Verhuizingen en Transporten. Normaal-ondergoederen Mm „NOORD-BRABAND", Til. L VAN WIJCR, MEUBELEN, WIJN een V olksdrank??? UITTREKSEL Neemt proef s. v. p.' Max Govaerts. msssr voor Dames, Heeren en Kinderen. Stims Putten, Emaille Huishoudelijke Artikelen Gloeikousjes, Volteekend maatschappelijk kapitaal drie honderd duizend gulden, Gedeponeerd bij de Medeilandsche Gankf300,000 werkelijke waarde Meubelen Waalwijk ONTVANGEN Behangselpapieren en randen, F, Oosterhout - |Een anker (of 45 flesschen) BORDEAUX f 18 „unriiiw Prijscourant Amsterdamsche Wijnkooperij „l'ESPERANCE Stationsstraat, nabij de Markt, WAALWIJK. door geheel Europa. Geïllustreerde prijscouranten en kwaliteitstalen op aanvraag verkrijgbaar bij: VOORWERPEN, Lamp- en Gasornamenten SPORTWAGENS, in alle soorten en prijzen. scherp concurreerende PRIJZEN. 40 Cents Per flesch. Vraag dus Roode Bordeaux. Rijnwijn. Champagne. Port èi Port. Madeira. Moscato. Zoete Witte Wijn. Van af heden verkrijgbaar: Sigaren van 80 cent tot f 10 per honderd. Tabak van af 20 cent tot f 1 per pond. Grossier in Tabak en sigaren. EXPEDITEURWAALWIJK met groote gesloten wagens. Verpakking van alle soorten Goederen. Volledige garantie. Systeem Prot. Jaeger neemt nog Cocos Kozen Zeep Het groote fmet den dag toe. mct het Anker debiet der GEBRs. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, N ij m e g e n. mj.h.kessels Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Verder beveel ik mij aan tot liet vervaar digen van alle blikkenijzerenzinken en koperen billijk en duurzaam. MAGAZIJN van VEEVOEDERKETELS, in alle prijzen, door mij zelf geprepareerd in alles CONCURREERENDE PRIJZEN. KLEER- en P AR APLUIST AND AARDS, VLECHTWERK in alle afmetingen, Heining- en Puntdraad. Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. r UEd. dw. Dn. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 Juli 1895 No. 41. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar lijksche, halfjaarl., driemaandel., maand- en weekpremiën. Op alle plaatsen in Noord-Braband door Agenten vertegenwoordigd. een kolossale voorraad van Hij vestigt ook de aandacht van het pu bliek op zijn groote sorteering in Tapistry, Koehaar, wollen Jutte cacos, etc. Was—, Leerzeildoeken, Linoleum, afgepaste tafelkleeden, in vilt, gutta percha, wasdoek, klein tafelkleedjes in gutta percha, zeer geschikt voor tafelser vetjes. Linoleum wrijfwas in doozen van 20 ets. Viltpapier en biezenmatten voor onder zeilen, Linoleum en tapijten. Een groote sorteering van Voorts kastpapier, papieren en wasdoek kastranden, schoorsteen- kleedjes en verder bijbehoorende ARTIKELEN; alles tegen Koperslager, Loodgieter, Gasfitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend &Loos. Een volksdrank moet goed en tevens goedkoop zijn zoodat hij onder het bereik valt van een ieder. Om goed en goedkoop te kunnen leveren, moet men als wij koopen I ter plaatse zelf. 2e. k contant. 3e. met groote hoeveelheden. 4e. met voordeelig vervoer. dus niet duurder dan of Andere merken naar evenredigheid. de PRIJSCOURANT aan de nAmsterdamsche Wijnkooperij No. 78 Commelinstraat No. 78 AMSTERDAM. VAN DE DER No. 78 Commelinstraat No. 78 AMSTERDAM. Medoc Per anker f 18*50 St. Emilion St. Estèphe f21.— Niersteiner n flesck f 0*^0 Rüdesheimer n 0,55 Carte d'or P<* flesch f 0.95 Grande Mousseuse (zeer fijn) Blauw capsule Groen Rood i Goede Madeira Eijne Dry Zeer fijn Fijn Zeer fijn -1. - 0.55 -0.60 -0.65 -0.50 -0.60 -0.75 -0.55 per flesch -0.55 ff -0.70 99 Aanbevelend, PAUL MEEUWESEN. Ui F.&W. Rath, Walwijk. ttH GELDSTUK 1SCLEN BETER ADRES DAMP t' KON.NED.FABRIEKvan MUZIEKÏN STRU^ENTtN TILBURG TMgT'VrAAGT GE ILL*. PRIJSCOURANT IT- JA. DA GE LIJKSCH GEOPEND van Waalwijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3