Spiegelscliaver SPIEGELSGH A Y £R VERFWARFN Th. Wessels, Handel in Kruidenierswaren, GROOT IIIUMlTCÖlOllItS, Blees Branderhorst te Eethen Wed.J. 8,v, d. Heijden-DeLeeuw Géraid Brekelmans. Snijplanken Likeuren en Gidistilleerd. Munt van Overbeek. Drukwerk! Emaille Huishoudelijke Artikelen PifEMKOOÜTOESTELLI F, Oosterhout - Waalwijk GEWEREN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. J. G JARKSenZOOS, II Millioen 349.325 M Samuel Heckschei senr., Antoon Tielen, Waalwijk, Advertentiën. Lakken, Vernissen, VEREBORSTELS, Alcoholvrije Wijn, Alcoholvrije Sherry. Axioma Axioma!/^ Neemt proef4* met de ARTI KELEN uit/0 de Groote Straat 48, WAALWIJK Atitoon Tielen Stims Putten, Gloeikousjes, Kooktoestellen, JACHT ARTIKELEN. In het MAGAZIJN van Handelsberichten. eplaatst worden Droge en aangemaakte prima kwaliteit aan con- curreerende prijzen, DrogerijenChemicaliën 10 Cent per 10 Stooten /Sin •s Chr. J. Klerkx, Bezooien. VOORWERPEN, Lamp- en Gasornamenten SPORTWAGENS, Electrische geleidingen MAGAZIJN van Uitnoodiging tot deel neming in de kansen, 1 Juni e.k. zijn voorradig de volgende ZEEPEN Men neme een stuk tot proef ereed voor het gebruik. en alle tot het vak behoorende ARTIKELEN, in uitsluitend MARKT, WAAL W IJ K. en VERFWAREN. TE HOUDEN BIJ DEN HEER AANVANG 2de Pinksterdag 22 Mei; EINDE 23 Juli 1899. Citroen Limonade, per fl. 11.2C Fi ambozen fl.25 Waalwijk. IN SOORTEN. Agentuur van Amerikaansche. Waalwij ks^he Snelpersdru kkerij werkende met de nieuwste Materialen en LETTERSOORTEN- blikkenij zeveren, zinken en koperen billijk en duurzaam. MAGAZIJN van VEEVOEDERKETELS, Verder: poetsolie en Weenerkalk^ brandspiritus, naphta, terpe— tijn, Brusselsch aard, blauw steen, bruineersel, witsel en Emaline potlood, enz., enz. KoperslagersWAALWIJK Hoofdprijs MEN B1EDE HET geluk de hand. een geheel origineel lol slechls Gnld. 3,50. een half origineel lot slechls GulJ. 1,75. een kwart origineel lol slechls Guld. —,90. Dc uilhclaling en verzending van dc prijzen VAN ken. Adrianus Koenen, oud 18 m. Willemijna Molegraaf, wed. van Lambert van Dongen, oud 76 j. CAPELLE. Van 15 Mei. GEBOREN Josijna, d. van Adriaan de Kroon en Josijna ran Dampen. Adriana Hendrika, d. van Andreas van Dommelen en Maria Paans. Johannes Dornelis, z. van Janus Timmermans en Jenneke Mouthann. Antonie, z. van Cornelis van Tüburgh en Jenneke de Bruijn. Willem Mathijs, z. van Antonie Verduijn en Hendrika Petro- nella Blom. Gerrit, z. van Dirk van Beek en Adriana Boezer. OVERLEDEN Adriaan Koning?, 5 m. Bert us Gerardus Adrian us Riedé, 9 j. HB W.-AANGIFTEN Marinus Sprar.gers, 21 j. en Allegonda van Tilburgh, 19 j. Jacob Komtners, 28 j. en Maria Bogers, 27 j. GEHLWD: Govert van der Schars, 28 j. en Cor nelia Broeks, 28 j. te Vrijhoeven-Cappel. Teunis Dalmaijer, 23 j. te Waalwijk en Ja- coba Johanna Groeneveld, 22 j. Op de LE DERF A BRIE FC van W. E. HOFFMANN te Eindhoven kan een WAALWIJK, 19 Mei 1899. De handel was heden ter veemarkt weer vlug bij goeden aanvoer. Weivee en jonge kalfbeesten waren gezocht te gen flinke prijzen. Kalfbeesten golden f 110 h. f185. Dito vaarzen f 95 f 165. Weilammeren aangevoerd 295 stuks van 14 a f8.50 verkocht. Jonge varkens aangevoerd 175 stuksver kocht van f 6.00 a f 9,75. Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 515 kg. van f 0.81 f 0.99 per kg. Eieren 2l/3 a 3 cent per stuk. In den huiden- en leerhaudel was de markt ook naar aanleiding der a.s. feestdagen erg stil. Er werd slechts gekocht voor onmidde- lijke behoeften. Men verwacht in de naaste toekomst bo vendien toch weinig beweging in den hui- denhandel, daar de stille tijd voor dat artikel begint aan te breken. Daarbij komt nog, dat de looiers zoolang mogelijk wachten tot inkoopen omdat de prijzen over 't algemeen ongemotiveerd hoog zijn tegenover het gefra- biceerde leder. Lederfabricaoten veronderstel len te recht, dat onthouding van huidenin koop de eenige weg is om tusschen de prijzen van huiden en leder weer tot een normaal standpunt te komen. In schors en andere looimiddelen is het ook zeer stil. Alles wacht op den uitval en de prijzen der schors van de nieuwe campagne. In de schoenmagazijnen is 't tamelijk druk. DUSSEN. Boteraanvoer 363 kg. prijs van f0.75 0.97 Markt gezet op f0.86 per kg. Eieren f 0.70 per 26 stuks. H—iB iim 'i rTT'ir'tir—rrrr*^-•wsrwwawsrw-««aramtnswwm De PRIJZEN bestaan uit lste PrijsEen prachtige regulateur- klok (slagwerk) voor 't hoogst aanta' punten. 2de Prijs Een Barometer-Thermo meter, voor 't daaropvolgend aantal punten. 3de PrijsEen prachtige harmonica voor het opvolgend aantal punten. 4de PrijsEen prachtige nikkelen Horlogeketting, voor dengene, die juist 19 punten heeft behaald. 5de PrijsIdem, voor dengene, die de meeste partijen heeft gespeeld. per flescli f 0.70 per flesch 10.70 Tryple Sec., Kuminel cristallisé, Elixir d'An vers, enz. enz. Likeuren vanaf f 0.65 tot f 3.80 per flesch Brandewijn per liter f 0.83, f 0.95. flesch f 0.73, 0.80. Cognac per liter f 1.35, f 1.70. fl. f 1.30, f 1.50, f 1.80. Aanbevelend Leerplicht vvenscht men allerwegen; 't Ja of neen kost grooten strijd. De één ervoor en de ander legen... Zoo verspilt men heel wat tijd, Die zich beter liet besteden, Door den volke voor te gaan. Dat men van den dag van heden Andere paden in moet slaan, Opdat elk naar reinheid streve 't Grootste sieraad dat bestaat. Reinheid toch verlengt het leven; Niets dat boven reinheid gaat. En die reinheid wordt verkregen; Zoekt ze, en gij vindt ze dra STUIVERSZEEP brengt ons dien (zegen, Want ze is zonder wederga. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN. Zendt uwe Strookjes voor de Vierde Premieverdeeling uiterlijk 31 Mei a. s. Oudergeteekende neemt de vrijheid te herinneren, dat alle soort Net Drukwerk op goed stevig papier door hem voort durend geleverd wordt aan P R IJ Z E N, zeker niet hcoger dan die, waarvoor van elders komende concurrenten het aanbieden. Alvorens drukwerk te bestellen, vrage men eerst prijsopgaaf bij de firma Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Verder beveel ik mij aan tot het vervaar digen van alle in alle prijzen, door mij zelf geprepareerd in alles CONCURREERENDE PRIJZEN. UEd. dw. Dn. Stationsstraat, tegenover Van Gend Loos. Koperslager, Loodgticer, Gasfitter. Heden voor het nieuw seizoen ontvan gen een GROOTE SORTEERING vanaf 1 vlams f 1-75. 2 f2.20. 3 f 2.75. Beste kwaliteit. Ook bevelen wij ons beleefd aan tot het leggen van met bijlevering van alle daartoe benOO- 'digdheden, desverkiezend met garantie. Beste adres voor H.H. jagers van: en alle als braadpannenkoffie- en theepotten water- en toiletemmers en een groote sor teering fijne brood- en beschuittrommels. Aanbevelend ev. Dc prijzen zijn door den Staat gegarandeerd. van de door den staat Ilamburg gewaar borgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten worden. De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij, die volgens het plan slechts 118,000 loten bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mk. Premie v. 300,000 Mk. 1 prijs a 200,000 1 prijs a 100,000 2 prijzen 75,000 1 prijs a 70,000 1 prijs a 65,000 n 1 prijs a 60,000 u 1 prijs a 55,000 2 prijzen a 50,000 1 prijs a 40,000 1 prijs a 30,000 2prijzen a 20,000 n 26 pr. a 10,000 Mk. 56 5000 106 3000 206 2000 812 1000 1518 400 40 n 300 r 140 u 200 36952 155 r 9959 pr. a 134,104,100. 9351 pr. a 73,45,21 Mk totaal 59,180 prijzen en worden' deze in eenige maanden in 7 klas sen uitgeloot. De hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mk. 50.000, stijgt in de 2e kl. tot 55.000 Mk., in de 3e tot 60.000 Mk., in de 4e tor 65,000 Mk., in de 5e tot 70.000 Mk., in de 6e tot 75.000 Mk., in de 7e tot 200 000 Mk. en met de premie van 300.000 Mk. event, tot 500.000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die offici eel is vastgesteld, kost De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplar. voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslij st. geschiedt door mij direct en prompt aan ]de winners en onder de strengste geheim houding. j Iedere bestelling kan men eenvoudig per vostioissel opgevenook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor dc spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mo gelijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in ÜAMBURG. Duitschland. Cocoszeep. Rozenzeep, Eau de colognezeep, lste kwaliteit. 2de Glycerine zeep aan staven. Doerings zeep. H geparfumeerd. Palmitine zeep. L'économe Duizend bloemengeurzeep. Stuiverszeep. Zomersproetenzeep. Rozenzeep. Muscuszeep. Windsaop. Savon Fhéliotrope Riviera zeep. Venezia u Firenze Shiraz Vallombrosa H La gloire de Flore Scheerzeep in potten. in doozen. u fi Ss a ba

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 6