P. Gloudemans, gasornamenten, gasleidingen Informeer w wij MEUBELEN, ieren en randen, WIJN.. een Volksdrank??? UITTREKSEL mm - COMESTIBLES E» KQL01IALE WARES fflp^ Voorloopig en blijvend bericht aan Buiten lui die 's Maandags de Gorcumsche markt bezoeken, Attentie! Een voorloopige kennismaking. rsMK** A an bovenstaand adres de grootste voorraad GLOEIKOUSJES Meubelen Waalwijk ONTVANGEN Een anker (of 45 Ressehen) BORDEAUX f IS Prijscourant Amsterdamsche Wijnkoopeiij „ITSPERANCP blijft esnigen tijd beschikbaar voor de PRÏJSNOTEERING van de verschillende artikelen van uit het Gomestiblesmagazijn van Vraag dus uw bon, want hij heeft waarde Eisch uw bon, want hij heeft waarde. De prima lichte Candystroop heeft thans, haar groot debiet te danken, door haar blanke kleur ongeëvenaard zoetgehalte en ondanks deze onmisbare eigenschappen kost ze slechts 56 et. per 5 pond. WAALW Koper-, lood-, zinkwerker en gasfitter. R E PA R E E R E N verwarring onmogelijk. gas- en huishoudelijk gerief in alle soorten en prijzen. scherp concurreerende PRIJZEN. 40 Cents Per flesch. Vraag* dus I I Rijnwijn. Champagne, Port a Port. Madeira. Moseato. Zoete Witte Wijn. lo. Bij iederen verkoop a contant wordt een BON gegeven, waarop uw besteed bedrag gedrukt staat; deze bon geeft recht op 2 pCt. korting. 2o. Buitenluidie 's Maandags vlug en accuraat willen geholpen wor den, schrijven hunne inkoopen op een briefje en geven dit af. Beveelt zich beleetd aantot het van alle mogelijke en al wat verder tot het VAK behoort. Geheel nieuwe gasleidingen ivor den door mij vlug en tegen con curreer ende prijzen uitgevoerd door mij zelf GEPREPAREERD, zijn krimp— vrij eu van watermerk voorzien dus Verders alle ARTIKELEN voor zijn bij mij te bekomen. Aanbevelend ALS BOVEN. alvorens U een bedstel koopt bij onze talrijke afnemers, wier dankbetuigingen in onze circulates voorkomen en waaronder U zeker eenige vrienden of kennissen zult vinden, waar onze prima solide Vecren en Kapok zijn geleverd, en U zult na in formatie en ontvangst der stalen over tuigd worden, dat U bij niemand goed- kooperen solider Dwe inkoopen kunt doen, Onze complete Veerenbedstellen met 50 pd. .vecren voor f35.zoomede onze kapokken bedden zwaar gevuld voor f 25 of f28 bestaande uit een Compleet Veeren ot kapokbed, peluw en 2 kussens, gewaste zware linnen t ik, 1 wollen1 gestikte moltondeken, 2 halve doorgest. en peluw stroomatras, overtrek voor bed en peluw, alles prima kwaliteit. Dankbetuigingen van ambtenaren, waaronder ontvangers en notarissen liggen op ons kantoor ter in zage. Een bedstel 't welk wij U leveren f35kost bij uwen winkelier minstens f55— a f60 Alleen door onze groote omzet van 25 a 50 stel per week waaronder wij van bepaalde soorten stof groote quantums gebruiken is het ons mogelijk tot deze prijzen te leveren. Zen ding franco elk spoorwegstation. Rembours, naar België franco Grens station. Wat niet goed is nemen we terug. Het is niet onze bedoeling ^koopjes" te leveren doch indirect het vertrouwen onzer clien tele te winnen. WALSTRA Co Bed denfabrikanten, Groningen. Vraagt Mon sters en Stalen. 1/ een kolossale voorraad van Hij vestigt ook de aandacht van het pu bliek op zijn groote sorteering ft» ut n r n li «li» in Tapistry, Koehaar, wollen Jutte cacos, etc. Was-, Leerzeildoeken, Linoleum, afgepaste tafelkleeden, in vilt, gutta percha, wasdoek, klein tafelkleedjes in gutta percha, zeer geschikt voor tafelser— vetjes. Linoleum wrijfwas in doozen van 20 ets. "Viltpapier en biezenmatten voor onder zeilen, Linoleum en tapijten. Een groote sorteering van Voorts: kastpapier, papieren en wasdoek kastranden, schoorsteen- kleedjes en verder bijbehoorende ARTIKELEN; alles tegen h Een volksdrank moet goed en tevens goedkoop zijn zoodat bij onder het bereik valt van een ieder. Om goed en goedkoop te kunnen leveren, moet men als wij koppen le. ter plaatse zelf. 2e. k contant. 3e. met groote hoeveelheden. 4e. met voordeelig vervoer. dus niet duurder dan of Andere merken naar evenredigheid. de PRIJSCOURANT aan de «Amsterdamsche Wijnkooperij |No. 78 Commelinstraat No. 78 AMSTERDAM. VAN DE DER No. 78 Commelinstraat No. 78 Medoc St. Emilion St. Estèphe Niersteiner Rüdesheimer AMSTERDAM. |g Hoodie Bordeaux. per anker f 18.50 f20.- f21.— flesch f 0.50 - 0.55 per flesch f 0.95 Carte d'or Grande Mousseuse (zeer fijn) Blauw capsule it Groen u Rood h o Goede Madeira u Fijne n Dry n Zeer fijn u n Fijn per flesch -0.55 Zeer fijn n -0.70 -0.55 - 0.60 - 0.65 -0.50 - 0.60 -0.75 - 0.55 mm fH4, iJeSrwi, Langend ij k 171iorem Kaas en Comestibles. liviSfóSbrtwIw. -wj iw

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4