BINNENLAND. Bekendmaking. Telegrammen. Handelsberichten. overmand waren, heschen zij de witte vlag. Twee- ot driehonderd Boeren echter liepen weg, gevolgd door de Engelsche landers, die er ettelijke neerstieten. Een duistere avond viel toeu, hetgeen de vervolging eu het oprapen van de talrijke gewonden belemmerde. Het heet, dat verscho len Boerenkorpsen daarbij verraad pleegden door te schieten op de Gordon-Hooglanders, terwijl deze bezig waren gewouden op te nemen. De Engelsche generaal French blijkt de operatie geleid te hebben. White was alleen 's middags tegeuwoordig. De Schotsche Hoog landers verklaret», dat de Boeren vochten met leeuwenmoed. De bestorming vau Dargal in Britsch Indie noemden zij vergeleken bij de bestorming van den heuvel bij Elands- laagte, kinderwerk. De dooden der Boeren alleen worden op vierhonderd geraamd. De Engelsche» vermeesterden het kamp der Boeren met al wat er in was, voorts geschut alsook drie Boervaandelsook maakten zij vele krijgsgevangenen, waaronder Kolonel Schiel. Een krijgsgevangene zeide de afwezigheid van de roode Engelsche uniformen bracht ons in de war; wij dachten dat de aanvallers geen Engelschen waren. De verliezen van de Engelschen bij Elands laagte blijken veel zwaai der dan de eerste officieele lijst deed vermoeden. Het geheele aantal dooden en gewonden is nu geklommen tot 257 van de officieren zijn er 5 gesneu veld en 30 gewond, weer een bijzonder hoog percentage. Wyndham leest in het Lagerhuis de laatste berichten voor, van hel oorlogsveld in Natal heden in de vroegte ontvangen en door Wolse- ley aldus saamgevat: Een sterke macht Boeren is ui. het noorden en westen verschenen, tegen de troepen van generaal Yule oprukkende, die zich mitsdien van Dundee terug-, en zijn troepen aan het spooiwegkruispuut bij Glencoe samentrok Wij onderstellen, dut toen deze operatie bewerkstelligd is, de gekwetsten en genees heeren te Dundee gelaten zijn. Generaal White behoudt zijn positie te Lidysinit i, en ontvangt versterking uit Mariuburg. De strijdmacht der Boeren schijnt in getalste-kte verreweg de meerderheid te hebben. Uit deze vciklaring schijnt te blijken dat het gerucht van een tweede Engelsche overwinning te Glencoe onjuist is. LONDEN21 October. Alle berichten over het gevecht stemmen hierin overeen dat hel geschutvuur der Boeren overal ver- bazeud slecht is geweest en weinig uitwei king heeft gehad. De coi respondent van de Stan dard zegt dai na twee uren vurens bil Glencoe ternauwt rnood een half dozijn granaten binnen de Britsche gelederen sprongen. De Daily News zegt dat hun kauonvuur geen schade teweegbracht De Engelsche artillerie be antwoordde eerst het vuur der Boeren niet maar toen ze het deed, werkte ze prachtig binnen vijftien minuten na ons eerste schot waren de kanonnen der Boeren tot zwijgen gebracht. DE TOESTAND In eiken oorlog is te verwachten wat wij nu zien gebeuren het toevallig samentreffen van jobstijdingen voor een der partijen, ge volgd door een heelen bundel telegrammen met gunstige berichten voor diezelfde partij. Zoo somber als 't er Maandagmiddag voor de Boeren uitzag, zoo rooskleurig lijkt hun toestand, in 't licht der telegrammen van Dinsdagnacht en van hedenmorgen beschouwd; het spreekt echter van zelf dal men zjch uu ook weer voor vergedreven optimisme wach ten moet. Nu is er geen Le.lissende slag ge vallen de krijgskans keert en wendt van den ecnen dag op den anderrn Maar van één omstandigheid kan men zich niet genoeg doordringen het feit dat de telegraaf geheel in Engelsche handen is. De censuur laat door wat zij wil, en zoo zij iets meer begint door te laten wat gunstig uitge legd kau worden voor den vijand, kan dat wel een middel zij om de openbare mee— ning alvast voor te bereiden op iets ergers. Hoe dat zij, de Engelsche eikenneD nu zelf wat men vermoedde dat nog het gevecht bij Glencoe, nog dat bij Elandslaagte beslis send geweest is, en dat de hoofdaanval van de Boeren Zaterdag pas begonnen is, en te gen Dundee gericht wordt. Met spannuing zien wij de verdere tele grammen tegemoet. De beslissende slag schijnt daar te zullen vallen. WAALWIJK, 25 Oct. 1899. Loting. De loting te Waalwijk liep in de beste orde af, maar te Kaatsheuvel had men al weer zoodanig aan Bachus geoff:rd en ging het er weer zoo woest toe, dal ecu achttal per sonen die voorloopig bekeod zijn, zich wegens vechterijen zullen te veraniwo nden hebben. „St Crispijn." Maandagnamiddag trok de harmonie „St. Crispijn", onder het spelen van opgewekte stukken door Waalwijks' stra'en. Hierna vereeuigden zich de leden der harmonie eu van het Gild in het lok lal van den heer A. Gertis, bij wien verder de beken de St. Chrispijnavond allergenoeglijkst werd doorgebracht. Transvaal. In alle plaatsen van ons land, ja zelfs de kleinste, aldus vermelden de bladen, wordt met geestdrift, geteeker.d op de lijsten ten behoeve van 't Roode Kruis etc. voor Trans vaal en Oranje Vrijstaat. Overal, in 's Bosch, Oosteihout, Eindhoven etc., worden commis sies uit den gemeenteraad, of uit particulieren gevormd eu lijsten aan de huizen ter intee- kening aangeboden of i. d. eu alzoo belang rijke sommen verzameld en opgestuurd. Wat onze gemeente betreft, schijnt een kleine aansporing tot bijdragen voor dit edel doel, wel noodig. De lijsten liggen ter teekening ter secreta rie en aan 't bureau van dit blad. Het pantserschip Friesland, behoorende tot het auxiliair eskader in Ned.-Indie, heeft bevel gekregen zich, onder commando van den kapitein luit. t. z. Römer, over de Sey chellen te begeven naar Delagoabaai ter bescherming van Nederlandsche onderdanen en belangen. Atjeh. De correspondent van de N. R. Ct. seint onder dagteekening van Maandag De onzen hebben de mesdjid Ko'a Batoe in Merdoe genomen. De vijand liet 13 dooden en 20 geweren achter. Gewond werden luitenant Van Nues en 4 militairen beneden den rang van officier. Onze troepenmacht vervolgde de bende van Bin Pckan. Panglima Polim en de pretendent-sultan bevinden zich nu in de heuvels van Samalanga. Tweede kamer. Men seint uit Den Haag Bij de algeuucene beraadslaging over de ongevallenwet in de Tweede Kamer, bepleitte de heer Schaper, de strekking toejuichende, de nitkeering van 't volle loon aan een ge troffen werkman en wenschte de heer Bastert, hoewel voor 't hoofdbeginsel van verplichte verzekering, meer beperking van de staats bemoeiing en meer werking van particulier initiatief in deze, bijv. door uitbreiding der aansprakelijkheid van den werkgtver. De heer Van Kol had behalve ongevallen-verze kering ook verzekering gewenscht tegen ziekte, ouderdom en werkeloosheid. Timmerlieden. Dezer dagen werd in den R. K. Bond van patroons te 's-Hertogenbosch het verzoek be haudeld der Gilden St. Jozef van timmerlie den en werklieden van aanverwante vakken om loonsveihooging. l)e eisch was een cent per uur meer, terwijl de tegenwoordige ver dienste 15 ct. per uur is. Het verzoek werd echter afgewezen met 22 van de 26 stcnynen, omdat een hoog opgevoerd loon meerweik lieden tiaar cieze gemeente zal lokken, waar door de kans bestaat dat, wanneer het bou wen op de nieuwe terreinen minder belang rijk wordt, menig werkman zal ledig loopen; omdat een verhoogd loon ten gevolge zal hebben, dat menig particulier zich zal ont houden meer werk te laten verrichten dau hoog noodig is. Moord. Men seint uit Erp, dat aldaar Zondag avond Martinus Smits door messteken van het leven beroofd is. Twee personen zijn door de marechaussee als vermoedelijke da ders gearresteerd. De justitie uit 't Hertogenbosch heeft zich- daarheen begeven. Over den moord te Erp schrijft men nader aan de Nbr. Toen Zondagavond Mart. Smits, op het Looieind, zich naar huis begaf, werd hij een eindweegs vergezeld door zekere J. v. YV. en J. L. Zonder de minste aanleiding trok v. VV. eensklaps zijn mes en bracht Smits een zeer diepe wonde aan den rechterbovenarm toe, een iu de borst eu een in den rug. De getroffene, op slechts kor'en afstand van zijn huis verwijderd, sleepte zich Dog met moeite voort, doch zonk bij het huis \t*n zijn buurman Gevers ineen, waar hij door den knecht en een toevallig aanwezig fami lielid werd opgenomen, maar binnen eenige oogenblikken reeds den laalsten adem uit blies. De burgemeester met de rijks— en ge— meentepolilie was spoedig ter plaatse, stelde een onderzoek in loco in en begaf zich daar na naar de twee verdachtendie uit hun bed gehaald en geboeid naar het raad— het raadhuis werden gebracht, alwaar in het nachtelijk uur, ofschoon wel niet met het gewenschte gevolg, eeu streng verhoor werd afgeuomen. Een tweede, op den dag gehouden ver hoor door de inmiddels mede ontboden maréchaussee uit Veghel, had een beter re sultaat. Aanvankelijk werd ook toen door de ouverlaten alles weer stoutweg ontkend en geloochend, maar gebracht bij het lijk van den verslagene, erkende v. YV. eindelijk den manslag te hebben gepleegd, De verslagene was een oppassend, algemeen geacht huisvader, die nooit iemand eenig leed deed en een diepbedroefde vrouw met jeugdige kinderen achterlaat. Spoorwegongeluk. Maandagmorgen ontspoorde op het station Lage Zwaluwe het laatste tijtuig van trein 2639 S.S. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Trein 2639 bekwam hier 126, trein 724 97 en trein 325 55 minuten vertraging. Verdronken. Te Oosteihout is Zondagavond, bij het naar boord gaan door de duisternis misleid, in de haven geraakt en verdronken de schip persknecht O. Baardwijk, 20 Oct. Wegens misstelling in sommige bladen geven we hierbij den uitslag der aanbesieding van 't verfwerk voor de in aanbouw zijnde griffiegebouwen te 's Bosch. Ingeschreven werd Th. van Druneü, Baardwijk f 1250. A. HurkeDS en Z., 's Bosch 1230. H. de Bruin 1199. L. Verkuijlen. 1185. J. Berendsen 1177. A. van Uden 1170. Gebrs. Verhees 1148. Tevens is aanbesteed 't verfwerk aan de Adjudanlswoniug bij de St. Jarobskazerne te 's Bosch, waarvoor A. van Drunen alhier de minste inschrijver was. Besoijcn. Werd reeds vroeger gemeld dat plannen bestonden voor de oprichting eeuer Liedettafel, thans zijn die verwezenlijkt. De vereeniging »Oefening baart Kunst" genaamd, is geconstitueerd; de statuten zijn vastgesteld en staat onder leiding der heeren L. Kooien en Am. van Os en heeft tot pre sident de heer Joh. H. van Aalst. •Sprang. Naar men ons meldt heeft een jongen uit Kaatsheuvel de brutaliteit gehad 's avonds twee meisjes van hier aan te ran den. Het eeue meisje, dat zich verweerde, werd deerlijk door hem mishandeld. Naar men verneemt, houdt de politie zich thans met deze zaak bezig. Kaatsheuvel Als een bijzonderheid mag gemeld worden, dat de jongste der zes ge broeders van Beurden eergisteren bij de loting ook een hoog nummer heeft getrokken, zoo dat thans alle zes vrijgeloot zijn. Loon-op-zand, 23 Oct. Een treurig ongeluk had hier jl. Zaterdag plaats. Een vrouw Antonia Br. zat op een stoof en raakte in brand. Haar broei, ook een oudje en daarbij zeer gebrekkig, trachtte het vuur te blusschen, doch dit gelukte hem niet. Een buurman hoort geschreeuw, gaat eens zien en bemerkt tot zijn schrik, dat de kleederen der vrouw lustig op brand n en dat de vlam reeds de bedgordijnen had aangetast. Na de vrouw in alle haast buiten gebracht en de vlam gebluscht te hebben, vloog hij naar binnen en wist den brand te stuiten. Terstond werd een dokter ontboden, die wegens de hevige wonden gelastte, da- de vrouw ten volle be diend zou worden. Zij is gisteren reeds gestorven. Voorwaar een treurig uiteinde. De oude P. zal nu naar het Oude-mannenhuis te Kaatsheuvel gaan. Dongen. De hier te houden wielerwedstrijd op a.s. Zondag, waarover wij reeds vroeger schreven, zal aanvangen ten 2 ure. Dusscn, 24 October. In plaats van wijlen den heer A. Verschuren is door Z. D. H. Mgr. W. van de Ven tot lid van 't parochi aal armbestuur alhier benoemd de heer A. van Beurden. Alhier is eeu vierjarig kind tengevolge van opgedane brandwonden overleden. Zondagmorgen jl. verloor een meisje alhier een gouden broche. De vrouw van Adriaan Berm vond het verlorene en stelde het terstond ter hand aau de eigenares, waarvoor de eerlijke vindster eene goede belooning ontving. TREKKINGSLIJST der loting gehouden op Dinsdag 24 October 1899. WAALWIJK. 14 A. J. v. d. Aa broederdienst. 30 M. P. Allessie idem. 6 J. v. d. Broek, 28 J. v. Delft gebreken. 12 J. Dalmayer broederdienst. 15 J. P. A. Elshout. 1 P. W. C. Eibers. 4 F. L v. Eeten. 26 C. J. Hamers eenige zoon. 20 W. Henkelman broederdienst. 34 G C. v. d. Heijden. 10 W. v. Hel voort idem. 27 G. J. v. Kregten idem. 33 P. A. de Kort 32 K. C. Klomp eenige zoon. 3 J. v. Liempt 11 M. L. v. Loon. 24 C. W. Leltz. 8 P. A. Michael gebreken. 7 J. A. W. Mahieu 17 W. L. J. v. Os. 18 W. T. A. Ooinens broederdienst. 21 C. P. Ooraens, te klein 1.54, gebreken. 16 J. H. v. Oudheusden. 9 E, A. Pulles. 29 A. Schellekens. 36 A. C. M. Stokwieler gebreken. 23 J. P. P. Tielen eenige zoon. •31 H. F. Trimbach. 35 A. C. Trimbach. 25 W. Versteeg broederdienst. 22 G. L. de Vaan. 5 A. H, Verhoeven idem. 19 G. Verhoeven. 2 P. P. A. v. d. Wiel 13 A. v. Zon, 1 J. 2 P. 3 W. 4 M. 5 J. 6 A. 7 J. 8 J. 9 M. 10 J. 11 J, 12 J. 13 A. 14 P. 13 G. 9 A. 2 J. 1 J. 6 P. 16 G. 3 A. 15 W 5 C. 7 P. 17 A. 10 J. 8 W, 11 J. 4 M. 12 J. 18 A. BESOIJEN. J. Eykens Kuystcn. Timmermans Verhagen M. v. Delft J. Kuysten. J. J. Madiol. Dalmayer. J. Treffers. C. van Damme. Span P. H. Delft. J. de Bakker. CAPELLE. eenige zoon. eenige zoon. broederdienst. idem. gebreken. 10 E. 11 H. 4 J. 5 J. 1 A. 13 P. 12 J. 8 A. 3 A. 2 P. 6 P. 7 J. 9 F. v. Peer J. Boomer v. Beek C. Muskeus. Huijsman. v. d. Hoek v. Pelt Zwart. Molegraaf. Basel, d. Koon L. v. d. Schans v. Beek Vos. Vermeer, de Bruijn C. T. G. Hompus. J. Verhagen waarschijnlijk te klein. BAARDWIJK. P. v. Beijnen G. Donkers. F. d. Gouw F. v. d. Grindt J. v. Heeswijk. A. v. Helvoirt M. v. d. Houdt Klerx. J. v. Kuik v. Noort Pullens C. v. Rijswijk. C. Smits eenige zoon. broederdienst. gebreken. broederdienst. idem. idem. eenige zoon. eenige zoon. z>vak gezicht, eenige zoon. broederdienst. eepige zoon. idem. te klein. zwak gezicht. De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend, dat blijkens aanschrijving van den HoogEdelGestrengen Heer Commissaris der Ko ningin in Noord-Brabant, gedagteekend 16 Octo ber 1899, met ingang van 15 dezer de invoer van melkkoeien iu België langs Clinge (station en dorp) verboden is. Waalwijk, 23 October 1899. De Burgemeester voornoemd., K. DE VAN DER SC HU EREN. LONDEN, 24 October. De Times ver neemt uit Colesberg (in het Noorden der Kaapkolonie), dd. 23 October. De toestand is hier ernstig. De Boeren, die 350 man tellen, zijn versteikt door een commando uit Driekop, eeu kleine drie uür rijdens van hier. Verdediging is onmogelijk. De stedelijke macht trekt op Naauwpoort terug op het verschijnen van den vijand. De Boeren oe- feueu sedert drie dagen niet veldgeschut aan de overzijde der rivier. Hu:i aantal wordt op 1500 geschat. De slag bij Glencoe wordt in een bericht, aangeplakt aan het gerechts gebouw te Bethuliebeschreven als een schitterende overwinning van de Boeren. De Morning Leader verneemt van Pe tersburg dat in de bladen aangedrongen wordt op de wenschelijkheid dat Rusland thans gebruik make vau den Transvaalsclien oorlog ora zijn positie in Perzie te versterken. De Daily mail zegt dat bij hei ministerie van oorlog een telegram van Cecil Rhodes is ontvangen uit Kimberley, waarin hij me dedeelt dat de stad geheel door de Boeren is ingesloten en hij dringend versterkiug vraag', PRETORIA21 October. Joubert heeft vanmorgen aan de regeering geseind dat Lucas Meijer te Duudee slaags is geweest. Meijer had een plan van aaoval door een boodschapper aan commandant Erasmus laten mededeelenmaar Erasmus is niet komen opdagen. Het verlies der Engelschen wordt zeer hoog geschat, ook de Transvalers leden verliezen, maar wegens den mist is het on mogelijk, alle bijzonderheden te weten te komen. Er is opgave gedaan van 10 dooden en 25 gewonden. GORINCHEM, 23 Oct. De aanvoer van granen was heden gering, snet gewonen handel. Men besteedde voor Ristarwe 6,ó0a 6,70, roode dito f6,a 6,20 witte dito f 6,10, k 6,25, inl. rogge f 5,85 a 6, buitenl. dito f5,75 a 5,90, gerst f 4,80 a 4,90, haver f3,50 k 3,70, duiveboonen f6,75 a 7.blauwe erwten, f0a 0,alles per hectoliter. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 386 runderen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2