londen die met moeite in rust gehouden werd. Het gebouw viel niet meer te behouden en men richtte daarom de waterstralen op de aangren zende huizendie gelukkig gespaard bleven ofschoon een oogenblik de vrees bestonddat de geheele Oostzijde van Leicestersquare vernield zou worden. Te twee uren was van net theater niets meer overbehalve de voorgevel die be houden werd niets was geredgelukkig zijn echter geen menschenlevens te betreuren. De schade wordt geschat op f 1.800.000 die niet geheel door verzekering gedekt zijn. In den nacht van Donderdag brak op nieuw een groote brand uit in Woodstreet in de City, waardoor het magazijn ran Forsler Porter en Co. met 7 of 8 belendende gebouwen geheel <?f gedeeltelijk zijn vernield. De schade wordt op ruim 2 millioen pst. (f24.000.000 geraamd. Te Sheffield heeft een vader, die de laatste dagen aan zinsverbijstering leed, bij afwezigheid der moeder zijn kind uit de wieg gehaald en de hersenen verbrijzeld. Bij het ongeluk op den Mf lbourne-spoor- weg zijn niet vijftig maar honderd personen gewond. De schatten van de kerk te Bern mogen tot de kostbaarste van Europa gerekend worden. De kanunnik Bockdie ze onlangs onderzocht schat de waarde er van in ronde cijfers op 4 millioen francs. Hij vond in de kisten die sedert den tijd der hervorming door geen ken ner geopend werden, zeer vele belangrijke voor werpen die meer waard zijn dan men tot dus verre vermoedde. Zoo is er onder de Bour gondische tapijten eendat gehouden werd voor een „dek van het paard van Karei den Stoute" en dat niets anders is dan de mantel van den Hertog als grootmeester ven het Gulden Vlies een stuk dat een waarde heeft van niet minder dan 50,000 francs. Een monster-proces tegen 50 socialisten is thans te Praag aanhangig. Het zalnaar men verwacht, drie weken duren. De voornaamste beschuldigde is een schoenmaker, een aanhan ger der beginselen van Most en de Freiheit, en aanstoker van de werkstaking der Boheemsche mijnwerkers in het voorjaar. In ruim honderd woningen is huiszoeking gedaan en er zijn papieren gevonden, waaruit een innige verstand houding blijkt tusschen de Oosten rij ksche en buitenlandsche socialisten. Er moet ook een brief van den schoenmaker gevonden zijn, waarin hij verklaartverscheidene ontplofbare flesschen i gemaakt te hebben om te gebruiken tegen de politie en patroons. Een postkar, die op weg ngar Pesth was, is Maandagavond door roovers overvallen en geplunderd. De koetsier en de gendarme die den wagen begeleidde werden gedood. De kar bevatte een aanzienlijke som gelds van geïnde belastingen en de dieven hebben dat waarschijn lijk wel geweten. Men heeft dezer dagen te Como een schan delijk dievencomplot ontdekt. Het is nl. ge bleken dat de „Lariana-maatschappijde eigenares der fraaie stoombooten die op het meer Como varen jaren lang door haar gezamenlijk personeel bestolen is. Allen van de kapiteins tot de kajuitsjongens zijn medeplichtig aan de diefstallen. Zij vormden een soort van broederschap, ver- valschten' kaartjesboeken enz. en kwamen maandelijks bijeen om de winst te deelen. De stoombootmaatschappij bemerkte niets van die knoeierijentotdat onlangs een ontslagen hofmeesterwien zijn vroegere makkers geen verder aandeel in den roof wilden uitkeeren, de zaak aangaf. Bijna al de schuldigen zijn reeds in hechtenis genomen. Volgens den Constantinopi lschen berichtgever van the Standard heeft de jongst ontdekte „samenzwering" den sultan zeer ontroerd en heerscht dientengevolge ten paleize nog steeds eene paniek. De sultan loopt met geladen r - vol vers bij zich eet niet uit vrees van ver giftigd te worden en houdt zich bij voortduring in den harem op, nadat hij dit interessant vertrek eerst heeft doen zuiveren van een hon derdtal schoone Cirkassischen (reeds kortelijk vroeger vermeld)die ook al van deelgenoot schap aan de samenzwering worden verdacht en deswege naar verschillende punten des rijks zijn verbannen. Inderdaad kan een dergelijke maat regel niet anders dan voor de rust des sultans zeer bevorderlijk zijn, schoon waarschijnlijk nog wel elementen genoeg zullen zijn overgebleven. Het Kurden-lioofd Obeidullak is met vrouwen en kinderen te Mossul in Kurdistan aangeko men waar hij de voor hem gereed gemaakte woningen heeft bei rokken. De Mohamedanen zijn verheugd dat het jaar Alip achter den rug is. Zooals men weet heeft elk jaar van- de windo (d. i. een tijdvak var. acht jaren genaamd Alip, Ené Djima wal, DjéWahoe Djimakir) volgens hunne overle veringen zijne eigenaardigheden en zoo ken merkt het jaar Alip zich altijd door talrijke zelfmoorden, vechtpartijen met doodslag of zware verwondingverzet tegen het openbaar gezag oorlog en dergelijke. Arabieren en echte Mo hamedanen nemen zich daarom in dat jaar zooveel doenlijk in acht om geen ruzie te maken, omdat zij weten dat deze dau meestal op een klop partij uitloopt. In Rusland is het tegenwoordig al zeer treurig gesteld. Er gaat in de groote steden bijna geen dag voorbij zonder dat men hoort van faillisse menten van bankenverduisteringen van geld of goed oplichterijen en diefstallen van allerlei aard. Men berekentdat de verduisteringen en diefstallen in dit jaar ruim 26 millioen roebels bedragen. Egypte heeft de tweede opvoering bijgewoond van de proces-komedie. Vier der voornaamste medeplichtigen van Arabio. a. Toulbellal die, tijdens den oorlogde opstandelingen van Kafr- dowar en van Damiette aanvoerdenverschenen voor den krijgsraad en werden ter dood veroor deeld welke straf op staanden voet veranderd werd in levenslange verbanning. Eenige ministers van den khedivewaaronder de minister van binnenlandsche zaken Riaz pachuvinden dat genadige recht echter hoogst gevaarlijk voor den staat en oordeelen dat het land niet te regeeren zal zijn wanneer de aanvoerders van den opstand ongestraft blijven. Riaz heeft om die reden zijn ontslag genomen wat wel te verwachten was daar hij reeds bij zijn optreden te kennen heeft gegeven dat hij niet voor de rust kan instaan, wanneer de leiders van den opstand niet voor beeldig werden gestraft. Te Philadelphia ia een bende lijkroovers ge vat in wier bezit zes gestolen lijken gevonden werden die zij aan verschillende geneeskundige en aan de medische faculteit der hooge school wilden leveren. Een onderzoek bracht aan het licht dat deze dieven een der kerkhoven voor een groot gedeelte ledig gestolen hebben. En paar dagblad reporters zijn de schuldigen op het spoor ge komen en hebben als vrijwillige polieagenten medegewerkt tot hun gevangeneming. De mis daad heeft natuurlijk in de geheele stad groote verontwaardiging „verwekt. De tweede behandeling van het proces wegens de postdiefstallen op de Star Route is nu te Washington aangevangen. Zooals men weetis gebleken dat bij de eerste behandeling de gezworenen waren omkocht. De grootste schoenenmarkt terwereld is naar het schijntde Amerikaansche stad Boston. In het jaar 1880 werden van daar niet minder dan 2.250.000 kisten schoenen en laarzen ver zonden die men zonder te hoog te schatten gerust kan rekenen op 50 millioen paren. WAALWIJK. Door de liedertafel Oefening en Vermaak van Waalwijk en Besoijen zullen Zondag in de zaal Musis Sacrum de volgende stukken worden gezongen 1. Zauber der Nacht. Kreutzer. 2. Hymne an die Musik. Lachner. 3. 4. Saüls Lierzang. Gcvaert. X. Waalwijk, 9 December 1882. Het water is hier reeds zooveel gevallen, dat de kaden rondom de havenkom weder droog zijn. De eerst onlangs gelegde nieuwe rails en wissels van den stoomtram, naar de remise, heb ben nogal geleden zoodat daarvan nog geen gebruik kan gemaakt worden. Over 't algemeen zijn de berichten omtrent den waterstand voor 't oogenblik niet ongunstig. Bij het natte weder der laatste dagen is 't echter te verwachten, dat de val niet zal blijven aanhouden. Volgens de laatste tijdingen zijn dan ook de Maas en de Rijn reeds staande. Bij deg ijk der maten en gewichten ge durende 1883 is door den ministe» van waterstaat bepaalddat het goedkeuringsmerk een S zal zijn bij den ijk van gasmeters is aangenomen de koninklijke kroon. Naar men verneemt moet er kans bestaan dat spoedig met Frankrijk een nieuw verdrag gesloten wordt, van weerszijde op den voet der meest begunstigde natie. Dat verdrag zou echter slechts voor een jaar geldig zijn, doch telkens vernieuwd kannen worden. De terin „op den voet der meest begunstigde natie" legt aan menig een het zwijgen op men weet echter dat dit van de zijde van Frankrijk op het oogenblik niet heel veel meer Ie beduiden heeft, daar alle na'.ien ongeveer in gelijke ongunstige conditie tegenover haar staan. De heer S. A. Klaassen, te Utrecht is er in geslaagd het noodige kapitaal te vinden voor de door hem geprojecteerde stoomtram Breda- Prinsenhage-EttenLeur-Hoeven-Oudeubosch- Gastel-Steenbergen, zoodat weldra met de werk zaamheden voor dien tramweg een aanvang kan worden gemaakt. Donderdagochtend kwam de schroefboot „Antoon Henrictte in aanraking met een schuitje, bevaren door twee man, op de Maas nabij Veen. Een der beide mannen redde zich, door zich aan de schroefboot vast te klampen, terwijl de andere een wissen dood te gemoet ging. Gelukkig was een der Bossche booten in de nabijheid, die alles in het werk stelde om den drenkeling te redden; een aak, die op zijde van genoemde boot lag om goederen te laden, werd onmiddellijk naar de plaats gesleept, en toen de drenkeling op het pnnt van zinken was werd hij gelukkig door een der matrozen der Bossche stoomboot gegrepen. Reeds scheen het leven geweken, doch door goed aangebrachte middelen mocht het aan de equi page der „Jan van Arkel" gelukken hem te behouden. Zondagmiddag had te Nieuw-Buinen een treurig voorval plaats. De vrouw van L. R., alleen met haar dochtertje te huis, viel door bedwelming in het vuur. Dewijl het eenigen tijd duurde voor er hulp kwam, kreeg zij vele en erge brandwonden, zoodat er weinig hoop is op 't behoud van haar leven. Te Oosterhout is dezer dagen de laatste der overgebleven oudstrijders van Waterloo aldaar, Franciscus van Ilelvert, in 90jarigeu ouderdom overleden, Dat het verloten van ganzen en andere eetwaren in de provincie Friesland nog niet ge heel in onbruik geraakt, blijkt uit het feit, dat. in een koffiehuis te Leeuwarden op een avond werden verloot 10G ganzen, 100 kilogr. spek, en 50 kilogram worst. Te Veendam is Zondag een arbeidersvrouw, die zich meermalen te buiten ging aan misbruik van sterken drank in het vuur gevallen en niet dan half verkoold er uit gehaald. Zij is aan de bekomen wonden overleden. Men schrijft uit Hooge-Zwaluwe Gedurende den laatsten tijd wordt er niet zeer druk gewerkt aan den in aanleg zijnden spoor weg Zwal uwe's Bosch. Met het metselwerk en het stellen van den hardsteen voor eenige bruggen en duikers is men zoo goed als gereed terwijl de lieifundee- ringen voor de overige kunstwerken gedurende den winter zooveel mogelijk gereed gemaakt zullen worden, teneinde dan in 't voorjaar met den meesten spoed aan 't metselen er van te kunnen beginnen. Het baggeren der zandgeul voor de baan in den Grooten Zonzelschec polder gaat goed vooruit. De baan van hier tot Geer- truidenberg is zoo goed als gereed, terwijl men hoopt gedurende den winter de slooten uit te kunnen sporen en het emplacement op hoogte te brengen. Er zal zich hoogstwaarschijnlijk slechts een geval van gerechtelijke onteigening voordoen doch dit is van dien aard dat het werk er niet door zal opgehouden worden. Uit Amsterdam wordt gemeld dat de heer jhr. mr. C. J. A. Den Tex, lid van de eerste kamer der staten generaal en van 1868 tot 1880 burgemeester van Amsterdam, woensdag in den vroegen morgen in den ouderdom van 59 jaren is overleden. Zijn overlijden maakt, hoewel zijp. toestand in den laatsteu tijd dien afloop deed vreezen, te Amsterdam veel indruk. Het „Nieuws van den dag" gaf een rouwbulletin uitdat in onder scheidene winkels voor de vensterruiten werd geplakt. Dezer dagen werd door de politie te Utrecht de hand gelegd op een zeer gevaarlijken dief. Zekere V. S. vroeger pakhuisknecht bij eene groote firma te dier stede, Legde er zich op toe de bedienden van verschillende grossiers te be spieden, wanneer zij balen koffie naar het een of ander vervoermiddel brachten. Korten tijd nadat die bedienden waren teruggekeerd, kwam hij dan op het kantoor der vervoerders en ver zocht namens de firma die de koffie had laten aanbrengen de geheele zonding of een gedeelte daarvan onder eenig voorwendsel terug. Verscheidene huizen werden daarvan dupe en de dief scheen te voorzichtig om zich op liee erdaad te laten betrappen. Bovendien duurde het geruimen tijd eer door klachten van de ont vangers de diefstal aan het licht kwam. De inspecteur van politie, Vermijne, en de recher cheur Werkmeester surveilleerden dagen lang en mochten cr eindelijk in slagen des nachts in eene slaapstede een gesprek af' te luisteren dat hen op het spoor van den dief bracht. Nog in denzelfden nacht werd deze, zoowel als de heler, een zekere L., die in bedoeld gesprek genoemd was als zulke lekkere koffie te verkoopen, van hun bed gelicht en in hechtenis genomen. In den nacht van den 3n op den 4den December 11. strandde te Callantsoog het stoom schip „Strathmore", gezagvoerder Roweli, dat geladen met boomwol van Savannah kwam en bestemd was voor Bremen. Dadelijk werd de reddingboot ter hulp daarheen gezonden, doch de bemanning van het schip hoopte door het uitwerpen van een groot aantal balen katoen het schip zoodanig te lichten, dat men het met be hulp van een paar sleepbooten, om welke inmid dels was gezonden weder vlot konde krijgen. Omslreeks des namiddags te 1 uur verschenen dan ook de beide sleepbooten „Herculus" en „Stad Amsterdam" die evenwel, na vele ver- geefsclie pogingen aangewend te hebben, tegen het vallen van den avond huiswaarts keerden. Daar de zee gaandeweg onstuimiger werd, en de golven met hevige woede over het schip heen sloegen, werd het sein gegeven om assis tentie. Opnieuw stak de reddingsboot in zee, terwijl men moeite had met deze door de hevige branding heen te, komen. Eindelijk na veel moeite bereikte men het schip. Wie op dat oogenblik op hel si rand te Callantsoog tegen woordig had kunnen zijn, zou ooggetuige zijn geweest van een allernoodlottigst schouwspel. Halverwege op den terugtocht zijnde, sloeg de reddingboot om waardoor al de manschappen voor een tijd onzichtbaar warendaar zij onder de boot lagen. Enkelen gelukte het zich aan en op de omgekeerde boot vast te klemmen, terwijl van het strand dadelijk eene boei te water werd gelaten, om de ongclukkigen te helpen. Niet allen evenwel konden gered worden, daar er 9 van de manschappen, die in de reddings boot waren en waaronder zij die hun leven hadden opgeofferd, om dat van anderen te red den, jammerlijk in de golven omkwamen. Den 4den dezer is onder Gastel een hevige brand uitgebroken, tengevolge waarvan de woning, schuur, drie runderen, twee paarden, een geit, vele gedorschte en ongedorschte granen, hooi en landbouwgereedschappen van den landbouwer C. v. d. Bos een prooi der vlammen werden. Be halve het huisraad en de landbouwgereedschap pen is gelukKig ailes,.ofschoon beneden de waarde, verzekerd. De oorzaak wordt toegeschreven aan broeiing van het hooi. Te Vught is een groot ongeluk gebeurd Sedert eenigen tijd is mpn aldaar druk bezig met het oprichten eener R. K. kerk. Maandag middag waren de werklieden weder opgeruimd aan den arbeid gegaan, toen tot hun aller schrik tegen half vier in den middag een stuk muur naar beneden viel en wat het ongeluk nog erger maakte was, dat de muur in zijn val ook de stelling medesleeple, waarop zich een groot aan tal werklieden bevonden. Allen vielen met muur en stelling naar beneden en werden onder het puin bedolven. Jammerkreten hoorde men aller wegen. Een talrijke menigte beijverde zich wel dra om de ongelukkigen uit hun benarden toe stand te redden maar voor velen daagde die hulp nog te laat op. Zes brave werklieden wa ren reeds overleden en vier anderen werden zwaar gekwetst. Een der dooden was gehuwd en laat een vrouw met drie kinderen onverzorgd achter. Heel Yught is in droefheid gedompeld. Het middel wordt aan de hand gedaan om in de petroleum een flinke hoeveeelheid zout te mengen en met dat mengsel de peer van een lamp te vullen. Het licht moet er beter door worden. De proef is licat te nemen. In de Bakkerstraat aan de Hoefkade te 's Gravenhage zijn twee metselaars, dié aldaar op het dak van een huis werkzaam waren, door het breken van een steiger gevallen. De een bekwam ernstige kneuzingen aan den wang en de ander kwetste den rechter schouder zoo hevig, dat hij per brancard naar het gasthuis moest worden vervoerd. Een niet alledaagsch geval heeft in de gemeente Axel plaats gehad. Óp een aanklacht was het lid van den gemeenteraad de heer 1). J. Oggel, in die betrekking geschorst door den raadna gehoord te zijn door gedep. staten is

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2