Nummer 8. Donderdag 26 Januari 1899. 22c Jaargang. toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ANTOON TIELEN, Het Kiesrecht en de Kiezerslijsten. FEUILLETON Staatkundig overzicht. UITGEVER: Waalwijk. Evenals vorige jaren richten wij een waar schuwend woord tot de Kiezers, ten einde hen op te wekken door tijdige betaling hun ner belasting of door het kiesrecht aan te vragen te zorgen, dat hunne namen op de kiezerslijsten van 1899 worden geplaatst. Wij ineenen daarom, dat het hoogst nut tig is, het volgende in herinnering te brengen Kiezers kunnen worden, alle mannelijke Nederlanders, die uiterlijk op 15 Mei 1898 den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, ingezetenen zijn, en voldoende ziju aange slagen in eene. der bepaalde belastingen (kiesgerechtigden ambtshalve) of het kies recht in een der bepaalde gevallen aanvra gen (kiesgerechtigden op aanvrage). I. Kiesgerechtigden ambtshalve. Het zijn degenen, die vóór 1°. Eebr. 1899 hebben betaald lo. Grondbelasting over 1898 ad min stens één gulden aan hoofdsom en rijksop- centen. NB. Wie deze belasting heeft betaald in andere gemeenten of als deelgerechtigde iu een onverdeelden boedel, of eene andere rijksbelasting in een andere gemeente heeft betaald, moet dat voor 15 Eebr. ten Gemeen- tehuize behoorlijk opgeven. De aanslag der echtgenoote of der minderjarige kinderen geldt voor den man en den vader 2o Vermogensbelasting over 1897/98. 3o. Bedrijfsbelasting over 1897/98. do. Personeele belasting over 1898. 5.o Inkomstenbelasting over 1898 geeft kiesrecht voor den gemeenteraad. NB. Men kan ook nog in Eebr. de belasting gaan betalen, maar dan heeft men lastige formaliteiten te vervullen. Wie alleen vermogensbelasting of bedrijfs belasting betaalt, zal ook wijs doen, haar voor lo Eebruari 1899 te betalen. II. Kiesgereehtigden op aanvrage. Deze kiesgerechtigden moeten op daartoe bestemde biljetten aanvragen voor 15 Fe bruari 1899 io. Huurkiezers, huurders van woningen sedert 1 Augustus 1898, waarvan de huur prijs afwisselt voor de gemeente van f0,80 tot f 2,50 per week, of viermaal zooveel per maand en vijftig maal zooveel per jaar, (ook van vaartuigen). De huurkiezer van verleden jaar behoeft alleen aangifte te doen als hij is verhuisd. 2o. Loonkiezers moeten allen opnieuw aanvragen. Die van verleden jaar ontvangen echter een biljet ter invulling van den burgemeester. Het zijn degenen, die op 31 Jan. 1899 sedert 1 Jan. 1898 in dezelfde zaak in dienstbetrekking zijn geweest, niet meer dan 2 maanden te zarnen door ongesteldheid verlet hebben gehad, en (per jaar gerekend) in die dienstbetrekking een zeker'loon heb ben genoten weder verschillend voor de ge meenten. De volle vrije kost, de vrije woning of inwoning gelden mede als loon. Loonkiezer kunnen ook zijn inwonende zoons, werkzaam in belbedrijf. 3o. Pensioenkiezers, ad f500.Die van verleden jaar, behoeven niet opnieuw aan te vragen, ten minste indien zij niet (wat mag) loon en vrije woning mede laten gelden. 4-o. Spaarkiezers f 100 Grootboek, f50. Rijkspostspaarbank. 6o. Examenkiezers. Spaarkiezers en Examenkiezers van verle- den jaar behoeden niet opnieuw aan te vragen. Nieuwe kiesgerechtigden op aanvrage moe ten natuurlijk allen aanvragen. Alle kiesgerechtigden, zoo die van I als van If, moeten op tijd de voorloopige kie zerslijsten nazien, of hun namen er wel op voorkomen, Onnoodig achten v\ij het, nog te wijzen op het groote belang, dat er gelegeD is aan de uitoefening van het kiesrecht. Ieder rechtgeaard Nederlander moet te genwoordig, als hij kan, het kiesrecht ver werven en uitoefenen. En laat men nu toch in 's hemels naam niet meer weigeren, het kiesrecht aan te vragen uit vreeze van in de belasting te zullen worden verhoogd ot aangeslagen Die vrees is de grootste dwaasheid. Eu wie b v. als huurkiezer het kiesrecht aan vraagt, wordt niet daarom in de belasting aangeslagen of verhoogd; dat staat met el kander niet in het minste verband. behoorlijk voorbereid worden. De nota acht overeenstemming over tien punten wenschelijk. Die punten zijn lo. Voor een vastgesteld tijdperk geen vermeerdering te brengen in de militaire ot maritieme strijdmacht en evenmin de daarvoor bestemde begrooiingen te verhoogen 2o. maatregelen te beramen, om deze strijd machten en de daarvoor gevorderde uitgaven in de toekomst te vermindereu 3o. te verbieden het gebruik van eenig nieuw wapen of ontploffingsmiddel, of etn g nieuw soort buskruit, krachtiger dan thans voor gewei eu ol kanonnen in gebruik is 4o. te beperken het gebruik der bestaande ontploffingsmiddelen met groote uitwerking en te verbieden het werpen van eenig ont ploffingsmiddel uit ballons of dergelijke werk tuigen 5o. te verbieden het .gebruik van onder— zeesche torpedobooten en zinkschepen of soortgelijke vernicliugswerktuigeu in den zee oorlog 6o. te bepalen, dat geen ramschepeu (na— vires de guerre l'épéron) zullen worden gebouwd 7o. te bepalen, dat de conventie van Genève van 1864 ook worde toepasselijk verklaard op den zeeoorlog 8o. te bepalen, dat neutraal zullen zijn de schepen of booten bestemd voor het redden van schipbreukelingen tijdens of na den zee slag; 9o. te ondernemen de herziening van de bepalingen der conferentie van Brussel van 1874, betreffende wetten en gebruiken in den oorlog lOo. aan te nemen in beginsel, dat tot bemiddeling of scheidsrechterlijke uitspraak zal worden besloten in alle zaken, die daarvoor geschikt zijn, om gewapende conflicten tus- schen natiën te voorkomen en het aangaan van een overeenkomst, omtrent de toepassing daarvan, benevens de vaststelling van een algemeene en uniforme wijze, om daarvan gebruik te makeu. ■BB- Wordt rarvolfd. De Echo van het 2uidea failwylisck ra Langslraülsclic ('«ureal. Dit Blad verschijnt Woensdag en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden t' 1, Franco per post door liet geheele rijk f '1,25. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever Advektëntien 17 regels f0,60; daarboven 8 eent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3maal ter plaatsing opgegeven worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitsch- land worden alleen aangenomen door het advertentiebureau vaa Adolf Steinek, Hamburg. Reclames 15 cent per regel VII. 35 Keil ochtendbezoek bij mevrouw Be Prabert. De held van Barillet? Mijn oom Robert Du- hesme? Wel integendeel, dat vind ik allerverma- kelijkst en ik verlang er zelfs naar, met hem kennis Ie maken. Verbeeld u een oom die dwang arbeider is geweest en het nu tot millionnairge bracht heeft, dat is lang niet alledaagse!) zou ik meenen. Ik zal hem op de club voorstellen, ol hij en ik zullen verbazend veel opgang maken. Félicienne zag haar zoon verschrikt aan en deze ging op zijn lucht hartigen, spottender, toon voort: Wanneer hij mij maar tot zijn erlgenaam benoemt, in de hoop dat hij geen kleine gaiei- boeljes daarginds iu Amerika heeft, dan zou die kennismaking zeer goed van pas komen, want met de begrippen van humaniteit, die papa er op na houdt en zijn dolzinnige idee om zijn werklieden aandeel in de winst te geven, begint de toekomst van mij er lang niet rooskleurig uit te zien en het zal er nog op uitloopen, dat zijn kas voor ons gesloten wordt. Hij heeft ons nog nooit iets geweigerd. Dat ontbrak er ook nog maar aan, maar hij geeft aan anderen zooveel weg, en aan alles kómt een einde. Ik voor mij ben lang niet gerust en heb andere maatregelen willen nemen, maar ook daarin ben ik niet geslaagd. Wat dan? Ik heb mijn proces bij Marguerite verloren. Onmogelijk. Het is volkomen zeker, mijn lieve nicht wil niets van mij weten. Maar heeft dat dwaze kind dun volstrekt geen smaak? Dank u voor het compliment, lieve mama. Maar waarom geloof jewut doet u ver onderstellen Neen, mama, ik geloof niels en ik veronder stel niets, ik weet. Marguerite zou mij alwijzen, want zij bemint een ander. Dat kan niet. En toch is het zoo. Maar wie dan? Raad eens. Daar staat mijn hoofd nu niet naar, plaag mij niet, Aurélien en spreek zonder omwegen. Nu goed dan, de gelukkige is luitenant Filip Dorraelles. Filip? Ge vergist u, mijn jongen, dat zou al te dwaas zijn. Waarom? Omdat hij altijd zoo galant was voor u? Arme mama, die mooie militair heeft u uurdig om den tuin geleid. Hahuhal ge zijt zooveel als hun makelaar geweest, zonder dat ge er iets van gemerkt hebt. Achter uw rug om is die liefdesge schiedenis van Filip Dormelles met Marguerite De Briais tot stand gekomen. Men zou er wel een kluchtpel van kunnen schrijven, hetisonbetaal baar. Wat, u weent? Och kom, arme mama. Mevronw De Prabert was inderdaad diep getrof fen en er vloeiden tranen langs haar wangen Zij gevoelde een oprechte genegenheid voor Filip Dormelles. Zij vond hem zoo geheel anders als de heeren die zij gewoonlijk in haar omgeving had, hij maakte haar niet het hof, putte zich niet uit in laffe vleierijen, waar zij toch zoo op gsteld was, en niette in voelde zij zich tot hem aange trokken als ging er een haar onbegrijpelije macht van hem uit. Het griefde haar diep, dat hij het juist moest zijn, die haar plannen tot een huwelijk van Aurélien met Marguerite moest verijdelen. De tijding, die Aurélien hanr bracht, had vol strekt geen jaloezie in haar opgewekt, maar zij ge voelde zich beleedigd, gekreukt in haar ijdelheid, te meer daar Aurélien het deed voorkomen, als whs zij door Filip bedrogen. Op geveinsd luchihar'igen toon ging haar zoon voort, juist met het doel om haar haat en wraak zucht aan te wakkeren: Kom, troost u maar, mama, liet is immers alleen het vermogen van mejuffrouw De Briais, dat den luitennant heelt aangelokt. Hij heeft een speculatie op touw gezet en die is hem gelukt. Hoe weet ge dat zij elkaar beiuinen? Vooreerst kan men dat aan alles zien, dan heeft oom Daniël hen gisteravond beluisterd, toen zij in den koepel zaten, boven op de rots achter in het park, ge weet wel Hij heeft van hun ge sprek genoeg opgevangen om er zonneklaar uit op te maken, dat zij elkaar beminnen en voorne mens zijn zoo spO'llig mogelijk te trouwen. Mar- guérite is koppig, dut weet ge zelf het best, en Het Russische ministerie van buitenland- sche zaken heeft een nieuwe nota aan de mogendheden opgesteld, waarin het program ma voor de ontwapeningsconferentie wordt ontwikkeld. De nota zegt, dat, hoewel de politieke horizon sedert-.. 30 Augustus (den datum waarop 's czaren voorstel verscheen) wel iets meer bewolkt is en enkele mogend heden zelfs stappen hebben gedaan tot uit breiding en versterking hunner militaire of maritieme macht, de algemeeue toestand toch weder gunstig worden zal voor het doel van de groote planuen van den czaar. Inmiddels acht de Russische regeering het wenschelijk, dat een gedachtenwisseling zal plaats hebben tusschen de kabineiten van Europa, opdat de diplomatieke beraadslagingen te St. Petersburg wanneer zij zich eenmaal iets in het hoofd gezet heeft, dan is het vergeefsche moeite te trachten haar er van terug te houden. Trouwens, daar zou nu toch geen tijd meer voor zijn, want luitennant Filip Dormelles zal vandaag wel formeel om de hand komen vragen van mejuffrouw Marguerite De Briais, aan haar oom mijnheer Bernard De Prabert; dat kan niet anders. Maar het zal niet gebeuren, ik zal er mij met al mijn kracht tegen verzetten! riep mevrouw Üe Prabert uit. Mijnheer De Prabert zal geen besluit nemen alvorens mij te hebben geraadpleegd. Aurélien keek zijn moeder met een spottend luchje aan. Stel u daar maar niet te veel van voor, her nam hij. Papa begaat tegenwoordig alle moge lijke dwaasheden, die hij alle onder één categorie rangschikt, de plicht. Overal ziet hij plichten, die hij te vervullen heeft en het zou mij niets verwon deren, wanneer hij het ook zijn plicht noemde Marguérite met dien soldaat te laten trouwen. Wanneer wij hem openlijk tegenwerken dan voorzie ik een twist, die alleen in ons nadeel kan uitloopen en waarmee we ons doel toch niet zullen bereiken. Wij moeten onzen tijd afwachten. Ed dan? Dan aullen we wel verder zien, verloofd is in elk geval nog niet gehuwd. Voor het oogenblik moeten we ons houden, alsof we voldaan waren me; het vooigenonien huwelijk, maar intusschen doen wij iu stilte al het mogelijke om hot te be lemmeren en te verschuiver, ten einde tijd te win nen. Die luitennand Dormelles zal wel een zwak punt hebbendat moeten we opzoeken en als we het gevonden hebben, hem daar aanvallen. En ;k zal voor niets terugdeizen om hem ireffen, want ik haat hem, dien meliniet-man, dien bruidschat- jager. Hij wist wel wat hij deed, toen hij werk maakte van Marguérite, want zij is niet alleen schatrijk, maar nop wees bovendien. Zou hij dergelijke berekenigen hebben ge maakt' Twijfelt u daar nog aan? Och, arme mama, wat zijt gij 'och eenvoudig. Hij heeft hot geheele huis hier t>to. mender hand veroverd alsof liet een vesting whs, de luitenant voerde hier den boven toon; mama dweepte met hem, papa prees hem tot in de wolken! hij was knap, hij was geleerd, hij was geestig, hij wa6 alles en nog wat Algemeene opgetogenheid. Intusschen palmde de slimme vo gel zeer handig de rijke erfgename in en niemand had daar het flauwste vermoeden van. Nu, was het niet aardig, zeg, mama, heeft hij mevrouw De Prabert niet mooi beetgenomen? Ja, ja, het is afschuwelijk 1 Welnu, ik beloof u, ik Aurélien, dat de mooie berekeningen van dien geleerden heer op nul uitkomen zullen, dat zijn wiskunde bij de vrouwen niet zal opgaan en dat ik hem hinderpalen in den weg zal leggendie hij niet als een xots met meliniet in de lucht kan laten springen. Hij zal binuenkoit weten welk een tegenstander ik ben. Hij zal Marguérite niet hebben, dat zal niet ge beuren, ik wil het niet. Het denkbeeld alleen maakt mij. buiten mijzei «en van woede en haaL. De schijnbare kalmte en onverschilligheid van Aurélien waren eensklaps geweken, hij balde de vuisten en schuimbekte van drift. Verschrikt over zooveel opgewondenheid wilde mevrouw De Prabert hem met moederlijke lief- koozingen tot kalmte brengen, maar hij stiet haar terug. Mijn hemel 1 riep aij wanhopig uit, als ge het u zoo aantrekt, dan moet ge aat meisje wel beminnen. Och, weet ik het, liefde of haat, om'teven, ik wil niet dat tij hem zal toebehooren, ik wil dat zij de mijne zal zijn. Deze wil «luit alles in èn gij weet mama, dat ik mijn wil kan doorzetten en dat ik voor niets terugdeins, dat niets mij kan weerhouden er aan te voldoen. Helaas, zuchtte Félicienne, wie had zulk een ongeluk kunnen vermoeden? Ge hebt alleen wat te weinig acht op uw nicht Marguérite geslagen, gij vondt haar onbeduidend, onnoozel, een bak- vischje en lang niet zoo schoon als Dat is zoo, maar zij is in een paar maanden ook verbazend veranderd, en dan, nu een ander haar nadert is zij voor mij juist begeerlijk gewor den, maar dat verandert nu niets aan bet gebeurde. Kan ik op u rekenen, mama, zult ge voor mij een trouwe en vastberaden bondgenoote zijn? Zij sloot hem in haar armen en riep uit O! mijn Aurélien, kunt ge dat nog vragen? Gij zijt mijn schat, mijn vreugde, mijn leven. Dat is dus afgesproken? Voor u ben ik tot alles bereid, tot goed zoowel als tot kwaad en wanneer uw geluk er mee gemoeid is, dan ontaie ik niets ter wertld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 1