Notaris RANT Notaris RANT, Meubels en Huisraad, als: Landbouwgereedschappenals: W eilanden. Notaris Rietra, Aanbesteding. W inkelhuis. Attentie! iie wp. w. a urn Mlillim: Paascheieren t m om contant geld: Notaris Rant Notaris Bink VERPACHTEN om te weiden i Houtver hooping. De Burgemeester van Waalwijk op Zaterdag den 11 Maart 1899, AANBESTEDEN: WINKELHUIS Groote aanvoer o w A a l w IJ K. Fürstenberg Co., ROTTERDAM Draad Vlechtwerk, IJzer en Koper Gaas, f. Zuuihout, Waalwiik, Communiefeest Chocolaterie en Bonbons Artikelen, i publiek verkoopen publiek, verkoopen publiek verkoopen finaal verkoopen: op Maandag 13 Maart a.s. Te huur gevraagd Prachtig levensgr. portret Waarvan, bij partij speciale PKIJZEJS. S huishoudelijke artikelen. S Gegalvanioeerd Verkoopt dan Patisserie Moderne Cuisine Fran^aise. Conserve en Chocolat Stuiverszeep heeft steeds bewezen Dat ze is de beste waar te WAALWIJK zal voor den Heer DENIS VOS Mz. te Sprang, ten herberge van den Heer A. A. PEL te Sprang provisioneel op Woensdag 8 Maart definitief op Woensdag 22 Maart, telkens 's avonds 7 uur. Onder Sprang. KOOP I. Een huis, schuur, erven en boom gaard, bewoond door den eigenaar en een gedeelte door Mej. Gorter, Sectie A. 110. 41-3, groot 12 Aren 80 centia ren. KOOP II. Een huis erf en bouwland, aan de Oude Straat, sectie B. 110. 1721, groot 26 aren 40 centiaren. KOOP III. Een huis erf en tuin sectie B. no. 1993, groot 9 aren door Schee- naarts bewoond. KOOP IV. Et n perceel hooiland van Dwars weg tot Meerdijk, sectie A. nos. 64 en 65 groot 1 hectare 3 aren 80 centiaren. KOOP V. Een perceel wei- en bouwland sectie A. 110 203, groot 65 aren 60 centiaren, van Oude Straat tot Meerdijk. KOOP VI. Een perceel hooiland sectie A. no. 305, groot 63 aren 20 centiaren, van Oude Straat tot Wachthuisje. KOOP VII. Een perceel bouwland, sectie B. no. 323, groot 56 aren 30 centia ren, achter de haven tot Loonschen dijk. KOOP VIII. Een perceel bouwland, sectie B. no. 340, groot 71 aren 50 centia ren, tegenover de Molenateeg. KOOP IX. Een perceel bouwland op de Hoogen, sectie B. nos. 528 en 1091, groot 51 aren 20 centiaren. KOOP X. Een perceel bouwland op de Hoo gen, sectie B, no. 550 groot 32 aren 20 centiaren. KOOP XI. Een perceel bouwland op de Hoogen, sectie B. no. 551, groot 39 aren 90 centiaren. Onder Loonopzand. KOOP XII. Een perceel weilandin de Meer, sectie C. 110s. 1324 en 1325, groot 40 aren 80 centiaren. KOOP XIII. Een perceel weilandin de Meer, sectie C nos. 484 en 485, groot 59 aren 20 centiaren. KOOP XIV. Een perceel bouwland op den Horst, sectie B. no. 1051, groot 31 aren 50 centiaren. KOOP XV. Een perceel bouwland op den Horst, sectie B. no. 1349, groot 58 aren 60 centiaren. KOOP XVI. Een perceel bouwland op de Vonderakkers, sectie B. no. 775, groot 56 aren 40 centiaren. Gemeente Besoijen. KOOP XVII. Een perceel weiland „Hor- stêe* van Prov. Weg tot Loint, sectie C. no. 57, groot 23 aren 90 centiaren. KOOP XVIII. Een perceel weiland, daar achter, over de Loint, sectie C. 110. 58, groot 77 alren 40 centiaren. te Waalwijk, zal ten verzoeke en ten huize van Hendrik An dries van Wij len te SPRANG op Woensdag 8 Maart 1899, 's voormiddags 10 uur, TafelsStoelenKasteneen antiek Ka binet Spiegels Schilderijen Klok ken Lampen Glas- en Aardewerk Bascule Waschketels enz. LaagkarMelk- Krui- en Hondewagen Karretje op veereu, Paardetuig, Karn, Tonnen, Karnmachine, Teilen, Melk kannen Tobben Hooivorken en Rij ven enz. Een groote hoeveelheid Manufacturen. VEE: 2 melkgevende Koeien, 10 leggende kippen. VerderEen partij best Drieshooi en Stroo, 2 perceelen wassende Rogge op „De Hooge" en een groote partij beste Koe mest. te Waalwijk zal te BESOIJEN, voor de familie VAN DER MEIJS aldaar, Provisioneel ter herberge van PASSIER op Donderdag 9 Maart 1899, Definitief ter herberge van CONSTANS VAN DONGEN op Donderdag 23 Maart d. a. v. telkens 's avonds 7 uur Gemeente Besoijen KOOP I. Een dubbel buis (met vergun ning in de Oostelijke helft) schuur, erf en tuin, sectie B nos. 989, 990, en 991, groot 5 aren 42 centiaren, met een daarachter gelegen perceeltje hooi land, over- en aan den dijk, sectie B no 186, groot 13 aren 60 centiaren. KOOP II. Een huis, waarin acht wonin gen en tuin, teu Oosten van koop I sectie D nos 871 toten met 897, groot 6 aren 45 centiaren. KOOP III. Een huis met 4 woningen en tuin, Oostzij der Besoijensche Steeg, sectie C nos 570 toten met 574, groot 8 aren 5 centiaren. te Waalwijk zal Maandag 6 Maart 1899, nam. 6 ure in het Koffiehuis vau den HEER ALP. SNOEREN-MOMBERS te Kaatsheu vel 3 woningen met tuin ten oosten der Mo- lensteeg, ingezet en gehoogd in massa op f620.—. 3 dem ten westen der Molensteeg, in gezet eu gehoogd in massa op f 750. zal in MAART 1899 A. WOENSDAG 8 nam. 2 uur precies, te DUSSEN aan de Baanbij- Jenn. de Wit (voorh. Huigen), over 1899 Voor de Familie Stael: Circa 15 heet. te Meeuwen in Hillschen Polderin *t oud land van Babyloniënbroek en in de Hengmeng te Dussen, de Kapel kamp in Noordeveld en te Emmikhoven in den Duilin 8 perc. Voor den heer Vergunst1.40 heet. te Dussen Noordeveld. Voor Mej. Wed. Verhagen: circa 6 heet. te Dussenin Gr. Zuideveld De Geer en Noordeveld 19 hont. Voor den heer Van Griensvenruim 3 heet. te MeeuwenZuidbroek en te Dussen Noordeveld. Voor Mej. Ca van Honsewijk- 1.74.20 heet. te DussenGr. Zuideveld de 8 en 5 of 13 hont. B. WOENSDAG 15 nam. 6 uur precieste DUSSEN, bij Hee- sels, over 1899, voor de Familie Stael, circa 16 heet. te Dussen in': Noordeveld Gr. Zuideveld en Zuid Holl, Polder, in 11 perceelen. C. DONDERDAG 16, voorm. 11 uur precies, te MEEUWEN, bij Gebrs. de Graaff, voor 4 jaren Voor Mej. Dewed. Branderhorst: 2.56.50 heet. te Drongelende Kruissing en 8 hont, 2.44.12 heet. te Dussen, Mid- delblok, 6.39.80 heet. te Meeuwen, de Vlieg, de Kalverweidede Griend en de 2Va Morgenalles in 7 perc. en voor het seizoen van 1899: Voor WEG. Heer Den Duijtsen bijna 6 heet. te Eethen Korten Bruggert, in 3 perc. D. DONDERDAG 16, nam. 6 uur precies, te DUSSENbij Van Beurden over 1899, voor Mej. De Jong: 4,88.30 heet. te Dussen Noordeveld, in 4 perc. Voor den heer Van Griensven 55.70 A. te Dussen, in den Hoek en voor Mej. Dewed. Oomes 1.28 heet. te Dus sen KI. Zuideveld. zal des voormiddags om 10 uur, in het openhaar verkoopen: A. DE KOPBOOMEN in de Kloostersteeg vanaf de Eerste Zeine tot de woning van de Wed. P. van den Broek. B. HET ELZEN SCHAARHOUT in de Putsteeg, alles zooals in kavelingen is gesmet. Bijeenkomst in de Putsteeg. ZEGT HET VOORT. Burgemeester en Wethouders der gemeente BESOIJEN zullen des voormiddags ll1/, ure, ten raadhuize aldaar Het maken van eene trottoir langs de Oostzijde van den keiweg in de Besoijensche Steeg, van het Hotel Brokken tot den Spoorwegparallelwegter leng te van 640 meter en ter breedte van 1.5 meter met bij levering van materialen en plantzoen. De aanwijzing zal geschieden ten 10 ure en de inschrijvingsbiljetten behoo- reu voor 111/2 ure op gemelaen dag ten raadhuize te zijn ingeleverd. De VOORWAARDEN zijn ad 50 cent per exemplaar verkrijgbaar ter gemeente secretarie. Besoijen, 4 Maart 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. G. VERWIEL. Be Secretarie HENDRIKX. te Waalwijk, op of hij de Markteen of een huis daartoe in te richten. Brieven franco met opgave van huur prijs enz.onder letter M H. aan den boekhandelaar L. J. VEERMAN, Heusden. artistique uitgevoerd, gelijkenis gegarandeerd (volgens elk portret) a f7.50. Uitgevoerd in levende kleuren (Pastel) a f 12,50, in olieverf op doek f25. Betaling na ont vangst. Atelier //Artistique*, Arasterdam, op het bureau O. Z. Voorburgwal 211. oo VAN Gegalvaniseerd Heining en Puntdraad, Krammen, DraadnagelsSchoen- y draadnagels en Stiften Schoenmakers—Tim— M mermans— en Landbouw- gereedschappenH benevens alle Beleefd aanbevelend bij de Haven, Leveren tot Concurreerende prij zen alle soorten Indien gij uwen omzet spoe- I dig wilt zien grooten Zij is de beste en regelma— tigste kwaliteit in den handel AGENT Grossier in koloniale waren cu bakkersartikelen. Bij deze bericht ik mijne geachte clien tèle dat ik voor het a.s. gereed ben met. eene FIJNE SORTEE RING ARTIKELEN in verpakt in doozen en pakkentoepa; selijk voor deze gelegenheidook van r nu af verkrijgbaar: in alle grootten en modellen; deze laatste alle van SURFIN CHOCOLA A T) van eigen fabrikaat en ongevernisd. Aanbevelend Confiseur, PAtissier, Cuisinier Gla^er. WAALWIJK. Mensclien wordt (oei) eenmaal wijs Één arlikel kan 'k slechts noemen, 't Welk een ieder die 't ééns koopl Kwaliteit ten zeerst doel roemen, Tot geregeld koopen noopt. Overal hebt ge er van gelezen, 't Is een feit, 't staal vast en klaar: Naaml. Venn. Vereenigde Zeepfabrieken ROTTERDAM. CLD ri CJD etc. etc. -jr - 3 i - cy^/'Vv - i I III I I II IWIIUI UI Op 't gebied van Declamatie Op 't gebied van Politiek, Op 't gebied van fabricatie, Op 't gebied van 'k weet al niet: Heeft men zooveel uitgevonden, Dat men denkt „hoe kan 't bestaan" En ik vraag U onomwonden, "Waar of dat moet henengaan! Op 't gebied van Concurrentie Doet men alles wat men kan. Men is zonder consequentie Hier bij ons in Nederland. De een wil 't van den ander winnen En lokt koopers voor zijn waar; Dokt ze met cadeautjes binnen, Staat met BONS of speelgoed klaar.' En 't publiek laat zich maar foppen; Geeft een veel te hoogen prijs; Laat zich BOCHT in handen stoppen Stuiverszeep en Stuiverszeepnoeder bij eiken solidon winkelier verkrijgbaar. Bewaart Uw strookjes.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 5