mwuMi mm PIK PILLEN VOOR BLEEKE PERSOREN Notaris BINK, Notaris BINK, De Pink Pillen voor Bleeke Personen Advertentién Pieter Vermeulen, CANTERS, te Drunen STEHOUWER, te Molenaarsgraaf Een perceel Hooiland BUITENLAND. Frankrijk. NIEUWE HOOP VOOR DE ZIEKEN Griekenland. mK Transvaal. Amerika. Notaris MIDDELKOOP, VERPACHTEN: rerkoopen VERKOOPEN: van Dr. Williams zijn ©en zeker genezend, middel daar zij liet lichaamsgestel versterken, liet bloed verrijlten en de zennwen versterken. 33e teederste per sonen kunnen liet geneesmiddel verdragen. Tegen Bloedarmoede. Algemeene Zwakte. Kliergezwel. Bleeke of Rheumatiek vale gelaatskleur Onregelmatigheid Verlamming. der Voortbeweging. Heup jicht. Bewijzende voorbeelden VROUWENZIEKTEN ïh\ FI //II der vaste De bijval der PINK PILLEN overtreft alle anderen. Zij hebben in alle landen eene algemeene beroemdheid bekomen. De ziekte neemt de frischheid des aangezichts weg. De Pink Pillen schenken de gezondheid terug, maken de oogen weêr glanzend en de wangen rooskleurig. WW&r' \1\JIES ERSONNES Als ES VAN Dr. WILLIAMS te CAFELLE 21) Maart 1899, voorin. 11 urebij D. VAN DE WIEL, Sasseudijk te Werkendam to Waalwijk zal 8 APRIL bij INZET, en 22 April 1899, bij TOESLAG, en zullen Donderdagen 6 en 20 April tischen opstand na de goedkeuring van het vredesverdrag te leiden. Waarschijnlijk zullen, als een carlLiische opstand uitbreekt, ook de republikeinen in opstaud komen. Men verwacht eeu manifest van don Ca los, waarin hij zijn bedoelingen ?ou uiteenzetten. Men weet nog niet, of hij zijn aauhangers zal toestaan, aan de aanstaande verkiezingen voor de Cortes deel P» nemeu. Tusschen Duitschland en Oostenrijk is een overeenkomst gesloten, waai bij den mi litairen luchtschippers van beide landen wordt toegestaan, de grenzen te overschrijden, om neder te dalen. Fotografieën mogen niet worden gemaakt gedurende de reis boven het vreemde gebied, terwijl ook geen postduiven mogen worden losgelaten. Ernstig is het bericht dat er Dinsdagavond n n it laboratorium van het ministerie van oorlog te Parijs opnieuw een ontploffing heeft plaats gehad. Dit is de zesde ontploffing binnen den tijd van enkele weken in een Fransche militaire inrichting. De eerste was te Toulon (Lagoubran), de tweede te Marseille, toen te Bayonne (beide niet ernstig), daarna twee in een week te Bourges, nu te Parijs. Het wordt moeilijk te gelooven dat er geen kwaadwilligheid bij in het spel zou zijn, al laat het ministerie dergelijke geruchten tegen spreker. Het zou ook kuunen zijn, dat men proeven nam met een gevaarlijke ontplofbare stof, maar daarvan blijkt uit de verstrekte inlichtingen nieis en hiervan zou trouwens bij een ramp als die te Toulon geen sprake kunnen zijn. En ten slotte kan het toch altijd toeval zijn. Het bedoelde laboratorium te Parijs is een klein gebouwtje, los van het departement staande en uitziende op den quai Henri IV. De slag was zeer luid, maar richtte geen andere schade aan dan dat de ruiten op de binnenplaats van het ministerie sprongen. Drie heeren, die in het laboratorium werkten, onder wie de directeur, werden licht gewond. Men is zeer spaarzaam met inlichtingen. Nader meldt men De ontploffing in het laboratorium van het ministerie van oorlog heeft plaats gehad tijdeus het nemen van een reeks proeven met acyteleen-gas. Woensdagavond is door den schildwacht bij een kruitmagazijn te Cherbourg geschoten op een persoon, die trachtte her magazijn te naderen. De man werd achtervolgd, doch wist te ontkomen hij is onbekend gebleven. Torpecloboot „Gustave Zédé". Naar men thans bericht, is de proeftocht van de electrische torpedoboot Zédé, die I voor rekening van de Ffansche marine werd gebouwd, boven verwachting geslaagd. Bij onstuimige zee heeft het schip de reis van Toulon naar Marseille en teiug gemaakt, zonder dat het uoodig was van accumulatoren te verwisselen. Op de reede van Toulon werd 't vaartuig in actie gebracht tegen het pantserschip Magenta. Het machtige vaartuig weid, toen het voor anker lag en later in volle vaart aangevallen en telkens zoo juist getroffen, dat iu geval van oorlog het schip zonder twijfel verloren zou zijn geweest. De snelheid bedraagt min. II knoopen. De equipage is zeven uur lang in de ruimten met kunstmatigen luchttoevoer ongehinderd werkzaam geweest.. Het schip daalt en rijst, gehoorzaamt in één woord met groote snelheid aan alle bevelen, die in dit opzicht worden gegeven. Met behulp van een teleskoop, die zich even boven de waterlijn beweegt en niets anders is dan een beweegbare kijker, die den geheelen ho-izon bestrijkt en door een systeem van schuin staande spiegels het beeld van de omringende voorwerpen in een donkere kamer werpt, kan de commandant de beweging der vijandige schepen volgen De nadering van de boot wordt niet waargenomen. Zelfs wanneer zij boven water komt om zich te orienteeren, verdwijnt zij vóór er gelegenheid is geweest haar te beschieten. De beweging onder water gaat zoo onmerkbaar, dat het .schip ongemerkt in de onmiddellijke nabijheid van het vijandelijk vaartuig kan komen. Duikt het daar op, dan is de afstand zoo klein, dat men slechts geringe tegenweer kan bieden, waarvan de uitwerking zoo gering is, dat een lichte bepantsering voldoende wordt geacht om de torpedoboot te beschermen. De kosten bedragen 200—650,000 frank. Het depaitement van marine heeft onmiddellijk tot den bouw van 9 stuks besloten. Ik heb U niet willen schrijven alvorens een zekeren t'jd te hebben laten verloopen om mij van do wei king uwer Pillen te overtuigen en zeker te ju dat de kwaal niet zou wederkomen. Ik leed reeds lang aan hevige lendenpijnen die mij verplichtten herhaaldelijk mijne bezigheden te verlaten. De Pink Pillen hebben mij het grootste wel gedaan en ik zal ze zeker aanbe velen. Grousse, Onderwijzer te Lorè (Ome). Volgens bericht uit Athene zijn er reeds onderhandelingen aangeknoopt tusschen de koninklijke familie van Griekenland en den sultan over de formaliteiten te vervullen bij het bezoek van prins George van Kreta in den aanstaanden zomer aan Konstantinopel. Me» zou gaarne zitn, dat de sultan den prins niet ontving als vazal, doch als lid van een regeerend vorstenhuis. Door de gezanten van Frankrijk, Engeland en Rusland te Rome, i?, in oveilep met den minister van buitenlandsche zaken Canevaro, a'wijnmd beschikt op het verzoek van prins Juffrouw Eudoxie Delalande, modiste to Re- nazé (Majenne), schrijft ons Sedert drie ja ren had geen geneesmiddel mijne pijnen ien verzach ten en dezen voor eene vrouw zoo pijnlijken toestand kunnen veranderen. Ook is het met een waarachtig ge luk dat ik U het gevolg van het gebruikdi rPink Pillen kan schrijven. Ik heb vijf doozen ge bruikt en sedert dien tijd is mijne gezondheid regelmatig geworden en ik gevoel deze korte ademhaling niet meer die mij verhinderde te gaan en in 't bijzonder trappen ie klimmen. Ik gevoel het een plicht de werkingskracht van uwe verpleging uit te spreken en veroorloof U met genoegen mijnen brief openbaar te maken. DE WERKMAN Wat is er niet ongelukkiger dan de werkman zonder werk die somtijds een groot gezin heeft te onderhouden en niet weet aan het onderhoud der zijnen te voldoen. Maar nog vreeselijker is het een werkman die werk genoeg kan vinden, maar niet in staat is hetzelve te verrichten ten gevolge van lich aams zwakte, enz., en zich zon- l hoop bevindt Ik zulks in de toekomst voor zijn huisgezin te kunnen ver strekken. Ziehier het Êevalvan den eer H. Ver- doorn, n" 8 Prins Alexan- derstraat te Feyenoord, bij Rotter dam, waar heen wij ons [©richt heb- oen dooreven de Maasbrug over te steken en door hem zelf verhaald. Voor ongeveer 16 jaren geleden, zoo zeide hij, had ik het ongeluk mij met eene zware kist te vertillen. Ik raadpleegde verschillende doctoren doch zonder het minste resultaat Zoo sukkelde ik maar voort, totdat ik dePink Pillen van Dr. Williams, die door een ieder ge waardeerd worden door wie zij gebruikt zijn geworden, en die zulke wondervolle genezingen te weeg gebracht hebben. Ook bor-loot ik ze te probeeren, en in hpt begin der behandeling gevoelde ik reeds verbetering en na het gebruik van 4 k 5 doozen hebben zij mij volkomen genezen van hevige pijnen in iug en lendenen. Verd. r, z idehij, maakt het vrij bekend opdat een ieder, 0ie aanene dergelijke ziekte lijdende is, eveneens de Pink Pillen gebruike en ook vol komen genezen worde. Mijn haitelijken dank. Ove tuigender bewijzen zijn, dunkt ons, over bodig. Als een der meest werkende geneesmiddelen van dezen tijd herkend, zijn de Pink Pillen een krachtig bloedher- vormer en versterker der zenuwenzij gene zen wanneer alle andere middelen gefaald heb ben heupjicht, zenuwpij nen, verlamming, oneven redigheid der voortbe weging, St. Vitusdans, hooldpijnen, zenuwziekte, kliergezwel, enz. Zij bren gen de schoone kleuren op een bleek gelaat terug en werken op de verzwak kingen bij de vrouwen en genezen bij mannen aide ziekten die door overdre venheden, van natuurlij ken en van geestelijken aard, veroorzaakt zijn. Dr Williams OUR W L. L/y\ M S Gelijk alle goede produkteu worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt, een ieder geve dus wel acht dat er in 't fransch op het omhulsel staatPilules Pink pour Pei'sonnes Pales du Dr Williams 't Omhulsel en het etiket zijn van rooskleurig papier met blauwe letters. Men hoede zich voor namaaksels. Prijs f. 1.75 de doos, f. 9.per 6 doozen Ver krijgbaar bij SNABILIÉ, Steiger 27, Botter dam, eenig depothouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. De FINE PILLEN voor bleeke Personen. VAN Dr. WILLIAMS over de gansche wereld beroemd, worden in alle landen der wereld gebruikt Betere aanbeveling bestaat er niet. Meer dan 5.000 wonderbare genezingen waargenomen en gepubliceerd door de voornaamste dagbladen bewijzen dat de vele en vele malen de kracht en gezondheid terug gegeven hebben aan zwakke personen, zieken, wanhopigen, en als ongeneesbaar verklaarden. Zij zijn werkdadig voor bloed armoede, rheumatiek, aangezichtspijiien, neurasthenie, heupjicht, verlamming, atoxie lo- coraotrice, zenuwpijn, klieren^ enz. George voor nieuwe kredieten en besloten, uit te zien naar middelen om aan de regee ring van Kreta krediet te bezorgen op de Euiopeesche markt. PRETORIA, 22 Maart. De Volksstem zegt, dal als de EngHsche Regeering de rnee- ning van Chambeilain deelt, dit beduidt.dat Engeland de Tranvaalsche quaestie niet op vriendschappelijke wijze wil oplossen. De Afrikaandcrs kunnen niet aan Engeland de keuze laten van het ooger.blik, waarop zij de Boeren zullen aanvallen. Een telegram uit Kaapstad aan De Volks stem zegt, dat de Afrikaanders in de Kaap kolonie, ingeval van oorlog, hun Transvaalsche •broeders ter hulp zullen komen. Te Manila is bericht ontvangen van ernstige ongeregeldheden op het eiland Negros uit gebroken zijn. Volgens den correspondent van de New York Herald te llo-ïlo zijn daar zestig Spaansche vluchtelingen aangekomen van de plantages deze menschen vertelden dat talrijke bei-den van de Mon.escos rivier, met boog en pijlen gewapende wilden men sprak van 20,000 man de hoeven en {.lan'ages bedreigden. De Spanjaarden ver zochten geneiaal Miller om vuurwapenen, ten einde zich te kunnen verdedigen. De Indiana wordt met eeu bataljon vrij willigers, onder hevel van kolonel Dubosc, uit Manila naar Negros gezonden. Te Ho Ilo moet de toestand onveranderd zijn. •"lien die PACHTEN of RENTEN schul dig zijn aan de nalatenschap van wijlen den Heer overleden te LOONSCHENDIJK, worden verzocht die te komen voldoen vóór of op 15 APRIL 1899, ten kantore van te WAALWIJK, zal voor den IIoogEdelG. Heer Mr. ALPHONS SASSEN te Breda, OM TE WEIDEN Den Polder Hoogen en Lagen Hof onder Drimmelen aan de Merwede Kade in 4 perceelen. telkens voorm. 11 ure, in het koffiehuis van den heer JAN BOEREN te HEUSDEN Een huis, Stal en Erf te HEUSDEN, waarin STALHOUDERIJ is uitge oefend, sectie A nos 963 en 966 groot 3.4U aren. Eigendom van Mej. de Wed. A. Doedeijns. DE NOTARISSEN 1899, telkens vóórm. 10 ure, ter herberge van ANT. TIMMERMANS te Doeveren, Voor de Erven V. d. KOLK-v. Steenis, geDaamd //Hoogen Doorngelegen onder Baardwijk, nabij het Oude Maasje, sectie A no 13, groot 1,39,00 II.A.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2