P. Gloudemans, gasornamenten, gasleidingen Advertentiën. GLOEIKOUSJES MENGEL VYERK7 Burgerlijke stand. Handelsberichten. W A AL WD K. Koper-, lood-, zinkwerker en gasfitter. R E P A R E E R E N verwarring onmogelijk. gas- en huishoudelijk gerief Bloemen in den Kerstnacht. Geheet nieuwe gasleidingen wor den door mij vlug en tegen con curreerende prijzen uitgevoerd. dacht aan een stokje of aoderszios en nam het voorwerp er uit. Wie beschrijft echter zijn schrik, toen hij een 20 spelden uit het glas te voorschijn haalde. Ontsteld wierp hij het glas op den grond voor den souffleur, die eveneens hevig ver schrikte op het zien van den inhoud. De heer Bouwmeester was door de ontdek king zoo van zijn stuk gebracht, dat hij zich even achter de coulissen moest begeven, om een glas water te drinken en zoodoende op zijn verhaal te komen, Daarna speelde hij zijn rol tot het eind toe. Volgens verklaring van zijn geneesheer, zou de heer Bouwmeester, zoo hij den noodlotti- gen dronk gedaan had, een verschrikkelijken dood gevondeu hebben. Niets had hem meer kunnen redden. Is het betreurenswaardige feit te wijten aan een ongelukkig toeval ot aan boos opzet? De heer Bouwmeester zou de laatste zijn om iemand te beschuldigen. Direct bewijzen kan hij niet, dat hier sprake zou zijn van boos opzet, maar wel kan hij aantoonen dat een ongelukkig toeval haast onmogelijk is. De heer Bouwmeester heeft in de Stads schouwburg eene afzonderlijke kleedkamer. Niemand dan hij heeft daar dus iets te maken. Op den bewusten avond werd hem het glas gebracht waarin hij op het tooneel de spelden vond. Die waren er toen nog niet in. Dat staat vast, want de heer B. die gewoon is voor de voorstellingen veel melk te drinken dronk dien avond vooraf in de kleedkamer uit dit glas, omdat de dienstmeid vergeten had hem een melkglas te bezorgen. Het ge bruikte glas werd eigenhandig door den heer B, omgewasscheu in een fonteintje in dezelfde kleedkamer. Na zich gekleed te hebben, ging de heer B. naar hej tooneel, zijn kamer openlatend, omdat de requisiteur hem later het glas wijn en het gebraden hoentje tusschen de coulissen moest aanreiken. In het halve uur, dat de heer B. speelde, moet het feit gepleegd zijn. De requisiteur staat boven eenige verden king. De oude man was misschien nog meer ontsteld dan de heer Bouwmeester, over het noodlottige voorval. Twee dingen dienen nog gereleveerd te worden. Eerstens dat de spelden zich niet in de flesch wijn kunnen bevonden hebbeu daar de heer B. op het tooueel altijd zijn eigen wijn drinkt. Ten tweede dat van verwisseling der glazen geen sprake kan zijn. Er zijn slechts twee zulke glazen in 't geheele gebouw. Te begrijpen is, dat het voorval groote ontsteltenis verwekte in den Stadsschouwburg. De politie werd van het gebeurde in kennis gesteld en de heer Dusser de Barenne, com missaris van het bureau Leidscheplein, begon een nauwkeurig onderzoek, dat echter voor- loopig tot geen resultaten heeft geleid. Bezooien. De heer J. v. d. Hammen on derwijzer alhier, welke zich de laatste jaren voornamelijk op oudheidkundige studiën toe legt, is benoemd tot correspondeerend lid van „Limburg" genootschap voor kunsten en wetenschappen in de provincie van dien naam. 12 Jan. Het bijna 6-jarig kind van den smid C. alhier, dat lijdende was aan kinkhoest, kreeg gisteren onverwacht zoo'n hevigen aanval, dal het dood op den grond neerviel. Het arme kind had een stukje brood nog tüsschen de tanden. Sprang, i2 Jan. Bij A. H. alhier viel heden-avond eensklaps de brandende hang lamp in stukken op de tafel. Het op de lafel liggende naaiwerk vatte direct vlam. Deze deelde zich aan de gordijnen en de raam kozijnen mede. Slechts met de grootste moeite slaagde men er in nog bijtijds den vernielenden voortgang van het vuur te stuiten. Capelle, 13 Jan. Sedert Maandag 1.1. ismen druk bezig met het maken van de brug over het atwateringskanaal aan den Vaartkant. 't Zal een groot genot zijn voor rijtuigen en voetgangers, als de gewone weg weder in Drde is, want nog niemand heeft den weg Dver den zoogenoemden zandkant durven oemen. Dussen 12 Jan. De fanfare „Wilhelmina" ilhier, die bij de intrede van haar tweede jaar, ie sympathie van hare contribueerende leden nocht behouden en nog enkele nieuwe leden :ag toetreden, zal Dinsdag 17 Jan. a. s. hare weede jaarvergadering houden van de eere- :n werkende leden in de zaal van den heer H. Kamp ter verkiezing van het bestuur ■n ter afdoening van huishoudelijke zakeu. Land van Ileusden. Was er anders om lezen tijd van het jaar geen werk voor de >oerenarbeideis in deze streek, thans kunnen /e gelukkig hier het tegendeel coDstateeren. )e boeren laten dit jaar veel graven en dank ij het gunstig weer kan men ongehinderd ieraan doorwerken. Zijn de daggelden, die esteed worden al Diet groot, toch blijft door ie verdiensten menig gezin voor armoede evrijwaard. Ook wordt er nog al wat ver* iend met rietsniiden, waaraan menig arbeider 1 sinds eeuigen tijd werk heeft en waarmee ïlfs nog een goed daggeld te verdienen is. Op de Eendekooien wordt in deze streek, aar men ons mededeelt, niet veel gevangen. Ileusden, 11 Jan* De Weleerw. heer Ds. lissink Jr., predikant bij de Evang. *Luth. erk alhier, heeft tegen 1 Oct, e. k. verzocht arvol van zijn ambt ontheven te worden. De heer L. Verhoeven alhier, had deze week het geluk op zijn jacht onder Oudheus den een prachtigen vischotter te schieten Ileusden, 13 Jan. Door het college van Regenten over de Godshuizen alhier is lot geneesheer benoemd Dr. G, J. van Leeuwen alhier. Naar wij vernemen, zal de Weleerw. heer Ds. Geselle Meerburg van Delft op 2 Febr. e. k. in de Geref. kerk alhier een lezing houden over zijn reis door Palestina. Ilerpt, 13 Jan. Gisteravond gaf de harmo nie „L)e Eendracht" alhier met medewerking van de hier bestaande tooneelvereeniging „Vriendenkring" eeu schoon en goedgeslaagd concert. Niettegenstaande het slechte weder was de zaal flink bezet. Door de leden der tooneelvereening werd opgevoerd: „Wie ben ik? blijspel in 3 be drijven; „Lastige achterblijvers" kluchtspel in een bedrijf en »In den barbierswinkel", voor dracht voor 3 personen, welke stukken on berispelijk werden uitgevoerd en dat ze ook naar den smaak van het publiek waren, be wezen de daverende b:jvalsbetuigingen. Gecrtruidenberg, 11 Januari. Naar men ver neemt heeft de directie van den Zuiderstoom tramweg, gevestigd te Breda, het verzoek ingediend om de haar door het rijk verleende concessie voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Breda over Oos terhout naar Raamsdonksvee, welke concessie in 1909 eindigt, met 3ü jaren te verlengen. Made en Driuimeleu, 13 Jan. Het door een groot aantal alhier gevestigde schippers aan den minister van waterstaat gericht adres, strekkende om te voorzien in de dringende behoefte aan vergrooting en inrichting der haven tot vluchthaven, heeft het gewenschte gevolg niet gehad. Door den minister is te kennen gegeven, dat het algemeen rijksbelang niet in zoodanige mate bij die haven is betrokken, om de daartoe vereischte werken voor rekening van het rijk te doen uitvoeren Intusschen verklaart de minister bereid, om wanneer het waterschap van den Emiliapolder of de gemeente de havenverbetering wil uitvoeren, een verzoek om rijkssubsidie in de kosten in nadere overweging te nemen, indien ook vanwege de provincie geldelijke onder steuning wordt verleend. Onder het omgaasde licht van de kroon- lamp zat Claude Gennuitzich niet bekom merend om den gelukkigen Kerstavondte werken aan een nieuwen romanmet een lichte siddering van innerlijken angst, dat deze niet gelijk zou staan met den voor gaande die, bijna een eersteling, een ge mompel van lot had doen opgaan, had de schrijver van leven en drooraen zich, zooals alle avonden, opgesloten in zijn werk En alles was rustig en bekoorlijk om hem heen, in het kleine stemmige vertrek, op- gevroolijkt door de moderne schilderijen en landschapsschetsenschaterend van licht bevallige Japansche snuisterijen versierden den schoorsteen, waarin een cokesvuur brandde. Een ruk aan de bel deed Claude opsprin gen zijn eerlijke en streelende blik zocht de wijzerplaat. Tien uur Wie kan er nu nog komen? Hoe vervelend Hij ging opendoen, want hij had alleen een oude vrouw in dienst, die 's morgens kwam het was een kennis. Bonsoir, groote man Ik kom je uit naam van vrienden en vrienden van onze vrienden raaar halen Goed- of kwaadschiks We fuiven Ga je mee Claude stak, glimlachendeen sigaret op. Dit is mijn antwoord, zeide hij, neen! Js 't gekheid Neen Ik werkte en met lustJe herinnert me ook, dat 't Kerstavond is, en dan, nog eens neen Ik zal je zeggen waaromal zie je er ook erg vroolijk uit de klokken die we aanstonds zullen hooren, de beierende klokken, maken mij zoo droevig, dat ik lust heb om te weenen Dat is dweperij Maar daar heb je niets aan Denk je, dat je bij ons de klokken zult hooren! Ik wil ze graag hooren en dus zeg je tegen de vrienden, dat ze heel vriendelijk zijn, maar dat Nee dus? Je bent erg lief, hoor! Ik neem 't je heel kwalijk! Ik zal zeggen, dat je in bed lag met een rosen zakdoek om dat maakt je berucht en dan zijt ge nog niet genoeg gestraft Met groote gebaren omdraaiende, sloop de vriend weg, terwijl Claude naar zijn tafel terugging. Zeg eens Gennuitje deur sluit niet; ik zal ze raaar open laten Ja, ja, laat maar.,., een gezellige Kerstmis Weer geheel bezig met den half afge schreven zin, kwam Gennuit niet van zijn plaats. II. Door den helderen nacht, waarin men de stad ried levend en vroolijk, vol gestap en gepraat, in een stilstand van de dagelijksche zorgen, zongen opeens de klokken, strooiend haar tonen van plechtige blijheid, die lang zaam statig schenen ueer te vallen als staalpoeder door de blauwende duisternis. Als door hen geroepen was Claude op gestaan en had hij het venster geopend. Koud was het niet en tegen de vensterbank leunend mijmerde hij luisterend naar de klokkentonen vol heugenissen E:i zijn gedachten die hem vijftien jaren terugvoerden, vestigden zonder dat hij wist hoe, zich op een dcrgelijken helderen, zach- ten Kerstnacht en een ontroering bevochtigde zijn oogleden. Hij was tien jaar oud. Hij herinnerde zich vader en moeder nog slechts als doffe bleeke gezichten, want op vijfjarigen leeftijd was hij wees geworden. Een bloedverwant, die hem opvoedde, had hem met Kerstmis van dat jaar de. vacantie laten doorbrengen in een allerliefste familiemet een boel kinderen waar druk gelachen werd jonge meisjes en kleine meisjes. Op Kerstavond na het eten bracht men hem naar zijn kamer. Lachende rozelipjes, die hij mooi vond als bloemen, hadden hem gezegd, dat er mis schien dingen voor hem in den schoorsteen werden gebracht. Hij wist het nog maar vaag. Hij had slecht geslapen, geheel in de war over zooveel nieuwigheden, die zijn slaap met droomen vervulden. Eu toen hij in den nacht wakker werd zag hij de deur van het kamertje opeens open gaan en daarachter een licht. Geheel in 't wit gekleed met lange gouden haren over de schouderskwam een droomwezen binnen! Het was geen kind en geen vrouw, zoo scheen hem toe. Ze droeg een licht dat haar omstraalde en glimlachtetoen ze naar den schoorsteen ging Hij sloot de oogen, niet wetende of hij niet sliep en voortdroomde Toen voelde hij zachtjes lippen op zijn voorhoofd drukken en hij stak de armen uit met lang onderdrukte tranen en snikken, waarin zich de droefenis van zijn kiuderrouw uitstortte. III. Het verleden liet Claude los, die over de borst een huivering voelde, komende uit den nacht en wellicht van zijn eenzaamheid. De klokken beroerden met haar trillingen van gelukzaligheid de lucht in groote gol vingen. Hij zuchtte, met een glimlach, die niet droevig wilde zijn. Eens was de kerstvreugde zijn eenzaam leven binnengetreden met het gelaat van een maagd die zachtheid bracht, ongekend voor zijn weezengemoed. Wie weet of ze in zoo'n nacht terugkwam, waarin de Blijde Boodschap wordt aangekondigd en hem nog meer bood uit het onuitputtelijk hart der vrouw de liefde, die troost en sterkt?... En hij sidderdeHij herinnerde zich, dat zijn deur opengebleven wasNeen, hij vergiste zich nietlichte schreden waren den drempel overgegaan. Een frissche stem, hijgend, doch zoo hel der, dat hij meende een met seringen door geurde lucht in te ademen, een stem riep in 't donker Vader vader wat heb je gauw geloopen Ik was mijn schoen verloren!... Ik kon hem niet vinden De deur van het vertrek ging geheel open en even ontsteld, de hand aan het hart, die een ruiker rozen liet vallen, in het wit ge kleed onder den mantel die van de schouders gleed, stond daar, onbewegelijk, een aller liefste verschijning. Een jong meisje van achttien of negentien jaar, mooi, blond, en nog mooier in haar kuische verlegenheid. Instinctmatig nam Claude een houding van aanbidding aan. Ach, vergeef me, meneerVader en ik komen net thuis.... Hij liep voor me uit.Ik ben een verdieping te ver gegaan. Nu glimlachten ze beiden. En tusschen hunne blikken liep, ongeacht tijd en plaats, onweerstaanbaar, een magne tische stroom. Als bekoord over hun weerzien en zich toch niet herinnerende elkaar ooit gezien te hebbennamen zij den glimlach, dien ze elkaar schonken, niet terug, al wisten ze nietof niet gansch hun ziel in zijn licht overging. Zij haalde haar langen mantel met bont weer over haar schouders en maakte een gebaar om den gevallen ruiker op te rapen, dooh Claude nam dien voor haar en hem aanreikende zonder hem nog terug te geven, zeide hij met een trillende stem, vol zachten eerbied en droefheid Mejuffrouw ik zal dus niets overhou den om mij wijs te maken, dat 't ook voor mij Kerstmis is geweest Ze keek hem aan in een oogenblik van plechtige stilte, terwijl de klokken luider haar diepe vreugde verkondigden en een zonnige blos steeg haar naar 't voorhoofd. Doch den ruiker nam ze niet terug. Snel zeide ze Ik zal vader verzoeken mij morgen bij u te komen verontschuldigen. U verontschuldigen Neen mejuf frouwDoch als hij mij niet onwaardig vindt en hij wil van mij een ander verzoek hooren en het u overbrengen De ontroering deed hem stamelen. Nog eens ontmoetten hun blikken elkaar, terwijl hij een kus op de bloemen drukte. Zag zij het Ze was heengegaan en klom met zenuw- achtigen tn on vasten stap naar de boven verdieping. Claude ging bescheiden naar binnen en sloot de deur, want het geluk was binnengetreden, terwijl de laatste klok kentonen de glorie des Levens zongen Toen de lente daar was huwde Claude uit liefde haar, die in den Kerstnacht hem een ruiker rozeu had gebracht, en haar maag delijk hart. WAALWIJK. Van 7 14 Januari. GEBORENThomas Cornelia zoon van Adrian us Cornelis Pulles en Maria Anna van Gerwen Adriana Johanna d. van Cornelis Fran- ciscus Verhulst en Maria Henkelman Petrus Antoniusz.van Marius van Veldhoven en Gerardina Timmermans Gerardina Henrica Prancisca d. van Fredericus Velt- man en Ida Maria van Breemen. OVERLEDENAntonia Johanna Heerings, Wed. Adrianus Proveniers oud 72 jaar Egideus van Lier oud 84 jaren. w1--gsegggggsBsa WAALWIJK, 13 Jan. 1899! Ter veemarkt was de aanvoer van hoornvee tamelijk groot en de handel naar men zegt ook ten gevolge van meer faciliteit bij den uitvoer naar Belgie, wel zoo vlug. Men besteedt over 't geheel betere prijzen vooral op de stallen voor prima nagenoeg rijpe kalf- beesten, waarvan de prijzen echter niet werden opgegeven. Kalf beesten golden f115 k f180. Dito vaarzen f 90 k f 160.—. Jonge varkens aangevoerd stuks, rsr* kocht van f 4.75 a f8.25. Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 2109 kg, van f 0.83 k f 1.09 per kg. Eieren 1 4.— a 5.— per 100 stuks. Met het oog op de a. s. huidenveiling per 18 dezer te Antwerpen, alwaar sedert een paar jaar geene belangrijke veilingen gehou den werden, zijn de zaken in huiden stil. Omtrent de dezer dagen plaats gehad heb bende veiling te Londen, die voor de Noord- brabantsche leerlooierij ook zeer intresscert» zijn nog geen berichten ingekomen, waar schijnlijk door vertraging der postbeweging, tengevolge van het stormachtig weder. Naar luid van berichten zullen de houders der te veilen huiden in Antwerpen gaarne met eenige flinke prijsconcessiöu verkoopen. Men wil de oude huiden opruimen alvorens de nieuwe slachting voor vol wordt aangevoerd. In leder blijven de prijzen stationair met meer vraag voor prima zwaar leder. Puik licht zoolleder in gezouten B. A. ontbreekt geheel. Voor goede gez, W. I„ droge en gezouten Kaap huidjes zoolleder werden ferme prijzen be steed. Afwijkende soorten worden tamelijk veel aangeboden, maar vonden tegen zwakke prijzen koopers. Schors en andere looimiddelen met weinig handel. DUSSEN. Boteraanvoer 140 kg. prijs van f0.94 1.03 Markt gezet op f0.98 per kg. Eieren 1.per 26 stuks. Beveelt zich beleefd aantot het van alle mogelijke en al wat verder tot het VAK behoort. door mij zelf GEPREPAREERD, zijn krimp— vrij en van watermerk voorziendus Verders alle ARTIKELEN voor zijn bij mij te bekomen. Aanbevelend ALS BO VEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 6