GEWEREN J.GJARKSenZOON, COMESTIBLES ES KOLONIALE WAREN Langendijk 171, Voorloopig en blijvend bericht aan Buiten lui die 'sMaandags de Gorcnmsche markt bezoeken, Attentie! Een voorloopige kennismaking. Aan bovenstaand adres de grootste voorraad WIJN een Volksdrank??? UITTREKSEL Stims Putten, Emaille Huishoudelijke Artikelen Gloeikousjes, F. Oosterhout - Verbunt van Overkeek. Xooktoestellen, J ACHT ARTIKELEN. blijft eenigen tijd beschikbaar voor de PRIJSMOTEERING van de verschillende artikelen van uit het Comestiblesmagazijn van Vraag dus uw bon, want hij heeft waarde Eisch uw bon, want hij heeft waarde. De prima lichte Candystroop heeft thans, haar groot debiet te danken, door haar blanke, ongeëvenaard zoet- gehalte en ondanks deze onmisbare eigenschappen kost ze slechts 50 ct. per 5 pond. Prijscourant Amsterdamsche Wijnkooperij „l'ESPÉRiCE1 m |Een anker (of 45 flesschen) BORDEAUX f 18 VOORWERPEN, Lamp- en Gasornamenten SPORTWAGENS, Steeds voorhanden Electrische geleidingen MAGAZIJN van lo. Bij iederen verkoop a contant wordt een BOJS gegeven, waarop uw besteed bedrag gedrukt staat; deze bon geeft recht op 2 pCt. korting. 2o. Buitenluidie 's Maandags vlug en accuraat willen geholpen wor den, schrijven hunne inkoopen op een briefje en geven dit af. 40 Cents Per flesch. Vraag dus Roode Bordeaux. Rijnwijn. Champagne, Port a Port. Madeira. Moscato. Zoete Witte Wijn. Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Verder beveel ik mij aan tot het vervaar digen van alle blikkenijzerenzinken en koperen billijk en duurzaam. MAGAZIJN van: ijii I inrun i im VEE VOEDERKETELS, in alle prijzen, door mij zelf geprepareerd in alles CONCURRERENDE PRIJZEN. KLEER- en PARAPLUIST ANDAARDS, VLECHTWERK in alle afmetingen, Heining— en Puntdraad. Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. UEd. dw. Dn. Koperslager, Loodgieter, Gaslitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend Loos. Alle soorten aan zeer concureerende prijzen. GEWONE LIKEUREN van af 60 cent per flesch. COGNAC van af fl per flesch. PORT PORT, MADEIRA, LIMONADES, en BESSENSAP. EXPORT JENEVER, HULSTKAMP OUDE KLARE, DIVERSE BITTERS enz. enz. Aanbevelend Heden voor het nieuw seize ontvan gen een GROOTE SORTEEKaNG vanaf 1 vlams f 1.75. 2 f2.20. 3 f2.75. Beste kwaliteit. Ook bevelen wij ons beleefd aan tot het leggen van met bijlevering van alle daartoe benoo- digdbeden, desverkiezend met garantie. Beste adres voor H H. jagers van: en alle als braadpannen koffie- en theepotten water- en toiletemmers en een groote sor teering fijne brood- en beschuittrommels. Verder: poetsolie en Weenerkalk, brandspiritus, napbta, terpe— tijn, Brusselsch aard, blauw steen, bruineersel, witsel en Emaline potlood, enz., enz. Aanbevelend KoperslagersWAAL WIJK. OPRIJS HANS VAN DE DER No. 78 Commelinstraat No. 78 AMSTERDAM. Een volksdrank moet goed en tevens goedkoop zijn zoodat hij onder het bereik valt van een ieder. Om goed en goedkoop te kunnen leveren, moet men als wij koopen le. ter plaatse zelf. 2e. contant. 3e. met groote hoeveelheden. 4e. met voordeelig vervoer. dus niet duurder dan of Andere merken naar evenredigheid. de PRIJSCOURANT aan de mnsterdamsche Wijnkooperij nVCSPÉUItt" INo. 78 Commelinstraat No. 78 AMSTERDAM. Medoc St. Emilion St. Estèphe Niersteiner Rüdesheimer per anker f 18.50 Carte d'or Grande Mousseuse (zeer fijn) Blauw capsule Groen H Rood Goede Madeira Fijne Dry Zeer fijn Fijn Zeer fijn h h f20. f2L— flesch f 0.50 - 0.55 per flesch f 0.95 tt 1 -0.55 -0.60 - 0.65 - 0.5C - 0.6( - 0.75 - 0.5' n per flesch -0.55 -0.7C v «r- 61echts250 cld 10 JAAR GARAHT1E Ii'hEEL IW GEPROHGCEBOE IIZËHEH ba* r mm CLIIHI Mffl iUIINTE GtrcnL S.deKroon, Comestibles. B*" JA. tt u tt H n tt tt tt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4