aaaaosaa» rdt PLAATSING gezocht.1 Notaris BINK, Spoorboekjes tie Fiima P, M, F, SMOLDERS Wed, M, L' TROMMELS. VERBUNT-V, Overbeet Levensverz.-Maatschappij „Spes Nostra". Johannes Homes, te Waalwijk, BR1QUETTEN, Advertentiën, Notaris RANT, Winterdienst 1893, Het Sigarendépöt Ontvangen A n Ir aciet-Kolen, Elixir cl' A nvers, D V O C A A T, ONTVANGEN Antoon Tielen. VERBUNT- v. Overbeek. Waalwijksche Stoomwasscherij ST»t«« Burgerlijke stand. Handelsberichten. JONGEN, bijna 14 jaar, publiek verkoopen verkoopen a 5 en 10 cent. ANTOON TIELEN. FRANS DE CORTIE Eene partij 1ste qualiteit waalwijk. MARASQUIN, eene groote sorteering voor het aanstaande 1 langst vuurhoudende Bussnmsche Fabriek. De ondergeteekende Gordijnen Behangsels ft eenen woning in de Govert Flinkstraat niet alleen van alles voorzien, maar zelfs door een bekenden bloemist met groen en bloemen kunstig versieren; de banketbakker, de slager, de kapper zij allen leverden het hunne aan „het jonge paar» doch toen men om geld kwam waren bruidegom en bruid spoorloos verdwenen. Bij informatie bij de politie kwamen de leveranciers er achter, dat ze hadden te doen gehad met Van Dormoleu F. C. Import-export Oost- en West Indie alias Van Kempen C. alias Gebrs. Stikkelman C. alias P. Berger en Co. (Std.) Verleden Zondagavond is alhier een werker van den Maasmond, bij het verlaten eener herberg, door eenige personen achter volgd, aangegrepen op den grond geworpen en deerlijk op het aangezicht getrapt. In het tramstation binnen gevlucht, is hem daar geneeskundige hulp verleend. De politie meent de daders op het spoor te zijn. Te Stratum, bij Eindhoven, is Zondag nacht het koffiehuis „de drie Zwaantjes," be woond door den herbergier Van Hoof, door eene onbekende oorzaak geheel uitgebrand; alleen de muren zijn blijven staan. Van den inboedel, welke evenals het huis laag verze kerd was, kon het een en ander gered wor den. Twee varkens kwamen in de vlammen om. Zaak De Jong. Men meldt uit Amsterdam Naar wij uit goede bron vernemen zal de vader van Sarah Juett in den loop dezer week uit Engeland overkomen om aan de Amster- damsche justitie inlichtingen te verschaffen omtrent de oplichterij, waaraan De Jong zich tegenover hem te Maidenhead moet hebben schuldig gemaakt. Denkelijk zal De Jong dezer dagen wegens oplichterij terecht staan, zonder meer, althans zoo inmiddels niet de lijken der beide ver miste vrouwen worden gevonden. Men heeft er een oogenblik aan gedacht, de Engelsche regeering te bewegen uitlevering te verzoeken, omdat volgens de Engelsche wet De Jong aansprakelijk kan worden gesteld voor het verdwijnen zijner vrouwSarah Juett. De bestaande rechtsverhoudingen liggen er echter toe, dat De Jong als Nederlander slechts in Nederland terecht kan staan, ook wegens de feiten, waaraan hij zich in het buitenland mocht hebben schuldig gemaakt. Op dezen grond kan dus van uitlevering geen sprake zijn. Nog altijd blijft De Jong volhouden dat hij op 30 Augustus met juffrouw Schmitz naar Londen is gegaan en 31 Augustus des avonds alleen van daar is teruggekeerd. Tegenover den rechter-commissaris staaft hij die bewe ring zelfs door personen te beschrijven, die roet hem op de boot zouden geweest zijn en die dan ook openlijk in de dagbladen door genoemden rechter zijn opgeroepen. Die bewering blijkt thans echter allen grond te missen. Dank zij de van evenveel ijver als scherpzinnigheid getuigende nasporingen van het hoofd der recherche, den heer C. Batelt, zal De Jong eerlang in tegenwoordig heid van eenige onwraakbare getuigen worden gebracht, die hem zijn doen en laten in dit beteekenisvol tijdsverloop heel anders zullen schetsen. De kastelein van het koffiehuis, Thorbecke, Rembrandtplein no. 4, kan onder eede ver klaren lo. dat De Jong aldaar in den avond van 30 Augustus den avond dus dat hij het bekende telegram uit Bussum had verzonden heeft doorgebracht en na klokslag van twaalven eenige gasten onthaald en het Wilhelmus gezongen heeft ter eere van den pas ingetreden verjaardag onzer koningin; en 2o. dat De Jong des morgens 5 uur in gezelschap eener jonge vrouw van verdachte zeden naar de Nes is gegaan. Deze vrouw is reeds gehoord, en uit de getuigenis van andere vrouwen, eveneens door den heer Batelt ondervraagd, is verder ge bleken lo. dat hij in den avond van 31 Augus tus omstreeks 9 uur, van buiten komende uit de richting Bussum, op het het Damrak door eene vrouw is opgewacht, in haar gezelschap verschillende herbergen bezocht en het vuur werk op den Amstel bijgewoond heeft; 2o. dat hij in haar gezelschap een bezoek heeft gebracht bij den waker der in aanbouw zijnde perceelen aan de Luthersche kerk aan het Spui, dien waker opdragende te onder zoeken of in de Spuistraat ook een bordeel te koop was en dat hij door tusschenkomst van dien waker later inderdaad dergelijk huis gekocht zou hebben, iudien de zaak niet op zijn gemis aan gereed geld ware afgesprongen; 3o. dat hij bedoelde vrouw omstreeks half twee in den nacht heeft verlaten en opnieuw zijnen intrek genomen in het koffiehuis Thor becke, waar hij bleef tot 's morgens en zich toen eensklaps snel verwijderde. Derhalve staat nu vast, dat juffrouw Schmitz, nadat de Jong op 30 Augustus te Bussum om 7 u. 17 m. het telegram had aangeboden hetgeen door een onderwijzer aldaar wordt bevestigd is verdwenen en de Jong naar Amsterdam is teruggekeerd. V Een 20jarige broeder van Sarah Juett, de vermiste vrouw van Hendrik de Jong, is te Arnhem en te Amsterdam geweest om in lichtingen in te winnen. Een verslaggever van het Handelsblad heeft hem geïnterviewd. Uit de mededeelingen van Juett blijkt, dat de Jong niet om het geld zijne zuster ge trouwd heeft, daar hij wist dat de familie niet rijk vvas. Vroegere verhalen, dat de Jong herhaaldelijk geld leende van Sarah's vader, spreekt de jonge Juett tegen; alleen voor de huwelijksreis gaf de vader hem 20 pond sterling te leen. De Jong heeft zich bij de familie Juet ook niet voor dokter uitgegeven. Die familie wist, dat hij hofmeester op eene stoomboot was. Cnpclle, 3 October. Door een aantal land bouwers alhier, is een adres gericht aan de tweede kamer der staten generaal tot af schaffing der tienden. Door baldadige handen zijn bij enkele huisgezinnen de ruiten ingeworpen. Ook is bij verschillenden diefstal van fruit gepleegd. Deze week is een boertje M. B. de dupe geworden van een drietal zoogenaamde kwartjesvinders, doordat bovengenoemde in een herberg verlokt werd tot kaartspel. Bij het eindigen van het spel bemerkte hij dat zijn beurs ongeveer lH/g gulden lichter was geworden; men zij dus op zijn hoede. CAPELLE. Van 1530 September. GEBORENCornelia, d. van Dirk Rosenbrand en Catharina Heurter. Huiberdina, d. van Adriaan Wagemakers en Johanna van der Schans. OVERLEDEN: Philippus Wouter Sneep, 2 m. Godefridus van Deursen, 60 j. Martinus Johannes Vervoort, 2 m. HUWELIJKS-AFKONDIGINGEN: Cornelis van Peer, 28 j. en Jacoba Nerings, 21 j. te Raams- donk. GORINCHEM, 2 Oct. De prijzen der Granen waren als volgt: Ristarwe f6,75 a 7,— roode dito f6,25 a 6,50 witte dito f6,50 k 6.75, inl. rogge f5,20 a 5,40, buitenl. dito f5,—a 5,10, gerst f4,75 a 4,85, haver f3,75 a 4,10, duiveboonen f6,70 a 6.75, blauwe erwten f0,a 0,alles per hectoliter. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 364 runderen. Ie qual. Kalfkoeien f220 k 250 Kalf vaarzen f 160 a 190 Melkkoeien i 180 200 Hokkeling ossen f i 00 JVa jarige ossen f 90 k 110 Guiste vaarzen f 80 k 100 Pinken f 60 80 Graskaiveren f 20 a 50 Nuchtere kalv. f 9 a 12 Aangevoerd 18 varkens van 21 a 23 c., per half kilo, 610 biggen van f 5,— a 12.— per stuk Eieren f 1.30 a 1.40 per 26 '.tuks. Boter 60 a 70 ct. per J/2 kilo. ROTTERDAM, 2 Oct. Tarwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk en Overm De beste f 4.75 f6.40. Mindere en geringe f0.aO, Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche de beste f 4.25 k 5.dito mindere f0,è.0. Gerst. ZeeuwschFlakk. en Overm. Winter f3.75 a 4,75; mindere f 0,a 0,beste Zome) f3,75 a 4.50; mindere f0,a 0. Haver. De beste f2.— k 4.—. Mindere f0.a 0. Koolzaad. Puik Zeeuwsch en Overmaasch zak- goed tot f9.—a f9.20 Zomerzaad f0,— tot f0.— Xanariezaad f7.50 tot f8,50 Paardenboonen. De beste f5.50 k 6.—. Duivenboonen van f0.a 0. Bruine boonen de beste f7,50 a 8,50; Mindere f 0.k 0. Witte boonen. De beste f9.— k 9.75. Mindere f0.k 0. Blauwe erwten. De beste f7.— a 8.25 Mindere f 0.a 0. ROTTERDAM, 3 Oct. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 57 paarden, 1 veulens, - ezel, 600 vette runderen, 1725 magere dito288 vette en graskalveren, 38 nuchtere kalveren, 0 schapen of lammeren, varkens, 287 biggen, 0 bokken. De bestede prijzen liepen als volgt Runderen: le kw. 72 a—ct. 2e kw. 60a ct. 3e kw. 52 a ct. Kalveren: le kw. 88Ja ct., 2dekw. 70 a ct.3de kw. a ct. Schapen: le kw. ct., 2e kw. ct. Boter 55 k 70 cent per half kilo. Tot onze diepe droefheid overleed heden onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd— en Grootvader, de heer PHILIP VAN LEEUWEN, in den ouderdom van bijna 70 jaar. Uit aller naam Wed. PH. VAN LEEUWEN- Hijmans. Eindhoven, 25 Sept. 1893. Eenige en algemeene kennisgeving. voor een FATSOENLIJKEN Brieven aan het Bureau van dit BLAD onder letters A. O. te W A A L W IJ K zal ten verzoeke van Adriaan Hendrika en Huiberdina van den Hoven, te Kaatsheuvel, aldaar hij veiling ter herberge VAN WIJ DE MANS op Woensdag 4 October 1893, bij afslag ter herberge van JACQ. LOM BARDS op Woensdag 18 October 1893 telkens om 7 uur des avonds, Onder KAATSHEUVEL. Koop T. Een net en nieuw huis, (bewoond door Gez v. d. Hoven) met tuin, kad. sectie B. No. 3434 en noordelijk deel van Nos. 2601 en 2602, ter breedte van ongeveer 15Ys meter, ter diepte van ongeveer 36 meter, alzoo ter op pervlakte van ongeveer 5 aren 50 •centiaren, zoo als het geheel door eene hegge is afgemaakt. Koop II. Een Een huis en erf, (thans gebezigd wordende als Timmer manswinkel), kad. sectie B. zui delijk deel van Nos. 3435, 2601 en 2602, strekkende van af de straat 23 meters 30 centimeters westwaarts, in tot aan de weste lijke- of achtergevel van het huis, bekend onder het kad. No. 2602, en het erf ter breedte van 5 meter 70 centimeter of het ge heel ter oppervlakte van onge veer 1 are 32 centiaren. Koop III. Een huis met 3 woningen en grooten tuin, kad. sectie B. no J 694- en deel uitmakende van de kad. nos 34352601 en 2602 ter oppervlakte van ongeveer 17 aren 20 centiaren. te Waalwijk, zal wegens sterfgevalten verzoeke van MEJ. M. VAN HEIJST, op 16 Oct. 1893, BIJ INZET en 30 Oct. 1893, BIJ TOESLAG, telkens des avonds 7 urein het Hotel VERWIEL, te Waalwijk, Een dubbel WINKELHUIS rajijirirM.'Rga waarin ook JSSSIf bakkerij en slagerij wordt uitgeoefend en tuin, zeer gunstig gelegen te WAALWIJK in de Groote Straat en onmiddellijke nabijheid der Markt, Sectie G Nos. 175, 1392 en 1393, groot 10,67 aren. AANVAARDING, het gedeelte, waarin win kel en BAKKERIJ, 1 Dec. 1893 en het andere 1 Mei 1894. N.B. s/s der kooppenningen kan ad 4 pCt. als le hypotheek op de goederen ge vestigd blijven. Verkrijgbaar bij VAN te GEERTRTJIDENBERG, BIJ te WAALWIJK. De navolgende merken munten uit door goede kwaliteit en worden den heeren rookers ten zeerste aanbevolen, als voor Amerikaansche VULKA CHELS en HAARDEN. Aanbevelend een der fijnste LIKEUREN, Chartreuse, Kirschwasser, POGNAC, pORT/VIaDERA, alle fijne en ordinaire Likeuren. KONINKLIJK GOEDGEKEURD De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappij maakt bij deze bekend, dat zij als haren AGENT voor Waal wijk en omstreken heeft AANGESTELD DEN HEER bij wien alle nadere INLICHTINGEN, als mede PROSPECTUSSEN van bovengenoem de MAAI SCHAPPIJ kosteloos verkrijg baar zijn. Pelterijen, PIK FEIN LA MUS IC A LA BELLA MARIA SIMPATICA PINAL DER RIO SUBLIMES FLOR DE RIVERO PLANTEROS DE 1887 f20 per milie us - 80 n - "tO tr -50 -60 - 100 -120 zonder de minste REUKzijn voorzeker die van de GEDEPONEERD FABRIEKSMERK BIJ beveelt zich aan tot het en geheel OPMAKEN van alsmede STRIJKEN en GLANZEN van OVERHEMDEN, BOORDEN MANCHETTEN, enz. enz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1893 | | pagina 3