Staatkundig overzicht. BUITENLAND, jielgie. Frankrijk. Italië. BINNENLAND. weegt en daarom zou ik een nieuw plan voor boven- en benedenbouw laten maken." De heer van Schijndel: »mag ik de heer Timmermans daar even op antwoorden. De speelplaats blijft groot genoeg ik ben zelf now wezen kijken; het hoofd der school vindt benedeubouw verkieslijker, en daarbij zijn de kosten zeker minder. Wie zal t betalen: de burgerstand, als lui met dubbeltjes het maar eens betaalden: maar 't minste dat hun belasting verhoogd wordt, schreeuwen ze moord en brand." De heer Baijcns „ik neem het amendement van den heer Timmermans van Tui enhout gedeeltelijk aan want wanneer er twee plan nen met begrooting komen, hebben we het nog in handen we kunnen dan nog doen wat we willen." De heer Mombers: »de lui, die er iets tegen hadden, zuilen toch woord houden. De voorzitter: »ja maar beide plannen met begrooting komen eerst ter tafel. Voorstel Baijens, geamendeerd door den heer Timmermans van Turenhout, om nieuw plan met begrooting voor boven- en beneden- bouw te laten maken, komt daarna m om- vraae en wordt met algemeene stemmen laièr°mnmmand meer 't woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering. In Italië is een kabinetscrisis vermeden door de aanneming van het besluit met 310 tegen 93 stemmen door de Kamer van Afgevaar digden, om over te gaan tot de tweede lezing van de polineke wetten (de premier 1 elloux hield een welsprekend be'oog ten gunste van een votum van vertrouwen en zijn collega Giolotti deed ook nog een duit in 't zakje en met vlag en wimpel zeilden de wetsvoor stellen bedoelende voorkoming van een her haling' der wanordelijkheden ie Miiaa i, er bij eerde lezing door) en de Dimdag der vorige week ontstane kabinetscrisis in Spanje behoort reeds weder geheel en al tot het verleden Zaterdagmorgen heeft de conservatieve com binatie i» handen van de koningin regentes den eed afgelegd in deze samenstelling. Silvela, ministerpresident en minister van buitenlandsche zaken Dato, binnenlandsche zaken - Villaverde, financien; Duran, justitie; Polavieja, oorlog; markies Pidal, openbare werken en koloniën; Imas, marine; onmddclijk daarna hielden de heeren hun eersten kabi netsraad en besloten werd de Cortes te ontbinden en de samenkomst van de nieuwe Kamers te bepalen op de maand Mei, terwijl verder benoemd werden een drietal nieuwe onder-staatssecretarissen, een directeur van post- en telegrafie, een nienwe prefekt van de hoofdstad enz. Maandag reeds kwamen de Cortes bijeen om kennis te nemen van het decreet tot verdaging, dat feitelijk zal zijn een decreet tót ontbinding. Zooals te doen gebruikelijk is heeft de nieuwe premier verklaard dat hij en zijn helpers geen invloed hoegenaamd zullen uitoefenen op de verkiezingen, doch wat zulk een toezegging in Spanje waard is, weet men uit een ondervinding van vele jaren! Zooals men weet aanvaardde de nu afge treden premier Sagasta het bewind in löJ/, onmiddelijk na den dood van den minister president Canovas del Castillo door moorc e- uaarshand, en de nieuwe titularis Silvela, die immer een leidende rol heefr gespeeld in de politiek van Spanje in het algemeen, in de conservatieve partij in het bijzonder en die ook onder Canavas dikwerf met dezen van meening verschilde, heefr reeds deel uitge maakt van een door maarschalk Campos in het jaar 1870 gevormd kabinet, als minister van binnenlandsche zaken als hoedanig hij ook onder Canovas fungeerde. Wel heeft de nieuwe premier gezegd dat zijn formatie zich zou terugtrekken indien zij bij de verkiezingen geslagen mocht worden, hoewel hij meende te mogen hopen, dat de handelingen van de regeering haar intusschen de sympathie en het vertrouwen van het ge heels land zouden hebben doen verwerven, doch het lijkt vooralsnog heel onwaarschijnlijk, dat het nieuwe bewind zulk een wijziging zou vermogen en willen brengen in het rtgee- rinossysteem als noodig zou zijn voor een wedergeboorte van het Iberische Schiereiland. Wat vindt het nieuwe kabinet al niet te doen! In de eerste plaats moet er een formeele opruiming worden gehouden in verband met den noodloHigen oorlog met de Vereenigde Sta'en, dan moet er gestreefd worden naar de verlossing der Spaansche gevangenen uit de handen der Filipino's, de financiën moeten eens en vooral geregeld worden enz. enz., een veelomvat4£nde laak, uaar alle waai- schijnlijkheid veel te groot voor een formatie, die nu juist r.iet uitmunt door mannen van bijzondere quaüteiten De politieke groepen onder Weyler, Romero Robledo en Gamazo zijn door het besluit der koningin regentes r.ogal teleurgesteld en hun ontevredenheid zal zich uiten in sympathie betuigingen ten gunste van den afgeireden premier Sagasta, wat evenwel met zal kunnen beletten dat de conservatieve formatie na de Verkiezingen zal beschikken over een behoor lijke meerderheid. afstand van de Sanmunbaai wordt verzocht, en daarbij een brief gevoegd, waarin gezegd wordt dat dit verzoek niet kan worden toe gestaan. Naar het heet zou de verontwaardiging in diplomatieke en politieke kringen te Peking groot zijn. De Italiaansche gezant heeft waar lijk bij de formuleering van zijn eisch geen bescheidenheid betrachtniet alleen vroeg hij de Sanmun-baai en de gebruikelijke „Iuteres- sensfeer", doch een aantal mijn- en spoor wegconcessies tevens. Het schijnt dus dat het Italië wel degelijk ernst is geweest en dat de Chineesche re geering volstrekt geen plan schijnt te hebben gevolg te geven, aan den eisch, van Rome uit tot haar gericht, waarschijnlijk meer rog om geen precedent te stellen tegenover de overige mogendheden, die eventueel belust mochten zijn naar een deel van den buit, dan wel omdat de langgestaarte heeren eens klaps zoo moedig en doortastend zijn geworden. Men ziet te Peking in de aauvraag van Italië den eersten stap op den weg tot verdeeling van het Hemelsche Rijk en daarom heeft men zoo beslist geweigerd, hoewel in de baai van Sanmun op hel oogenblik gestationeerd zijn twee Italiaaosche oorlogsschepen en nog twee andere op de komst zijn, terwijl bericht wordt dat in de tweede helft van deze maand een vice-admiraal aan boord van een vaartuig naar de begeerde baai zal trekken om dus, aan het hoold van een eskader, kracht bij te zetten aan de vertoogen van den gezant. Het tsoeng-li-jamen heeft op de Russische nota aangaande den Noordchineeschen spoor weg ontkennend geantwoord. Het beweert dat de voorwaarden van de leening voor dien spoorweg de Russisch-Chineesche overeen komst schenden. De Russische regeering houdt het tegendeel vol en begint met drei gementen tegen China te uiten. De vraag doet zich voor, of Engeland deswege Rusland zal te lijf gaan, dan wel als China toegeef' aan den aandrang van de Russen, China verantwoordelijk zal houden. Door de vereenigde kamers van het Hof van Cassatie zal, in verband met de herzie- ningsaanvraag y,an mevr. Lucie Dreyfus, eerst worden overgegaan tot een aanvullend onder zoek, dan worden generaal Roget en Piquard tegenover elkander gebracht en daarna wordt er een algemeen rapporteur benoemd om de zaak in openbare zitting toe te lichten. Men meent dat de debatten reeds over een drietal weken een aanvang kunnen nemen, zoodat 't beslissende vonnis verwacht zou kunnen wor den nog vóór het eind van deze maand. De toestand van koningin Henriette, die tengevolge van een gevatte koude aan long onisteking lijdt, is Zoudag in den loop van den dag zeer zorgelijk geworden. De koorts is plotseling verergerd en zoowel dr. Thiriar, als koning Leopold hebben den nacht van Zaterdag op Zondag bij de hooge lijderes gewaakt. De koningin is zeer verzwakt en men vreest het ergste. Haar dochters, de prinsessen Clémentine Louise (vau Coburg) en Stéphanie, zijn per telegraaf naar Brussel ontboden. Gisteravond ongeveer 7 uur vreesde men, dat het zou afloopen. De hofaulmoezenier vooizag de vorstiu van de sacramenten der stervenden, doch later in den avond werd verbetering merkbaar en men hoopte op een rustigen nacht. Het Chineesche Tsung-li-Yamen heelt aan den Italiaanschen gezant, den heer Marlino, het schrijven doen terugzenden, waarin de PARIJS 6 Maart. In de kamer zegt mi nister Delcassé, in antwoord op een interpel latie, dat Engeland de rechten van Frankrijk ten aanzien van. Maskate erkent en dat het spijt heeft betuigd over het gebeurde. Zou hst waar zijn? Zes uren voor Faure's dood moet iemand vermeld hebben dat Loubet president der Fransche republiek zou worden Naar de Parijsclie bladen mede- deelen, is het hoofdtelegraafkantoor te Parijs in het bezit van een manuscript eener zes uren voor den dood van Faure afgegeven dépêche luidende .- „Demissie van Faure ophauden. Verkiezing van Loubet verzekerd." Vreeselijkc ontploffing nabij Toulon. Een vreeselijke ramp heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag ongeveer half drie iu de nabijheid van Toulon, de groote oor logshaven in het Zuiden van Frankrijk, aan de kust der Middellandsche Zee, plaats gehad. In het holst van den nacht werd de bevol king plotseling uit haar slaap opgeschtikt door verschrikkelijk gekraak en gedreun, dat veleu deed denken aan den vreeselijken October- nacht van 1875toen hel admiraalschip „Magenta" in de haven van Toulon in de lucht vloog. Ook thans gold het een ont ploffing, daaromtreul kon geen twijfel bestaan. Verschrikt snelden vele bewoners bijna on gekleed de straat op, niet anders denkend dan de huizeu zouden instorten. De gaslan taarns waren uitgedoofdglasscherven van gebroken ruiten en ruïnen van omgevallen schoorsteenen bedekten den grond en spoedig werd de hemel verduisterd door een donkere wolk, die eeu benauwende kruitlucht mede bracht, terwijl eeu fijue, zwarte kruitregen overal vielhet kruitmagazijn der marine te Lagonbiati op ongeveer drie kilometers afstand van Toulon, was in de lucht gevlogen. Onmiddellijk namen de militaire en bar gerliike autoriteiten maatregelen om zoo mogelijkhulp te verleenen. Een treurig tooneel venoonde zich, toen de dag aaubrak, aan de oogen der redders. Het buskruitmaga- zijn was geheel verdwenen en op de plaats, waar het had gestaan, opende zich een steile afgroud, waarvan de bodem met zeewater was gevuld, want het magazijn was in de onmid dellijke nabijheid van de kust gebouwd. De post, die bij het gebouw de wacht hud een korporaal en zes soldaten was eveneens verdwenen twee schildwachts, die vlak bij het magazijn stonden, schijnen met het gebouw in den grond te zijn verzwolgen, noch van hen, noch van hun uitrusting is ook zelfs maar het geringste spoor ontdekt. Dertig huizeu van het dorpje Lagonbran, welks bewoners rustig lagen te slapen, zijn geheel vernield. Op de wegen versperden groote steenklompen den redders den toegang tot de plaats des onheils. Stukken van gra naten en kruitkisten zijn door de ontploffing verscheidene kilometers ver weggeslingerd.Een douanen-gebouw op 100 meter afstand van het dorp is veranderd in een hoop balken en puin. En tusschen de overblijfselen der ge bouwen zag men bloedende handen, beenen, hoofden en andere deelen van menschelijke lichamen in chaotische verwarring dooreen. De gekwetsten werden op ambulance-wagens naar het marine-hospitaal en naar het zieken huis gebrach', daarna ging men aan het zoeken Ier lijken. Het aantal personen, die bij de ramp zijn omgekomen, wordt op zestig geschat, het aantal gewon-!en op 110. Het zoeken midden in den nacht naar de gewonden was voor hen, die hulp kwamen verleenen, niet alleen zeer moeilijk inaar ook zeer gevaarlijk daar telkens bij pogingen, om gewonden onder het puin vandaan te halen, opnieuw stukken van muren ineenvielcn. Met groote voorzichtig heid moest men loopen, want ieder oogenbük liep men gevaar, op een menschelijk lichaam, hetzij dood of levend, te nappen. Om het reddingswerk te vergemakkelijken werden groote vuren ontstoken, die het groote tooneel van ellende huiveringwekkend-somber met hun rooden schijn verlichtten. Overal hoorde men het gejammer, gesteun en doodsgerochel van de slachtsoffers van het kruit. Roerende bijzonderheden van wonderdadige redding worden door de overlevenden ver haald. Van een gezin van 6 personen, werden er drie in den slaap gedood, van een ander van 5 personen werd alleen eeu 20jarige zoon gespaard. Hoe hevig de ontploffing is geweest, blijkt wel hieruit, dat alles op twee kilometer in het rond is vernield; de huizen zijn ingestort, de boomen zijn ontwoiteld en geveld de velden zijn bedekt met steenen uit een na bijgelegen steengroeven. Eeu steen van 50 kilogram is twee kilometer weggeslingerd. Ook te Toulon zijn vele huizen beschadigd; te Saint-Jean-du-Var, op 7 kilometer atstanil van de plaats van de ra p. zijn alle ruiten verbrijzeld. De slag werd zelfs te Nice gehoord. De korporaal, die de wacht van het kruit magazijn commandeerde, is gevonden hij is letterlijk gescalpeerd, maar zal vermoedelijk in leven blijven. De behaarde hoofdhuid was van het achterhoofd afgerukt en lag, toen men hem vond, op zijn gelaat als een sluier. In Toulon en de omstreken worden overal rouwvlaggen uitgestoken; de publieke verma kelijkheden zijn gesloten eo het gemeente bestuur heeft officieel den touw afgekondigd. In het ontplofte magazijn waren 5C000K.G. zwart kruit geborgen. De oorzaak vau de rarnp is onbekend, maar men vermoedt, dat het kruit ontploft istengevolge van een scheikundige werking, die steeds optreedt, als zwart kruit in groote hoeveelheden wordt opgehoopt. Het gerucht loopt, dat de ontploffing het gevolg is van een misdaad, wat men tracht te bewijzen uit de omstandigheid, dat het geweer van een der schildwachts geladen is teruggevonden, wat in strijd is met de voor schriften. Men meent nu, dat de soldaat zijn wapen heeft geladen, toen hij een verdachten peisoon nabij het magazijn zag rondsluipen. Het onderzoek, dat ingesteld is en zeer moeielijk is, omdat de voornaamste getuigen zijn gedoodzal wellicht licht verspreiden over deze zaak. De gemeenteraad vau Toulon is in bui tengewone zitting bijeengeroepen. De maire heeft voorgesteld 1. een crediet van 5000 francs toe te staan, om in de eerste behoeften van de slachtoffers te voorzien 2. dat de stad de kosten voor de begrafenis der slacht offers zal dragen; 3 namens de stad een krans aan te bieden; 4 het verleenen van een steeds durende concessie voor een terrein op het kerkhof, om als graf te dienen voor de slacht offers; 5. eeu inschrijving voor de nagelaten betrekkingen te openen. De begrafenis der slachtoffers zal heden plasts hebben. President Loubet en de minister van marine Lockroy hebben telegrafisch hunne deelnemiug met de ramp betuigd aan de marine en de stad Toulon en de eerste en minister-president Dupuy hebben ieder 500 francs gezonden om te voorzien in de eerste behoeften. De minister van marine die 10.000 francs schonk zal bij de begrafenis der slachtoffers verte genwoordigd worden door den luitenant ter zee Berard. De schok, door de ontploffing veroorzaakt is langs de geheele Fransche Middellandsche zeekust gevoeld. TOULON, 7 Maart. Het gerucht gaat, dat men twaalf dynamietpatronen achter het ar senaal gevonden heeft. Men zegt ook, dat een onbekende drie revolverschoten op den schildwacht bij dit arsenaal gelost heeft zonder hem echter te treffen. Deze geruchten wekken ontroering. De Paus heeft den nacht van Zaterdag op Zondag rustig doorgebracht eti verscheidene uren geslapen. Alle levensverrichtingen hebben hun regelmatigen gang. Gisterenavond werd voor het eerst geen bulletin aangeplakt. De Paus is zeer opgewekt en draagt voor z n geneesheeren gaarne Latijnsche verzen vijor. De temperatuur is en blijft geregeld 3007. De dokters verklaren zich zeer tevreden; bannen enkele dagen hopen zij het uitgeven vian bulletins geheel te kuunen staken. wmiMaoHiiwii. mum i mm WAALWIJK, 8 Maart 1899. Dc Licdcrtafcl naar het Concours. De Liedertafel heeft besloten deel te nemen aan het nationaal Concours voor mannenzang, uitgeschreven door Nijmeegs Mannenkoor. De Liedertafel treedt op in de 2e afdeeling, daar haar ledental meer dan veertig bedraagt. Moge zij bekroond uit den wedstrijd terug- keeren. Rechtszaken. Gisteren stond te 's-Bosch terecht Ma. Va. S., oud 84 jaren, kleermaakster, gebo ren te Bolsward, wonende te 's-Boscb, thans gedetineerd, beschuldigd van kindermoord op 30 Januari 11. aldaar gepleegd. Het ge val is indertijd door ons vermeld. Gehoord werden zes getuigen en als des kundigen de heeren doctoren J. C. J. van der Hagen en M. M. Wolff, beiden arts aldaar. Door beklaagde werd berouwvol en om standig eene volledige bekentenis afgelegd. Het O, M. betoogt, dat het wettig en overtuigend bewijsvolkomen is geleverd. Diep medelijden zal men zeer zeker voor beklaagde gevoelen. De deernis wordt ge wekt, wanneer men hier eene vrouw terecht ziet staan van een overigens onbesproken gedrag. Te meer treurig nog is daarom de zaak, omdat die vrouw zich thans heeft te verantwoorden voor een zeer ernstig feit. Wat toch is treuriger, zegt het O. M., dan dat eene moeder haar kind van het leven beroofd. Vele werkelijk verzachtende om standigheden zijn echter aanwezig en hij zal daarmede zeker rekening houden bij het vragen van de straf. Het O. M. vraagt vervolgens schuldig verklaring van beklaagde aan hetgeen haar wordt ten laste gelegd en veroordeeling tot één jaar gevangenisstraf. Mr. W. M. van Lanschot, advocaat-pro cureur aldaar, voor beklaagde als verdediger optredende, geeft te kennen, dat hij het met het O. M. zeer eens is, waar deze zegt dat deze zaak eene zeer treurige is. Pleiter zal niet meer omstandig de geschiedenis der zaak nagaan, omdat wellicht het medelijden voor beklaagde voldoende is opgewekt en om haar het aanhooren dier treurige geschiedenis te sparen. Wel echterzegt spreker, wil hij even stilstaan bij de afgelegde verklaring van beklaagde en die der deskundigen en dan is hij voor zich overtuigd, dat zal blijken dat beklaagde zich niet heeft schuldig ge maakt aan doodslag, zooals de dagvaarding vermeld, maar eer aan poging tot moord. Volgens de deskundigen toch, zegt pleiter, is niet uit te maken of het kind is gestikt onder de moederhand, daar geen teekenen van geweld aanwezig zijn. Even goed kan de verstikking op andere wijze zijn geschied. Volgens pleiter is het O. M. in gebreke gebleven te bewijzen dat de verstikking onder de moederhand is geschied en zal vrijspraak moeten volgen. Mocht echter de rechtbank zijne meening niet deelen, zoo doet pleiter een beroep op de clementie der rechtbank. Beklaagde, die reeds vroeg de moederlijke leiding moest missen, is niettegenstaande altijd van onbe sproken gedrag geweest. Over haar eersten misstap gevoelt zij een diep berouw en plei ter is overtuigd, dat zij reeds voldoende zal zijn gestraft door de voortdurende gedachte aan haar kind. (Prov. Ct.) Lijk gevonden. Het Maandag ochtend te Tilburg gevon den lijk is dat van W. B., wonende op het Goirke. Omstreeks 1 uur diennacht werd hij, op den terugweg van familiebezoek te Dongendoor twee personen gevonden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2