Wed.J. B.v. d. Heijden-DeLeeuw. PATMOOKTOESTELLEN F, Oosterhout - I ERFW 4RFN Th. Wessels, Handel in Kruidenierswaren, Snijplanken Kiezers van Waalwijk! saaaoaaaaiaiaaaaas GROOT CONCERT, GE WEREN Correspondentschap Eerste Klasse Nederlandsche Bank Lampenkappen en crêpe-papier, J.CJABKSenZOON, Pakkisten Antoon Tielen, Informeer Alcoholvrije Wijn, Alcoholvrije Sherry. Stims Putten, Emaille Huishoudelijke Artikelen Gloeikousjes, Lukken, Vernissen, VEREBORSTELS, Vele weldenkende Kiezers. Volstrekt geen breuk meer!!! Kon, Doelen Hecht door Zee WAALWIJK. HET GERENOMMEERDE BAL, Cocos Rozen Zeep Kooktoestellen, J ACHT ARTIKELEN. im kaïtore der Emm W. Timmermans l leiea, ANTOON TIELEN, Waalwijk. Waalwijk. VOORWERPEN, Lamp- en Gasornamenten SPORTWAGENS, Droge en aangemaakte prima kwaliteit aan con- curreerende prijzen, DrogerijenChemicaliën Chr. J. Klerkx, Bezooien. Bij de aanstaande STEMMING voor den Ge meenteraad wordt met vertrouwen aanbevolen de Heer Dankbetuiging te geven door de harmonie 1' ESPÉRANCE, Eleetrische geleidingen, MAGAZIJN van WAALWIJK. haarkammen, broches, ceintuurgespen, manchet- knoopen en een enorme sorteering odeurs. per flescli f 0.70. per flesch t 0.70. Citroen Limonade, per fl. 11.20. Fi ambozen f 1.25. Trjple Sec, ICumm el cristallisé, Elixir cl' An - vers, enz. enz. Likeuren vanaf f 0.65 tot f 1.80 per fiesch. Brandewijn per liter f Ü.83, f li.95. flesch f 0.73, Ü.80. Cognac per liter f 1.35, f 1.70. fl. f 1.30, f 1.50, f 1.80. W aal wij k Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Verder beveel ik mij aan tot het vervaar digen van alle blikkenijzerenzinken en koperen billijk en duurzaam. MAGAZIJN van YEE VOEDERKETELS, in alle prijzen, door mij zelf geprepareerd in alles CONCUR REERENDE PRIJZEN. KLEER- en PARAPLUISTAND AARDS, VLECHTWERK in alle afmetingen, Heining- en Puntdraad. Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. UEd. dw. Dn. Koperslager, Loodgieter, Gasfitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend Loos. iï'wf0/Ê|fl^ gereed voor het gebruik. en alle tot het vak behoorende ARTIKELEN, in uitsluitend bij MARKT, WAALWIJK. en VERFWAREN. IN SOORTEN. Agentuur van Amerikaansche. Door pastoor M. BECK's breukzalf volkomen gene zing gegarandeerd. Geachte Heer M. REIMANNS Ik laat. U hiermede weten, dat ik met 3 potjes Breukzalf van den HoogEerw. Heer Pastoor M. Beek volkomen genezen ben. Ik ben 59 jaar oud en heb mijne breuk 7 jaar gehad. Ik kan gelukkig mijne arbeid we der zonder breukband verrichten enz. enz. Gelieve mij nog eenige boekjes te sturen, dan kan ik die als' recommandatie uitgeven, want hier zijn vele breuklijders. U kunt dit schrijven gerust publiceeren. Achtend Ant. V. TEEFFELEN. Alphen, (Gld.) 15 Mei 1899. klompenmaker. Alphen (Gelderland) Men vrage gratis gebruiksaanwijzing met honderden attesten van genezeneu bij de Generaal - Agentuur van pastoor M. Beck's breukzalfM. REIMANNS, Badhuisstr. 12, Haarlem of bij de agenten W. HEIJHUURS, winkelier, Waalwijk. O. A. DONKERS, winkelier, Baardwijk. A. C. NOLLEN, winkelier, Raamsdonksveer. Het gebruik van de Breukzalf kost per dag SLECHTS 10 CENT, wat iedereen voor korten tijd kan besteden. Beschermheer de WelEd. Heer A. P. WITLOX DE WIT. BIJ GELEGENHEID DER KERMIS 1899, heeren honorairen leden en hunnen dames aangeboden. MAANDAG 10 JULI, In den tuin van den heer H. Appels. Aanvang 6 uur. Entree voor niet leden 50 cent met vrije introductie hunner dames. WOENSDAG 12 JULI, in het daarvoor ingerichte Doelen-lokaal. Aanvang 6 uur. Uitstekende Balmuziek. Entree voor niet leden 50 cent, met vrije introductie hunner dames. schuimt prettig met bet Anker en reinigt uitmuntend. GEBRs. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, N ij m e g e n. Heden voor het nieuw seizoen ontvan gen een GROOTE SORTEERING vanaf 1 vlams f 1.75. 2 f2.20. 3 f2.75. Beste kwaliteit. Ook bevelen wij ons beleefd aan tot het leggen van met bijlevering van alle daartoe benOO- digdheden, desverkiezend met garantie. Beste adres voor H.H. jagers van: en alle DER Beleeniug op Effecten. Disconteeren van wissels en ander handelspapier, zoomede van promessen voor tijdes lijke voorschotten aan Gemeente-, Polderbesturen enz., alles op dezelfde voorwaarden al- bij de Hoofd- en Bijbank en bij de Agentschappen der Nederlandsche Bank. Afgifte van Bank-assignatiën. Verwisseling van Bankpapier en Specie. KANTOORUREN eiken WERKDAG Voormiddags 9 tot 12 uur. Namiddags 2 tot 4 uur. Ontvangen een geheel nieuwe ruime sorteering vanaf goedkoope tot betere soorten, verders verschillende soorten, Aanbevelend, als braadpannen koffie- en theepotten water- en toiletemmers en een groote sor teering fijne brood- en beschuittrommels. Verder: poetsolie en Weenerkalk, brandspiritus, naphta, terpe— tijn, Brusselsch aard, blauw steen, bruineersel, witsel en Emaline potlood, enz., enz. Aanbevelend KoperslagersWAALWIJK H*HnLüpnl dageujksch geopend TE KOOP bij alvorens U een bedstel koopt bij onze talrijke afnemers, wier dankbetuigingen in onze circulaires voorkomen en waaronder U zeker eenige vrienden of kennissen zult vinden, waar onze prima solide Veeren en Kapok zijn geleverd, en U zult na in formatie en ontvangst der stalen over tuigd worden, dat U bij niemand goed kooperen solider Uwe inkoopen kunt doen, Onze complete Veerenbedstellen met 50 pd. veeren voor f35.zoomede onze kapokken bedden zwaar gevuld voor f 25 of f28 bestaande uit een Compleet Veeren of kapokbed, peluw en 2 kussens, gewaste zware linnen tijk, 1 wollen1 gestikte moltondeken, 2 halve doorgest. eD peluw stroomatras, overtrek voor bed en peluw, alles prima kwaliteit. Dankbetuigingen van ambtenaren, waaronder ontvangers en notarissen liggen op ons kantoor ter in zage. Een bedstel 't welk wij U leveren a f35kost bij uwen winkelier minstens f 55.f 60.Alleen door onze groote omzet van 25 30 stel per week waaronder wij van bepaalde soorten stof groote quantums gebruiken is het ons mogelijk tot deze prijzen te leveren. Zen ding franco elk spoorwegstation. Rembours, naar België franco Greüs station. Wat niet goed is nemen we terug. Het is niet onze bedoeling ^koopjes" te leveren doch indirect het vertrouwen onzer cliën- tele te winnen. WALSTRA Co., Bed denfabrikanten, Groningen. Vraagt Mon sters en Stalen. Theodoras Hoffisais.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3