Staatkundig overzicht. BIJ ITRNLAN Lh Frankrijk. Duitschland. Griekenland. Turkije. Marokko. Abessinië. Canada. BINNENLAND. Ter verduidelijking van de te behandelen stóf, werden een paar hoog- en laagstamfruit- boómen en piramiden in de zaal gebracht. Spreker moest tot zijn leedwezen beginnen te zeggen, dat de tijd voor de behandeling van de verschillende punten voor ééne lezing te kort is. Over eik punt afzonderlijk zou een geheele avond gesproken kunnen worden; hij zon zich daarom slechts bepalen tot en kele hoofdpunten, te beginnenvmet het plan ten, tegen de wijze waarvan vrij algemeen gezondigd wordt. Men begint gewoonlijk met een gat te graven van 80 cM. tot 1 Meter breed en diep, waarin men mest, puin of hout stort. Spreker vraagt, waarom graaft men grep pels in het land en 't antwoord is - om het overtollige water uit het land tot zich te trekken en af te voeren. Deze greppels zijn gewoonlijk 25 a 50 cM. diep en breed, hoeveel water zal dan een gat van boven genoemde afmeting wel tot zich trekken? In die kuil komen nu de wortels te staan en het gevolg zal niet uitblijven, aanvan kelijk gaat het goed, maar na enkele jaren krijgt men zieke, zwakke, kankerachtige boomen, volstrekt ongeschikt om goede vruchten te geven. Men plante daarom de boomen in de bouw laag van den grond, bij lage zure gronden bijna er bovonop, met den noodigen grond aangevuld en een slok er bij voor het om waaien. Men doet het best door het te beplanten terrein gelijkelijk tot 60 h. '70 cM. diep, om te spitten, daarna de boomen op 10 a 12 meter afstand te planten. Een tweede nadeel van het diepe gaten graven is, dat de grond daarin wel 3 jaar noodig heeft om bij te zakken en natuurlijk de geplante boomen ook, waardoor de aan het eind gevormde haar wort eitjes eene om gekeerde richting krijgen van die ze hebben moeten. Eindelijk bereiken die worteltjes de harde zijwanden van den kuil en kunnen daarin niet doordringen, zoodat ze opkrullen en afsterven; zoo'n boomgaard is natuurlijk ver loren. Daarna kwain de bemesting aan de beurt. Eene oordeelkuudige bemesting, zei spreker maakt uw boomen vruchtbaar, en haalt als voorbeeld daarvoor aan, dat zelfs in dit on gekend slechte fruitjaar in de Betuwe, bij hen ,die dat systeem toepassen, overvloedig fruit gevonden werd. Men berekent dat door een boomgaard één hectare groot aan den grond per jaar ont nomen wordt, 150 K.G. stikstof, 70 K.G. phospliorzuur, 200 KG. kali en 4-00 K.G. kalk. Hierin kan men voorzien door de be mesting in den vorm van zwavelzure of chloorkali, superphosphaat, chilisalpeter en kali. Bemesting uitsluitend met stalmest, waarin wel meer dan de noodige stikstof aanwezig is, doch te weinig phosphorzuur en kali, geeft daarom geene goede uitkomsten, wat spreker door aardige voorbeelden duidelijk 'maakte. v Bij het snoeien werd opgemerkt, dat zulks bij appel- en peereboomen het lc jaar bij hét planten niet raag gebeuren, wel bij pit vruchten, als kersen, perziken enz. De wijze van snoeien wordt duidelijk op de aanwezige boomen aangetoond; onder lang, en boven kort insnoeien, verdient de voorkeur. Lage stamboomen zijn te verkiezen boven •boogje. Hier vindt men ze vaak tot 2.25 M. In Amerika en Rusland slechts van 1 tot 1.25 M. hoog. Om schoon, gezond fruit te winnen, ver dienen ook daarom de piramiden de voorkeur. De terugstraling der warmte van den grond komt hen ten goede, ook profiteeren de laagstaande vruchten nog van de uitstraling van de warmte van den grond, nadat de zon reeds is ondergegaan. Die warme lucht is •bij hoogstamhoomen reeds afgekoeld alvorens de vruchten te bereiken. Daar tram- en spoortijd waren aangebroken, bracht de eerevoorzitter een warm woord van dank aan den geachten spreker, die volgens de regelen der wetenschap ons veel deed hooren, wat wij niet wisten, en beantwoordde aan de faam, welke van hem is uitgegaan. Hij hoopt dat belangstellenden daarmede hun profijt zullen weten te doen en dankte, ook namens het bestuur, de aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid. Punt 2. verkiezing van een bestuurslid moest wegens gebrek aan tijd tot eene vol gende gelegenheid verdaagd worden. De Secretaris der Af deeling. uit de uitlatingen der Parijsche bladen blijkt, dat de Engelschen slechts naar een voor wendsel zoeken, om deu Franschen den oorlog te verklaren, met het doel, om het voorbeeld van de Vereenigde Staten betreffende Spanje's bezittingen, te volgen. Amerika heeft zoo betrekkelijk gemakkelijk de Spanjaarden van hun kostbare bezittingen berooid, dat eenige Fransche bladen vast overtuigd zijn, dat En geland wil probeeren dat na te doen, door een oorlog met Frankrijk te beginnen en dit land zijn koloniën af te nemen. Daar een eventueele oorlog tusschen beide mogendhe den slechts ter zee gevoerd zou kunnen wor den, komt de overmacht van het Fransche op het Eugelsche leger niet in aanmerking en Engeland zou Frankrijk's vloot gemakkelijk in den grond kunnen schieten en de koloniën inpalmen. Klaarblijkelijk zijn de Franschen uit vrees voor Engeland's plannen eenigszins zenuwachtig geworden en zoo komt het, dat zij vriendelijker dan ooit tegen Duitschland optreden en er reeds gesproken wordt over een toenadering tot dit land. Het Engelsche blauwboek over Madagascar, waariu Frankrijk duchtig Wordt onder handen genomen, heelt bij de Franschen nieuwe be zorgdheid gewekt en hierbij komt nog dat de toongevende Engelsche pers haar regeering krachtig steunt. Men zou kunnen zeggen, dat tusschen Frankrijk en Engeland bijna weder de Faschodastemming hcerscht. De Temps, het officieuse Parijsche blad, verklaart met betrekking tot het blauwboek, dat de publicatie er van, wat den vorm betreft althans, een aanwijzing schijnt te zijn, dat de Engelsche regeering voornemens is, den gespannen toestand, welke sedert eenige maanden tus schen beide mogendheden bestaat, nog te verergeren. Het blad beklaagt zich dan bitter over de houding der Engelsche pers in de Shanghai- en Siam-aangelegenheden. Teeke nend voor den toestand is, dal een exposé in den Temps over dc regeling der New- Foundlandquaestie, na het verschijnen van 't blauwboek, door de Fransche regeering on middellijk als niet komende van het kabinet werd verklaard. De Fransche gezant in En geland Cambon, die de Kerstdagen te Parijs heeft doorgebracht, is ce Londen teruggekeerd en men verwacht veel van zijn diploma.ieke handigheid. L)e Times, het Londtndschc blad, bespreekt de Fransche politiek ten opzichte van Mada gascar en beweert, dat Frankrijk reeds sedert zes maanden de klachten der Engelschen opzettelijk negeert, in het bijzonder de klacht, dat Britsche kooplieden op het eiland voort durend wordeu geboycot. Het blad merkt op, dat de Franschen, omdat de Engelschen niet protesteeren, niet moeten denken, dat Enge land de politiek der Fransche regeering niet doorziet, die in breedsprakige frasen als gewoonlijk met de hebzucht en de sluwheid van een boer handelt. Meer zulke vleiende complimenten in de Engelsche pers zijo aan de orde van den dag. De „vriendschap" tusschen Engeland en Frankrijk, die na de Faschodazaak slechts met moeite in stand bleef, heeft opnieuw een duw gekregen. In Frankrijk vreest men, naar Generaal Otis seint dat de toestand te Ma nilla bepaald verbeterd is, en spreekt ten sterkste het gerucht tegen over den oproeiigen geest die onder (ie Arnerikaansche troepen zou heetschen. De generaal is volkomen meester van den toestand, maar hij wil tegen over de inboorlingen een verzoenende houding in acht nemen. De regeering hoopt dan ook dat Otis er in slagen zal, de Filipinos te overtuigen dat hun belangen het best gediend worden als zij den raad, hun door den President in ziju proclamatie gegeven, ter harte nemen. Maar deze officieuse beschouwingen komen niet overeen met berichten uit andere bron. „De toestand is zeer ernstig, seint de corres pondent van de New York Herald, over Hongkong, Aguinaldo trekt zijn troepen in den omtrek van Manilla saam men berekent dat hij 40,000 man tot zijn beschikking heeft, en te Manilla staan er velen in geheime verstandhouding lot hem. De onderhandelin gen tusschen de vertegenwoordigers van ge neraals Otis en Aguinaldo hebben tot dusver niets opgeleverd. Het uitbreken der vijande lijkheden schijnt bezwaarlijk meer te voorko men. Twaalfduizend inboorlingen zijn reeds uit Manilla vertrokken, en duizenden verlaten nog iederen dag de stad, te voet of met extratreinen. „De Arnerikaansche troepen blijven te Ho llo. De Indiana neemt 200 ton provisie ic en zooveel steeukolen als zij kan bergen. „Dinsdagnacht is een schildwacht te Ma nilla door twee inboorlingen aangevallen en gewond. De man heeft echter een van de aanvallers doodgeschoten en den ander aau zijn bajonet geregen." Prof. Clay Mac Cauley, uit Tokio, die pas uit Manilla teruggekeerd is, heelt zich te Hongkong wat meer optimistisch uitgelaten. Maar hij acht het volstrekt noodig dat de Filipinos volledig zelfbestuur verkrijgen. Agui naldo doet volgens Mac Cauley zijn be9t om de heethoofden onder zijn partij in bedwang te houden. De New York Herald wijt c!e ongunstige wending in den toestand aan de wankelende hcudiug der Amerikanen. Voor dat blad, imperialist door dik en dun, zal dat verwijt wel beteekeuen dal de Amerikanen dadelijk elk verzet der Filipinos met geweld van wa penen hadden moeten onderdrukken. Waar is 't, dat men in Amerika nog zeer verdeeld is over de Filippijnsche kwestie. De onzinnige praatjes over Duitsche kuiperijen op de Fi lippijnen, door bladen als de Hei aid verspreid, moeten ook al dienen om de noodzakelijk heid der inlijving van den archipel duidelijk te maken en dat ze niet geheel zonder uitwerking blijven is nog gebleken toen de democraat Berry in het Huis vau afgevaar digden zeidc „Misschien zal het onze taak nog zijn, Duitschland er uit te ranselen evenals wij 't Spanje gedaan 'nebben.'1 Deze woorden werden met een storm van toejui chingen begroet, zegt het telegram. Men moet zich eveneens verbazen over de onnoo- zelheid waarmee zeker soort van gebabbel voor goede munt wordt opgenomen, als over zulk gebluf in de wetgevende vergadering der nieuwbakken groote mogendheid. Graaf Moerawjof heeft een rondschrijven gericht aan de Europeesche kahinetien, waarin hij zegt dat de Russische regeering, in weerwil van de gebeuitenissen die in den laatsten tijd plaats hebben gehad, nog altijd van oordeel is dat een Congres tot vermindering der krijgstoerustingen bijeen moet komen. De plaats van samenkomst zal de hoofdstad van een staat ran den tweeden rang zijn, waar schijnlijk Brussel of Kopenhagen. De Russische regecring maakt een program op,waarin allerlei bijzonderheden uitgewerkt zijn, zoodat tijdver lies voorkomen, en de bespreking van gevaar lijke staatkundige vraagstukken vermeden zal worden. Naar nader gemeld wordt, z >uden de on derhandelingen van de Russische regeering met mogendheden, welke geneigd zijn aan de zoogenaamde Ontwapeningconferentie deelj te nemen, geleid hebben tot de voorloopige afspraak, om de conferentie in de volgende maand, en wel waarschijnlijk te Petersburg, te doen beginnen. De juiste datum zal Rus'.aud nog aan de deelnemende mogendheden me- dedeelen. Van andere zijde verneemt men, dat de Russische regeering aanvankelijk zou hebben voorgesteld, geen hoofdstad van een der groote mogendheden voor de bijeenkomst te kiezen, maar een met den Tsaar persoonlijk bevriend hoofd van een staat zou er juist waarde aan hebben gehechtdoor de keus van S'. Petersburg den Tsaar als aanstichter van de geheele zaak hulde te brengen. De Matin, zelve voor 5000 fr. inschrijvende, doet een oproeping om aan de marine een tweede oudcrzeesch vaartuig ten geschenke te bieden, en maakt in de oproeping melding van de piachtig gelukte proeven met Gustave Zédé zoowel ten aanzien van de aanhechting van een torpedo aan de kiel van een vijau delijk schip als wegens de gemakkelijkheid en de zekerheid van beweging, met weinig krachtverbruik. De Zédé heeft 150 K.M. afgelegd zonder dat nieuwe vulling der accu mulatoren noodig was. Hel vraagstuk is dan ook opgelost, zoo heeft de minister van marine het blad verzekerd, en als elke Fransche kolonie een dergelijk middel van verdediging bezat, zou men geen marine ter wereld meer hebben te vreezeu. In de Troonrede, die de Keizer heeft voorgelezen bij de opening van den Prui- sischen Landdag, verklaart hij dat de fiuan- cieele toestand van het koninkrijk bij voort during gunstig is hij meikt op dat de grondslagen van het staats- en volksleven hecht zijn samengevoegd, (lat de welstand des lands zichtbaar aan het toenemen is, en hij ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Onder de aangekondigde wetsontwerpen zijn er die strekken tot uitbreiding van het net van de staatsspoorwegen en tot het graven van kanalen voor de scheepvaart van het Dortmund-Eeins kanaal naar den Rijn en naar den Weser en de Elbe. In zijn rapport over den oorlog, weidt de Grieksche kroonprins uit ovet de tuchteloos heid der troepen en de onbekwaamheid der officieren, reeds bij Mati en Larissa, en ook later aan het licht gekomen. Reorganisatie bleek onmogelijk, daar de soldaten bijna overal hun bagage in de steek lieten en er geen nieuwe voorraad gezonden werd. Van het wangedrag der opperofficieren haalt de kroonprins verscheiden staaltjes aan Eens was generaal Makres nergens te vinden, toen zijn brigade tot den aanval moest overgaan. Generaal Smolenski volgde niet de bevelen van zijn opperbevelhebber, den kroonprins, maar van de regeering te Athene. Deze mengde zich ook iu zuiver militaire zaken. Den 27en Apiil, op een hachelijk oogenblik, kreeg de kroonprins bericht dat kolonel Sapoentzaki, de chef van zijn staf, teruggeroepen, was en een geheel nieuwe staf moest gevormd worden. De kroonprins seinde terug dat hij nu zelf teruggeroepen wilde worden. Maar hij bleef niet bij dat besluit, nadat men hem gemeld had dat de kolonel was teruggeroepen „wegens redenen van staat." In het rapport wordt nog vermeld dat de geheele sterkte van het Grieksche leger in Thessalié 966 officieren en 45,213 minderen bedroeg, en dat daarvan 395 man gedood en 1568 gewond werden. De Sultan van Turkije, heeft bevolen 30,000 geweren, rookzwak buskruit en 169 snelvuur- kanonnen aan te koopen. De kanonnen moe'en dienen voor de batterijen der eerste drie legerkorpsen. Verder wenscht de Sultan twee houwiisers regimenten der legerkorpsen van Saloniki en Adrianopel van nieuw geschut en mun.tie te voorzien en zullen voor de cavalerie een duizendtal repeteergeweren wor deu aangeschaft. Engelsche terpedobooten zetten voottdurend matrozen op de kust nabij Tanger, die mili taire marschen maken en de kust opnemen, waarschijnlijk in verband met deu opstand in Marokko, die zich steeds meer uitbreidt. Reeds zijn zestig opstandelingen en hun aan voerder Gellagui onthoofd. De troepen van Ras Makonnon hebben, begunstigd door een dikken mist, in den nacht van 11 Januari, getracht de stellingen van Ras Mangascha te overrompelen, doch werden met zware verliezen teruggeslagen. Maugascha schijnt versterkingen te hebben ontvangen, doch zich niet krachtig genoeg te achten, om zijn stellingen te verlaten en slag te leveren. Maar Makonnen moet nu bedacht zijn op een omtrekkende beweging door het landschap Agame, en die zou de vijandelijke legers vlak op de grens van het Italiaansche gebied kunnen brengen. Het stadje Bridge Water nabij Halifax is bijna geheel door brand vernield. De schade wordt begroot op 500,000 dollars. WAALWIJK 18 Jan. 1899. Langstraatsclie administratieve—vereeniging. Zaterdagmiddag had alhier op Musis Sa crum bij Mej. de Wed. Gerris eene verga dering plaats der Jjangstraatsche adminini- stratieve vereeniging. Door den heer J. Van Dijk, burgemeester der gemeente Sprang en Vrijlioeven-Capel werd ingeleid en besproken 1. Is het getal inwoners op 1 Januari ter berekening der rijksbijdrage (wet van 24 Mei 1897) afhankelijk van het getal inge schreven in het bevolkingsregister? Het gevoelen der vergadering was over dit punt verdeeld. Het tneerendeel was er voor om de telling te nemen volgens de bevolkingsregisters en niet van de bevolkingsregisters in verband met den werkelijken toestand. 2. Kan hij, die van een armbestuur bij dragen heeft ontvangen ten behoeve van zijn kind of vrouw ter verpleging in een krank zinnigengesticht kiezer worden Ook hieromtrent heerschte verschil van gevoelen. Het meerendeel der aanwezigen hield het er voor oin een dergelijk persoon niet op den kiezerslijst te plaatsen. Na behandeling van een adres van den Nederlandschen Bond van gemeenteambte naren hield de heer A. A. C. Van Dort, gemeente-secretaris van Waspik eene lezing over de taak der gemeentebesturen en der burgemeesters met betrekking tot het ijk wezen. Bijna een spoer wegongeval. De locaaltrein die 's avonds te 6.08 hier arriveert, is Maandag, bij Drunen vóór den overweg, gelukkig aan een ongeval ontsnapt. Een paard bespannen met kar wandelde onbeheerd op zijn gemak over de spoorlijn; de wachter aan den naburigen post den toestand ontdekkende, snelde er naar toe, en wist paard en kar nog bijtijds van uit de rails, het talud af te sturen, waardoor het paard op zijn rug tegen den spoordijk terecht kwam. De trein was gelukkig bijtijds tot stilstand gebracht, en na het paard afgespannen te hebben, bond men het aan een hek vast en met weinig vertraging kon de reis verder zonder stoornis worden voortgezet. Neerlnnds handel. Nederland heeft nog steeds het leeuwen aandeel in den invoer van margarine in Engeland namelijk 844,177 centenaars in 1898, tegen 872,473 in 1897 en 861,882 in 1896, ter waarde van respectievelijk 2,211,309, 2,291,796 en 2,304,355. Dus een kleine achteruitgang, dje ook in de totaal-invoeren valt waar te nemen, maar overigens volkomen verklaard wordt door de toenemende fabricage in Engeland zelf. De geheele invoer van kaas is achteruit gegaan en onder deze omstandigheden is 't niet van belang ontbloot, dat de invoer van dat artikel uit Nederland zich vrij wel heeft staande gehouden. De invoer uit ons land bedroeg in 1898 292,925 centenaars, tegen 297,604 centenaars in 1897 en 292,988 in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2