Nummer 54. Donderdag 6 Juli 1899. 22e Jaargang. J Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. ANTOON TIELEN, REGLEMENT Bekendmaking. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Spanje. BINNENLAND. 0 ITGEVER Waalwijk. Wij vestigen de aan dacht van heeren Ad verteerders op het nummer van a. s. Zaterdag, dat ui terst geschikt is tot reclame maken, daar dat nummer allo festiviteiten bij gelegenheid der kermis zal be vatten en daarom door iedereen ge lezen wordt, en wijl het ook verder algemeen zal worden verspreid. der Looiersvereeniging van Waal wijk, Besoijen en Omstreken. Wulvjiksdr en Courant Dit Bind verschijnt. Woensdag en Zaterdaga von d. A b ti n ii e m e n t a p r ij s per 3 mannden f 1, Franco per post door het geheele rijk fl,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever Advektentiën 17 regels fO.GO; duarboven 8 eent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3maal ter plaatsing opgegeven worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitsch- land worden alleen aangenomen door het advertentiebureau van Adolf Steinek, Hamburg. Reclames 15 cent per regel ié wik Tmmaawwwrii Burgemeester en Wethouders van Waalwijk; Herinneren de ingezetenen aan hunne verplich ting tot het doen van aangifte ten dienste der bevolkingsregisters, vermeld in hot koninklijk besluit van den 27en Juli '1887, No. 141, te weten: Art. 7. Elk hoofd van een huisgezin geeft uiterlijk binnen één maand kennis aan het ge meentebestuur van ieder lid, dat in het huisgezin wordt opgenomen of daaruit gaat, inwonende dienst- en werkboden (laaronder begrepen. Dezelfde kennisgeving geschiedt door afzonder lijk levende personen, wanneer zij andere personen in hun gezin opnemen. Bestuurders van instellingen, gestichten en in richtingen, niet staande onder bestuur of toezicht van het openbaar gezag, waar personen onder eenig bestuur samen wonen, geven maandelijks aan het gemeentebestuur kennis van alle personen, die in de samenwoning zijn opgenomen of daarvan zijn uitgetreden. Art. 8. Onverminderd de bovenstaande voor schriften is een ieder, door het gemeentebestuur daartoe opgeroepen, verplicht tot bet doen der opgaven, die vereischt worden om de bevolkings registers in te vullen. Art. 9. Overtreding der bepalingen van dit besluit wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. Burgemeester en Wethouders voorn., De Burgemeester, K. DE VAN DER SCHUEREN, De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Art. 1. De Looiersvereeniging heeft ten doel de behartiging der belangen van de looierij en de bevordering van het beursbe- zoek. Art. 2, Het vereenigingsjaar begint 1 November. Art. 3. De vereeniging bestaat uitEere- Gewone- en Buitengewone leden. Art. 4. Eereleden worden benoemd op een voordracht, daartoe in eene vergadering in gebracht, met 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Art. 5. Alle looiers kunnen lid zijn. Art. 6. Niet looiers kunnen buitengewoon lid zijn. Art. 7. Gewone en Buitengewone leden worden niet geballoteerd. Art. 8. Men wordt lid of buitengewoon lid, door zich schriftelijk bij het bestuur aan te melden, dat na ontvangst bij voor uitbetaling der jaarlijksche contributie het bewijs van lidmaatschap uitreikt. Art. 9. Het bestuur bestaat uit drie leden. Art. 10. Zij verdeelen onderling de werk zaamheden. Art. 11. Het bestuur treedt ieder jaar ultimo October af, doch is herkiesbaar. Art. 12. De bestuursleden worden gekozen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij eene herstemming beslist de meerder heid. Na die herstemming, beslist bij gelijk aantal stemmen, het lot. Art. 13. Het bestuur is belast met de leiding der zaken en het beheer van de eigendommen der vereeniging. Art. 14. Een lid der vereeniging door de vergadering tot bestuurslid gekozen en de benoeming niet aannemende, betaald f 2.50 in de kas. Aftredende bestuursleden zijn hiervan verschoond. Art. 15. De jaarlijksche contributie voor leden en buitengewone leden bedraagt t 1. Art. 16. lederen eersten Marktdag der maand is bezoek der beurs tusscheu 111/2 en 121/2 's morgens verplichtend. Art. 17. Het bestuur zal zorg dragen, dat er dien dag op dat uur een presentie lijst aanwezig is, welke de leden verplicht zijn te teekenen, op boete van 25 cent. Art. 18. Ieder jaar zal eene algemeene vergadering gehouden worden in de maand October. Art. 19. De leden zijn verplicht deze jaarlijksche algemeene vergadering bij te wonen op boete van 50 cent. Art. 20. De jaarlijksche contributie en nog niet voldane boeten zullen op de algemeene vergadering door den Penningmeester worden geïnd. Art. 21. Het bestuur doet elk jaar op deze vergadering rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen jaar. Art. 22. Het bestuur is bevoegd verga deringen te beleggen, wanneer het zulks noodig acht, en daartoe verplicht binnen 1 4 dagen, wanneer dit door vijf leden met ver melding der beweegredenen schriftelijk is verzocht. Art. 23. Over zaken wordt mondeling, over personen met briefjes gestemd, met dien verstande echter, dat wanneer de meerderheid der aanwezige leden zulks ver langt, ook over zaken met briefjes kan wordeu gestemd. Art. 24. Alle besluiten over zaken wor den genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voor zitter. Art. 25. Elk lid kan het bestuur opgaaf doen van zijn voorraad leder. Het bestuur zorgt voor inschrijving in een register en publiceering in de Leder-Industrie. Art. 26. De vereeniging is gevestigd in het van ouds bekende lokaal //de Looiers- beurs'7. Art. 27. Alle geschillen, in welke het reglement niet voorziet, zullen door liet be stuur worden uitgemaakt. Elk lid heeft zich aan die uitspraak te onderwerpen. Art. 28. Ieder lid wordt geacht door zijne toetreding zich te onderwerpen aan al de bepalingen van dit reglement, even alsof het door hem onderteekend ware. Art. 29. Dit reglement treedt terstond in werking. Aldus vastgesteld in de vergadering, gehou den 17 Februari 1899. Het Bestuur P. VAN LOON Gz., President-. H. WITLOX, Vice-President. G. PUB BENS, Secretaris-Penningmeester. Uit liet bovenstaande blijkt genoegzaam, welk doel de onlangs hier opgelichte Looi ersvereeniging beoogt. Nog slechts kort bestaande, mag zij zich toch in een aan zienlijk ledental verheugen. Waarlijk eene belangrijke en onder de tegenwoordige omstandigheden eene zeer noodzakelijke ver eeniging, welke wij daarom met vreugde begroeten en waarvan wij dan ook de beste resultaten verwachten. Wij uiten bij deze de hoop, dat zij steeds meer zal worden ge steund en dat alle looiers van Waalwijken omstreken zich hierbij zullen aansluiten, op dat het eene talrijke, degelijke vereeniging zal zijn, die de looierij uit haren droevigen toestand zal weten op te beuren en deze hoofdindustrie voor onze en omliggende ge meenten moge doen groeien en bloeien en tevens al hare krachten zal wijden aan de behartiging der belangen der looiers en de looiersbeurs zal trachten op te werken tot eene Vereeniging, die den naam van Waalwijk zal hoog houden als Centrum van dezen zoo voornamen tak van nijverheid, #de leer looierij/' De crisis is geëindigd. Bij het begin van de kamervergadering las de voorzitter van het kabinet een verklaring van de regeering voor, waarbij deze de kamerleden uitnoodigt huu voorstellen betreffende het kiesrecht in te dienen, die dan door een commissie zullen worden onderzocht De leden van de rechterzij van de Kamer hebben Dinsdag in een bijeenkomst besloten, met algemeene stemmen hun goedkeuring te hechten aan het vooistel van de regeeiing om alle wetsontwerpen die op het kiesrecht betrekking hebben, zoowel oude als nieuwe, te laten onderzoeken door een commissie van een en-twintig leden, bestaande uil vertegen woordigers van alle partijen. De leden van de linkerzij hebben zich met dat voorstel vereenigd met eenig voorbehoud, dat voornamelijk betreft den tijd die aan de commissie wordt gelaten om te beraadslagen. Do aankomst van Dreyfus. In alle stilte is kapitein Alfred Dreyfus, van het Duivelseiland in zijn vaderland teruggekeerd. Vrijdag, tegen den avond met zwaar onstuimig weer, was de Sfax, het oorlogsschip dat hem overbracht, iD zicht gekomen. De Caudon was haar te gemoet gegaan, doch het was zeer moeielijk het oorlogsschip te naderen, zoo moeielijk zelfs dat het vier uur duurde eer de ontscheping van den gevangene had plaats gehad. Van den wal volgde men met spanning de manoeuvies van het schip. Daar bevonden zich de heer Viguié, hoofd directeur van den veiligheidsdienst, een commissaris van politie en een aantal inspecteurs. Tegen hall twee in den ochtend bracht een boot, bemand met tien roeiers onder bevel van een zeeofficier, kapitein Dreyfus aan land. Een compagnie van het 116de regiment infanterie was daar inmiddels opgesteld. Een kapitein, een kwartiermeester en een brigadier namen den gevangene in ontvangst in tegenwoordigheid van den heer Viguié. Omtrent het uiterlijk van Dreyfus loopen de berichten uiteen. Volgens den een was hij zeer veranderd en verzwakt. Volgens een ander was hij nog even flink als vijf jaren geleden. Terwijl hij voor het eerst den voet zette op den vaderlandschen bodem barstte hij in tranen uit. Men Het hem daarop plaats nemen in een landauer met twee paarden, waarin verder de prefect van Ille-de-Vilaine, Viguié en een inspecteur gezeten waren. Men reed naar het station, waar men zonder eenig incident aankwam. Na eenige oogenblikken wachtens verliet een speciale trein te 2 uur 5 minuten het station. Toen de trein vertrekken zou, scheen zich nog een onvoorziene moeilijkheid te zullen voordoen. De agent belast met den gezond heidsdienst te Quibéron wilde kapitein Dreyfus niet laten vertrekken onder voorwendsel dat deze ui* de koloniën kwam Men begrijpt, dat de moeilijkheid met enkele woorden uil den weg werd geruimd. Vijf kilometer buiten Retines (in deze stad zetelt de nieuwe krijgsraad, gelijk men weet) bij een kleine halte stopte de trein. Een landauer met twee paarden stond hier weer gereed en de gevangene en zijn begeleiders namen zonder oponthoud plaats. Aan den ingang der stad wachtten 25 gendarmen, waarvan een tien'al in een groot rijtuig plaats namen en den landauer tot aan de gevangenis volgden. De overige gendarmen escorteerden het rijtuig. Zoo bereikte men de gevangenis. Het was ongeveer zes uur. Enkele nieuwsgierigen waren op de been. Journalisten kwamen aanhollen, om de gevangenisdeuren achter kapitein Dreyfus te zien sluiten en te kunnen constateeren dat de ex-banneling er werkelijk was. De kapitein werd met geen enkele betooging lastig gevallen. Het rijtuig, waarin hij zat reed te snel. Hier en daar klonk een kreet „Daar is hij", door de nieuwsgierigen herhaald „Daar is hij I Daar is hij Toch meenen enkele journalisten, terwijl hij haastig voorbij reed, hem in 't gelaat te hebben kunnen zien. En zij geven deze beschrijving van den ex-banuelinggrijzende haren, een rosachtige baard, blauw pak met grijze jas, slappe deukhoed, lorgnet met dikke glazen. Dit is alles. De regeering is den verslag gevers te slim af geweest. Zaterdagochtend mocht mevrouw Dreyfus haren man begroeten. De ontmoeting was begrijpelijkerwijze zeer treffend. Het onder houd duurde een vol uur. Over de jongste ongeregeldheden ie Valen cia wordt nader gemeld Vrijdagavond hadden de troepen bevel ontvangen, alle belangrijke punten te bezetten. Het volk hield de tramwagens tegen door de rails te versperreu, en de gendarmes die den weg weer berijdbaar wilden maken, tegen te houden. Eindelijk gingen de troepen tot den aanval over, en er werd geschoten. Verscheiden personen bekwamen kwetsuren, maar hun aantal is nog niet op te geven. Een Mauser kogel drong door de deur van een winkel heen en doodde een bediende die achter die deur stond. De ongeregeldheden namen Zaterdagmorgen een ernstiger karakter aan, zoodat ook de artillerie gereed gehouden werd. De opstan delingen wierpen barricades op, welke eerst na een hevig gevecht, waarin veel gewonden vielen aan weerszijden, door de cavalerie stormenderhand werden veroverd. Tegen acht uur, Zaterdagavond, deed het gepeupel een aanval op het klooster van Camillosde broeder die als portier dienst doet moest zich met een revolver verdedigen. Ook op het Jezuïetenhuis werd een aanval gedaan, de soldaten kwamen nog juist intijds opdagen om te verhinderen dat het in brand gestoken werd. Een zeer groot aautal menschen werden in hechtenis genomen. Zondag begon het oproer opnieuw. Een groove menigte trok naar de gendarmerie- kazerne en bestookte die met steenen. Te Barcelona werd een groote vergadering gehouden ten gunste van de gemartelde anarchisten van Monijuich. De gendarmerie werd met steenworpen ontvangen, en in de botsing werden velen gewond. Silvela heeft een onderhoud gehad met den minister van oorlog. Deze verklaarde zich bereid, het effectief van het leger tot 83,000 man te verminderen, in plaats vrn 108,000 zooals de sterkte oorspronkelijk op de nieuwe begrooting vastgesteld was. WAALWIJK, 5 Juli 1899. Opening der Provinciale Staten. Gisteren namiddag werd de gewone Zo— merzitting der Siaten van Noord Brabant, door haren Voorzitter Mr. A. E. J. Baron van Voorst tot Voorst, Commissaris der Ko ningin in dit Gewest, met de navolgende toespraak geopend

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 1