Notaris BINK, Notaris BINK, Verpachting MAASMOND dei Registratie en Domeinen. OE EERSTE SNEDE HOOIGRAS, Notaris RA1NT, Pakkisten Advertentiën. VERPACHTEN publiek verkoopen ANTOON TIELEN. Bekendmaking. BINNENLAND. Handelsberichten. verpachten publiek verkoopen De Ontvanger Woensdag 21 Juli 1899, notaris DE GIER van de gronden van den Maasmond onder de Ge meenten Hedikhuizen Herpt, Wijk, Heesbeen, en Drongelen en eenige dijken en kaden rondom de brug te Heusden. Johanna Maria Isabella Wakkers te Waalwijk; zal ter herberge van H. DAELMANS te VLIJMEN 1. Vrijdag 16 Juni 1899, 2. Dinsdag 20 Juni 1899. nam. 2 ure. 75 perceelen onder Vlijmen enz. 19 Juni bij INZET en 3 Juli 1899 bij TOESLAG Onder Waalwijk: Een Winkelhuis met Erf en Tuin, aan de Noordzijde van de Groote Straat Sectie C nummers 266 en 267 groot 7.82 aren. te Werkendam zal op Inzet Woensdags 14 Toeslag Woensdag 21 TE KOOP bij Juni 1899. Loting voor de Schutterij. KENNISGEVING. I)e Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bij deze aan de belanghebbenden bekend Dat de loting voor de schutterij, tusschen de ingeschrevenen van dezen jure, zal plaatshebben onder toezicht eener commissie uit het Bestuur, ten Raadliuize dezer Gemeente, op Maandag den *26 Juni, des voormiddags ten 11 ure precies wor dende de belanghebbenden bij deze gelast, ter plaatse en op dato voormeld, tegenwoordig te zijn, ten einde aldaar voor den dienst der schutterij te loten of zulks door behoorlijke gemachtigden te laten doen zullende voor ben die persoonlijk afwezend blijven, en zich niet op vorenstaande wijze hebben doen vertegenwoordigen door een der leden van de commissie worden getrokken En dat de belanghebbende personen, bij de lo ting de gelegenheid zal worden opengesteld, om de redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zouden mogen maken, ter kennis van de genoemde commissie te brengen, met aandui ding van bet. artikel der wet en het onderdeel daarvan waarop zij hunne reclame hebben ge grond. En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen, binnen deze gemeente, gebruikelijk is. Waalwijk, den 11 Juni 1899. De Burgemeester voornoemd, K. DE VAN DER SCHUEREN. De Burgemeester der gemeente Waalwijk brengt ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die wen- schen deel te nemen aan het in den aanstaanden winter alhier te geven voorbereidend militair on derricht zich vóór 1 Juli aanstaande moe ten aanmelden ter Secretarie alhier. Toegelaten worden de jongelieden tusschen den '16- en 24jarigen leeftijd. Waalwijk, 13 Juni 1899. De Burgemeester voornoemd, K. DE VAN DER SCHUEREN. 1--ILan-juijpgr WAALWIJK, 10 Juni 1899. Examen. Gisteren legde de heer Jan van Gils alhier met gunstig gevolg te Amsterdam, het pro psedeutisch-geneeskundig examen af. Onze hartelijke felicitaties aan den ge slaagde. Benoeming. Bij kon. besluit is herbeuoemd tot kanton rechter—plaatsvervanger in het kanton Waal wijk, de heer A. J. R a n t. Concert Liedertafel. Dat ook vocale concerten in de open lucht zeer in den smaak vallen, daarvan leverde de uitvoering der Liedertafel op Zondagna middag j. 1. iu den tuin van den heer J. Fransen alhier, het sprekendst bewijs. De groote tuin scheen nog te klein voor het aautal toehoorders, van wie velen zich met eeu standplaatsje moesten behelpen. De Lie dertafel bracht een tiental der schoonste nummers van haar repertoir ten gehoore en had daarmede als gewoonlijk, veel succes. Vau harte hopen wij in dit seizoen nog meermalen in de gelegenheid gesteld te wor den een concert van „Oefening en Vermaak" bij te wonen. Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft het ontwerp, houdende nadere bepalingen omtrent den wijoaccijns (vruchtenwijn), zonder hoofdelijke stemming aangenomen, Daarna nam de Kamer het ontwerp tot afschaffing van de Rijkstollen in behandeling Aan de orde werden alsnog gesteld de ontwerpen lot aanleg van een visschershaven te Scheveningen en van de Ongevallenwet. Verkiesing Tweede Kamer. Te Veghel is gekozen verklaard als lid van de Tweede Kamer de heer Van Vlijmen. Vredesconferentie. Gelijk reeds gemeld is, hebben de over- leggingen der eerste commissie tot geen re sultaat gevoerd. Het voorstel van Rusland om de wapeningen te beperken is verworpen, en dat van den heer Den Beer Portugael van soortgelijke strekking is wel niet verworpen, maar heeft, daar 9 afgevaardigden zich van stemming ODthielden (9 stemden voor 2 tegen), tot geen beslissing geleid. Dit voorstel had de bedoeling van een voorschrift om de geweren tegenwoordig in gebruik in de eerst volgende 5 jaren onveranderd te behouden, met vergunning voor die Mogendheden, die nog geweren hebben van een kaliber boven 8 mM., ze tot die afmeting terug te brengen. Nadat men tot dit negatief resultaat was gekomen, is op verzoek van den generaal Den Beer Portugael de sub-commissie op nieuw bijeengeroepen. Onze afgevaardigde heeft daarop een rede uitgesproken, waarin hij de noodzakelijkheid aantoonde, op oeco- nomische en politieke gronden, om een eind te maken aan de voortdurende hervormingen en technische veranderingen der vuurwapenen, en er bij de regeeringen op aandrong fot eenig bindend besluit te nemen. Die rede werd met veel bijval opgenomen. Op voorstel van den voorzitter, den heer Beernaert, werd besloten haar in haar geheel in het protocol op te nemen, en op voorstel van den Russi- schen afgevaardigde, haar in afdruk aan de verschillende souvereinen toe te zenden. Men verwacht, dat de sub-commissie wel dra haar zittiugen zal staken, maar men hoopt „dat deze rede toch haar effect niet zal missen en eventueel tot eenig nieuw voorstel zal mogen leiden." In eene vergadering van presidenten der afdeehngen, gehouden onder voorzitting van den voorzitier der conferentie, den heer Staal, waarin tegenwoordig waren de heeren Beer- naeri, Martens, jhi. van Karnebeek, Asser en Bourgeois, is besloten, dat voortaan ook van de vergaderingen der commissies en afdee— lingen gelijke mededeeling zal worden gedaan aan de pers ais tot dusver ten aanzien van de algenieene vergaderingen is geschied, en wel op dezelfde wijze als die mededeeling tot dusver heelt plï.als gevonden. De soiree op het Kurhaus had eeu schitterend beloop. De meeste gedelegeerden, de ministers, de nieuw benoemde gouverneur- generaal Rooseboom, hadden er prijs op ge steld tegenwoordig te zijn. Het orkest van de Philhannonie wekte door zijn uitvoering een machtigen indruk bij de vreemdelingen. Mevr. Goldbeck had met haar concert van Vieuxtemps op de viool en eene Nocturne van Chopin een dankbaar succes, dat zich na teu genuanceerde gevoelvolle voordracht uitte in een toevloed van bloemen in mandjes of aan garven. Zij werd door Rebicek op het podium geleid. De daaropvolgende soirée dansante kenmerkte zich door bijzondere animo. De gedelegeerden verdrongen zich in de kleine danszaal, waar de aristocratic en diplomatie vooral zich in het dausvermaak verlustigden, dat beurtelings in de groote zaal en in de conversatiezaal werd gegeven. Er ging onder de gasten een roep op over de pracht en luister van dit feest, dat tot dusver alle van dien aard overtrof. Het muziekpro— gram zat gevat in een heraldieke teekening van den architect Bender met de medaillon- portretieu'" van de Koningin, den Tsaar, de wapens van rijk, stad en Rusland, en afbeel ding van het voorfront vaD het Huis ten Bosch. Nationale Wedstrijd voor Mannen Zang ver— eenigingen te Nijmegen, op 18, 19 en 20 Aug 1899. Aan den nationalen wedstrijd voor mannen zangvereeuigingen op 18, 19 en 20 Augustus te Nijmegen te houden, zal worden deelge nomen o.m a. door de volgende vereenigingen: In de tweede afdeeling de „Liedertafel Gruno" te Groningen „Arnhemsch Mannen koor" te Arnhemde Liedertafel //Oe fening en Vermaak" te Waalwijkde „Mannenzangvereeniging Werkmanslust" van Krommeniede „Mannen-zangvereeniging Fidelio" van Utrechtde „Nationale Zang school en Zangvereeniging" van Amsterdam; „Utrechts Mannenkoor Euterpe" van Utrecht en „De Stem des Volks" van Amsterdam. Iu de derde afdeeling „De Liederkrans" van Siltard„Sr. Caecilia" van Vught; „Mannenkoor Hoogezand—Sappemeer" te Hoogezand; „de Vriendenkring" van Steijl „Orpheus" van Druten //Liedertafel tot bloei der Toonkunst" van Baardwijk „St. Cecilia" van Tilburg „St. Petrus" van Boxtel „Oefening baart Kunst" van Nieuwkuik „Amstels Werkman" van Amsterdam „Gor- cums mannenkoor Cecilia" van Gorinchem „Rotterdams mannenkoor Orpheon" van Rotterdam „Mannen-zangvereeniging Aven- do" van Zwolle „Kunst na Arbeid" ran Hilversum „De Echo der Duinen" van Loonopzaud „Sittard's Mannenkoor" van Sittard„Kunst na Arbeid", Arnhem „Roermondsche Zang- en Muziekvereeuiging" Roermond„Tiels Mannenkoor" van Tiel „Hilversums Mannenkoor" van Hilversum „Exelsior" van Osch, en „Benedicamus Do mino" van Haarlem. Verdacht van moord In den nacht van 17 op 18 Oct. jl. verdween te 's Hertogenbosch de klompenmaker Louis Van den Hout uit Nistelrode, en enkele dagen daarna werd diens lijk in een der stads grachten van 's Hertogeobosch gevonden. Reeds toen werden Wilhelmus D. en Henricus R beiden toenmaals te 's Herto genbosch woonachtig, verdacht, genoemden v. d. Hout, die den nacht met hen in gezelschap had doorgebracht, te hebben verdonkeremaand. Donderdag is eerstgenoemde van die twee door de Dubsche Regeering aan de Neder- landsche uitgeleverd, wijl de rechtbank te 's Hertogenbosch dd. 26 November jl. bevel van gevangenneming tegen hem uitvaardigde als vei dacht van in genoemden nacht, te zamen en in vereeniging met R., bedoelden v. d. Hout opzettelijk vau het leven te hebben beroofd door hem in het water te werpen of te duwen, onder te houden en te verdrinken. Hij is in het huis van bewaring te 's Herto genbosch gedetineerd. Ongeluk. Te Breda vielen 4 werklieden der gemeente gasfabriek iu een ketel met ammoniaktwee hunner wisten zich direct te redden, doch de beide andere, huisvaders, werden bewusteloos te voorschijn gehaald. Hunne lichamen zijn zeer opgezwollen, en de mannen verkeeren nog in levensgevaar. Ontslagen. De machinist en de stoker, die dienst deden op de machine die Maandag te 's Hertogenbosch de machineloods verbrijzelde, zijn beiden uit hunue betrekking ontslagen. Tilburg, 13 Juni. Het bouwen van een heerenhuis voor den WelEdelen Heer M. Aelen, onder beheer van den architect W. F. Bouman, is onderhaudsch aanbesteed en gegund aan A. F. Smeulders aannemer alhier voor de somma van f 127955. De Werken, (Kille.) Vrijdag 9 Juni, vierde J. Branderhorst en J. vau Breugel, hun 50-jarig huwelijksfeest. Van familie en viiendeu ontvingen de oude luidjes menig cadeau. De geheele buurt gaf blijken van belangstelling door het uitsteken der Neder- landsche diic-kleur. De fanfare „Crescendo c bracht den jubelarissen eene serenade ouder leiding van den onderdirecteur, den heer W. Vingerhoets te Dussen. Aan de Kil gekomen, klonken luchtige marschtonen in 't rood en weldra begaf het muziekgezelschap zich per aak te water en voer tot nabij de woning der feestelingen, alwaar menig nummer werd ten gehoore gebracht. Talrijk waren de be langstellenden en nieuwsgierigen, die kwamen toegestroomd. Een eigenaardig gezicht was het, te zien, hoe spoedig verscheidene kleine booijes kwamen toegeschoten en zich om den aak der fanfare schaarden. Telkens, na het einde van een nummer muziek, werden en kele saluutschoten uit die booijes gelost. Voorzeker zal het gouden jubelpaar dezen dag niet gemakkelijk vergeten en wij wen- schen het van harte, dat de eenvoudige en brave oudjes nog lang in vrede en geluk op hun gouden echtfeest mogen terugzien. Door de ijverige zorg van onzen Zeer Eerwaaiden Heer Pastoor en dank zij de milde giften van parochianen, is onze kerk wederom verrijkt met drie prachtige beelden; namelijk één van het H. Hart van Jezus, één van den H. Antonius van Padua en één van de H. Barbara. Eerst genoemd is rechts, laatsgenoemde zijn links van den ingang van 't priesterkoor geplaatst. Zoo neemt onze kerk, die in den zomer van—92 met onge- veer haar ganscheu inhoud een prooi der vlammen werd, allengs in schoonheid toe en deze laatste aankoop, waaronder vooral het beeld van den grooten Wonderdoender uitmunt, draagt daartoe voorzeker in niet ge ringe mate het zijne bij. Het onderwijzers—gezelschap in 't ar rondissement Heusden zal op Dinsdag 20 Juni 1899 in 't gebouw „de liedertafel" te 's-Hertogenbosch des voormiddags ten half elf uur vergadering houden, 't Programma luidt 1. Huishoudelijke zaken. 2. Bespreking of inleiding van de vol gende punten a. De aansluiting van het Lager onderwijs aan het Middelbaar en Gymnasiaal Ouder wijs, door den Heer E. Raams. b. Idealen, door den Heer J. van der Sluys, c. School en Maatschappij, door den Heer R. Braams. d. Iets over planten, door den Heer H. Binsbergen. e. De practische opleiding der kweekelingen aan Norraaalinrichtingen. f. Rondvragen, Sluiten. GORINCHEM, 12 Juni. De aanvoer van granen was heden gering, met gewonen handel. Men besteedde voor Ristarwe f 6,75 a 6,90, roode dito f 6,10 a 6,20 witte dito f 6,15 A 6,50, inl. rogge f 4,80 a 4,95 buitenl. dito f4,75 a 5,gerst f 4,60 a 4,75, haver f3,50 A 3,75, duiveboonen f6,75 a 7.blauwe erwten, f0a 0,alles per hectoliter. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 154 runaeren le qual. Kalfkoeien f170 A 190 Kalf vaarzen f 120 a 140 Melkkoeien 1130 A 140 l1/- jarige ossen f 100 A 110 Guiste vaarzen f100 a 120 Pinken f 60 i 70 Graskalveren f 25 A 30 Nuchtere kalv. f 10 a 12 Aangevoerd 2 vette varken» van 17 a 18 et- per half kilo, 482 biggen van f 5,A 8.per stuk. Aangevoerd 0 schapen en 56 lammeren scha pen f 14 a 10 en lammeren f6 a f 8.per stuk. Eieren f 0.85 a 0.90 per 26 stuks. Boter 50 a 55 ct. per Va kilo. ROTTERDAM5 Juni. Binnenlandsche granen. Tarwe was in verhou ding tot de vraag wederom te ruim aangevoerd. De verkoop ging dan ook zeer langzaam en meer- endeels tot eene kleine verlaging. Per heet. naar deugd van f5 50 tot fö.QO en extra puike van f6.60 tot f6.90; voorts per 100 kilo in puike soort f8 20 a f8.25 en vervolgens f7.50 a 8.10 naar qual. Rogge. Vlaamsche, Zeeuwsclie en Overmaassche De beste f 4.75 A 5.75. Dito mindere f0,A0. Gerst. ZeeuwschFlakk. en Overm. Winter f 4,60 a 5.10 mindere f 0,A 0,— beste Zomer f 4.60 a 5,10 mindere f 0,a 0. Haver. De beste f 3.A 3.80. Bruine boonen de beste f 8,a 11,75 Witte boonen. De beste f 9.50 A 11.25. Blauwe erwten. De beste f6.40 a 6.80 Paardenboonen. De beste f 5.70 A 6 25. Duivenboonen van f0.a 0.- Koolzaad. Puik Zeeuwsch en Overmaasch zak- goed f 0.a 0,—; Zomerzaad f0,af 0.—. Kanariezaad f5.50 tot f6.75. ROTTERDAM, 13 Juni. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 23 paarden, 0 veulen, 0 ezel, 756 vette runderen 698 magere dito, 180 vette en graskalveren, 150 nuchtere kalveren, 4 schapen of lammeren, 0 varkens, 267 biggen, 4 bokken. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen: le kw. 33 a ct. 2e kw. 29 A ct 3e kw. 26 A ct. Kalverenle kw. 37 ct., 2de kw. 30 a ct8de kw. 25 A ct. Heden overleed tot onze diepe droefheid na eene kortstondige ziek te tijdig voorzien van de HH. Sa cramenten der stervendeD, onze teer beminde Echtgenoote, Moeder, Be- huwdmoeder en Grootmoeder Mevrouw geboren Van IIooydonk. in den ouderdom van ruim 62 jaren. Uit aller naam, Dr. TH. CHR. WAKKERS. Osch, 5 Juni 1899. namiddags 2 ure, 11 perceelen in de Engelsche slagen enz. te Waalwijk, zal ten verzoeke Mej. de- wed. J. A. VAN BLADEL te Waalwijk, telkens des avonds 8 ure in het Hotel VER- WIEL te WAALWIJK, des voormiddags ten 9 ure ter herberge van Spierenburg te Heusden, ten overstaan van aldaar in het openbaar bij afslag BOEKJES bevattende de voorwaarden en perceelsbeschrijving zijn van af 15 dezer ver krijgbaar bij Notaris DE GIER en SPIE RENBURG te HEUSDEN en bij de ONT VANGERS te Waalwijk en te Werkendam, bij welken laatsten tevens de kaarten ter inzage liggen. te Waalwijk, zal ten herberge van den Heer A. A. PEL te Sprang, telkens 7 uur des avonds. Een Huis, Erf, Smederij en Tuin, Sectie B. nos. 1574-1575, groot 6 aren. Behoorende aan de Weduwe en Kinderen ADRIAAN VAN AMELROOY te Sprang.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3