Groote St. Nicolaas-étalage bij ANTOON TIELEN te WAALWIJK. E. G. Speekenbrink, TH. A. TAN DELFT, knoopsgaten, St. Nicolaas-étalage, Buitengewoon prachtige collectie van de St. NI CO LA AS- Artikelen, HUL BREIWERK Wollen, Sajetten en Katoen de Firma P. M. F. SMOLDERS Heeren Schoenfabrikanten Briquetten Briquetten 10UJKE FEESTGRAPPEN I», Levertraan. C. Holtgrefe, Handel in Tabak, Sigaren enz. Bierbottelarij „DE ORANJEBOOM" WAALWIJK. galanterienkinderspeelgoederen enz. W illem Coppens. P. LOCWERSE. Robinson Crusoe. De ontdekking van Amerika, WAALWIJK. Het Sigarendépöt De Ondergeteekende Nieuwe Aanvoer. ft.l.Om-Bimoilia, apatbsk, Tafel- en OntMitbesehiit. Bageiijke verkrijgbaar MOSSELEN. KAPELLETJES. P. L0ÏÏWR1SR. let Robinson Crusoe tien Jan? op reis. f2 25 VOOR VIER EEUWEN. PATISSIER CONFISEUR ««P schoone en ruime keuze belovende eene prompte en voordeelige bediening Alle soorten WAALWIJK. FRANS DE CORTIE MACHINALE Knoopsgatenmaehine Wed. N. van Well- Dumoulin, Aloys Yerbunt. 'Ooi Sa The Kingston Dry Soap WAALWIJK. EEN BUNDEL PR01A EN P0E1IE J. 4. Ill TPiESlOIS een aantrekkelijk boek voor Oud en Jong. A] te© Door deze heb ik de eer UEd. te berichten, dat ik ben uitgepakt J0 7* met eene worden op maat vervaardigd bij Uiterst solied werk. Vlugge bedie ning. Concurreerende prijzen. Zeer groote tenze in alle kleuren. VAN te GEERTRUIDENBERG, is BIJ te WAALWIJK, De navolgende merken munten uit door goede kwaliteit en worden den beeren rookers ten zeerste aanbevolen, al: PIK FEIN LA MUSICA LA BELLA MARIA SIMPATICA PINAL DER RIO SUBLIMES FLOR DE RIVERO a f20 per mille. - 25 n n - 30 u - 40 n i/ n - 50 n h - 60 - 100 n PLANTEROS DE 1887 -120 beveelt zich beleefd aan tot het maken van op de gerenomeerde der Singer maatschappij. Net werk en vlugge bediening WAALWIJK. Vraag immer de reuke- looze De beste zijn zeker van dé eerste en beroemdste fa briek BUSSUM met Fabrieks merk voorzien BUSSUM Verkrijgbaar engros detail bij WAALWIJK. V Nieuw komiek Voordrachten- boekbevattende 12 splinternieu we komieke SCENESvroolijke VOORDRACHTENberijmde ANECDO- TEN, enz., met en zonder zang. PRIJS 30 CENT. Nieuw vroolijk Voor drachtenboek. bevattende 13 splinternieuwe grappige VOORDRACHTSTUKKENCOUPLET TEN lachwekkende SCENESenz.met en zonder zang. PRIJS 30 CENT. Beide boekjes zijn onmisbaar voor RE DERIJKERS PRETMAKERS, ZANG- LUSTIGEN enz., voor de aanstaande ver gaderingen en lange avonden. Franco toezending na ontvangst van het bedrag per postwissel of in postzegels, door Boekhandelaar, GrachtstraatGRONINGEN. Alleen die Levertraan wordt door mij in den handel gebracht, die door mij ■PERSOONLIJK" scheikundig is onderzocht en daar door aan het publiek de meest zuivere waarborg geeft der deug delijkheid. Men vrage etiquet en zegel van éénig depót voor Waalwijk, van Vraag gebruikswijze. SLIJTERS of WEERVERKOOPERS ge nieten flink Rabat. 61 MARKT, 61 Verduurzaamde levensmiddelen, Zalm, Kreeften, Sardines, Ingelegde Faling en Haring, Ansjovis. DEPOT van EENIG AGENT van de te ROTTERDAM, Lager bier 5 cent per halve flesch Prmsesse of Minne bier 6 ct. p.fl- Extra-Stout 12 cent per halve flesch. Limonade en Spuitwater, Aal bessenwijn enz. ,1e kwaliteit VERSCHE en INGELEGDE Ondergeteekende bericht door deze aan zijne geachte begunsti gers van Waalwijk en omstreken, dat de ETALAGE van in orde is. De prachtige sorteering en uitgebreidheid der artikelen zijn een waarborg, dat ieder er iets naar zijne keuze zal vinden, te meer daar alles wordt verkocht aan uiterst billijke en concurreerende prijzen. Niet twijfelende met een druk bezoek vereerd te worden, r -n BIJEENGEBRACHT DOOR Onder bovenstaanden titel verschijnt heden de le aflevering van een bundel proza en poezie, die als eene aanvulling is te beschouwen van den onlangs verschenen bundel //Bont Gewoel/' Directeuren van Leesgezelschappen Beoefenaren der welsprekendheid Onderwijzers Letterkundigen en allen die goede bijdragen voor Nutsle zingen zoekenmogen niet verzuimen er kennis mee te maken. De inteekening op bet geheele werkdat in 6 afleveringen h 321/3 ct. compleet zal zijnis bij alle Boekhandelaren opengesteld. SCHILLEMANS VAN BELKUM. k ZUTPHEN. Thieme's Boek- en Muziekhandel. ■4 Bij JOH YKEMA te 's Gravenhage verschijnt Met 70 fraaie gravuren. Met 52 fraaie gravuren. leder deel f 1,60 gebonden in fraaicn band f 1,90. Deze boeken zijn geheel oorspronkelijk door den heer LOUW ERSE naverteld. Alle bladen en tijdschriften roemen deze, werkjes, terwijl de heer Gerard Keller zegt, dat ze mooier zijn, dan die van D e f o e. Bij J. F. VAN DRUTEN, te SNEEK, is thans compl. vcrsehenen: Ingenaaid. f2.75 in prachtband DOOR Met PORTRETTEN en verschillende ILLUSTRATIES. Overal belangstelling om het 4de Eeuwfeest van de Ontdekking van Amerika te gedenken. Een boek, waarin de Geschiedenis dier Ontdekking word beschreven, niet uitgebreid, doch de belangrijkste voorvallen en gebeurtenissen op onderhoudende wijze weergevend, eenvoudig en zaakrijk, ingeleid door vermelding van vroegere ontdek kingstochten en gevolgd door een verslag der latere kolonisaties, voorzien van af beeldingen der voornaamste personen en tafereelen aangaande het onderwerp, zal on getwijfeld ook in Nederland door velen gaarne gewenscht worden. Geene verzameling van dorre documenten heeft de heer Loüwerse gegeven, maar een zaakrijk en levendig verslag van de groote gebeurtenissen. Hij schildert de moei ten, den strijd en de overwinning der helden, den invloed hunner daden, zoowel op het lot der inboorlingen, als op de Europeesohe maatschappijde gevolgen der ontdekkingstochten, direct en indirect, worden voor oogen gesteld, als een deel der beschavings-geschiedenis, Met recht kan dit werk worden genoemd hNHOUD van het werk: Inleiding De zeevaart der oude volken De Islam en het Clristendom De Portugeezen De dageraad der nieuwe geschiedenis Eerste reis van ColumbusLaster en naijver Amerigo Vespucci; Columbus in ketenen Laatste reis van Columbus Ontdekkingsijver Cortez in Mejico Zuid-Amerika onder de Spanjaarden en PortugeezenNederlanders en Engelscben in Amerika De eerste republiek in Amerika Na vier eeuwen. Alom verkrijgbaar.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1892 | | pagina 4