Notaris BINK, Notaris Rietra, Aanbesteden: BEELDEN en CrüSIFIXEN; Cirage du Lion nolr" 30 volledige Ameublementen TAPIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, VLOKRZRIL ENZ. A. G. VAN DER IEÜLEN ZGIEI, n I I „NOORD-BRABAND", Advertentiën I, G. ORIE-Dumoulin, WEKKERKLOKJES Antoon Tielen, H. H. SCHOENFABRIKANTEN!!! Doorloopende Tentoonstelling BeddenMatrassenDekens 'fijspefdoziio! Agent voor k Langstraat! J, H, VIII GESTEL Kaatsheuvel. Volteekend maatschappelijk kapitaal drie honderd duizend golden, Gedeponeerd bij de Nederlandsche 8ankf3öö,öö0 weikeiijke waarde, NAAITAFELS. verkoopen publiek verpachten: 61!, H.4. Weiland, 1.11.30 heet. Weiland, BRANDSPIRITUS. Vlugzout. Potasch. Citroenolie. BESSENSAP. Zoutzuur, Wijnsteenzuur, Dextrine, Tragocanth etc. Huishoudelijke artikelen. Op Woensdag 5 April a.s., Zie de étalage. VOOR SALON-, EET-, EN SLAAPKAMERS. Pensmarkt B, 32 en 33 's-bosch. Uitpoetsen zonder was!!!| Nieuw!!! DRUKWERKEN. AAIT1L HAAITIfllfl!S te Waalwijk zal 8 APRIL bij INZET, en 22 April 1899, bij TOESLAG, telkens voorm. 11 ure, in het koffiehuis van den heer JAN BOEREN te HEUSDEN Een huis, Stal en Erf te HEUSDEN, waarin STALHOUDERIJ is uitge oefend, sectie A nos 963 en 966 groot 3.40 aren. Eigendom van Mej. de Wed. A. Doedeijns. te DUSSEN, zal A. 1 April 1899, nam. 6 uur precies, te B-Broek (Meeuwen) bij Wed. v. d. BEEK, voor 4 jaren, ruim te Meeuwen ia den Hilschen Polder en in Nieuwland van B-Broek, eigendom van den W.E.Heër D. den Dekker, en B. 12 April 1899, nam. 5 uur, te Dussen bij HEESSELS, voor 6 jaren te weiden en 2 maal te hooien, te Meeuwen in den Hill, voor den Heer J ZONNEVELD. tegen concurreerende prijzen. Verder alle Apoth. N. W. zal de heer A. J. VERHOEVEN te Waalwijk Het bouwen van twee woningen; bestek en teekening liggen ter inzage in het café van J. FRANSEN, Stationsstraat, te Waalwijk. Nadere inlichtingen verstrekt H. C. Meul- kens, architect. s QJfGu Eene prachtige SORTEERING met MUZIEK. WAALWIJK. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 cent. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot dat nog voor het einde van de jaar gang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaargang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zandboer. Eenmaal in 't Leven. Hout vester Rciehert. Eene Edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen. De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Gebruikt uitsluitend voor het vlug en fraai UITPOETSEN vanl I hakken en zooien het VAN Op Zon- en Feestdagen zijn de Magazijnen GESLOTEN. waardoor inbranden met was geheel overbodig is. I q j doosjes van 30 gr. 50 gr. 80 gr. 125 gr. zwart bruin f6- met ge-1 bruiksaan -1 wijzing. f 1—. 1150 f f 1.60 Per gros en half gros belangrijk RABAT. Dit geheel nieuwe middel is tevens geschikt voor liet opmaken van (Chroomleer, Glacé en alle droge leersoorten. Alleenverkoop voor Nederland: Alex, de HAAS, Boekhorststraat 14a 's-Gravenhage. Stipte en accurate LEVERANTIE. Spoedige en nette UITVOERING. ANTOON TIELEN, Groote Straat 57, WAALWIJK, Groote Straat 57. 1 an mijne geachte medeburgers van Waalwijk en Omstreken bericht ik, ik mij beleefd aanbeveel voor de levering van Gedrukt materieel ten dienste van Gemeente- Arm- en Waterschapsbesturen en Kantongerechten. en verder alle soorten Smaakvolle B E W E R K I N G Concurreerende PRIJZEN Maatschappij van Verzekering op het Leven. Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 Juli 1895 No. 41. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar lijkschehalfjaar!., driemaandel., maand— en weekpremiën. Op alle plaatsen in Noord-Braband door Agenten vertegenwoordigd. Onder de inteekenaressenop den NLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DAMESMODEGIDSworden gedurende den loopenden jaargang een verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1324 zijn ingeteekend of alsnog daarop inteekenen, ontvangen bij No. 20 kosteloos een genum merd Premiebewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenïge dezer keurige en practische Meubeltjes, als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd.Gestr. Heer D. H. Senator notaris te 's-Gravenhagena de verschijning van no. 24; de uitslag der verloting zal o.a. in DE BAZAR worden be kend gemaakt. DE BAZAR is, volgens de redactrice van de HollandscJie Lelie, „ze, n Modeblad, dat zij altijd met genoegen ontvangt. PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 supplementengeteekende snij patron en) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten( (le Uitgave) fl.25; per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwisselintezenden aan het Hoofdbureel van DE BA ZAR Wagenstraat 100102 DEN HAAG. per half kilo, 762 biggen van 1 4,a 11.per stuk. Eieren f 0.85 a 0.95 per 26 stuks. Boter 50 a 55 ct. per x/s kilo. ROTTERDAM, 27 Maart. Binnenlandsche granen. De matige aanvoer vond heden tot ongeveer onveranderde prijzen plaatsing. Tarwe werd in alle soorten prijshoudend ver kocht. Per heet. f5.50 k 6.70, extra puike kwa liteit nog daarboven en per 100 kilo 1 7.50 a 8.25. Canada-tarwe als voren f 5 a 5.40. Rogge. Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche De beste f 4.60 k 5.20. Dito mindere f 0,0. Gerst. ZeeuwschFlakk. en Overm. Winter f 7,50 a 8.10 mindere f 0,a 0,beste 'Zomer f 4 50 a 5,mindere f 0,a 0. Haver. De beste f 2.90 3.75. Bruine boonen de beste f 8,a 11, Witte boonen. De beste f 9 50 10.50. Blauwe erwten. De beste f7.a 7.50 Paardenboonen. De beste f 5.75 k 6 25. Duivenboonen van f 0.a 0. .Koolzaad. Puik Zeeuwsch en Overmaasch zak- goed f 0.a 0,— Zomerzaad f0,af 0.—. Kanariezaad f5.50 tot f6.75 ROTTERDAM28 Maart. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 44 paarden, 0 veulens, 1 ezel, 867 vette runderen 1152 magere dito, 340 vette en graskalveren, 784 nuchtere kalveren, 11 schapen of lammeren, 0 varkens, 338 biggen, 3 bokken. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen: le kw. 31 act. 2e kw. 26 a ct 3e kw. 21 a ct. Kalveren: le kw. 48 ct., 2de kw. 41 a ct.3de kw. 35 a ct. Bericht van den loop der Traanmarkt in Bergen van A. HOOGENDIJK Jzn. Vlaardingen Heden noteer ik: Puike bruine Berger looiertraan f20,p. ton. bruinblanke Bergertraan f 24, t blanke Bergertraan f28, Maaslevertraan f p. ton y Groenlandsche Robbentraan (smeertraan) in petroleum fusten van pl.m. 190 L. in gewone fusten van pl.m. 100 L. f 19.p. 100 L Nat. Med. levertr le soort f ton u u (stroogeel) 2e n f 42.p. ton Stoommedicinale levertr. le f 50.p. ton Bij afname van 6 en 12 tonnen geniet men aan zienlijk rabat. co •C'S g ti •r-i r„S 11 4) Sj,9 O (O V-V;:iV:f;CW v; -V, oööWaö'tXiKffG.G':

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4