Zwitserland. BINNENLAND. Handelsberichten. Gemengd Nieuws. M. V. 1044 939 33 33 33 28 1110 1000 31 20 54 58 1025 922 M. 1550 54 48 V. 1425 61 44 Totaal. 2975 115 92 102 105 207 71 55 126 22 28 50 93 83 176 Op Nieuwjaarsdag stond hij naast de keizerin bij de ontvangst van de diplomaten en auto riteiten en ging hij, in plaats van den keizer, met den band van den Zwarten Adelaar om het wachtwoord geven ia het Tuighuis. Thans melden de ktanten dat .hij voor de eerste maal uit jagen is geweest. Woensdag in het Spandauer Forst, waar hij verscheidene hazen en fazanten neerlei. Men verzekert dal de kroonprins zijn varier boven 't hoofd uit gegroeid is; de keizer is namelijk 1 M. 75 lang, de kroonprins reeds 1 M. 78. Een flinke lengte kan hij oveiigens als luitenant van de garde te voet best gebruiken. Woensdagochtend bestegen vier jongelui uit Geuève met een gids den Maveran. Zij werden door een hcvigen sneeuwstorm over vallen drie hunner konden met den gids een schuilhoek bereiken, waarvan de ingang weldra geheel door de sneeuwmassa werd afgesloten, zoodat zij er twee nachten moesten doorbren- 'gen. Een der vrienden bleef achter. Den volgenden morgen werd een expeditie uitge rust om de reizigers te gaan zo ken. Zij, die in de hut waren, werden uit hun benarde positie verlostde ooren van den gids waren bevroren, van een der jongelui drie vingersdeze lichaamsdeelen zullen afgezet moeten worden. Het jongemeusch. dat achter bleef, werd dood gevonden ouder de sneeuw. WAALWIJK, 11 Jan. 1899. örchest 2e Reg. Inf. Zondagavond 1.1. gaven eenige leden van het orkest van het 2e Reg. Inf. uit 's Bosch een welgeslaagd concert in de zaal van den heer J. Fransen alhier. De verschillende nummers liepen flink van stapel. Vooral „Lustspiel" Ouverture van Clarens, „König Mydas" van Eilenberg en Aria uit «Marino Faliero» van Donizetti brachten het talrijke publiek in spanning en deden de executanten een donderend applaus verwerven. Ook de verschillende scènes, die het programma aangenaam afwisselden, voldeden uitmuntend. Ze een voor een te bespreken, zou te veel zijn, maar één, dat dienen we te noemen „Oost West, thuis best", dat de heer Warrioga bepaald op meesterlijke wijze voordroeg. We wenschen dezen heeren dan ook vol gaarne het beste succes toe, en hopen nog meermalen in de gelegenheid te zijn ze te hooren. Branden in 1898. Iu het jaar 1898 werd door de 11 branden die in en in de omstreken van Waalwijk woedde, een schade aangericht van i 44530, terwijl door verzekering dit bedrag gedekt is met f 44899. Kwade vermoedens bestonden bij geen en kele. Hengsten keuring. Gedeputeerde staten der provincie Noord brabant hebben bij besluit van 5 Jauuari 1.1. het volgende bepaald In het jaar 1899 heeft keuiiug plaats van: a. dekhengsten, minstens 3 jaren oud; h. tweejarige hengsten c. éénjarige hengsten en d. merrien, minstens 4 jaren oud: en wel te Oss, op Maandag 6 en Dinsdag 7 Febr.; te Heusden, op Maandag 20 en Dinsdag 21 Febru&i; te ZevnirxAgen, op Maandag 27 en Dinsdag 28 FeUuari en ie Eindhoven, op Zaterdag 11 Februari, aan vangende telkens des voorm. ÏO1^ uren. Lage waterstand in onze streek. Te 's Hertogeubosch en omstreken is de waterstand dezen winter buitengewoon laag. Men herinnert zich niet, dat ooit in Januaii de geheele 'intrek der stad volkomen water vrij is geweest. Toch is dit thans het geval Zoover het oog reikt, verloonen zich groene eilanden, alsof het lente was. De ijstent elke zoodanig is geplaatst dat zij des ^inters rc.idom in het ijs ligt, staat ook lkömen droog. Moet in andere winters de tramdienst van 5>e i Bosch op de Langstraat meermalen wor den gestaakt, en zijn dan ook andere ver-' keer wegen vrij geregeld gedurende korter 1 door overstrooming onbruikbaar, nog toe niets van dat alles, tot en voordeel van boer en burger, van meening, dat de verlegging van de Maas hiervan de oorzaak is. Uit de hofwereld. j)e Haagsche correspondt van de N. G. Ct. schrijd* Over het hofbal van Maandag 2 Januari heb ik slechts weinig bijzonderheden te ver meiden. 't Was mooi, maar vol, te vol, met een duizendtal gasten, die wel is waar in de groote bal- en al de aangrenzende zalen verspreid waren, maar toch meerendeels zich 'bewogen om de koninginnen, veelal in de hoop, door HH. MM. te worden aangespro ken, wat dan ook velen te beurt viel, meestal echter, na daartoe door een der ceremonie meesters of kamerheeren te zijn ontboden. Slechts enkele heeren lieten zich niet storen in hnn genoegen, om in een der kleine zij - zaaltjes, rustig hun quadrille of whist-partijtje te spelen terwijl in de groote zaal lustig gedanst of onder de tonen van de schulterij- muziek iu een andere zaal van de kostelijke of lsn8c dit jaar tot grooi gei Velen zijr. spijzen en dranken aan 't buffet genoten werd. De koningin net: die niet in de balzaal maar in een der kleinere salons zich met de gasten onderhielden, kwamen slechts een paar maien in de groote ..aal, toen koningin Wilhelmina, zelf tr.ct den Russischen gezant, daarna met den opper-ceremoniemeester bsron du Tour van Bellinckhave, een quadrille meedanste, H.M. die er in haar crème satij nen baltoilet allerbekoorlijkst uitzag en een schitterende diadeem en rivière droeg, had heel veel schik in den dans, die zich bl'jkbaar wegens de regelen der hof etiquette voor haar schijnt te moeten beperken tot de quadrilles, waarbij de cavalier haar enkel de hand reikt voor de verschillende figuren. Koningin Emma staarde het tooneeltje met zichtbaar welgevallen aan laat mij er nog bijvoegen, dat de Fransche gezant en jhr. van Karnebeek, oud minister van buitenlandsche zaken, in de twee quadrilles de vis-a-vis van H. M. waren. De aanblik van de zalen, met de altijd fraaie kaarsverlichting,met planten en bloemen in de hoeken, was schitterend; de afwisselende dans- en concertmuziek van de kon. kapel en de schutterij onderhield een voortdurend aangename stemming; maar bovenal maakte de ongedwongenheid waarmee men zich door de zalen bewooghet hoffeest tot een der gezelligste, die tot hiertoe plaats hadden. De jonge koningin debuteerde hoogst gelukkig als „gastvrouw". Over de toiletten zal ik niet uitweiden. Er waren hoogst elegante robes en de meeste dames schitterden in den glans van haar diamanten als fonkelende sterren om 't eens mooi-onjuist uit te drukken. Vooral de echtgenoote van den Franschen legatie secretaris, een kleindochter van den archi- millionair Vanderbildt stak menigeen met haar rijkdom van paarlen diamanten en andere edelgesteenten, in haartooi en sleep kleed, de oogen een beetje uit. Toch waren er die veel meer de aandacht trokken door haar schoone vormen en elegantie. Wat de heeren betreft, zij gaven door de mengeling der kleuren van hun costumes een bont tafe reel te aanschouwen de roode (stalmeesters) groene (jagermeesters) witte (balije v. Utrecht), blauwe rokken, met goud en zilver geborduurd, staken bij de witte en gekleurde balrobes der dames aardig af. Opmerkelijk dat er niet één heer was in gewoon toilet. Wel versche nen enkelen in zwarte kleeding, maar de rok was dan van bijzonder maaksel juist niet zoo mooi als de gewone burgermaus-rok; de snede was veel minder chic, min of meer livrei-achtig, de kraag van zwart fluweel en de knoopen verguldde heeren die zoo gekleed waren, droegen een zwarten das. Ik weet niet of het een nieuw hofcostuum is of een salonpak naar de laatste modemaar in elk geval werd 't nog al leelijk gevonden; voor het naaste houdt ik de dragers voor Amerikaansche diplomaten. Bedevaart naar Lourdcs. 11e Nederlandsche Bedevaart naar Lourdes van 1 tot 9 Mei 1899, georganiseerd door 't Comité der Nederlandsche Bedevaarten. Voor prospectussen, inlichtingen, inschrij vingen, enz. wende men zich tot een der leden van het Comité. Kasteel te Heeswijk. Aangaande 't kasteel te Heeswijk schrijft men aan de „A. Crt." Voor zoover men kan nagaan is het huis te Heeswijk in 1100 gesticht en was hel oudtijds een belangrijke sterkte, waarin ge woonlijk talrijke bezetting. Niettemin kon het de verwoesting van den tijd niet ontgaan, ja was 't zelfs voor een gedeelte in puin ver keerd, toen 't overgebleven gedeelte door de eigenaren herbouwd en verfraaid werd. Wat het thans is, dankt het aan de zorgen van de Jhr. Van den Bogaerde van Ter Brugge. Omtrent zijn geschiedenis kan verder het volgende worden meegedeeld De eerste heer van Heeswijk, dien we met name vermeld vinden, is zekere Ridder Al- mericus, die in 1196 reeds als zoodanig in openbare akten voorkom». Deze droeg het kasteel over aan Diederik van Heeswijk terwijl dit huis in 1339 bij 't huwelijk van Walraven van Benthem. heer van Dinther, met Agnes van Heeswijk, in 't bezit van 't geslacht van Van Benthem kwam. Na hem, in 1380, wordt Willem Van der Aa heer van Heeswijk in 1440 gaat 't over aan het ge slacht Van der Leek; in 1519 gaat het over aan het geslacht Van Sevenberghen in 1554 is het eigendom der Graven van Oost-Fries landeeü eeuw later is bezitter een afstam meling van het geslacht der TserclaeseD, Graven van Tilly. In 1660 komt het huis in het bezit van 't geslacht van Asperen in 1673 in 't bezit van dat van Briel, om door aankoop in 1675 eigendom te worden van den heer Jacob van der Hoeven, bij wiens overlijden Cornelis Speelman, Ridder-baronet, vroeger gouv. gen. van Ned. Indie, daarvan eigenaar werd. Uit dit geslacht ging de heerlijkheid in 1835, bij verkoop over aan Jhr. André Jean Louis Baron Van den Bogaerde van Ter Brugge. Het adellijk geslacht van Van den Bogaerde klimt rechtstammig op tot Ridder Johan Van den Bogaerde. die in 1298 in den slag van Woetingen aan de zijde van den Heitogvan Gelder, sneuvelde. Atjeh. Het N. v. d. Dag ontving uit Batavia het volgende telegram De vijand is teruggedrongen van kampong I Tiro naar het gebergte door het 14e bataljon. Eén vijand met beaumont geweer gedood. De bevelhebber, majoor Van der Wedden, is met de cavalerie naar Segli teruggekeerd. Het transport van den Glé Siblah naar Segli is nabij Ber.tjoee aangevallen, waarbij één vijand gedood werd. De Glé Siblah blijft bezet door eene com pagnie van het 14e bataljon. Aantal kiezers Blijkens een door den minister van bin nenlandsche zaken aan de Tweede Kamer overgelegden staat, bedraagt op eene bevol king (op 31 December 1897) van 5,003.800 zielen, het aantal kiezers voor de Tweede Kamer 554,526, tegen 577,055 in het jaar te voren. Voor de Provinciale Staten waren kiezers, 554,397 tegen 575,308 het jaar te voren. Voor den gemeenteraad waren 516,542 kiezers: tegen 519,948 het jaar tc voren. De Maas in Limburg. Door de aanhoudende regens en sneeuw is de Maas in Limburg sterk gewassen en op verschillende punten buiten hare oevers getre den, zoodal de laag gelegen wei- en bouw landen zijn ondergeloopen. Welk enorm voordeel deze natuurlijke waterweg indien hij altoos bevaarbaar was aan Limburg zou aanbrengen, blijkt thans, nu de gemiddelde diepte groot genoeg is om door gang te verleenen aan de grootste rivier- en kanaalschepen, en herhaaldelijk sleepboten, 5 a 6 schepen op sleeptouw hebbende, uit Belgie passeeren, met bestemmiug naar Hol land. Nederlanders in Duitschland. In een te Ruhrori verschijnend vakblad lezen wij het volgende „Ook op Nederlanders schijnt de Duitsche regeering de uitzetting in ruimere mate te willen toepassen. Italianen, Denen, Oosten rijkers, Russen enz., werden in den laatsten tijd op groote schaal uit het land verwezen, doch Nederlanders slechts in zooverre ze zich aan overtredingen der wet of aan onzede lijk gedrag hadden schuldig gemaakt. Nu is echter hier te Ruhrort, een jong Nederlander van onberispelijk gedrag, geemployeerd bij de fiima Spennemann, geheel zonder reden uit- genoodigd binnen drie dagen het land te verlaten. „Thans schijnt tot een strengere doorvoe ring van landuitzetting te zijn besloten. Dat de loffelijke zorg voor de verbetering der stoffelijke en zedelijke levensconditiën in eens zulke wreedaardige maatregelen eischt, is niet te begrijpen." Moordaanslag Toen de zoon van den landbouwer W. v. S te Berchem (Noord-Brabant) Vrijdagavond circa 9 uur huiswaarts keerde, werd hij dicht bij ziin woning plotseling door 3 persouen aangevallen, waarvan één hem een diepen messteek tusschen ruggemerg en schouderblad toebracht: waarna de aanvallers het op een loopen zetten. De gewonde waggelde, hevig bloedende zijne woning binnen, waar hij als levenloos op eeu stoel neerzonk, terwijl de inmiddels Oacfi OQllinds» gonoeah cc. wonde verbond. De getroffene bevindt zich op het oogeoblik naar omstandigheden vrij goed. Tegen den vtrmoedelijken dader is proces verbaal opgemaakt. Sprang. Loop der bevolking in de gemeente Sprang in het jaar 1898, Op 31 Dec. 1897 Totaal. 1983 bedroeg de bevolking: Er werden geboren Er vestigden zich Totaal Er overleden Er vertrokken Bevolking op 31 Dec. 1898 1025 922 1947 Alzoo verminderd met 36. Voltrokken huwelijken 9. Tweeling geboorten 3. Levenloos aangegeven 3. Dussen, 9 Jan. Loop der bevolking in deze gemeente over 1898. 1897 Er vestigden zich Er werden geboren Toen het dansen zou beginnen, naderde een jonge dokter de barones en verzocht haar om de volgende wals. Zij nam de uitnoodiging aan, doch was niet weinig verbaasd, toen haar danser de opmerking maakte, dat hij eigenlijk niet danste, doch slechts de gelegen heid gezocht had, om eenige vertrouwelijke vragen tot haar te richten. Hebt u nog meer zulke vlekken aan uw lichaam als ik daar aan uw hals bemerk vroe* hij ernstig. Het meisje werd niet weinig verlegen, maar de dokter bleef hardnekkig op een antwoord aandringen. T en slotte beantwoordde zij zijn vraag bevestigend. Dan raad ik u sterk aau, onmiddellijk naar huis te rijden, zeide hij ernstig. De ionge barones snelde, gevolgd door den dokter, naar haar vader en deelde hem wee- nend den raad van den dokter mede. Baron Masich werd woedend en verzocht van onge vraagde adviezen verschoond te blijven, doch steeds dringender werd het verzoek van den dokter, zoodat vader en dochter eindelijk snel afscheid namen en naar huis reden. Den volgenden morgen vroeg vervoegde de dokter zich met drie collega's ten huize van baron Masich die niet weinig verrast was hen te zieD. Wilt gij zoo goed zijn, uw dochter te laten roepen, opdat ik de vlek aan haar hals nog eens kan zien Om mij niet te vergissen in mijn oordeel, ben ik zoo vrij geweest, nog drie mijner collega's mede te brengen. De oude baron geraakte buiten zich zelve vau schrik. Maar wat wilt ge dan toch vaD mijn dochter? vroeg hij angstig. Uw dochter heeft de lepra, was het korte antwoord. Men kan zich den schrik van den ouden man voorstellen. Het meisje werd daarna dcor de andere dokters onderzocht, die het er over eens wareD, dat de jonge barones werkelijk lepra had. De familie had den zomer nabij Riga aan zee doorgebracht en daar had het meisje bepaald de kiemen der vreeselijke ziekte in zich opgenomen. De doktoren twijfelen aan het herstel der zieke. Totale vermeerdering Er vertrokken Er stierven Totale vermindering Vermeerdering over 1898 met 9 M. en 22 V., totaal 31, zoodat op 31 Dec. 1898 het bevolkingscijfer bedroeg 1559 m. en 1447 vr., totaal 3006. 10 huwelijken werden gesloten. Een lepra—lijdercs op een bal. Door een aanzienlijke familie te St. Petersburg werd dezer dagen den verjaardag van de dochter des huizes feestelijk herdacht, 's Avonds werd een bal georganiseerd, waarop de vriendinnen vau de jonge dame waren genoodigd, ouder wie zich dc jonge barones Masich bevond. GORINCHEM, 9 Jan. De aanvoer van granen was heden gering, met gewonen handel. Men besteedde voor Ristarwe f 7,75 a 8,roode dito f 7,a 7,25 witte dito f7,10 k 7.30.ini. rogge f4,60 a 4,75, buitenl. dito f 4,25 a 4,50, gerst 1 4,55 a 4,70, haver f3,50 3,70, duiveboonen f 6,50 a 6.75, blauwe erwten, f0a 0,alles per hectoliter. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 92 runderen le qual. Kalfkoeien f160 k 180 Kalfvaarzen f130 a 150 Melkkoeien 1120 140 lVi jarige ossen f 90 k 100 Guiste vaarzen f 80 a 90 Pinken f_j&ï 60 Graskalveren f 40 k 45 Nuchtere kalv. f 14 a 14 Aangevoerd 2 vetté varkens van 16 a 17 ct. per half kilo, 105 biggen van f5,all.per stuk. Eieren f 0.95 a 1.10 per 26 stuks. Boter 60 a 65 ct. per l/t kilo. ROTTERDAM, 9 Jan. Binnenlandsche granen. Daar vele Zeeuwsche schippers hunne gewone reis nog niet hervat heb ben was de aanvoer heden van niet veel bet nis. Daartegenover staat evenwel dat r scheidene der vaste bezoekers nog afwf zoodat de handel vrij kalm verliep. Tarwe, werd naar deugd verk 7.10 per heet. (extra puike nog en f 8.50 a 8.75 per 100 kilo e f 9, Canada-tarwe per heet. f Rogge. Vlaamsche, Zeeuws; De beste f 4.60 k 5.50. Dito mindere f0,kt Gerst. Zeeuwsch Flak" f 7,60 a 8.25 mindere f 0 f5.a 5,35 mindere fP Haver. De beste f 2.6 Bruine boonen de bes Witte boonen. De be&S jgj Blauwe erwten. De b( Paardenboonen. De bei Duivenboonen van f0.M .Koolzaad. Puik Zeeuwsch e goed f 8.75 a 0,—; Zomerzaaö :i&; ai o;—. Kanariezaad f5.50 tot f6.7ó ROTTERDAM10 Jan. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 42 paarden, 0 veulens, 0 ezel, 665 vette runderen 1084 magere dito, 228 vette en graskalveren,J154 nuchtere kalveren, - schapen of lammeren, varkens, 63 biggen, - bokken. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen: le kw. 30 k ct. 2e kw. 25 i ct 8e kw. 21 k ct. Kalverenle kw. 46 ct., 2de kw. 40 a ct., 3dekw. 34 k ct. Bericht van den loop der Traanmarkt in Bergen van A. HOOGENDIJK Jzn. Vlaardingen Heden noteer ik: Puike bruine Berger looiertraan f20,—p. ton. bruinblanke Bergertraan 124,— blanke Bergertraan f28, Maaslevertraan f p. ton Groenlandsche Robbentraan (smeertraan) in petroleum lusten van pl.m. 190 L. in fewone fusten van pl.m. 00 L. f 19.p. 100 L Nat. Med. levertr le soort f p. ton y (stroogeel) 2e f 42.p. ton Stoommedicinale levertr. le f 50.p. ton Bij afname Tan 6 en 12 tonnen geniet men aan zienlijk rabat.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 7