HE BEKWAME STIKSTEK een bekwaam LOOIERSKNECHT, ïllKHOE een Eerste (Hulp)onderwijzer, SI.IJS Hl SMfiPILLEN Waalwijk alleen bij J, Kuilen, G. SCHOPMEIJER DAIES- HEERENPELTERIJEN, Opzetten van vogels en dieren. MAGAZIJN p PELTERIJEN. Russische en Amerikaansche Dames- en Heeren-Pelterijen, G. J. SCHEEFHALS, te Waalwijk. Leerlooiersknecht. Een HUIS, WANDGEDIERTEN, HET PELTERIJEN FABRIEK Kerkstraat 65-66 sBOSCH. Het Geïllustreerd Politie-Nieuws, l/g 30; Burgerlijke Stand Handelsberi ehten iPiMilCTfl^Tsv Maandag- fy' Dinsdagavond C. H. De Jong. (Dentiste) zal Woensdag 13 December a. S; in het Hötel „De Gouden Zwaan" te Tilburg en van af Donderdag daaropvolgende ten zijnen huize in de Kerkstraat te 's Bosch te con sulteeren zijn. I^^Erf en Tuin Finale Uitroeiing SCHAPENMARKT 'S-BOSCH, HEEREN EN DAMESPELSMUTSEN, Garneerbont in alle breedte voor Mantels en Jassen. VOOR MOTVRI.J INGESTAAN. Voorhanden een groot assortiment Reparatiën en veranderingen voor den minst mogelijken prijs. Vergadering der kamer van koop handel en fabr. te Waalwijk, gehouden op 5 Dec. 1882. OVERZICHT der maand Novemb. omtrent den handel in huiden, leder en schors. V ERKOOPEN: Provisioneel op 11 Dec. 1882, en 2 perceeltjes Weiland en 3 perceelen Bouwland breeder bij biljetten omschreven. (SCHREUDERS PILLEN) REPARATIËN en MODEL VERANDEREN tegen billijke prijzen. De goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland is zonder twijfel Amsterdam, Molsteeg 12. E. F. EDEN. hij dezer dagen doot dat college van zijn lid maatschap vervallen verklaard. De aanklacht betrof het leveren van petroleum aan de gemeente voor straatverlichting. Naar men erneemt zal de heer Oggel bij Z. M. in beroep komen. Uit de Maandag te Oosterhout gehouden schouwing van het lijk van (len löjarigen jonge ling, werkzaam geweest aan de suikerfabriek aldaar en die vermoed werd aan de gevolgen van mishandeling te zijn overleden is gebleken dat de dood niet aar. do ondergane mishandeling moet worden toegeschreven. In den morgen van 2 dezer is in het gehucht Nassaupolder onder Klunderteen zwingelkooi met al het zich daarin bevindende vlas een prooi der vlammen geworden. Een drietal jongens waren bij een lantaarn aan het zwingelen, en nu vermoedt men dat het 7uur van dezen lantaarn zich aan het vlas heeft medegedeeld wat spoedig tengevolge had, dat liet geheele gebouw met al het zich daarin be vindende vernield werd. Niets was verzekerd. Een lid van den gemeenteraad van Ouder- Amstel, de heer R. S., slijter van sterke dranken aldaaris bekeurd wegens liet verkoopen van jenever in mindere hoeveelheid dan hem bij de wet werd toegestaan. Een landbouwer te Wilsura vermiste eeni- gen tijd geleden eene som ran f 11.uit zijn kabinet. De verdenking viel op de löjarige dienstbode. Door de bedreigingen van haren meester beangst, bekende het meisje indirect het geld ontvreemd te hebben, door te beloven elke week f 0.50 terug te willen geven. Later herriep zij wel deze bekentenis, doch de verdenking bleef desniettemin op haar rusten. Gelukkig voor haar goeden naam mocht het deze week den brigadiermajoor De Bruijn en den rijksveldwachter Polman gelukken de daderes, een gehuwde doch ter van den bestolene zelf, op te sporen en tot bekentenis te brengen. Tegenwoordig alle leden behalve het lid Fano. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Ingekomen I. a. Het verslag over den landbouw in Nederland over 1881, opgemaakt op last van den minister van waterstaat, enz. Dit belangrijk werk is door de kamer ter beschikking gesteld voor belanghebbenden. b. Verslag van den toestand der provincie Noordbrabant over 1881, in de zomerver gadering van Juli 1882 aan de prov. staten aangeboden. Ter visie voor de leden. c. Verslag van den staat der Nederland- sche zeevisscherijen over 1881, bij missive van 14- October 1882 ontvangen van den H.Ed. gestr. beer commissaris des kouings in Noordbrabant. Ter visie als voor. d. Eenige brochuurtjes over vrijhandel- stelsel en protectie, over toleenkfid tusscben Nederland en zijn koloniën, enz. e. Een afschrift vaii een adres der kamer van koophandel en fabrieken te Leeuwarden aan zijne excellentie den beer minister van binuenlandsche zaken, strekkende dat maat regelen worden genomen om opheffing te verkrijgen van bet verbod van invoer van vee uit Nederland in Engeland. Is besloten dit adres krachtdadig te onder steunen. f. Afschrift van een adres van de ver- eeniging van handelaren in- en belangheb benden bij den handel in Amerikaansche reuzel, spek en aanverwante artikelen aan zijne excellentie den beer minister van justi tie, waarbij wordt verzocht wijziging der wet op de faillissementen. Op dit adres wordt de steun dezer kamer verzocht. Na eenige bespreking is besloten zich over dit onderwerp bij zelfstandig adres tot den minister te wenden. Nog werden besproken verschillende al- gemeene en huishoudelijke zaken, waarna de vergadering door den voorzitter wordt ge sloten. De hierboven aangehaalde adressen nemen wij later in ons blad op. "Waalwijk, 4- December. De handel in buiden was tamelijk levendig; vooral werden zware gezouten en droge La Plata ossentegen volle vraagprijzen, die weder een paar cent hooger waren dan de vorige maand/coulant verkocht Bij grooteren voorraad, zou wellicht de handel nog uitgebreider zijn geweest. In ge zouten koehuiden daarentegen was, tengevolge der vermeerderde aanvoeren en de meer dan gewoonlijk groote voorraad de handel zeer ongelijk en de prijzen dalende. Dit artikel schijnt momenteel minder gevraagd te worden, zoodat wij gelooven dat de prijzen nog verder zullen terugloopen, (laar meu ons van wel onderrichte zijde mededeelt, dat wij ons nog op belangrijke aanvoeren kunnen voorbereiden. De voorraad huidenalle soorten daaron der begrepen, was te Antwerpen op 30 No vember 11. zeer gering in aanmerking geno men de twee vorige jaren op hetzelfde tijdstip. In 1880 bedroeg de stock 291.256N buiden. In 1881 114.475 terwijl er in dit jaar slechts 64.320 stuks aanwezig waren. De verkoopen bedroegen sedert 1 Januari tot heden ruim 629,000 stuks tegen ruim 743.000 in het voorgaande jaar in hetzelfde tijdstip. Uit Havre schrijft men ons eveneens van ferme prijzen voor zware huidenterwijl lichtere wichten eenige neiging tot dalen toonen. Sedert 15 November bedroegen de aanvoeren aldaar in de eerste band 30.820 buidenvan deze werden verkocht met in begrip van de reeds bestaande voorraad on geveer 47.000 stuks os en koe en pl. m. 2300 paardenhuiden. De voorraad bedroeg op 30 November 11. ruim 108,000 buiden tegen ruim 106.000 in 1881 op hetzelfde tijdstip. De berichten van La Plata per telegraaf ontvangen luiden dat de contracten voor de nieuwe ^.achting reeds zijn begonnen. Vol gens die berichten zijn er op levering No vember/Dec. slachting, 14.000 gezouten sal. Montevideo ossenhuiden verkocht ad fr. 76, tegen een gegarandeerd gewicht van 28 k. Men verwacht dat er dit seizoen veel zal geslacht worden, zoodat er wel vooruitzicht bestaat dat de prijzen in het voorjaar veel billijker zullen zijn dan thans. In het belang van den looier willen wij 't hopen, want waarlijk de verhouding is zeer slecht en het is daarom dat wij met ons overzicht voor zoover het leder betreft zeer kort kunnen zijn. V/ij kunnen den toestand eenvoudig beschrijven met deze korte woorden „Zooileder is momenteel verlaten." In overleder was de handel daarentegen tamelijk levendig. Paardenleder blijft gezocht, en terwijl het overbekend is dat de ruwe paardenhuiden zeer schaarsch en zeer duur zijndurven wij de paardenleerlooiers ge rust den raad te geven van dezen gunstigen tijd te profiteeren verhoogt uwe prijzen want de behoefte zal nog grooter worden. In schors was de handel zeer stil. De prijzen blijven onveranderd vast. Het natte zomer- en najaarseizoen heeft ook voor den looier nog de illussie ontnomen om goede schors tegen redelijke prijzen te kunnen op doen. (N. v. N. L. enz.) Van den 1 tot en met 7 December 1882. WAALWIJK. Bevallen-.Adriana Maria Magnin geb. Ver hoeven z. Catharina Maria Hamersgeb. Sleenhoff, z. Wouthera Schellekens, geb. Mut- aarts, d. Maria van Loon, geb. van Ballekom, d. Anna Maria Schambergen geb. van Oud- heusdenz. OverledenMaria Adriana van Huiten 7 m. Antonius lleinier van der Lee, 3 m. Johannes Hendrikus Hensen echtg. van Woutrina van den Bosch, 61 j. Christiaan Adrianus Vos, wedu wenaar van Christina Bogers62 j. SPRANG. Gehuwd: Jacob Wouter Venis, van Dongen met Catharina Haverhals, Pieter Holster, wedn. van Pieternella de Jong, met Antonia Adriana Egas van 's Hage. GeborenHendrik, z. van Hendrika van Dom melen - Adrianus Johannes, z. van P. Klootwijk en H. A. BrandtHuibertus, z. van L. Muil wijk en J. Dalmaijer, Cornelia Willeminad. van Ant Hoffman en J. P. de Jong. Overleden-. Dorothea Van Nuenen echtgenoote van Johannes Speekenbrink 35 j. Jan van der Mast echtgen. van Maria de Bie 48 jaar. WAALWIJK7 December. Bij iets meer aanvoer dan de twee vorige weken was de handel in hoornvee wel zoo vlug. Kalfkoeien golden f280.a 325dito vaarzen f 230.— k 250.— Biggen 7.50 k 12.per stuk. Boter aangevoerd 1125 kilo van f 1.a fl.23 per k. Eieren golden f8.00. In huiden leder en schors is de handel stil Granen blijven bij uiterst kalme markt alleen voor dagelijksche consumptie gevraagd. Heeren verbruikers worden beleefd verzocht zich voor aanstaanden van een ander verlichtingsmiddel te voorzien, daar er die dagen GEEN GAS zal geleverd worden, tengevolge van noodige reparaties aan de fabriek. WAAI «WIJK, 9 December 1882. bij kost en inwoning, liefst P. G. Loon naar bekwaamheid. Adres Schoenfabriek te Leiden Er wordt GEVRAAGD om met Fe bruari of vroeger in dienst te vreden, zijn vak geheel verstaande. Hoofdvereischten zijn touwerij en het vleeschen. Men verlangt iemand genegen om, bij wederzij dsch bevallen, voor vast te blijven. Adres met franco brieven, onder letters H.R., of in persoon bij den uitgever dezer courant. Zoo spoedig mogelijk wordt te Waalwijk, N.-Br., wegens benoeming van den tegenwoor- digen titularis tot hoofd der School te Raams- donk, GEVRAAGD in het bezit der hoofdakte en akten voor Franscb en Duitscb. Wiskunde strekt tet aanbeveling jaarwedde f 1000- Stukken worden spoedig ingewacht, uiterlijk voor den 20 December a. s. bij den Burgemeester. DE NOTARIS te Waalwijk zal voor zijne principalen ter herberge van H. Muskens en finaal op 18 December 1882 ter herberge van J. VAN LEEUWEN, te Kaatsheuvel, telkens des avonds 5 ure. Onder Kaatsheuvel op de llooge Zandschel. zijn Maagversterkend, zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. a 321/s Cent per doos verkrijgbaar te HeusdenErven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUdDER Apotheker. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie Kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. VAN is steeds ruim voorzien in alle soorten van Voor sierlijke bewerking der pelterijen wordt de meest mogelijke zorg gedragen dat thans Woensdags en Zaterdags verschijnt met twee of meer platen, in ieder nommer, betrekking hebbende op de voornaamste gebeurtenissen, die in den loop der week plaats vonden. Alle belangrijke zaken op het gebied van JUSTITIE en POLITIE worden zoo uit gebreid mogelijk, meest volgens officieelc bronnen, meegedeeld. KEURIGE FEUILLETONS met PLATEN enz. enz. De abonnementsprijs is voor Amsterdam fl.voor alle andere sleden franco thuis f 1.15 per drie maanden. Zij die zich nu abonneeren ontvangen de nomraers tot het begin der volgende maand gratis. NB. Abonnementen worden ook door alle boekhandelaren en postdirecteuren aange nomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3