BUITENLAND. Frankrijk. Spanje. Duitschland. Oostenrijk-IIongarije. Servie. Roemenië. BINNEN LA N D~~~ Noord—Brabantschc Chr. Boerenbond. meer gekleurde berichten weinig of niets van zijn overweldigende beteekenis. Juist Zaterdag is van San Francisco uit openbaarheid gegeven aan de meening van den aldaar aangekomen consul-generaal van Belgie te Manilla, dat de strijdmacht der Philippino's 80,000 man bedraagt, allen ge wapend met geweren, en dat bij een even tueel conflict tusschen het leger der Veree- nigde Staten en de insurgenten, de Ameri- kaansche troepen ei heel slecht aan toe zouden zijn. En Zaterdag meende men nogal het ergste te hebben vernomen uit een telegram, door generaal Otis gericht tot den Senaat, uit welke mededeeling aangaande de ziekfe en de sterfte van de Amerikaansche troepen op de Philippijnsche eilanden, bleek, dat er in het geheel 220 sterfgevallen zijn voorgekomen (40 ten gevolge van verwondingen ot onge lukken, 65 aan typhus, 43 aan pokken, 22 aan dyssenterie en 50 aan verschillende andere ziekten.) Feitelijk gaf het aantal sterf gevallen aan de pokken de meeste reden tot bezorgdheid, hoewel de officieren en de minderen zijn ingeënt, velen zelts meer dan ééns, waaraan twaalf dokters verscheidene weken achtereen de handen vol gehad heb ben naar het schijnt niet volkomen met het gewenschte resultaat, want het aantal door pokziekte min of meer ernstig aange tasten, bedraagt 9 procent van het geheele troepencontiguent Naar verluidt, heeft Cecil Rhodes te Brussel met koning Leopold van Belgie een langdurig onderhoud gehad, waarin Rhodes, namens de Engelsche regeering, den afstand van Fashoda aan den Congostaat ter sprake bracht, als mede de wederinkrachttreding van het verdrag van 1894, waarbij de Congostaat de geheele provincie Bahr cl Gazal in pacht nam. Graaf Murawiew, de Russische minister van buitenlandsche zaken, heeft den Turkschen gezant te Sc. Petersburg opnieuw de verzeke ring gegeven, dal Bulgarije de Macedonische agitatie niet zal steunen. De adressen van amnestie voor alle politieke gevangenen, welke onderteekend zijn door meer dan 400,000 personen, zijn Zater dag in de Italiaansche Kamer behandeld Generaal Pelloux, de ministerpresident verklaarde, dat hij geen motie zou aannemen, die een ioimeele uitnoodiging aan de regeering bevatte, om amnestie voor te stellen voor de te Milaan gearresteerden. De regeering zou een gunstig oogenblik voor daden van goe dertierenheid zelf weten te kiezen, maar zij kon niet toestaan, dat het den schijn zou hebben, alsof men haar daartoe gedwongen had. Ten slotte verzocht hij de Kamer een motie aan te nemen van Riccio, waarin de Kamer de conclusien van de verkiezingscom missie goêdkeurt. Pelloux stelde de Kabi- netsquaestie. De motie Riccio werd daarna met groote meerderheid aangenomen. In den Spaanschen ministerraad is Za terdag besloten tot opheffing van het minis terie van koloniën. Rochefort is Vrijdagavond te Marseille aangekomen en met gefluit en gejouw ont vangen. Zaterdagmorgen hield de „Ligue des Patriotes" een vergadering en toen de zaal vol was, werd de deur gesloten. Buiten op de straat werden door met fluitjes ge wapende personen tegenbetoogingen gehou den, toen plotseling uit de zaal twee revol verschoten werden gelost waardoor twee personen werdeu gewond.De politie ontruimde de zaal en nu kwam het op straat tot een kloppartij tusschen betoogers en tegenbetoo- gers tengevolge waarvan een groot aantal personen werdeu gewond en een nog giooter aantal arrestatien plaats hadden. Bij zijn vertrek naar Algiers, werd Rochefort, toen hij zich per rijtuig naar het stoomschip begaf, in een hevig tumult uitgefloten en met steenen en oranje-appelen geworpen. De betoogers jouwden hem zelfs, in bootjes gezeten, nog uit, toen hij zich reeds aan boord bevond in gezelschap van Max Régis. Ook te Algiers kwam het vóór Rochefort's aankomst reeds tot botsingen tusschen anti semieten en fluitende leden van de »Liguc démocratique." De gendarmes en de zouaven herstelden de oide en arresteerden eenige personen. Het gerucht loopt, dat de regeering voornemens is bij het Belgische gouvernement aan te dringen op maatregelen ter roorkomipg van samenspanning tegen de republiek waarvan Brussel de zetel is. Zoo noodig zou op de uitwijzing van prins Victor Napoleon worden aangedrongen in verband met de vorming van comités in de verschillende arrondissementen van Parijs, waaruit wordt opgemaakt dat de Bonapartisten een of ander in het schild voereD tegen de republiek. Op last van den directeur der posterijen zijn 20 fotogravures, voorstellende den graaf van Parijs en den hertog van Orleansin beslag genomen. In 1886 en 1896 geschiedde iets dergelijks en twee processen tegen de regeering, welke zij beide verloor, waren er het gevolg van. De Russische gezant te Parijs heeft president Faure een brief van den czanr overhandigd, benevens twee schilderden; de eene voorstellende de aankomst van den czaar te Cherbourg, is voor de stad Cher bourg bestemd,de andere voorstelleude Faure's aankomst te Kroonstad, is ee:i geschenk van den rzaar aan den president. De kamer van koophandel te Seviila heeft besloten le. Stappen te doen tot het sluiten van een bond van alle kamers van koophandel in Spanje. 2e. Een bond te sluiten met alle kamers in Amerika, welke van Spaanschen oorsprong zijn. 3e. Een internationalen bond te vormen van alle kamers van koophandel op aarde. Caprivi De opvolger van Bismarck in het rijkskan selierschap heeft dezen niet lang overleefd een Reuter-telegram uit Crossen aan de Oder meldt onverwachts dat graaf Caprivi Maan dagochtend op zijn landgoed Skyen bij die stad is overleden. Sedert hij zich uit het politieke leven terug: had getrokken, leefde hij daar zoo goed als vergeten. Georg Leo von Caprivi was den 24sten Februari 1831 te Charlottenburg geboren en kreeg een militaire opleiding. In 1866 werd hij als kapitein bij den generalen chef geplaatst en nam hij deel aan den veldtocht in Bohemen. In 1870 trok hij ten oorlog als luitenanl- kulonel en chef van den generalen staf van het tiende legercorps en onderscheidde zich bij de gevechten voor Metz, Orleans en aan de Loire. Kort na zijn bevordeting tot luitenant-generaal, werd hij in Maart 1883 benoemd tot chef van de admirali'eit, waarvan hij de organisatie verbeterde. Ook droeg hij zorg de v!oof geregeld te oefenen floor uit gebreide manoeuvres en verbeterde en ver grootte hij het torpedo materiaal. In 1888 kwam hij echter in conflict met keizer Wilhelm II, toen deze veranderingen wou brengen in de organisatie van de zeemacht, en den 5den Juli van dat jaar nam hij zijn ontslag. Enkele dagen later kreeg hij zijn benoeming tot commandeerend generaal van de 10de leger corps te Hannover Na Bismarck's ontslag in 1891 werd hij benoemd tot rijkskanselier, Piuisisch minister presidenten minis'er van buitenlandsche zaken. In Posen heeft de rechibank een schrijnvveikersleerling, Brodowoski, een jongen van dertien jaren, veroordeeld tot een week gevangenis wegens majesteitsbeleediging. Commentaar overbodig Een jongen, die van het Aosadal uit dc bergen beklom om hout te zoeken, is in eeD 1 tweehondeid meter diepen afgrond gevallen. Twee zijner broers, die hem gingen zoeken, kwamen eveneens in dezen afgrond om het leven. De Duitsche student Biberle, die te Praag den Tsjechischen student Lin hardt heeft doodgeschoten is tot drie maanden gevan genisstraf veroordeeld, hoewel bewezen was, dat hij zonder eenige aanleiding door een troep Tsjechen was aangevallen en had ge handeld tot zelfverdediging. Van de hand van den gepensionneerden overste Pavlowitsj die in het buitenland vertoeft, is een brochure tegen den ex-koning Milan verschenen waarin hij betoogt dat deze Servie te gronde zal richten en de soldaten aanmaant, gehoorzaamheid aan diens bevelen te weigeren. In Walachije is een geweldige boerenop stand uitgebarsten. De zeer strenge tele- gramccnsuur heeft tot dus ver belet dat lijdingen omtrent de beweging over de Roemeensche grens kwamen, en nu worden we eensklaps verrast door het bericht dat de opstand zich uitstrekt over veertien districten, nagenoeg geheel Walachije. Onder de boeren gaat een stuk rond waarin den Koning de schuld wordt gegeven van den treurigen toestand van den landbouw. De beweging is naar het schijnt vrijwel van gelijken aard als die onder de Hou- gaarsche boeren verleden jaar de deelnemers, althans de leiders, zijn voorstanders van de verdeeling van grondbezit, zoodat elke boer zijn eigen stukje grond zou krijgen. De be weging is versterkt door de overwinningen die de landbouwsocialisten verleden najaar met behulp van andere oppositiemannen hebben behaald bij de gemeenteverkiezingen. Er bestaan nu op het platteland over de zeventig landbouwsocialistische clubs. Aan het hoofd van de beweging staat Jan Nadeide, de redacteur van het blad Lumea Noua (Het Nieuwe Licht). Zaterdagavond is uit Boekarest een ba»aljon jagers afgezonden naar een van de plaatsen. De inlichtingen zijn dus voorloopig nog heel onvolledig. WAAL\VÏJk7~8 Febr. 1899. Concert harmonie „l'Espérance". Een uitgelezen eu belangstellend publiek vulde Maandagavond jl. de zaal van den heer Chr. van der "WerfF, waar de harmonie l'Espérance met medewerking der welbe kende Karakter-Humoristen en Duettisten, de heeren Solzer en Hesse, baren honorairen leden een concert aanbood. Het rijke programma beloofde den be zoekers heel wat genot, maar stelde hooge eischen aan de werkende leden vj^n l'Es pérance. Het is ons een genoegen te kunnen constateeren, dat zij meer, veel meer gegeven heeft, dan we verwachten mochten al hare nummers en bovenal de blijkens de uitvoering, ernstig ingestudeerde nieuwe stukken, waar onder „Grande Fantaisie sur l'Opéra Tatihau- ser" van Wagner en „Piqué Dame van Suppé," werden keurig uitgevoerd. De on vermoeide bekwame directeur, de heer Fr. van fersel en de niet minder ijverige leden verdienden in alle opzichten de toejuichingen, die hun herhaaldelijk ten deel vielen. En nu zoo een enkel woord over de Heeren Solser en Hessen. Sedert het bestaan der harmonie FEspérance heeft het Waalwijksche publiek kennis gemaakt met ongeveer alle komische zangers van eenige beteekenis in ons land. Uitstekende, goede en minder goede hebben we hier zien optreden, maar we overdrijven niet in den lof, als we be weren, dat betere coupletzangers als de heeren Solzer en Hesse blijken te zijn, wij in Waal wijk niet gehoord hebben. In hen is iets gevaren van den ouderen, helaas gestorven, onsterfelijken Solzer; waar zij optreden, is het succes zeker. Als 't woord niet een beetje komiek-def tig klonk, zou ik hen willen noemen „ge schoolde" komieken. Hunne creatie „De schoone Irma en haar Mama" is uniek mooi en om te bersten van lachen. Soiree Liedertafel. A. s. Zondag zal de Liedertafel op de zaal „Musis Sacrum" een Soiree amusante geven. Behalve eenige schoone koren, soli enz., die ten gelioore zullen gebracht wor den, zal de Vereeniging „T. A. V. E. N. II.", bestaande uit de meeste jonge zangers der Liedertafel een paar oomisohe operetten uit voeren. Onnoodig dus te zeggen, dat een bij uitstek prettige avond ons te wachten staat. Uitvoering Waalwijksche Gyiunastick- Verecniging. Zaterdagavond gaf de Waalwijksche Gym nastiek-vereeniging, onder leiding vau haren instructeur den heer A. B. Kooijman, uit 's-Bosch, in de zaal Musis Sacrum eene uitvoering, die vrij goed bezocht werd en over het geheel zeer goed geslaagd mag heeten. De vrije oefeningen op de plaats en in den cirkel, de oefeningen aan de bar en op rek en paard werden zeer goed uitgevoerd en getuigden van vlijt en nauwgezette studie der vereeniging, alsmede van de groote bekwaam heden van genoemden heer Kooijman. De worsteloefeningen lieten wel iets te wenschen overdeze waren dan ook naar het ons voorkwam, zeer moeidijk. De groepen alsmede hel blijspel„De Rooverhoofdman" dat goed werd gespeeld waren eene aangename af wisseling. Kortom de vereeniging heeft eer van haar werk gehad. Het beste succes in de toekomst alsmede de steur, van allen, die belang stellen in versterkende en nuttige sport, zij haar van harte toegewenscht. Als eeu bewijs, dat deze uitvoering ook aan de vreemdelingen goed voldaan heeft, kan dienen, dat de vereeniging door vele inwoners uit Capelle is aangezocht ook aldaar eene uitvoering te geveu. De vereeniging zal aan die uitnoodiging gehoor geven en a. s. Don derdagavond optreden iu het lokaal van den heer v. D. vlak bij 't station. Een geluk bij een ongeluk. Een persoon alhier, die dezer dagen zat te dineeren, sprong eensklaps van tafel op en begon tot stikkens bijna toe te braken. Ein delijk gelukte het hem het benauwende voor werp, dat in de keel geraakt was, uit te werpeD. Het was een dubbeltje. Hoe kwam dat in het eten? Ten slotte nog een geluk bij een ongeluk. Den hongerdood gestorven. Gisteren morgen is le Drunen eene vrouw overleden, die in geen veertien dagen eenig voedsel had willen gebruiken. Haar mond was inwendig geheel zwart. De vrouw scheen niet wel bij het hoofd en is dus waarschijnlijk den hongerdood gestorven. Eerste Kamer. Men seint uit 's-Graveuhage In de Eerste Kamer bleef bij de behandeling der oorlogsbegrooting het lid Schimmelpeninck var. der Oye den verkorten oefeningstijd bestrijden. Hem antwoordde de minister, dat, indien de tweede proef hiermede door de meerderheid der autoriteiten wordt veroor deeld, hij zal heengaan zonder daarop gegronde legerorganisatie voor te stellen. Hij staat of valt met den verkorten oefeningstijd in verbai)d met legeruitbreiding. Aau Het Centrum wordt geschreven, dat het besluit of op lil is of reeds gevallen, dat de Noord-Brabautsche Christelijke Boeren bond, met ongeveer 9000 leden, zich geheel afscheidt von den Ned. Boerenbond. Rechtszaken Zaterdag heelt het O. M. te 's Hertogen bosch uitspraak gedaan tegen C. J. R te Waalwijk, beklaagd van zware mishandeling, in den nacht van 4 op 5 December 1.1., en hem veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Paardenfokkerij in Noord—Brabant. De provinciale commissie voor de paar denfokkerij in Noord Brabant, belast met het beheer van 's rijks gelden, is met goedvinden der regeering naar Aurich vertrokken, met het doel om aldaar enkele beste hengsten aan te koopen en die zoodra mogelijk, naar zij hoopt binnen veertien dagen, te 's Her togenbosch weder publiek te veikoopen, onder voorwaarde, dat die dieren, volgens aanwijzing der commissie in verschillende deelen van Noord - IFabant gedurende een bepaalden tijd zullen worden gestationneerd en tot dekking beschikbaar gesteld. De commissie bestaat uit de heeren L. Bogaerts te 's Hertogenbosch, P. H. de Bekker te Empel, L. baron Van Hogendoip te Bergen- op-Zoom, Pden Ouden te Zevenbergeu eu M. Mzn. de Roon te Raamsdonk. De Tentoonstelling te Parijs. De bijzondere commissie voor groep VII (Landbouw) voor de Parijsche Wereldtentoon stelling in 1900 heeft thans uitgegeven de voorwaarden, waarop door inzenders aan de tentoonstelling kan worden deelgenomen en een inschrijvingsbiljet. Zij acht het wenschelijk dat, waar alle volken hunne beste voortbrengselen op het gebied van landbouw te Parijs zullen ten toonstellen, ook Nederland niet ontbreke en zijnen naam op dat gebied ophoude. Het is daarom, dat de commissie tot deelneming aan deze tentoonstelling opwekt. Uit de voorwaarden blijkt, dat door de Centrale Commissie vele voordeelen aan de inzenders gegeven werden, en de kosten voor hen zeer gering zijn. Met het oog op de beschikbare ruimte is het gewenscht de opgave tot deelneming'zoo spoedig mogelijk in te zenden. Het tijdstip, waarna geen opgaven meer worden aangeno men, is bepaald op 1 Augustus 1899. De bijzondere commissie vooi groep VII (Landbouw) is als volgt saamgesield C. J. Sickesz, 's Gravenhage, voorz. D. F. A Bouduin, 's Gravenhage J. Breebaart Kzn Winkel; D. van Konijnenburg, Leeuwarden' H. J. Lovink, Utrecht; L. Magnée, Hom; mr. J. G. Ridder van Rappard, Laren secr. F. B. Lö'nnis, 's Gravenhage en prof. dr. J. Ritzema Bos, Amsterdam. De zevende groep (Landbouw omvat: ma terieel en methoden van landbouw exploita tion materieel en wijzen van werken bij den landbouw materieel eu methoden van land bouwnijverheid, landhuishoudkunde land bouwkundige statistiek eetbare landbouw producten van plantaardige!) oorsprong eetbare landbouwproducten nuttige insecten en hunne producten en schadelijke insecten en parasitische planten. Uit dc Hofwereld. De danspartij ten hove Maandagavond te 9 uren aangevangen, heeft tot 1 uur na mid dernacht geduurd. De uitnoodigingen tot dit thé dansant wa ren ditmaal gericht aan het corps diplomatique; bij uitzondering aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Geueraal wegens hun met deze soirée samenvallend verblijf in de residentieaan de ministers, de leden van den Raad van State, den commissaris der Koningin, den burgemeester, andere civiele en militaiie autoriteiten en aan de aanzienlijke kringen der stad. De officieren van zee- en landmacht waren in uniform; de overige gasten iu burger- avondkleeding. H. M. de Koningin en H. M. de Koningin- Moeder, vergezeld door H. D. H. prinses Elisabeth, hielden te half negen een cercle voor het diplomatieke corps en maakten te 9 uren hare intrede in de salons. H. M. de Koningin heeff de eerste qua drille gedanst met den Spaanschen gezant, den heer De Baguez, en de quadrille des lanciers met den luiletiani-generaai graaf Dumonceau, adjudaot-generaal. Prinses Elisabeth heeft aan alle dansen deelgenomen en den cotillon, waarmede dit hoffeest besloten werd, gedanst met den ka pitein luit. r/z. jhr. Van der Staal, adjudant en particulier secretaris van H. M. de Ko ningin. Buffetten waren aangericht in de galerijzaal eu in den blauwen salon. Dc Minister van Koloniën. De Minister van koloniën de heer Cremer, is sedert Zaterdag ongesteld en bedlegerig. Ontwapeningsconferentie. De Kölnische Zeitung krijgt uit Petersburg het volgende telegram „Alle regeeringen, die een uitnoodiging tot deelneming hadden gekregen, hebben het voorstel van Rusland om in Den Haag ter conferentie over ontwapening te verschijnen, aangenomen. Zooals de onderhandelingen nu staan, is het waarschijnlijk dat de conferentie al in het begin van Maart bijeen zal komen. Het program zal de conferentie zelf pas definitief vaststellen.»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2