Weitoemaat. Trekking beslist 25 Juli a.s., Dienstbode. Dienstbode, \olot f 1,50. „F o r t u n a" Drukwerk! An toon Tieten •nmimmi, Antoon Tielen KNECHT uitsluitend gevestigd is te MEPPEL. Amsterdamsche Paardenloten. Landauer met 4 Paarden /,Nli0,76° Advertentiën Notaris Middelkoop, 7500 Prijzen nette dienstbode. Vraagt 1 Augustus. BRANDEWIJN D. L. W 0 L F F, Burgerlijke stand. Handelsberichten. Handelsberichten. Vrijdag 21 .Tuni 1899, publiek verpachten Ver», van Landbouw Handel en Nijverheid te AMSTERDAM. Hoofdprijs: Mevrouw Mulié vraagt Hoofdpr.: f300.000; de uitbetaling der prijzen is door den staat gewaar borgd Premiën-Bank te AMSTERDAM. De ondergeteekende Firma- 1). L. WOLFF bericht hierdoordat hare Schoenfabriek, welke gedurende eenigen tijd te Bezooien gedreven werd, thans niet meer aldaar gevestigd is; dat zij aldaar geen vertegenwoordiger en geen kantoor of fabriek meer heeft, maar Meppel, Juli 1899. De looiersbeurs was met gelegenheid der kermis druk bezocht maar van zaken doen, althans van eenig belang geen sprake. De huidenmarkt houdt zich goed vooral voor prima zwaar huiden. Voor leder is de tendence wel zoo goed, er komt meer vraag vooral voor zwaar en midden wichten. Daarlicht leder al sedert gsruimen tijd gezocht blijft, gaan de prijzen gestadig min of meer hooger. De schoenmakerij, klaagt momenteel niet over slapte maar wel over weinige verdien sten, daar alle gekleurde en fijnere ledersoor ten en schocnmakersfournituren in 't alge meen in opgaande beweging zijn, terwijl de prijzen der schoenen onereus blijven. In schors gaat ondanks het prachtige re sultaat der campagne betrekkelijk weinig om. DUSSEN. Boteraanvoer 120 kg. prijs van f0.95 1.04 Markt gezet op fl.00 per kg. Eieren f 0.85" per 26 stuks. ONDERTROUWD JOSEPH C A. M. ZIJLMANS ELISE W. H. SMEETS. Waalwijk,) lg Juli 1899 Dordrecht,) Huwelijksvoltrekking 2 Augustus a.s. Eenige en algemeene kennisgeving. 's middags 12 uur, ter herbsrge van A. van der ZAKEN, te Besoijen, zal ONDER WAALWIJK. H. A. C. 2 38 20 in (le Koeweide genaamd „20 liont". ONDER BESOIJEN: 3 73 60 de Kade aan Sprangsloot. 2 58 40 het 41e stuk over de Oude Straat. 2 12 50 over de Oude Straat. (waarde ruim 15000)- voortsPrachtige Rijtuigen be spannen met 1 paard, Amerikaan- sche Arreslede, Paarden, Koeien, Varkens, Schapen, Tuigen, Land bouwwerktuigen, Ameublemen ten SportartikelenRijwielen (merk „De Hinde") en duizenden voorwerpen van nut en weelde. EERSTDAAGS opening der TEÏÏOÖASTELLIAG in voor VOLKSVLIJT to T r*fpn f 1 (een S'ulden) JÜUlUll aa I A. welke, vrijen toegang tot de Tentoonstelling geven, nog tot een beperkt aantal ver krijgbaar te WAALWIJK bij AN- TOON TIET/EN; P. C. 11AIJ ENS P. MEEUW ES EN, Sigaren magazijn; te Kaatsheuvel bij F. J. SCHEL- LEKENS, Assuradeur. Wacht niet tot dat het te laat is. te KAATSHEUVEL, tegen 1 Augustus a. s. eenc Zonder gi ede getuigen onnoodig zich aan I te melden. Mevrouw (Jouvee, Wilhelminastraat 5 te BREDA, zoo spoedig mogelijk eene fatsoenlijke zindelijke als Meid-aliéén. 30,000, 2 5 10,000, 6 k 3000, 12 k 1500. 28 a 500 en 550 k f200, De o£Rc. trekkingslijst ontvangt elk deelnemer GRATIS. De toezending der LOTEN fr. na ontvangst van postwissel. XXL Wat.neer men vele reizen doet, jg Kan men ook iets verhalen; 1 )aarorn nam ik maar eens mijn fiets, Ij SWeg op en ging aan 't dwalen. 9 'k Ging zoeken of ik iets vinden kon. n Iets degelijks goeds solieds, Doch vóór daf ik in Holland kwam, I Vond ik nog al maar niets. In Holland Va.g ik STUIVERS- g (ZEEP,! Die kon mij hi el goed passen. Ik kocht, suhii t een heele doos En ging mij even wasschen En daar juist vreesTijk warm was, I Hoe deze zeep verfrissching bracht, I Verheugd riep ik hoera Nu weet ik wat 'k verhalen kan, J Want 'k kwam ik zag en vond De Allerbeste, Puikste Zeep, I Die ooit op t wereldrond Voor slechts één stuiver ('t is geen geld) I Zoodat een elk ze. koopen kan, Verkrijgbaar werd gesteld, STLIYERSZEEP on STljlYERSZEEPPOEDER o veral verkrijgbaar. De Vierde Pfemiéverdeeling is 31 Mei gesloten. De uitslag wordt deze maand bekend gemaakt. Zendt Uwe strookjes voor de V ij f de Premie verdeeling vóór 30 No vember a.s.. Oudergeteekende neemt de vrijheid te herinneren, dat alle soort Net Drukwerk op goed stevig papier door hem voort durend geleverd wordt aan P R IJ Z E N, zeker niet hooger dan die, waarvoor van elders komende concurrenten het aanbieden. Alvorens drukwerk te bestellen, vrage men eerst prijsopgaaf bij de firma Waalwijks^he Snelpersdrukkerij werkende met de nieuwste Materialen en LETTERSOORTEN buiten Apoth. N. W. CÖ>!^lHi\RTCVELT 4 •De D120011-LE1DEN. DE FRFNNSChE KROON WAALWIJK, vraagt om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een zindelijke vlugge voor loopwerk en Snelpersdraaien. op den rug te struikelen en te vallen, door dat zijn hond dien hij vast hield op een anderen toeschoot, met het ongelukkig gevolg, dat hij zijn been op twee plaatsen brak. Meeuwen, IS Ju'i. Gister had alhier de keuring van paarden plaats tot- inschrijving in het stamboek. Opgekomen 2 hengsten en 7 merriön, waarvan respectievelijk 2 en 4 werden ingeschreven iMMyOTm.niiiTn-^11"—immumiii^ SPRANG. Van 1—15 Juli. GEBORENJohannes G« rrit, z. van Ivo Arie Frings en Aanije Snijders. Geertruida Adriana. d. van Adrianus de Roon en Geer truida Nieuwenhuizeii. Adrianus Anto- nie, z. van Leonard us Vaiossieau en Grieta Klootwijk. OVERLEDEN Johannes Adrianus van Strien, oud 18 jaar. CA FELLE. Van 15 Juni tot 15 Juli. GEBOREN Cornelis, z. van Eland Nienwenhui- zen en Antje Boezer. Dingena Cornelia, d. van J&cobus Hendrikus Vos en Gijsber- dina Hendrika Boeser. Johannes, z. van Machiel Koenen en YVilhelminu Hoefnagel. Jan, z. van Martienus van Oosterhout en Hendrika Gouda. Hendrik, z. van Mai- tienus var. Oosterhout en Hendrika Gouda. Teuntje, d. van Hendrik van Oversteeg en Adriana YVagemakers. Jan Tieleman, z. van Bastiaan van der Waals en Maria van Dommelen. OVERLEDEN Antonia van der Leij, 56 j.; Le venloos aangegeven kind van Marinus YVa gemakers en Hendrika Wagemakers. Dingena Cornelia Vos, 3 weken. Hendrik van Oosterhout, '2 weken. Cornelis Oer- leraans, 66 j., weduwnaar van Maria Ver hagen. GEHUWD: Marinus Rijkers, 24 j. te Loonopzand en Anna Maria van der Schans, 23 j. Willem Bartholomew Rijken, 33 j. en Adria na Hendrika de Bruijn, 25 j. J. L-LM1 LL"l.lil**Jl 'l'lü".—11 J. WAALWIJK, 14 Juli 1899. De handel ter veemarkt was bij gelegenheid der kermis niet geanimeerd en de aanvoer minder ruim dan vorige weken. Kalfbeesten golden f 95 k f170. Dito vaarzen f 90 f 157.50. Jonge varkens aangevoerd 70 stuks, ver kocht van f 4.25 a f 7,50. Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 425 kg. van f0.91 k f 1.09 per kg. Eieren 3.50 a f 4 per 100 stuks. Paardenboonen. De beste f5.70 it 6.25. Duivenboonen van f 0.a 0. Koolzaad. Puik Zeeuwsch en Overmaascb zak- goed f 0.a 0.—; Zomerzaad f0,af 0.—. Kanariezaad fG tot f7.25. ROTTERDAM, 18 Juli. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 28 paarden, 0 veulen. 0 ezel, 578 vette runderen 810 magere dito, 252 vette en graskalveren, 96 nuchtere kalveren, 2 schapen of lammeren, 0 varkens, 146 biggen, 0 bokken. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen: le kw. 32 act. 2c kw. 27 a ct 8e kw. 25 n ct. Kalveren: le kw. 40 ct., 2de kw. 32 a ct.3de kw. 25 a ct. Melkkoeien f145 it 255, kalfkoeien f125 240, stieren f90 a 240, graskalveren f 15 a 30..pinken fa vaarzen f70 a 110, alles mager vee; big gen f4.a 13, paarden f25 75 Handel in. vette runderen aanvankelijk geani meerd, later trnag. Vette kalveren in de beste qualiteit met vluggen omzet, de mindere soorten werden gretig voor Londen opgekocht. Op de magere markt was de handel in versche koeien ook willig. Bericht van den loop der Traan markt in Bergen van A. HOOGENDIJK Jzn. Vlaardingen Heden noteer ik: Puike bruine Berger looiertraan f21,p. ton. bruinblanke Bergertraan £25.50 blanke Bergertraan f 28,50 Maaslevertraan f p. ton Groenlandscbe Robbentraan (sraeertraan) in petroleum fusten van pl.m. 190 L. in gewone fusten van pl.m. 100 L. f 19.— p. 100; L Nat. Med. levertr le soort f ton r (stroogeel) 2e u f 34.p. ton Stoommedicinale levertr. le f 37.50 p. ton Bij afname van 6 en 12 tonnen geniet men aan zienlijk rabat. m—ii.1 1 EN GORINCHEM, 17 Juli. De aanvoer van granen was heden gering, met gewonen handel. Men besteedde voor Ristarwe 6,75 a 7,—, roode dito f 6.10 a 6,25 witte dito f6,25 k 6,50, ini. rogge 14,90 a 5,— buiten 1. dito i'4,75a 5,—, gerst 1 4,40 a 4,65, haver f3,60 k 3,75, duiveboonen f6,75 a 7.—, blauwe erwten, f0a 0,alles per hectoliter. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 94 runderen le qual. Kalfkoeien f170 A 200 Kalfvaarzen f130 a 150 Melkkoeien 1120 140 2»/a jarige ossen 1'130 140 Guiste vaarzen f 80 a 90 Pinken f 60 i 70 Graskalveren f 30 k 35 Nuchtere kalv. f 8 a 12 Aangevoerd 2 vette varken? van 16 a 17 ct per half kilo, 440 biggen van f 4,— a 8.— per stuk. Aangevoerd schapen en 0 lammeren scha pen fa en lammeren f0 a f 0.per stuk. Eieren f 0.85 a 0.90 per 26 stuks. Boter 60 a 65 ct. per '/a kilo. ROTTERDAM, 17 Juli. Binnenlandsche Granen. Tarwe was wedeiom te ruim aangevoerd voor de bestaande vraag, was tot lagere prijzen slechts gedeeltelijk te plaatsen. Per heet. f5.30 a f6.25 naar qualiteit, voorts pui ke van f6.40 tot f6 60, terwijl extra puike met gegarandeerd natura-gewicht nog iets boven de hoogste r.oteering kon opbrengen. Per 100 k.g. werd naar deugd verkocht van f 7.45 tct f 7.90 en uitgezochte qualiteit van f8 tot f8.25. Canada- tarwe was wederom niet ter markt. Rogge. Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche De beste f 4.75 k 5.75. Dito mindere f 0,k 0. Gerst. ZeeuwschFlakk. en Overm. YVinter f 0,a 0,mindere f 0,a 0,beste Zomer £0,a 0,— mindere f0,a 0. Haver. De beste f 3.k 3.80. Bruine boonen de beste f 7,50 a 11,75; Witte boonen. De beste f 9.50 11. Blauwe erwten. De beste f7.a 7-25 VAN DE Besefte ik ook weldra, Naamlooze Vennootschap VEREBNIGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam ""S -- N c f8 JtN rt 6 g 5 (j 73 •rH o.S W -ÖTJ W ■-> jflllcerj cc.hl indierj voorzien varj hel Conlrólemcrk varj T)r. vat] Tjarrje! Hoos tfarmens TiikrjgWii Ij (i 'iirinisia Eii.ilim ii Biluliilitrl ItlTiikiiiii ii

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3