Nummer 8. Zondag 8 Januari 1899. Tweede Blad. BINNENLAND. Ingezonden stukken. MENGELWERK. Geld en Liefde Vervolg Nieuwsberichten. UITVOERINGEN. KAATSHEUVEL. WAALWIJK. Grande Soirée musicale et amusante, op Zondag 8 Januari 1899, te geven door *t Orchest van het 2e Regt. Inf. uit 's Bosch met medewerking van den karakterkomiek, de heer Warringa, in het Café van den heer Fransen, aanvang 7 uur. (Zie programma's) Zondag 8 Januari, aanvang 6 uur, groot concert, te geven door 't muziekgezelschap >Euphonia", in de zaal der vereeuiging. (Zie programma's). WAALWIJK, 7 Jan. 1899. Bisschoppelijk—bezoek. Deze week genoot onze gemeente de eer. een bezoek te ontvangen van Monseigneur Paul Terzian, Armeensch-Katholiek Bisschop van Adana en Taisus in Klcin-Azie. Monseigneur is een geboren Armeniër en heeft zijne studies gemaakt aan het seminarie van de Propaganda Fide te Rome. Het Bisdom vau Zijne Doorluchtige Hoog waardigheid teh 1/2 millioen inwoners, waarvan 300.Q0(J .Christenen en ouder deze 8000 ka tholieken. Bij de jongste gruwelen hadden rle katholieken zeer veel te lijden van het fanatisme der Turken; Monseigneur zelf heeft ook dikwijls gevangen gezeten en was eenmaal bijua door vergiftiging om het levengebracht.Tijdens zijne gevangenschap heeft hij vele schismaticken bekeerd, onder welke twee priesters. Hij had namelijk het algemeene vertrouwen gewonnen, door zijn moed en oversaagdheid, die hem steeds daar deed verschijnen en de menschen bijstaan waar door de Turken het meest getjnoord en geplunderd werd. Door de herhaalde vervolgingen is dit diocees natuurlijk van alle hulpmiddelen onfbloot; het doel van Monseigneur was dan ook bij de Katholieken gelden in te zamelen, om in de behoeften zijner ondeihoorigen te voorzien; naar wij vernemen is hij daarin in onze gemeente goed geslaagd. Dat de geschonken gelden goed besteed zijn, kan o.a. hieruit blijken, dat iu dit bisdom 2600 weezen zijn, in wier behoefte geheel moet voorzien worden. Zij wonen thans in ellendige hutten, zoodat er voor hen ge schikte woningen, scholen enz. zullen moeten gebouwd worden. Ook voor de noodige kerken zal moeten gezorgd worden. Men ziet hieruit dal Mgr. Terzian, als hij daartoe door de mildadighei-1 der katholiekeu wordt in siaat gesteld, uog zeer veel goeds kan tot stand brengen, onder deze overigens zeer te goeder trouwe bevolking. Van dezelfde bevriende zijde waarvan wij reeds bovenstaande inlichtingen bekwamen ontvingen wij nog de volgende bijzonderheden: Armenië is heden ten dage verdeeld en behoort onder Rusland, Turkije en Perzie, Cilisië behoort onder Turkije. De Armeniër komt in zijn geheel, wat uiter lijk betreft, het meest overeen met de Joden- type: groote en zwarte oogen, de neus ook groot en .een weinig gebogen, het vel, blank en fijn als het. is in de jeugd word:, bruinen koperachtig met den ouderdom. Deze trekken komen in dén Bisschop Terzian, ook een Ar meniër van geboorte, zeer goed uit. Hadden zij in vroegere eeuwen zich op intellectueel gebied boven andere volkeren weten te ver heffen, zoodat zij in het Oosten in de kunst van wel te spreken en te schrijven de kroon spanden heden ten dage valt er slechts eene volslagene verwaarloozing van opvoeding en verstandelijke ontwikkeling te constateeren. Het schisma der Grieken, waardoor zij de gehoorzaamheid aan den Paus weigerden, is formeel begonnen onder Photius en hernieuwd onder Michael Coerulasius. Toen zijn de Grieken erkend geworden door de Sultans, die echter voorlaan, vooral in den laatsten tijd, naar willekeur met hen handelden. Een gedeelte der Armeniërs behoort bij de schismatieke, Grieken een ander gedeelte is Katholirk en is dus vereenigd met de Latijnen. Zoo ook deze Arm. Bisschop behoort onder andere Bisschoppen tot de Roomsch-Ka tholieke Kerk en erkent alzoo het Primaat schap van Petrus. De Kerk echter heeft aan deze Bisschoppen uit het Oosten toegestaan in kerkelijke plechtigheden de Grieksche in plaats van de Latijnsche taal te gebruiken en enkele andere vau ouds in zwang zijnde ceremoniën te blijven volgeu. In hoofdzaak komt dus bij hen alles met het onze overeen, het verschil bestaat alleen in uitwendige ce remoniën van minder gewicht. 14e Afd. Mij. van Landbouw. De 14e Afdeeling der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw zal Zaterdag 14 Januari a.s. 's avonds ten 6 ure, eene alge meene vergadering houden in het hotel Ver- wiel alhier. De heer Camman, rijkstuinbouwleeraar te Tiel, zal het volgende onderwerp behandelen; Practische wenken op het gebied van fruit teelt, met eenige beschouwingen over planten, snoeien, bemesten en onderhoudszorgen.» Over het optreden van den heer Camman te Ter Appel, lazen wij een verslag in Flora- Ha, waarin o.m. voorkomt,dat de heer Camman met groot genoegen werd gehoord en dat de vele nuttige wenken, welke hij gegeven heeft, grootendeels opgevolgd zijn en dat de ooft bouw nog nimmer met zooveel oplettendheid en zorg werd behandeld. Wij durven dus eenieder aanraden zeker bij deze rede, welke hoogst belangrijk en nuttig belooft 'e wezen, tegenwoordig te zijn. Verder is nog aan de orde: verkiezing van een bestuurslid, in plaats van wijlen den heer P. Vermeulen. Volkssnnatoria Het hoofdbestuur der verecniging tot op richting en exploitatie van Volkssanatoria voor bor si lijders in Nederland heeft aan H. M. de Koningin-Moeder zijn diep gevoelden dank betuigd en zijn oprechte hulde aange boden, dat het H. M. behaagd heeft het aan H. M. door het Nederlandsche volk aange boden huldeblijk te bestemmen voor de oprichting van het eerste Nederlandsche sa natorium op het landgoed Oranje Nassau's Oord. Het hoofdbestuur mocht daarop het volgen de antwoord ontvangen. 's Gravenhage, 24 Dec. 1898. Gevolg gevende aan de bevelen van Hare Majesteit de Koningin-Moeder heb ik de eer het hoofdbestuur der vereeuiging tot oprich ting en exploitatie van Volkssanatoria voor borstlijders in Nederland dank te zeggen voor zijn schrijven van 22 December 1 1., en het hoofdbestuur te berichten, dat Hare Majesteit met groote belangstelling den arbeid der vereeuiging volgt. H.t door Hare Majesteit op het landgoed Oranje Nassau's Oord op te richten Sanato rium zal wel als slichting van Hare Majes teit op zich zelve staan, maar zal mede werken tot hetzelfde doel door de Vereeuiging be oogd. Het hoofdbestuur der vereeuiging zal der halve geheel onbelemmerd kunnen voortgaan op den tot nu toe gevolgden weg, die, naat Hare Majesteit van harte hoopt, zal leiden tot het door de vereeniging en door Hoogst dezelve eenstemmig gewenschte doel, opdat de stichting op Oranje Nassau's Oord in Nederland wel het éérste, doch stellig niet het éénige Volkssanatoriurn blijve, veeleer de stichting van Hare Majesteit eene aansporing moge zijn, om de vereeniging tot oplichting en exploitatie van Volkssanatoria in Nederland krachtigeu sleun te verleenen. De Intendant van het Huis van H. M. de Koningin-Moeder, (was get.) S. M. S. DE RANITZ. Ontwapening: Men meldt uit Den Haag. Vrijdag mocht, op de audiëntie van den minister van buitenlandsche zaken, mevrouw Waszklewicz van Schilfgaarde, presidente van den Nederlandschen Vrouwenbond ter inter nationale ontwapening, vernemen dat het der regeering zeer aangenaam zal zijn, wanneer er eene krachtige uiting van den volkswensch naar vrede gehoord worde dat de miuisler het streven van den Vrouwenbond in dezen eu het pogen om een comité van mannen van naam te vormen zeer toejuicht en den bond in zijne bemoeiingen het meeste succes toe- weuscht. De Octeldonksebe Club te 's Boseh. Men schrijft uit 's Bosch aau het „Han delsblad" De Oeteldonksche Club is te niet, na een bestaan van achttien jaren Welk een treur mare voor eiken welgeaarden Bosschenaar De Oeteldonksche Club beteekent eene wel geslaagde poging tot veredeling van een volksvermaak, dat hier nu eenmaal vastge- worleld is, een carnaval zonder Oeteldonksche Club beteekent een ruw, zedeloos, weerzin wekkend volksvermaak, waarbij de demonen uit de achterbuurten ontketend schijnen. Wie zich als oude Bosschenaar het carnaval vóór achttien jaren voor den geest haalt, zal dit beamen geen fatsoenlijke vrouw waagde zich in dien tijd op straatvuile mannen als vrouwen verkleed, en omgekeerd vrouwen van het minste allooi dansten door de straten, verkochten hunne vieze aardigheden en lieten niemand ongemoeid. Toeu in dien tijd werd als tegenwicht de Oeteldonksche club opge richt, en door vele ingezetenen met warmte gesteund er werden optochten georganiseerd, prins Carnaval deed zijn intocht, hield toe spraken, waarin alle gebeurtenissen van het jaar werden gehekeld, en zie, van lieverlede verdween htt ruwe karakter van het carnaval de menschen hadden iets om naar te kijken, de goedkoope grappen van mindere soort werden niet aardig meer gevonden, men was in het goede spoor. Of echter prins Carnaval in zijne toespraken wat te ver gegaan is, of hij er te weinig aan gedacht heeft dezen en genen te outzien, zeker is het, dat er een reactie schijnt ontstaan te zijn, een streven om het geheele carnaval den nekslag te geven. De president en vice-president, twee invloed rijke personen, hebben hun ontslag genomen, niemand waagde het hunne plaats in te nemen en het einde was dat de geheele raad van elf hun ontslag nam en de club ontbonden werd. Het vaandel enz. worden bewaard tot den tijd, dat men zal gaan inzien hoe ver keerd men heef' gehandeld. Want de Bos schenaar wil geen afstand doen van zijn carnaval om de politiek bekreunt hij zich weinig, maar wie lid van den gemeenteraad wil worden, moet zich niet tegen het cat naval verklaren, dat alleeu is reden genoeg oin hem niet te kiezen. Wij zagen dit voor ongeveer tien jaren, toen carnaval en kermis bedreigd werden, en er in aanplak- en strooibiljetten meerwaarde aan dit ééne punt gehecht werd dan aan de politieke opinie van den candidaat. Er staat ons nu weer een ouderwetsch carnaval te wachten in tien ongunstigen zio, tenzij nog op het laatst eeu nieuwe club gevormd worde uit jongelui van allerlei klingen zoo als de oude club was. Plan Coolcn. Op de be^rooting voor 1899 vati de ge meente Gilze c.a. was f 150 en op die van de gemeente Veghel t 10U0 uitgetrokken voor de subsidie ten behoeve van vrijwilligers bij de nationale militie. Aan beide begrootingen werd bij besluit van den 5n liezer door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend. De Commissaris der Koningin heeft zich ook van deze besluiten, evenals van die vroeger genomen ten aanzien der gemeenten Helvoirjt eu Tilburg, bij H. M. de Koningin in hoogef beroep voorzien. Baardwijk. Loop der bevolking over 1898. De bevolking bedroeg 31 Dec 107 8^4 M. -f- 702 V. 1596. Er werden geboren 23 M. -j- 25 V. 48 Er vestigden zich 35 -f- 50 85 Vermeerdering Er stierven Er vertrokken 58*M. 75 V. 133 14M.+ 10 V. 24 49 +71 120 Vermindering 63 M. -f- 81 V. 144 Totale vermindering 5 M. -f 6 V. 11. De bevolking bedroeg 31 Dec. 1898 829 M 756 V. 1585. In 1898 werden 12 huwelijken gesloten. Drunen. Werkelijke bevolking op 1 Jan. 1898, volgens het laatste verslagen statistiek 1505 M. 1378 V. totaal 2883. M. V. Totaal Geboren in 1898 28 34 62 Vestiging in 1898 73 59 132 101 93 Overleden in 1898 31 37 Vertrek uit de gemeente in '98 62 63 194 68 125 93 100 193 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en geheele vermindering bij 8 M. af 7 V. Werkelijke bevolking op 31 December 1898 1513 M. 1371 V. totaal 2884. Dus vermeerderd met 1. Leveusloos aangegeven 4 M. 7. V. totaal 11. Getal huwelijkeu 13. Rijkspostspaarbank. Gedurende het jaar 1898, werden alhier ingeschreven 1509 inlagen tot een bedrag van f 29984 84 terugbetalingen aan 322 tot een bedrag van f 23698 94. Batig saldo f 6285.90. Er werden 81 boekjes uitgegeven. Ëlsliout, 6 Jan. Tot gemeeateveldwachter is alhier benoemd Jan Ooijens. neusden, 6 Jan. Gedurende de afgeloopen maand December was het aantal regendagen 15 en viel alhier 47,9 m. M, regen. Heusdeii. Zekere F. de Bruin alhier, die bezig was met riet dragen, had het onge luk uit te glijden en voorover te vallen, met het noodlottig gevolg, dat een rietstoppcl in het oog drong, waardoor dit waarschijnlijk verloreu zal zijn. Nadat Dr. van Leeuwen alhier de wond nagezien had, heeft de ongelukkige zich naar Rotterdam begeven om zich onder behande ling te stellen van Dr. Mol. Drongelcn c.a. De bevolking der gemeente Drongeien c.a# bestond op 1 Januari 1898 uit 221 m. en 216 v. totaal 437 zielen. In genoemd jaar werden geboreD 4 m. en 8 v. totaal 12. Van elders ingekomen 9 m. en 15 v. totaal 24. Totale vermeerdering 13 m. en 23 v. in 't geheel 36. In 't zelfde jaar overleden 2- m. en 3 v. te zamen 5 personen; uit de gemeente vertrokken 17 m. en 16 v. totaal 33. Geheele vermindering 19 m. en 19 v. of 38 personen; zoodat de bevolking op 31 Dec. 1898 bestond uit 215 m. en 229 vr. of 435 zielen. Het getal huwelijken be droeg slechts 1. Bussen, 5 Jan. De heer Bastiaan van Daalen alhier is door den gemeenteraad herbenoemd tot lid van 't algemeen armbestuur, Almkerk. De door den Burgemeester van Almkcrk als voorzitter van den veekring „Almkerk" uitgeschreven vergadering op 't raadhuis alhier ter behandeling van 't salaris van den veearts werd slechts door twee van de acht leden bezocht, n. m. de heeren bur gemeester van Woudrichem en de wethouder van Dussen, zoodat de vergadering tot nader order werd uitgesteld. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie.) Mijnheer de Redacteur Met genoegen las ik in een uwer voorgaande bladen, dat de rederijkerskamer „Vrienden trouw» te Capelle weder herleefd was of anders gezegd, weder wakker was geschud door het toetreden van nieuwe werkende leden. Als oud-werkend lid dier vereeniging kan ik dan ook niet nalaten aan die nieuwe leden mijnen dank te betuigen, vooral daar zij volgens de recensie, opgenomen in uw blad van 1 Januari 1.1., zich uitstekend van de op zich genomen taak hebben gekweten. Dat zij steeds goede vorderingen mogen maken en den Capellenaars eu anderen nog menigen genoegelijken avond mogen bezorgen, is mijn oprechte wensch. Ook aan de oude 1 tuien die wedê<pm dewerkten, komt een woord van lof toe. Zij hebbetj althans een bewijs geleverd, dat het van hu" niet alhing dat de vereeniging (om Ge woorden van den verslaggever te gebruiken) zoolang sliep. Wat mij echter spijt, is, dat ik op het mij welwillend toegezonden programma zoovele namen miste, die er op hadden kunnen voor komen, ja zelfs van personen, die vroeger zulk een goeden steun voor de vereeniging waren en dit nog hadden kunnen zijn. U, mijnheer de redacteur, dank ik voor de verleende plaatsruimte. Zierikzee, den 5 Januari 1899. EEN OUD-WERKEND LID. Het was in Januari van het jaar 1793, ongeveer anderhalf jaar vóór in Parijs, voor het eerst in Europa, een telegraaflijn vol tooid werd, terwijl in Londen, waar onze geschiedenis speelt, eerst in 1796 de eerste telegraaflijn naar Dover en PortsfflOtttTi tot stand kwam. De telegraaf bracht, met name voor de beursmannen, terstond een volkomen ommekeer te weeg, waut tot dat oogtnblik waren zij met betrekking tot het verkrijgen van de voor hen zoo gewichtige politieke berichten van eigen zeer kostbare koeriers of van geheime mededeelingen van hoogge plaatste ambtenaren afhankelijk. Zoo was het ook in den tijd, waarin deze geschiedenis voorviel, en het ontbreken van de telegraaf scheen het noodlot van het bankiershuis Ch. Andrew te zullen worden. Nog eenmaal zamelde de chef van dit huis al zijn krachten bijeen en gaf in zijn vor stelijke woning een schitterend bal, voor hetwelk ook de staatssecretaris Lord Castle- reagh uitgenoodigd was. Het was het laatste redmiddel van den heer Andrew, en hij ademde heel wat vrijer, toen het hem eindelijk gelukt was, den staatssecretaris, voor wien hij de geheele soirée had georganiseerd, even alleen te hebbeu. Mylord, fluisterde hij angstig, u kunt me met één woord gelukkig maken. Zal Frankrijk ons den oorlog verklaren

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 5