Nummer 74. Zondag 17 September 1899. Tweede Blad. Staatkundig overzicht. BUITENLAND. Frankrijk. Spanje. Duitschland. BINNENLAND. Rusland. voor Zidie zich voigen(j kwartaal op dit blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers GRATIS. De Echo van het Zuiden. De exodus uit Johannesburg blijft voort duren gedurende de laatste 14 dagen zijn dagelijks ruim 600 personen van daar naar Durban of Kaapstad vertrokken. De leiders van de „South African League" en van den „Uitlauders Council" zijn op de vlucht ge gaan en de helft der kantoren is gesloten. Een vierde gedeelte van de in de mijnen werkende blanke arbeiders hebben het land verlaten. De Transvaalsche regeeriug tracht de paniek te keeren, doordat zij die mijnen, waarin rustig voortgewerkt wordt, bescherming belooft. De termen, waarin de nota der Engelsche regeering is vet vat, doen haar, voor zoover de inhoud bekend is geworden, beschouwen als gelijkstaande met een ultimatum. Zij bevat de volgende eischen le. kiesrecht na vijf jaar, 2e. een vertegenwoordiging voor de goudvelden van een vierde van het aantal volksraadsleden, 3e. gelijkheid in den Volks raad van de Hollandsche en de Engelsche talen, 4e. gelijkheid van de oude en de nieuwe burgers. Wanneer deze voorwaarden worden aangenomen, dan zal een conferentie tusschen de twee regeeringen volgen, teu einde de noodige maatregelen van uitvoering te treffen. Een definitieve aanvaarding van deze voorwaarden wordt zonder verwijl gevraagdanders zal de Britsche regeering onmiddellijk den ganschen toestand aan een nieuwe beschouwing onderwerpen en eeu regeling tot stand brengen. Uit Pretoria komen dan ook berichten, volgens welke men aldaar nog steeds den oorlog als onvermijdelijk beschouwt en het uitbreken der vijandelijkheden verwacht om- st»*eeks de helft van deze maand. Van het Britsche gouvernement is te Pretoria een verdere mededeeling outvangeu, waarin ver klaard wordt, datv ofschoon de regeering van Engeland verlangend uitziet naar een spoedig antwoord, zij niettemin met het oog op den ernstigeu aard van de quaestie, de Transvaal sche regeering niet «vil binden aan een ter mijn van 48 uur. In Afrikaanderkringen te Kaapstad acht men het vrij zeker, dat de Transvaalsche regeering de voorwaarden, gesteld in de laatste dépêche van Chamberlain, zal aanne men, de suzereiniteits-quaestie latende op den grondslag van de conventie van 1884. De leiders van den „Afnkaander Bond" hebben een bijeenkomst gehouden, om den toestand te bespreken. Na afloop werd een telegram aan president Kruger gezonden, waarin hem wordt aangeraden, toe te geven aan de eischen, vervat \a de laatste Britsche dépêche. Een groot deel der Boeren wil, dat de leiding van een eventueelen veldtocht zal worden opgedragen aan commandant Crouje en niet aan generaal Joubert. Een aantal Duitschers, Ieren en zelfs eenige Engelscheu hebben een vrijkorps gevormd, om de Transvaalsche regeering in geval van oorlog te steunen. In Engelsche kringen te Kaapstad is men overtuigd, dat de Boeren het eerst Mafeking en daarna Kimberley zullen aanvallen. De Duitsche kruiser „Condor" is te Lorenzo Marquez aangekomen. Uit tal van plaatsen, vooral uit Engeland, Duitschland, Amerika en Nederland komen berichten over de beweging tegen Frankrijk, in 'c bijzonder tegen de wereldtentoonstelling, naar aanleiding van Dreyfus' veroordeeling. Ons inziens een zeer groote dwaasheid, daar er geen reden toe bestaat en dan is er natuurlijk geen sprake van dat, officieel of particulier, eenstemmigheid bereikt zal worden ten aanzien van het boycotten der Fransche tentoonstelling. En dus, indien bet waar is wat het Nieuwsblad v. Ned. meldde dat de gift van f25,000 voor de vertegenwoordiging van den Nederlaudschen veestapel op de Parijsche tentoonstelling ingetrokken is wegens den afloop van het proces van Rennes, dan heeft dat besluit allerminst de uitwerking dat Frankrijk benadeeld wordt, maar het werkt enkel en alleen in het nadeel van den Ne— derlandscheu veestapel. Donderdagnacht heeft de politie in een huis vlaktegenover de „vestiDgc in de Rue de Chabrol drie personen gearresteerd, die uit een zolderkamertje de belegerden van levens middelen voorzagen. Met behulp van een sterken catapult hadden zij een ijzerdraad op het dak van Guérins huis geschoten en nu lieten zij van een ring voorziene pakjes brood enz. langs den draad glijden. Doordat een pakje op de straat viel, ondekfe de politie hun bedrijf. Bij de arrestatie boden de drie mannen, die later leden der antisemiten-liga bleken te zijn, verwoeden tegenstand, zoodat drie agenten vrij ernstig werden gewond. In het zolderkamertje vond men 20Ö K.G. pro viand brood, boonen, kooien, wortelen, sa lade, chocolade, thee, vlecsch en verduur zaamde levensmiddelen. Ook de bewoonster van het zolderkamertje, zekere vrouw Forest, is gearresteerd. Zij eu de drie munnen zullen worden vervolgd wegens medeplichtigheid aan gewapend verzet. Daar bij het inbeslagnemen van de levens middelen enz. in de woning tegenover het „fort" Chabrol van alles 12 stuks gevonden is (tandenborstels, pakjes cigaretten enz.), meent men, dat het aantal belegerden 12 bedraagt. De kamerafgevaardigde Groussier zal aan het parlement een aanzienlijke schadevergoe- goeding vragen voor de handelaars uit de Rue de Chabrol, die groote schade lijden door de belegering, die uu al ruim een maand duurt. Tengevolge van het woeden van den mistral zijn in het Zuiden nabij Marseille, Toulon en Cannes hevige bosch bran den uit- uitgebroken. Nabij Marseille woedt het vuur over een oppervlakte van 2500 hectares drie kasteden en 20 k 25 huizen zijn vernield. Van de 9 millioeu woorden, die tijdeus het proces van Rennes uil zijn getelegrafeerd, komen er 1 millioen 250.000 op rekening van den Figaro. De papieren, welke bij de huiszoekin gen in veiband met het complot Déroulède c. s. in beslag zijn genomen, vormen drie afzondei lijke categorieën. De eerste heeft be trekking op de overeenkomst tusschen de royalistische partij en de nationalistische en andere groepen de tweede omvat circu laires, dagbladartikelen en brieven, die ten doel hebben een volksopstand te verwekken en de derde heeft betrekking op de zaak van de kazerne te Reuilly waaromtrent nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. De regeeringscomroisaaris voor den krijgs raad te Madrid heeft levenslange opsluiting gefiischt tegen vice-admiraal Montejo, omdat hij Cavite heeft overgegeven, voor de Amerikanen tot den aanval waren overgegaan. Er is sprake van een samenkomst tusschen keizer Wilhelm en koning George van Grie kenland, óf te Kopenhagen óf in Zweden. Koning George zal over Berlijn uit Kopen hagen naar Athene terugkeeren en dan den keizer nogmaals ontmoeten, om te spreken over het zenden van Duitsche officieren naar Griekenland ter reorganisatie van 't Grieksche leger. De krauten staan vol berichten over het hooge water in Zuid-Duitschland. Uit Mltnchen wordt gemeld dat het spoor wegverkeer naar Kulstein waarschijnlijk ver scheidene dagen gestremd zal ziju. De Noord en Zuid-expres-treiuen gaan slechts tot Mtlnchen, de Orient-expresirein tot Salzburg. Te Müuchen moest meu gistereo het verkeer vau de electiische tram staken, omdat het electrische hoofdstation ondergeloopen was. Des avonds moest men het zonder electrisch licht stellen. De Isar heeft in geen veertig jaar zoo hoog gestaan en stijgt nog voortdu rend, terwijl ook de regen steeds aanhoudt. Te Rosenheim en Wassenburg staan de bui tenwijken blank. In den spoorweg van Frei- lassing naar Berchtesgaden is een gat geslagen. Tusschen het wrakhout dat de Isar door Müncheti meevoerde heeft men twee lijken van mannen en een paar doode dieren zien drijven. In Sileziê staan uitgestrekte velden onder water en ook daar is de vernieling groot. De manoeuvres van het twaalfde Saksische legercorps zijn om het hooge water afgelast. naar beneden. De val verwekte een gewel dige paniek, en in het gedrang werden 32 vrouwen en kinderen doodgedrukt, en tal van menschen gewond. In een synagoge te Leczyca, in het Poolsche gouvernement Kalis* viel gisteren een lamp WAALWIJK, 16 Sept. 1899. Loting Nat. Militie. De loting voor de Nat. militie voor de lichting 1900, zal dit jaar plaats hebben te Waalwijk, op Dinsdag 24 October a. s. des voormiddags ten II ure, voor de gemeenten Waalwijk, Besoijen, Capelle en Baardwijk. Landbouw vergadering. Algemeene vergadering van de 14de Af— deeling der Noordbr. Mij. vaü Landbouw, op Vrijdag 22 September a. s. 's morgens ten 11 ure in de zaal „Musis Sacrum" alhier. Aau de orde 1. Het doeu van rekening en verantwoor ding over 1898. 2. Vaslstelling der begrooting van 1900 3. Uitreikking der premiën en diploma's aan de bekroonden iü den wedstrijd. In brand. Dezer dagen had een juffrouw alhier het ongeluk met hare kleeren met een vuurtest in aanraking te komen. Spoedig stonden hare kleeren in brand. Gelukkig had zij nog tegenwoordigheid van geest genoeg om in eeue gevulde waschtobbe te springen en zich daardoor van een wissen dood te redden. liaatsheuvelsclie kermis. Iu ons vorig nummer wezen we er reeds op, dat men naar 't schijnt te Kaatsheuvel geen kermis kan houden, zonder aardig met messen te manoeuvreeien. Woensdag nu gaf een der Bachus huizen in 't Straaije, wederom een vreeselijk tooneel te aanschouwen. Vier personen raak ten onderling aan 't twisten spoedig werden natuurlijk de messen voor den dag gehaald en begon men elkander zooveel mogelijk toe le takelen er werd verschrikkelijk huis ge houden, snijden en steken alsof er iets gekorven moest worden verschillende perso uen werden bij dit afschuwelijk bedrijf gewond; een zelfs, een vader van vijf kin deren, werd zeer ernstig gekwetstvele steken en sneden bedekten zijn lichaam. Men beschouwde zijn toestand in den beginne als levensgevaarlijk en riep daarom de hulp in van den dokter en den ZEerw. heer Pastoor; later bleek het dat de verwondingen echter voor t oogenblik niet zoo ernstig waren, 't Moet er in een woord dierlijk naar toe zijn gegaan. De daders zijn bekend. Ook hoorde men van verschillende balda digheden, als ruiten ingooien etc. Wat zal het morgen niet de nakermis weer geven fl. M. in gevaar. Toen H. M. de Koningin Dinsdag, om streeks 11 uur in eene door H M. bestuurde victoria uitreed, kwam in de laan vóór hei Paleis een hollend paard, met gebroken le- .noem, van den Amersfoortschen straatweg de laan iurennen, H. M. tegemoet. De heeren I. en W, v. d. B., beiden oeco- noom, tijdelijk te Apeldoorn, zagen het ge vaar. De heer I. ging met uitgestrekte ar men op den weg staan, teneinde het paard iu de richting van zijn broeder te doen uit wijken, waarbij het dezen gelukte, het paard in de teugels te grijpen en tot staan te brengen, dicht bij het rijtuig der Koningin nen, zoodat H. M. kon doorrijden. Gift van H. M. H. M. de Koningin heeft Hare deelneming getoond in het lot van vrouw en kinderen van den vermoorden F. Van den Boom te Heeswijk en door tusschenkomst van den burgemeester f 40 toegezonden. Steenindustrie. De campagne op de steenfabrieken langs de rivieren is afgeloopen nog enkele fabri kanten, die, door omstandigheden buiten hunnen wil, hun productiegetal per pers nog niet bereikten werkten eenige dagen door. De toestand der steenindustrie is bevre digend tengevolge van de slechte weersge steldheid in de maand Mei, kwam de nieuwe steen eene maand later aan de markt en kost het de fabrikanten daardoor thans veel inspanning om tijdig hunne afnemers te vol doen. 't Is dientengevolge op de steenfabrie ken buitengewoon levendig. In verband met die ongunstige weergesteldheid in de Mei maand, is er ook dit jaar evenals de vorige 4 jaren, geen overproductie en zullen de prijzen der steenen zeer vast blijven. Nu reeds kost het vele fabrikanten groote inspan ning, om de leveringen op tijd te volbrengen. Turf- en Steeniodustrie. Op manoenuvre Wij vernemen een typisch staaltje van hetgeen bij manoeuvres een troep al over komen kan. Bij de oefeningen, welke Vrijdag op de Veluwe gehouden werden, stond een kolone van het regiment grenadiers en jagers plotseling voor een vrij diepen en breeden greppel, die met de omringende plassen blank stond, want het regende, dat het goot. Door- wadeu ging niet, zooals gebleken was met de manschappen, die er in letterlijken zin in- geloopen waren. En toch moest de hinder paal worden gepasseerd. >De ransel erin!" klonk het bevel, waardoor nu spoedig een voldoende brug onstond. Toen de colonne gepasseerd was, werden de ransels weer op gepikt een beetje nattigheid meer of min der kwam er niet op aan en voort ging het weer, op den „vijand" los. Men schrijft uit 's-Hertogenbosch aan de N. R. Ct. Eene bijzondere drukte heerscht op dit oogenblik in onze goede stad. Niet alleen beleven wij in deze dagen onze kermis, die ieder jaar weer met opgewektheid door den Bosschenaar wordr. gevierd, maar ook brengt ene tamelijk groote troepenmacht eene ei genaardige levendigheid iw onze veste. In en bij de citadel en ook bij het wapenmagazijn zijn tenten opgeslagen om de vele militairen, die tijdelijk hier in garnizoen zijn, te herbergen. Behalve de artillerie liggen hier op het oogenblik het lste, 2de. 3de en 4de bataljon van het 2de regiment infanterie, buitendien kwam een escadron cavalerie uit Veulo deze troepenmacht versterken. lederen morgen, gewoonlijk om 7 k 772 uur, trekken onze sol daten met volle muziek uit naar de hei, waar manoeuvres worden gehouden. De bekende witte banden om het hoofddeksel maken scheiding tusschen vriend en vijand, 's Mid dags te 4 k 5 uur komen zij weer thuis en des avonds op de kermis zijn alle weer goede vrienden en wordt in de kermispret weer veel vermoeienis vergelen. De laatste dagen vertoeft hier de generaal- inspecteur der infanterie. Een nette dief. Voor een paar weken werd gemeld, dat te Lent van den N. te Oosterhout, een rijwiel was ontvreemd, met achterlating van eeu veel slechtere fiets. Deze zaak heeft zich voor N. volkomen ten goede gekeerd. De „dief" die eenig is in zijn soort, heeft den recht- matigen eigenaar iu het bezit van zijn eigendom hersteld, dat netjes opgelakt en van nieuwe haudvatten voorzien, ten over vloede nog vergezeld ging van een schade vergoeding van tien gulden. Diefstal. Te Vucht is Woensdagnacht een brutale in braak gepleegd bij den machinefabrikant H. Grasso. De dieven hebben zich door het raam van de tuinkamer toegang weten te verschaf- en een groote hoeveelheid gouden en zilve ren voorwerpen, alsmede eenig zilvergeld me degenomen de brandkast op het kantoor hebben zij onaangeroerd gelaten. De dieven ziju waarschijnlijk in hun werk gestoord, daar er 's morgens eenig tafelzilver in de gang werd gevonden, Ook hebben zij inbre- berswerktuigen achtergelaten. Baardwijk, 16 Sept. Het voorloopig pro gramma voor de feestelijkheden op 24 en 25 Sept. is door de feestcommissie opgemaakt. Iu den stoet zullen medetrekken de beide Harmonieën l'Espérance en St. Crispijn van Waalwijk. Behalve de gewone eerewacht en gardes d'hooneur zal men in den stoet ook aantreffen eene afdeeling kleine ruiters. Zon dagavond zal er illuminatie en vuurwerk zijn. Aan Hoog- en Laageind, alsmede voor de Pastorie komen prachtige eerebogen. Het kaartconcours bij den Heer C. de Kort gehouden is in de beste orde afgeloopen. De Heer C. Pullens Lz., als goed speler hier bekend, behaalde den lste prijs, die hem door den President onder eene passende toespraak werd overhandigd. Hij dankte voor de be toonde belangstelliug en stelde voor dezen winter een concours te geven, waaraan ook niet-leden der Vereeuiging kunnen deelnemen. Waspik, 13 Sept. Den len Oct. e.k, ex pireert de tijd, dat de heer M. Veltman door deu gemeenteraad-werd benoemd tot tijdelijk secretaris dezer gemeente. Naar wij vernemen, zal in de raadsverga dering van a.s. Maandag de definitieve be noeming van den gemeente-secretaris plaats hebben. De kring van geneeskundigen uit deze streek heeft besloten, aan deu WelEdelZeerGel. heer Dr. H. N. Freericks alhier, ter gelegen heid van zijn 80sten verjaardag, op a.s. Za terdag, een passend geschenk aan te bieden als blijk van collegiale achting jegens den algemeen beminden geneesheer.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 5