Nummer 51. Zaterdag 24 Juni 1899. Tweede Blad. buitenland. Bekendmaking. Staatkundig overzicht. r zaakrijk Engeland. Bulgarije. Transvaal. BINNENLAND. Zij, die zich voor et volgend kwartaal op dit blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers GRATIS. J. Sars, P. R. Schoemans A. Jansen P. R. Schoemans -"(tt "iJiVr--r-rf7fti-Trr ,i -»ijar. ra ■■■iiw.. «m i.jt'Tw -rr Burgemeester en Wethouders van Waalwijk. Overwegende dat dit jaar 4 leden van den raad dezer gemeente aan de beurt van aftreding zijn dat, ingevolge art 7 der Gemeentewet de gewone tijd ter verkiezing van leden voor den raad is de laatste Dinsdag der maand Juni; dat overeenkomstig art. 9 der voormelde wet Burgemeester en Wethouders vóór elke verkie zing van leden voor den raad de dagon bepalen waarop, zoo noodig, de stemming en de herstem ming zullen geschieden. Besluiten ie bepalen dat de stemming voor de hiervoor bedoelde verkiezing zoo noodig, zal geschieden op Donder dag (5 Juli a.s. en de herstemming, zoo noodig, op Woensdag 19 Juli daaraanvolgende. Waalwijk, 17 Juni 1899. Burgemeester en Wethouders voorn., De Burgemeester, K. DE VAN DER SC HU EREN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Hut gemeentebestuur van Waalwijk brengt ter algemeene kennis, dat bij zijn besluit van 17 dezer nan C. Appels aldaar en zijne rechtverkrij genden vergunning is verleend tót het oprichten van cene schietinriclning met boog en pijl (Doelen) op een perceel tuin gelegen alhier kadaster Sectie B. no. 1467. Waalwijk, 22 Juni 1899. Het Gemeentebestuur voornd., De Bu rgeraeester, K. DE. VAN DER SCHUEREN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. üe Rijksdag behandelt in eerste lezing het wetsontwerp tot vaststelling eener aanvullings- begrootiug in verband met de uitgaven voor de kolomen en de leening daarvoor. De staatssecretaiis v. Bülow betoogt dat door 't overnemen van de Carolineri Duilschland's koloniaal gebied in 'leD Grooteu Oceaan algerond wordt. Indien deze eilanden in het bezit van een andere mogendheid waren gekomen, zou ons koloniaal bezit in den Grooten Oceaan geen samenhang meer gehad hebben, in zijn ontwikkeling belet, en in waarde verminderd zijn. Reeds lang had men daaiom het oog op deze eilanden gevestigd. De ligging van de nu verkregen eilanden groepen is bijzonder gunstig, de nieuwe bezitting zal het reeds aan ons toebehoorende gebied in bloei doen toenemen. Daar komt bij dat de Duitschers sedert lang handelsbe trekkingen met de Caro'iuen hebben. Zoolang die eilanden in handen van de Spanjaarden waren, is er niets aan gedaan, maar ze zijn voor ontwikkeling zeer vatbaar. Met den aanleg van plantages wordt dadelijk een begin gemaakt. Het ligt niet in mijn aard ging v. Bülow voort in staatkundige en oeconornische kwesties een beroep te doen op de verbeel dingskracht. Ik zal geen luchtkasteelen bou wen, thans zoo min als anderhalf jaar geleden toen ik de overeenkomst met China ten aan zien van Kiao-tsjou en Sjantoeng aanbevolen heb. In beide gevallen zijn wij kalm en zonder overdrijving, te werk gegaan. Maar wij hebben het recht, aan te nemen dat onze nieuwe bezitting ook uit een oeconomisch oogpunt van groote waarde kan worden. Mettertijd kunnen de Marianen een steun- puut vormen voor het handelsverkeer tusschen Azie en Zuid Amerika. De Duitsche regeering zal dadelijk afstand doen van de kostbare militaire machtsontwikkeling die Spanje bij het bestuur over deze eilanden noodig achtte. De Rijksdag heeft het wetsontwerp, als mede het handelsverdrag met Spanje in eerste en tweede lezing aangenomen. Dc laatste zittingen van de Grieksche Kamer zijn zeer stormachtig geweest tenge volge van de behandeling der verantwoorde- lijkheidsquaestie in den ooi log met Turkije. De persoon van den kroonprins werd in het debat betrokken en ten slotte werd besloten, een commissie te benoemen, die de zaak zal besludecren. Op de Servisch-Turksche grens is de orde thaws hersteld, doch Servié, daarin gesteund dopr de groote mogendheden, in het bijzonder Oostenrijk en Frankrijk, schijnt vastbesloten, bij de Porte aan te dringen op het nemen van maatregelen ter voorkoraiog van dergelijke incidenten. Het is gebleken, dat de Turkscbe soldaten, die aan het gevecht deelnamen, gewapend waren met nieuwe Mausergeweren en dat de aanval ontworpen was door Turksche officieren. PARIJS, 22 Juni. Het nieuwe kabinet is samengesteld als volgt minister-president en minister van binnenlandsche zaken Waldeck Rousseau; builenlandsche zaken Delcassé oorlog generaal de Gallifetmarine de La- nessan justitie Monis landbouw Jean Dupuy; handel Millerand financien Caillaux onder wijs Leyges openbare werken Baudin ko loniën Decrais. Volgens ambtelijk bericht is deChaliefmet een macht van 3000 derwisjen door (met de Engelschen) bevriende Tagalla's aange vallen tusschen Therheila en Beloela. De 4 agalla s berichten dat zij vele derwisjen gedood en het eenige kanon van den Chalief bemachtigd hebben. Zij sluiten thans den Chalief in de heuvels in. De onlusten in het zuiden van Voor-Indië hebben zich uitgebreid tot Travancore, waar de politie tot den teruchtocht gedwongen werd. Twee agenten werden gekwetst en de oproerlingen, die zich meester maakten van geweren en schietvoorraad, houden barbaarsch huis zij snijden de lieden de ooren af om gemakkelijk hun oorringen te kunnen meene men. Te Samboovadagarai zijn honderden huizen in brand gestoken. BOKCHAREST, 21 Juni. Vijftienhonderd gewapende boeren trachtten de stad Slatina binnen te dringen, om te protestceren tegen de nederlaag van de socialistischen leider bij de verkiezingen te Pitesti. De boeren vielen de soldaten aan met steenworpen en revolverschoten. De troepen gaven vuur, waardoor verschillende aanvallers doodelijk gewond werden. De orde is hersteld; er zijn krachtige maatregelen genomen. De oorlogstoebereidselen in Transvaal. De opperbevelhebbers van het Engelsche leger gaan voort in 't geheim mededeelingen te doen aan de „War Office" met het oog op een oorlog tegen Transvaal, die zeker niet aan de Britsche eischeu zal voldoen. Men zegt dat verscheidene batterijen ar tillerie reeds ingescheept zijn voor de Kaap. Het schijnt daarbij, dat de boeren geheel klaar zijn. Verklaart Engeland hun den oorlog of dreigt hel, hen te beschouwen als Vazal staat zonder voorafgaande verklaring, dan zullen zij zich verdedigen onder bevel van generaal Joubert, zij zullen de diamantmijn n van Kimberley laten springen, den spoorweg van Boeluwajo verwoesten en oprukken naar de Engelsche kolonie aan de Kaap. Dat zijn tenminste de plannen, die men hen thans toeschrijft, en die waarschijnlijk zijn, want tegenover de middelmatige Engel sche macht in Zuid-Afrika kunnen zij 30.000 man stellen bewapend met Mausergeweren en Fransche kanonnen 120 met hydraulische renr, die voor het eerst in Afrika op een oorlogsveld in werking zal worden gebracht. Het kan van den anderen kant ook zijn, dat Engeland, als het tot een oorlog besloten is, dien tracht uit te stellen, om zich beter tot een strijd voor te bereiden, die verschrik kelijk en bloedig zijn zou. WAALWIJK, 23 Juni 1899. Benoeming. Gisterennamiddag ontvingen wij het volgende telegram Bij koninklijk besluit is benoemd tot no taris binnen het arrondissement Utrecht, ter standplaats de gemeente Amersfoort, J. Bolk caudidaat-notaris te Waalwijk. Onze hartelijke felicitaties aan den benoemde. Raadsvergadering Om de weinig belangrijkheid der raads vergadering van 1.1. Woensdagmorgen, en om de wéinig beschikbare plaatsruimte, hopen wij ditmaal te mogen volstaan, door met nog een kort woord op genoemde vergadering terug te komen. Nadat de notulen waren voorgelezen en goedgekeurd, werden de Ingezonden stukken behandeld, nl. a. Verslag Kamer van Koop handel, b. Een schrijven van Ged. Staten, dat alvoieus zij de wijziging der markten kon goedkeuren, dit eerst in „de Staatscourant" mo^st worden gepubliceei d. en de besturen der omliggende plaatsen daarover moesten worden gehoord, 't Eerste is reeds gebeurd. Voor kennisgeving aangenomen. Verder werden de rroiingslijnen vastgesteld Westzijde oyer 't spoor en in de 1ste Zeine. Op voorstel van den heer van Schijndel, werd ook besloten eene vast te stellen aan de Oostzijde, nadat door den heer Timmet mans Wz. als zijne meening was te kennen, dat dit nog niet noodig was, wijl er geen uitzicht op bouwen aan dien kant bes'ond. B. en W. werd opgedragen een kaartje daarvan te laten maken en ter visie te leggen voor de leden. Verder vroeg de heer van Schijndel ot door den Voorzitter of Voorzitter der gascomtnissie wijziging is gebracht in de controle op den verkoop van gascokes, zooals die destijds, voordat de voorzitter hier was, op aandringen van spreker was verbeterd. Nadat beiden hierop ontkennend hadden geantwoord, zeide spr. dat hij van goede zijde wist, dat iemand 4 maal cokes heeft gehaald, en maar 1 maal een kwitantie heeft gehad, daar dat niet noo dig was, zooals men hen zeide. Hij zeide ook, dat de persoon zich gaarne wilde vei kla ren. De voorzitter antwoordde, dat het 't beste was als die persoon zich dan voor de gascommissie verklaarde. Nadat de heer Timmermans Wz. toegezegd had den heer v. Schijndel kennis te geven, wanneer het vergadering dier commissie was, zeide laatstgenoemde ervoor te zullen zorgen, dat bedoelde persoon aanwezig was. Ten laatste vroeg de lieer v. Schijndel of de voorzitter ook eenige inlichtingen kon geven omtrent de geruchten die in de ge meente loopen van vermoedelijken diefstal van gemeente eigendommen. De voorzitter antwoordde, dat hij aan den raad geen verantwoording verschuldigd was over poli tiezaken, en nadat de heer van Schijndel hierover zijn leedwezen betuigd had, daar hij het in 't belang van de gemeente achtte, sloot de voorzitter de vergaderiug ter behan deling der reclames tegen den hoofdelijken omslag in eene met gesloten deuren. Voordracht over Amerika en Texas. Gisterenavond hield de heer A. Wiegel de aangekondigde voordracht over Amerika cn de Nieuwe Holl. Kolonie Nederland in Zuid- Oost Texas. De lezing kon niet voor 91/4 uur beginnen en werd tamelijk druk be zocht. Op eenvoudige, vriendelijke wijze zette de spr. de toestandeo aldaar, het vooren tegen duidelijk uiteen en maande de boeren en ambachtslui, die hier in armoede wegzinken, aan, tiaar Texas te gaan; daar was geld te verdienen en een goede toekomst weggelegd voor hunne kinderen. Het daverend applaus na den afloop ge tuigde genoegzaam dat het publiek zeer tevreden was over de rede van den heer Wiegel. (Uitvoeriger verslag in 't volgend nummer.) Collecte geivapenden dienst. De deze week in onze gemeente gehouden collecte voor den gewapendeu dienst heeft opgebracht f 17 86. Wedvlucht. L I. Zondag nam de vereeniging „De Post duif" alhier deel aan de wedvlucht van uit Hannover 3 30 K.M. De duiven werden ten 5 u. greenwich bij mistig weder en Zuid-westen wind losgelaten. De prijzen werden behaald en de tijden van aarkomst waren als volgt: U. M. S. mede vereenigen dat de Raad van State ingevolge de Grondwet gehoord zou moeten worden. Vele leden verklaarden, dat hun principieele bezwaren tegen het wetsontwerp niet waren opgeheven. Het gewijzigde wetsontwerp tast ij in nog meerdere mate dan het oorspronke lijke het recht der ouders aan, wegens het voorstellen van herhalingsonderwijs. De voorstanders van het bijzonder onder wijs voerden o. a. aan, dat de verklaringen des Ministers omtrent geldelijke tegemoetko ming voortaan aan het bijzonder onderwijs,/: voor hen geen voldoende waarborg opleveren, ook met het oog op de broosheid van het ministerieele leven, zoodanige waarborg zou vertrekt kunnen worden door in het slot artikel der wet te bepalen, dat zij niet in werking zal treden dan na herziening van de wet op het lager onderwijs. Op het groote aantal adressen ten aanzien van dit ontwerp aan de Kamer gezonden, werd de aandacht der Regeering gevestigd, adressen van ie meer beteekenis, omdat de meeste zijn uitgegaan ran besturen, die zich sedert vele jaren niet het onderwijs hebben bezig gehouden. Men vroeg of het raadzaam is een wettelijke regeling, waartegen een groot deel der bevolking bezwaar blijkt te hebben, met een meerderheid van enkele stemmen door te drijven. Andere leden hechtten aan de ingekomen adressen geen groote beteekenis als zijnde geenszins witing eener spontane volksbeweging. Ook wees men op het adres van den Bond van Nederl. Onderwijzers, waarbij uit naam van niet minder dan 5600 onderwijzers aanneming van het wetsontwerp wordt gevraagd. Met betrekking tot de adressen van Roomsch- Katholiekeu werd de aandacht gevestigd op t feit, dat in het buitenland en binnenland gezaghebbende Katholieken in beginsel vóór leerplicht gestemd zijn. Hiertegen nu werd opgemeikt dat de bedoelde gezaghebbende Katholieken in het buitenland allen uitgaan van de onderstelling dat voor alle Katholieke ouders gelegenheid bestaat hunne kinderen op de school Godsdienstig onderwijs te doen genieten overeenkomstig de leer hunner kerk, terwijl de betrekkelijk weinige uitingen ten gunste van leerplicht, van Katholieken hier te lande vernomen, niet opwegen tegen de i A. v. d. Lee P. R. Schoemans A. Jansen J. Sars Ficq P. R. Schoemans 77 A. Jansen M. Harlog Goudsmid 10 50 47 10 51 10 52 54 57 59 3 6 9 13 15 16 11 17 29. 11 17 29 20 29 27 18 28 48 31 48 10 10 11 II 11 11 11 11 11 11 11 29 14 15 17 10 De eerst geconstateerde duif bereikte eene snelheid van 941.5 M. per minuut. Leerplicht! Het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer is verschenen naar aanleiding van de nieuwe overweging in de atdeelingen van het ontwerp, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den leerplicht. Sommige kamerleden veronderstelden voorts dat de Raad van Stale niet is gehoord over de wijzigingen. Ware dat geschied, dan zou de Minister de invoering van verplicht her halingsonderwijs wel niet hebben voorgesteld. Verscheidene leden konden zich er echter niet zeer talrijke uitingen, blijk gevende van tegenovergestelde gezindheid. Atjeh. De correspondent van de N. R. Ct. te Batavia onder dagteekening van Donderdag. De troepenmacht van van Heutsz is Peu- sangan doorgetrokken en heeft zich met de oeloeboelangs vereenigd. Zij is nu te Geu- dong in bivouac. Aan onze zijde werden 3 manschappen licht gewond; de vijand liet 23 dooden achter. Tji Peusangan vluchtte naar de Gajoe- landen. Partijgangers van Tapa zijn nu in Boven Geudong. Nabij Telok Semawé zijn vele bentengs opgericht. De marine heeft in Geudong manschappen aan wal gezet. Brand. Toen Zaterdag te Bokstel de electrische centrale in werking werd gesteld, ontstond tengevolge van een minder goed geïsoleerde leiding, in de schuurbehoorende bij de pastorie, brand, met het gevolg dat die schuur geheel afbrandde. De commissaris der ko ningin in de provincie Noordbrabaut, die de welwillendheid had de electrische centrale voor het qerst in werking te stellen, maakte zich alzoo schuldig aan onopzettelijke brand stichting. Hiermee is tevens de oorzaak bekend van dezen brand, die men aan kwaadwilligheid toeschreef, en waarnaar de justitie een on derzoek instelde. Te Waspik is de boterfabriek van den heer G. B. v. Dusseldorf Woensdagnacht geheel afgebrand. De brand greep zoo snel om zich heen, dat er niets gered koD worden. Alles was verzekerd. Moord. Dinsdagavond te omstreeks half elf liepen drie personen, onder wie twee broeders, die den geheelen avond uit geweest en nu eenigszins onder den invloed van drank waren, door eene achterbuurt van Leiden en kwamen voorbij de woning van den uitdrager, wiens dochter verkeering heeft gehad met een der broeders. Al heel spoedig begonnen zij een kibbelpartij met den uildrager die voor zijn woning stond. Men wil dat er over en weer geslagen werd. Opeens viel de uitdrager op den grond. Het bleek dat hij op twee plaatsen ernstige verwondingen met een .nes had bekomen, zóó ernstig, dat hij kort daarop den geest gaf. De daders waren spoedig aangehouden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 5