Notaris BINK Notaris RANT, Zeeuwsche Kleiaardappelen, KLEimillPFELP. Dienst bo de Spoorboekjes g IIIIOOTI; tlllLflTra Bewijzen van fandeel a f 0,50 Postpapier PAPIEH en ENVELOPPES TAPIJTEN en KARPETTEN. Een Leerling TH. A. m W IJ CE. Mwmmmm, mmmm, LINNENKASTEN, Advertentiën. Bericht van Inzet. Max Govaerts, Antoon Tielen, Waarborgaadi 2450 000 Antoon Tielen Solide Depothouders Antoon Tielen. G. van DOMMELEN, ANTOON TIELEN geschilderd werk. CILINDERBUREAU Reclame. verkoopen: Terstond gevraagd 1 November 1899. Hoofdprijs: f 10000, 500 en 298 kleinere. gevraagd. Ontvangen: in doozen. bovengenoemde artikelen ONDERTROUWD: Johannes A. W. WAGEMAKERS te Waalwijk, 12 Oct. bij inzet 26 Oct. 1899, bij toeslag, op Dinsdag 10 -October 1899, 's avonds 7 uur in het Hotel VERW1EL te Waalwijk. Evenals het vorig jaar weder ver krijgbaar PUIKE ZEEUWSCHE Yraagt proef. EXPEDITEUR COMMISSIONNAIR 1 October 1899. van 5 en 10 cent. Verkrijgbaar bij Goedgekeurd bij Kon. Besluiten. verkrijgbaar te WAALWIJK bij en Bank fORTU^A Amsterdam. STUIVERSZEEP, STUIVERSZEEPPOEDER en SULTANE - POEDER, hebben RECHT TOT DEELNAME in de 5de groote Premieverdeeling. Sluiting 30 November a. s. Toewij zing Januari 1900. Gewone en nieuwste modellen in crème, wit en gekleurd, vanaf de goedkoopste tot de fijnste soorten. NOUVEAUTÉS Ml JULES JUüZGÏ&CVari». Was— leerzeildoeken linoleum tafelkleeden in vilt, gutta percha, wasdoek enz. Ter snelpersdrukkerij van WAALWIJK, kan terstond f AFMTf ii im Heeft in zijn magazijn, voorra dig eene groote keuze van in verschillende grootten, bahuts t waschtafels, werkkasjesook schrijf- bureaux met dichtslaande klep, onmisbaar voor eiken burger of neringdoende. Parapluistandaards en Bloemtafel- tjes in Bamboe. den, zou de oorlog tuischen de twee blanke stammen een afschuwelijk karakter kunnen aannemen, zooals men tot dusver slechts in de Engelsche noodkreten over de Turksche wreedheden placht te ontmoeten. Niet minder belangrijk dan het karakter van den te verwachten oorlog, is de grootte eti de gesteldheid van het ooilogsteriein. De twee verbonden Boerenrepublieken be slaan eeu oppervlakte bijna zesmaal zoo groot als die van het koninkrijk Beieren, nagenoeg zoo g oot als geheel Spanje. Bij een strijd tegen een geheel volk ont breekt het den aanvaller aan een goede operatiebassis. In onze Europeesche oorlogen kan in het algemeen de strijd als geëindigd beschouwd worden met de inneming van de hoofdstad, in een volksoorlog bij lange na niet. Welke strijdkrachten zouden nu, met het oog op de twee genoemde hoofdelemeu- teu van den oorlog, noodig zijn om de twee verbonden icpublieken te veroveren en op den duur in bedwang te houden Hier kan gewezen worden op eenige merkwaardige voorbeelden uit de geschiedenis. Het is algemeen bekend welk een krachtsin spanning Napoleon I noodig gehad heeft om in Spanje baas te blijven en de guerrilla daar te keer te gaan, en de opvatting is niet on gegrond dat van die overspanning het begin vati den ondergang van het Napolentische rijk dagieekent. Ook de vrijheidsoorlog der Tiiolers tegen de Beieren en Franschen be wijst hoeveel de strijd tegen een heel volk kost, al is het klein. Maar het jongste, mis schien minst bekende voorbeeld daarvan le vert Bosnië. Vier Oostenrijksche divisien hadden daar iu '78 te strijden tegen 80,000 opstandelingen en het Oostenrijksche leger- stuur zag zich genoopt, ten slotte veertien divisier», van 262 000 man, 110,000 paarden, 300 ka nonnen en 50()0 muilezels bijeen te brengen om het land geheel ten onder te bi enger-. Men bedenke nu dat Bosnië nog geen negende deel van de oppervlakte der Boerenrepublieken bewlaat, en niet door een oceaan, maar slechts door een riviertje van Oost en i ijk gescheiden is. Het gebied is buitengewoon groot, de aan vulling der troepen en ammunitie, hun ver pleging eD proviandeering, moet geschieden op ontzaglijke afstanden van de basis, in een uiterst duu bevolkte, armoedige streek; de tegenstanders zijn sobere, krach'ige menschen, vooitreffelijk schutters en ruiters. Tegenover zulk een vijand staat een leger, welks be hoefte aan »comfori« zich uit in opmerke lijk lange trein-colonnes. Hier kan nog bijgevoegd worden dat de Boeren een gezond en sterk volk zijn, een natuur volk bijna, terwijl de statistieken een aller- dtoevigsi beeld geven van den gezondheids toestand der Engelsche, 't bijzonder der En- gelsch Indische troepen. Uil de tegenstrijdige opgaven omtrent de getalsteikte der Boeren maakt men deze schatting, als een maximum van de manschappen die zij iu het veld kunnen brengen, in den aanvang van den strijd Transvaal 35,000 man, Oranje Vrijstaat 20,000; vtijwilligers uit tie Kaapkolonie en Natal 5500, vrijwilligers van andere nationa liteit 3500 ie zamen 64,000 man. Deze scha.ting schijnt inderdaad te hoog, ofschoou de schattingen, die men nu en dan van Engelsche zijde verneemt, zeer zeker te laag ziin. Stellen wij nu in rond cijfer 60 000 goed gewapende mannen die Toor hun vrijhe d zullen snijden tot het uiterste, en zegt dan dat de Eugelschen daartegen over minstens 150,000 man uaar Zuid-Afrika moeten zenden. Uit verschillende opgaven weten onze lezers dat de Engelschen thans nog slechts tusschen de 30 en 35.000 man uitzenden. Zoowel te Kaapstad als in de andere groote steden der kolonie zuilen sterke gar nizoenen niet gemist kunnen worden, niet alleen om de bevolking rustig te houden maar ook om de vele spoorwegen eenigszins te beveiligen. In Engeland zal men de bewering, dat 150.000 man noodig zou zijn om met succes tegen de Boer .niepublieken op te treden, beiachelijk o» cdruven vinden. Het onder scheid tusscU-o zulke schattingen in Engeland en elders berust op de eigenaardige Briische opvatting dat een Engelsch soldaat zoo goed ia als vier vreemde soldaten. „Zoolang die superioriteit echter nog niet in alle gevallen bewezen is, zoolang de Britsche troepen nog dergelijke ervaringen hebben als in den jongsten oorlog tegen de Afridi's aan de noordwestelijke grens van Indië, houdt de criiiek op hel vasteland zich nog maar aan de gewone ■menschelijke verhouding 1 1." ZENUWZIEKTEN. De zenuwziekten komen voort door eene groote zwakte der zenuwen en eene min of meerdere bederving van het bloed. Een krachtige spierhersteller en vernieuwer van het bloed is noodig in deze omstandigheden. De heer v. Driel, een zeer achtbaar per soon, wonende te Nieuwerkerk, in de pro vincie Zeeland, schrijft ons hieromtrent het volgende, tot 't welzijn der menschheid geeft hij vergunning het te publiceeren. „Gedurende een reeks van jaren is mijne echtgenoote lijdende aan zwakte op de ze nuwen, voortdurende pijn in de lendenen zeer verzwakte oogen, in dén woord aan al de gevolgen der zenuwziekten. „Menigmaal de gunstige resultaten van de Pink Pillen van Dr. Williams gelezen hebbende, besloot ik ook eenige doozen dier pillen aan te wenden en na eenige maanden gevoelde zij klaarblijkelijk zeer veel verlich ting, want de lendepijn is dragelijk gewor den, de oogen hebben in versterking toege nomen de benauwdheden die zij bijwijlen ondervond, zoo zelfs dat het somtijds was als of ze nooit meer ontwaken zou, heeft zich nu in geen 8 h 10 maanden vertoond. En ofschoon ik aan de aanbiedingen en aanbevelingen die de couranten en nieuws bladen dagelijks bevatten, geil geloof hecht, kan ik met zekerheid constateeren, dat de Pink%Pillen van Dr. Williams mijne vrouw van een groot lijden verlost hebben en be veel ze dan ook aan de lijdende personen ten zeerste aan.* Zoo er nog twijfelaars mochten wezen dat zij zich tot den heer v. Driel wenden die, wij zijn er zeker van, met genoegen de gewenschte inlichtingen zal verstrekken omtrent het door hem bekomen resultaat. Verkrijgbaar 1.75 Gld. de doos en 9 Gld. de 6 doozenbij J. H. I. Snabilié 27 Steiger, Rotterdam, hoofddepothouder voor Nederland. Frauco toezending tegen postwissel. Het bloed zijne kracht hernemende, geeft nieuwe sterkte aan het organisme, door de spieren te versterken, gaat men deze sto ringen tegen die de oorzaak zijn van zooveel lijden. Vele ziekten zijn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van het bloed en worden gene,zen door een spierversterker zoo werkdadig als de Pink Pillen: Bleekzucht, bloedarmoede ataxie locomotrice, rheumatiek, verlamming, algemeene zwakte bij de vrou wen en mannen door lichamelijke en geeste lijke overspanning. en GERTRUDA L. KOOLEN. Waalwijk, 6 October '99. Receptie Zondag 8 October Ondergeteekende brengt zijnen dank aan de Bossche brandverzekering voor liet Ko ninkrijk der Nederlanden en hunnen agent voor de loyale regeling en vlugge uitbetaling bij jongstleden brand ondervonden. JOS. GEI VERS. zal voor den Heer HENRI LIGT VOET, te Waspik, en telkens des avonds 6 ure in het koffiehuis van W. KLERKS te Waspik Een huis met 3 woningen met erf en tuin te Waspik, sectie II. nos 159, 160, 161 en 128 groot 6 86 aren. te WAALWIJK, maakt bekend, dat de vaste goederen, te Waalwijk in de Stationsstraat, behooren- de aan JAN VAN DE KAMP aldaar, door inzet en verhooging staan aan f7000. TOESLAG Dagelijks kan ten kantore van genoemden Notaris verhoogd worden. voor den Haag, in een burgergezin, eene flinke, fatsoenlijke Nadere inlichtingen bij C. SCHONIS, Baardwijk. WAALWIJK. OP gedepoueerd bij de NEDERLANDSCHE BANK. XXX1JL. Als de zon haar eerste stralen Over 't aardrijk heen doet dwalen, Vlucht het duister in 't verschiet Naar een plaats, die niemand ziet. Al wat leven heeft, wordt wakker Millionnair of arme stakker, Elk begroet met vreugd haar schijn, Die 't weer dag op aard doet zijn. Dan is 'i heerlijk, zich te wasschen En in 't water rond te plassen, Opdat men, ter dreg verkwikt, Weer tot werken wordt geschikt. Dan beeft menig ondervoeden, Hoe zijn aangezicht vol wonden, Kwam, doordat die zeep zoo beet, Waar uien, k weet niet wat,* in deed. Doch daarvoor kan men nu waken, Als men slechts koopt goede zaken, Die thans en voor weinig geld, In een elk s ber-dk gesteld. STUIVERSZEEP moet gij ge bruiken Ze is de puikste van de puiken: Bijt niet, vlekt niet. is 760 zacht, Als ge nimmer had verwacht Hebt gij eens de proef genomen, Zult gij roepen zonder schromen „STUIVERSZEEP ge zijt voor waar" „Tot het heil der menschheid daar!! GEBRUIKERS van NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VEKEENIGDE ZEEPFABRIEKEN. Rotterdam. PARIJS eene RUIME SORTEERING Aanbevelend, GRANDS MAGASINS DU" Wij verzoeken de Dames die ons geïllus treerd mode-album voor het Wintersei zoen noch niet ontvangen hebben, dit te willen aanvragen aan Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden. Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met 5 verhooging. Réëxpériilie-kantoor ts Hozenriaal K. B. VOORHANDEN: Een kolossalen voorraad van als kasten, tafels in alle modellen, fauteuils, alle soorten stoelen met, stroo-, riet- en houten zittingen, kinderstoelen en leun stoelen, boekendragers spiegels, kap stokken, schilderijen, wasch- en nacht tafels enz. Verder vestigt hij de aandacht van het publiek, op zijn uitgebreide collectie geplaatst worden. Jinif IN vestigt bij deze bijzonder de aandacht, op zijn buitengewoon fraai Buitengewoon solied en b§na niet te herkennen van massief, mahonie en noten; hiervan voorradig Ook verkrijgbaar massief eiken Armerik. voor kantoorgebruik

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2