Notaris BINK Notaris RANT Haver enTar we. Notaris BINK Notaris BIN V e r 1 o t i n' g. liiliiviiiiii-iioiiljjiii:, F, Oosterhout - Waalwijk, L Frits MüHers, HANDEL FIRMA WEU W. VllliS Stalen balken Zichten en Zichtwerften, Dejeuners, Diners SOUPERS, Koude en Warme SCHOTELS A. C. VAN TILBURG, f C.TAN IliLST i ZONEN. Advertentiën W. M. de Bas Zonen, VERHEUGEN Bericht van Inzet. Notaris ItlETRA, Kost en Inwoning L 0 TEN Jan Kuijten. Stims Putten, Emaille Huishoudelijke Artikelen Gloeikousjes, Verbunt van Overbeek, Ontvangen Behangselpapier JALOUSIEëN scherp concurreerende prijzen, DRAADNAGELS Gateaux, Desserts, Chocolaterie en Bon bons-artikelen. Comes tibles etc. W, TIMMERMANS 11 WIJNHANDEL. Stoom-en andere Werktuigen, RIJWIELEN, Aankondiging B. A. Middelkoop, finaal verkoopen verkoopen: verkoopen: finaal verkoopen Gevraagd VOORWERPEN, SPORTWAGENS, Steeds voorhanden: Randen en Hoeken LAKKEN VAN Verder alle Separaties. W A A L W IJ K. Wed. W. G. Vaags. Patisserie Moderne. Cuisine Fran^aise. Servies, Tafellinnen en Zilver. Waalwijk. Machinekamerbelioeften, zeker allerminst voor oneerlijk wenschen ge houden te worden. Daarom ware het gewis van belang, dat de gedwongen winkelnering eens van be voegde zijde goed onderhanden genomen werd, zoodat niemand zich meer in haar wezen kon vergissen. X. GETROUWD ANTOON VAN IERSEL PIETJE TIMMERMANS, die bij deze, ook namens wederzijdsche familie, hunnen oprechten dank betui gen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Waalwijk 8 Aug. 1899. ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel. Bij akte den 5 Augustus 1899 verleden voor den notaris B A. MIDDELKOOP te Capelle is door DIRK WILLEM DE BAS en MARINOS CORNELIS DE BAS, kooplieden, wonende te Capelle, aangegaan eene vennootschap van koophandel, onder de fiima gevestigd te Capelle N.B., ten doel hebbende den handel en grossierderij in koloniale waren, steenkolen en aanverwante artikelen, benevens de exploitatie van een beurtveer. De vennootschap is aangegaan voor onbe- paaldeu tijd; zij is aangevangen J Augustus 1899 en eindigt 6 maanden na opzegging. Elk der vennooten is bevoegd voor de firma te teekenen, de toestemming en de handteekening van beide firmanten wordt vereischt tot het ter leen opnemen of ter leen geven van gelden, het vervreemden of bezwareu van onroerende goederen der ven nootschap of het verletnen van zakelijke rechten daarop, het aankoopen van onroerend goed, het aangaan v»n verbintenissen van borgtocht, het aangaan van dadingen en het doen van alle verdere handelingen, niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behoorende. Notaris. te Waalwijk en te Breda zullen 21 Augustus 1899, des avonds 8 ure, iu liet Hotel VERWIEL te Waalwijk, ONDER WAALWIJK (Stationstraat.) Huis en Bouwterrein groot. 4.30 aren ingezet op f 3400. Huizen en Erven bestaande uit 20 woningen grootl0.20 aren op f 5000. Massa groot 14.50 aren op f 10500. 9 te Waalwijk, maakt bekend, dat de vaste goederen van Mpj. Maria van dongen te Kaatsheu vel, door inzet en verhooging Staan als volgt Onder Kaatsheuvel gem. Loonopzand, Koop I. Een LANDBOÜWERSBEDRIJF bestaande in Eene nieuwe Hofstede met schuur, bakhuis, erf, tuin, bouw land, weiland, schaarbosch en weg, groot 7.15 65 II A.; verhuurd tot 1901 voor f 250 's jaars aan slechts f 2800. JCoop II. Een LANDBOÜWERSBE DRIJF, bestaande in Huis, schuur, erf, tuin, bouwland, wei land en schaarbosch groot 4.56.40 H. A. verhuurd tot 1901 voor f 150 'sjaars aan slechts f 1900. Koop III. Twee perceelen WE [LAN D aan de Hanze-Steeg, groot 0 51.20 H. A. aan f 250. Koop IV HEIDE De Kegelaar groot 3 96.40. H. A. aan f 11. Koop V. HEIDE in de „Middelmoer" groot 0.77.30 II. A., aan f 8. Toeslag Woensdag 23 Augustus 1899. 's avonds 7 uur, ter herberge van WJJDE- MANS te Kaatsheuvel. Dagelijks kan ten kantore van genoem den Notaris worden gehoogd. zal te DUSSEN bij KAMP, Maandag 14 Augustus 1899, nam. 6 uur precies, 11 hectaren tiendvrije beste HA\ ER en TARWE staande in den Zijl man spolder nabij den Dussenscben loswal, in perceelen. Betaaldag 1 Maart 1900. te Waalwijk, zal '17 Aug. 1899 bij INZET en 31 Aug. 1899 bij TOESLAG, telkens des avonds 7 ure, in het hotel SNOEREN-MOMBERS te Kaatsheuvel, ONDER KAATSHEUVEL, Groote Straat. Een heerenhuis bevattendebeneden 4 kamers, keuken, waschhuis, koetshuis en stal voor 2 paarden, boven 4 kamers en dienstboden-, linnen- en badkamer, zoomede sierluin en moestuin, sectie B nos 1199. 5200, 3432, 490, 492 en 3104, groot 11.40 aren. Te AANVAARDEN 1 Nov. 18P9. te Waalwijk, zal 14 Augustus 1899, des avonds 8 ure, iu het Hotel //Dp: Twee Kolommen" te Waalwijk, ONDER WAALWIJK, Wei- en bouwland, over le Zeine, groot 1.49,30 heet. ingezet en ver hoogd op f1750. Bouwland „Hoogjes" groot 1.38.80, op f 700. ONDER BESOIJEN, Hooiland, over de schouwsloot, groot 1.16 heet. ingezet en gehoogd op f1500. XXIV. De inmaaktijd is nu weer daar Een ieder maakt zijn potten klaar, Opdat, van 't geen de zomer geeft, Men 's winters deeg'lijk voedsel heeft, Waarvan zoo menigeen dan smult, Alssneeuw of storm de lucht vervult. Maar 't schoonste toch voor ied'ren (stand I Is, wat men steeds heeft bij de hand En niet vooruit hoeft in te slaan, Daar men er dagelijks om kan gaan, En dat in alle jaargetijden Van stof en vuil kan 't al bevrijden, 't Is STUIVERSZEEP, zoo veel (besproken, Dat, waren wij er van verstoken, Een elk zou roepen moord en brand En 't heusch een ramp zou zijn voor 't land. Want niemand, die er buiten kan Oud, jong, arm, rijk, kind, vrouw of j (man, Door iedereen hoort men verklaren Koopt STUIVERSZEEP, dat is (het ware Gebruikt STülYÊRSZEKP en STCIVERSZEEP- ook SULTANE-POEDER. De premiëu zijn den winners toegezonden. Zendt Uwe Strookjes voor de Vijfde Premieverdeeling in vóór 30 November a. s. Toewijzing Januari 1900. Boekjes, houdende den uitslag der 4e Premieverdeeling zijn zoo lang de voorraad strekt, op iranco aanvraag aan de fa briek gratis te bekomen. door iemand te Waalwijk, en gezellig verkeer bij Burgerlui uit den netten stand, niet boven f 400 per jaar. Prijs opgave ingewacht onder letters S. S. bureau dezer courant. op een prachtig goud Heeren— verkrijgbaar 25 cent bij Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Verder beveel ik mij aan tot het vervaar digen van alle blikkenijzerenzinken en koperen billijk en duurzaam. MAGAZIJN van Lamp- en Gas o rn a m enten li I nuusi s tiliO 3 MiL143 VEEVOEDERKETELS, in alle prijzen, door mij zelf geprepareerd in alles CüNCURREFRENDE PRIJZEN. KLEER- en PARAPLüISTANDAARDS, VLECHTWERK in alle afmetingen, Heining- en Puntdraad. Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. UEd. dw. Dn. Koperslager, Loodgieter, Gasfitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend &Loos. Alle soorten L aan zeer coucureerentle prijzen. GEWONE LIKEUREN van af 60 cent per flesch. COGNAC van af f 1 per flesch. PORT b. PORT, MADEIRA, LIMONADES, en BESSENSAP. EXPORT JENEVER, HULSTKAMP OUDE KLARE, DIVERSE BITTERS enz. enz. Aanbevelend Eene schoone collectie enz.vanaf 8 cent per rol en hooger tot de schoonste salonpapieren. Verder beveelt ondergeteekende zich be leefd aan voor het in alle kleuren. De prijs is voor latten van 1 M. 3 cent eu vervolgens naar gelang de lengte vanaf 3 tot 10 cent en hooger. Fijne lak nette afwerking. ALLES TEGEN Aanbevelend, Huis- en Décoratieschilder, WAALWIJK. e s a. IN Ijzerwaren, Gereedschappen. Huish. en Schoenmakersartikelen, bij de HAVEN, GROOTE VOORRAAD VAN alle tot het vak behoorende artikelen. voor de Schoenmakerij en timmervak. Stiften, Koper en Tacks. tegen fabrieks-prijs. Beleefd aanbevelend met of zonder bijlevering van DIVERSE NIEUWE Aanbevelend, tmt-en AALWIJK. Ondeigeteekenden bevelen zich beleefde lijk aan voor liet HERSTELLEN van het leveren van giet- en smeedstukken enz. Steeds voorhanden alle soorten als asbest, pakking, machine- en cilinder oliën enz. Wegens liet vergevorderd seizoen, ruimen wij de thans nog in voorraadzijnde aan verminderden prijs op. Verder bieden wij aan eenige bebruikte heeren- en dames RIJWIELEN vanaf f 35. Levering in alle maten van compleete stellen wieltjes en assen voor kinder- en sportwagens, alsook gummibandjes in alle maten. Aanbevelend, Mecaniciens WAALWIJK. EN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. VEREENIG DE ZEEPFABRIEKEN. ROTTERDAM. B* CS s

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2