Verhuizingen enTransporten. Verbunt van Overbeek, Stoom-en andere Werktuigen I 4e- ZOMER-N OU V E A UTÉ'S. FRANS BE ROM ANN, Zie, dat is waarheid!! c. i' n\ in 1ST ■-- „N00RD-BRABAND", Volteekend maatschappelijk kapitaal drie honderd duizend gulden, Gedeponeerd dij de Nederlandsche BaakfSEH werkelijke «aaide, Neemt proef s. v. p.! Max Govaerts. RIJWIELEN, van alle nog voorhanden zijnde MANTELS, wegens ge vorderd Seizoen. Tevens belangrijke Prijsvermindering der COSTUME-ZIJDEN en Katoenen STOFFEN, alsmede van de nog voorradig zijnde Vuchterstraat, hoek Postelstraat, 'S-BOSCH. Cocos Rozen Zeep is zachter voor de huid dan ,,L' Espérance," Echte Singer Naaimachines eiken tak van Nijverheid huishoudelijk naaiwerk. SIMGER-MAATSCHAPPIJ, Waalwjjk. Groote Straat, 39. V f nabii de Markt, WAALWIJK. door geheel Europa. Volledige garantie. Steeds voorhanden INRICHTING Eijwiel-onderdeelen, Dat onze Wijnen zijn echte zuivere Wijnen. Dat onze Wijnen zijn heiegen. l at onze ïjnen bezitten een fijn bouquet en een aangen am en tw smaak, onze ïjnen jaren en jaren kunnen liggen, en voortdurend rw tt T-. *u qnaliteit toenemen. Dat onze ïjnen zijn de goedkoopste in alle soorten. Dat wij noteeren voor 45 flesschen Bordeaux slechts f 13.— Dat wij terugnemen, ïvat eventueel niet mochtbevallen. Dat ons doel isgeringe winst en groote omzet. Onderricht gratis, ook in het moderne borduren. a" fTpTpZd. Sig0ren Va" 80 t0t f 10 van af 20 Grossier in Tabak en sigaren. EXPEDITEURWAALWIJK. met groote gesloten wagens. Verpakking van alle soorten Goederen. Alle soorten aan zeer concureerende prijzen. GEWONE LIKEUREN van af 60 cent per flesch. COGNAC van af fl per flescli. PORT b. PORT, MADEIRA, LIMONADES, en BESSENSAP. EXPORT JENEVER, HULSTKAMP OUDE KLARE, DIVERSE BITTERS enz. enz. Aanbevelend Met deze berichten wij het geachte pu bliek, dat wij door het aanschaffen van de nieuwste machineriën onze voor het HERSTELLEN van a&a belangrijk hebben uitgebreid. Verder vestigen wij de aandacht op onze agentuur voor het leveren en plaatsen van stoommachines en ketels van elke voorkomende afmeting. Heden ontvangen eene prachtige collectie Nederlandsche en Engelsche vanaf f70 en hooger met een jaar garantie. De aandacht wordt in liet bijzonder ge vestigd op de acatène of kettingloos rijwiel vanaf f 160 alsmede op onze uitgebreide sorteering als accetyleen-lantaams vanaf f9, corapleete stellen banden, zadels, tasschen, voet pompen Aanbevelend, enz. Aanbevelend, Prijscourant gratis en franco. Zie uitgebreide Advertentie. WAALWIJK. met het Anker iedere andere cocoszeep. GEBRs. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, N ij m e g e n. Maatschappij van Verzekering op het Leven Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843. (•oedgekeurd bij Koninklijk Besluit vim 15 Juli 1895 No. 41. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar lijkschenalfjaarl., driemaandel., maand— en weekpremiën. Op alle plaatgen in Noord-Braband door Agenten vertegenwoordigd. De Amsterdamsche Wijnkooperij No. 78 Commelinstraat No. 78 AMSTERDAM. VOOR alsook voor alle ken aan de "vni^reftVI rl ^^Maatschappij ''ebben hare wereldreputatie te dan- l f ortreftt*bjke kwaliteit en het groote werkvermogen, die van oudsher il hare fabnka en kenmerken. - Het steeds toenemende debiet, dé schit^ den86" k°P t tentoon3teIllngen eu het meer dan 40-jarig bestaan der fabriek bieden machines! 6" WMrW« A hoedanigheden tn Sinfer EwïnWn00' krachtsb,eweging ™ar de nieuwste constructie! sPeciaal voor naaimachines, in alle afmetingen. Aanbevelend, PAUL MEEUWESEN. Saison-Uitverkoop. Vat is Waarheid "S?'t ,ulJteJe vanwaalwyh

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4