FIJNSIE EDAMMER KAASJES, Th. Wessels, Handel in Kruidenierswaren, „NOORD-BRABAND", l/olteebd maatschappelijk kapitaal drie honderd duizend golden, Gedeponeerd bij de Nederlandsche Bankf300,0flfl werkelijke waarde, Fotografisch Atelier HE WEU W. IJ. H 1(15 Verzamelt gebruikte Postzegels het goed Werk van Bethlehem te TE A. VAN DELFT, I 1 J alousieên Likeuren en Gidistilleerd. Vefbunt van Oveiheek, P. Gloudemans, gasornamenten, gasleidingen BONUS THEE, CACA KOFFIE met CAD K A IJ X Verkrijgbaar te Waalwijk bij den heer TH. WESSELS. Ontvangen: w A a l w IJ K, Vaals (Limburg). P3 0 m WAALWIJK. Het beste adres Gerard ran Dijck waalwijk. GLOEIKOUSJES Te Kaatsheuvel bij den heer A. VAN BOXTEL-SOETERBOEK. Capelle W. M. DE BAS. Heusden G. E. BOKHOVEN. Capelle B. VAN CAMPEN. nieuwe groenten in blik, comestibles en vischsoor- tennieuwe gedroogde vruchten als: Ia. Rozijnen Nieuwe Gember Nieuwe Jams in potten. Ia. Poederchocolade Drogerijen Chemicaliën II uish oude) ij ke arti kelen Lampen, Ijzerwaren, Bouwartikclen, Asphaltpapier, Gereedschappen Schoenmakers artikelen H Flinke tariefverlaging. I) It U K W E Lt K E N. W A A L WIIK. Koper-, lood-, zinkwerker en gasfitter. R E PA R E E R E N verwarring onmogelijk. gas- en huis hou (lelijk gerief Het geven van C V DEAUX geschiedt niet ten koste der kwaliteit. Het is eene uitkeering onzer winst, die al onze koopers aangenaam vinden. Vergeleken bij hetgeen de concurrentie aanbiedt worden de kwaliteiten van hij gelijke prijzen, beter gevonden zoowel wegens kracht als geur en smaak. Zoolang de voorraad strekt bieden wij den koopers gratis een fraaie icandkalender met maandblok aan. eene groote sorteering Abrioosen,Prunellen, Peren, Pr ui— medanten en gewone Pruimen heele, ring en stuk Appelen, Co madra fleur en Smyrna Vijgen. voor Boerenjongens, in potten en uitgewogen. in prachtige bussen. Aanbevelend MARKT, WAALWIJK. en VERFWAREN. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843 Goedgekeurd bij Koninklijk Kesluit van 15 Juli 1895 No. 41. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar lijkschehalfjaar!., driemaandel., maand- en weekpremiën. Op alle plaatsen in Noord—Braband door Agenten vertegenwoordigd. bij de Haven, IN EN beveelt zich beleefd aan. van alle Landen zelts de meest gewone ter bevordering van de geestelijke roeping voor arme kin deren. Kostbare religieuse aam- denken zullen hen worden me degegeven. INLICHTINGEN te bevragen en Post zegels te zenden aan :0 l-H GQ Hoofdvertegenwoordiging van de „Lkuste Nedeklandsche" op het leven enz. te 'sGravenhage, opgericht 1882.) Af deeling I: Kapitaal en lij t- renteverzekering in alle gebruikelijke vormen.Af deeling II: Persoonlijke en gecombineerde verzekering bij ongevallen, ook van fabrieks- en annne- Ü3 merspersoneel. Geplaatst Kapitaal anderhalt millioengezarnelijke lïg- sereen (op uit. Dec. 1895) ruim 3 millioen gulden De Verzekerden A3 naar de hoogere tarieven van Afd. deelen in de winsten. 6 visitekaart portretten fl.75. 6 cabinet v f3.50. voor Generaal-Agentschap van de Brandwaarborg-Maatschappij der Veiieenigde Eigenaren te Brussel, {opgericht 1821). Verzekering tegen r* brandschade van particuliere, industrieele en landbouw risico's, (rieten daken h; niet uitgezonderd) op vaste, en matige premiën. Bezittingen der Maat - rvj schappij {op nit. Dec. 1895) ruim 7Vs millioen gulden. Gevolmachtigde Vertegenwoordiging ran de Transportverzeke- O ring Maatschappij //Mannheim" deel uitmakende van de Union Continen ce tale des Assureurs. Verzekering- naar Nederlandsche Beursconditiën en usantiën- van koopmansgoederen en waarden-zendingen te water, te land en over zee. Brandassurantie op Beurspolis. Ziekte - en Invaliditcitver- O zekering. Inbraakverzekering enz. enz Volledige Jaarverslagentarieven en inlichtingen op fravnco aavrage gratis. Voor Brarulassurantie, ook bij den Heer G. RubbexlS te Besoijen. In de andere plaatsen bij de plaatselijke agenten aldaar. "35BUI 35 is bij aan de Haven van af f 2,50 de vierkante Meter, Zeer solied en net afgewerkt. Qaaliteit en soliditeit in aanmerking ge nomen beneden iedere concurrentie. Stipte en neen rate LEVERANTIK Spoedige en nette UITVOERING. V- ANTOON TIELEN, Groote Straat 57, WAALWIJK, Groote Straat 57. Aan mijne geachte medeburgers van Waalwijk en Omstreken bericht ik, dut ik mij beleefd aanbeveel voor de levering van Gedrukt materieel ten dienste van Gemeente- Arm en Waterschapsbesturen en Kantongerechten. en verder alle soorten Smaakvolle gil E EKK INC .gas Coneurreerende I» R IJZEN Beveelt zich beleefd aan tot het van alle mogelijke en al wat verder tot het V A K behoort. Geheet nieuwe gasleidingen wor den door mij vlug en tegen con curreerende prijzen uitgevoerd door mij zelf GEPREPAREERD, zijn trmp- vrij en van watermerk voorziendus Verders alle ARTIKELEN voor zijn bij mij te bekomen. Aanbevelend ALS BOVEN. Prijzen THEE 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200 ets. per pond. CACAO 70, 80, 100, 125, 130, 150, 175, 200 ets. per pond. 0 KOFFIE 40, 45, 50, 55, 60 DESSERTKOFFIE 65, 70, 85 ets. per pond. VAN Jtleisieëi 5*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4