CURSUS Scheikunde. Drukwerk! MWm, li WINTER-CONCERT, STRIJKORKEST IIliII II. 0. SCIlliTTF.ilIJ V o o rloopig Bericht. LE. KEU SS, Dor dr echt, Dames- en Kindermantels, Goedkoope aanbieding1 „NOORD-BRABAND", 8TÜIVEBSZEER S t u i v e r s z e e p p o e d e r?? MARGARINE 30 volledige Ameublementen TAPIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, VLOEKZEIL EI. A. C. VAN DER HEULEN ZONEN, Komische Voordrachten, theoretische en practische scheikunde, I. i. Qde-Buaoulia, Antoon Helen, „SINT CRISPIJN" KONINKLIJKE ORANJE-DOELEN OP ZONDAG 12 NOVEMBER 1899, op 7 en 8 November a. s. van mooie sterke Struik- en Heesterplanten, Antoon Vissenberg, Volteekend maatschappelijk kapitaal drie honderd duizendgulden, Gedeponeerd bii deNederlandscheBankf300,000 werkelijkewaarde, VERBUNT VAN OVERBEEK, Doorloopende Tentoonstelling Bedden, Matrassen, Dekens Muziekhandel „Vivace," 2de CURSUS, le jaar, te OPENEN in NIETS, heerlijker voor Grog, NIETS, fijner voor Advocaat, NIETS, lekkerder voor Boerenjon gens, NIETS, beter voor Inmaak, NIETS, zachtergeuriger DAN HH. Schoenfabrikanten en Handelaren! WAALWIJK. te 's-Bosch, op de zaal MUSSIS SACRUM, te Waalwijk. 7B0&BAMSIA: Uen DAMES van Waalwijk Langstraat Bovenzaal Hotel Wed. Y. J. GERRIS. als Kruinagel, (zware struiken), Jasmijn, Bal-roos, Dentzia, Weygelia, Gouden-regen en anderen. GEBRUIKT gij geen gebruikt gij dan geen maar gebruikt gij dan geen Van den Berghs Limited??? VOOR SALON-, EET-, EN SLAAPKAMERS. Pensmarkt B, 32 en 33 's-Bosch. Duetten en Komische Scènes. Ondergeteekende is voornemens, bij vol doende deelname, lo November een Nadere informatiën te bekomen bij Apotheker N.W., scheikundige. Bij voldoende deeluame kunnen de theo retische lessen ook buiten Waalwijk worden gegeven. Ondergeteekende neemt de vrijheid te herinneren, dat alle soort Net Drukwerk op goed Stevig papier door hem voort durend geleverd wordt aan P R IJ Z E N, zeker niet hooger dan die, waarvoor van elders komende concurrenten het aanbieden. Alvorens drukwerk te bestellen, vrage men eerst prijsopgaaf bij de firma Waalwijks^he Snelpersdru kkerij verder, en zui- in origineele flacons. DISTILLATEURS A°. 1760. Onder voortdurende controle van Dr. Van Hamel Roos Harmens. Geen heter en practischer en goedkooper vakblad dan Verschijnt WOENSDAGS met fraaie pla ten en Knippatronen, geeft gratis Arbeids - beurs enz. enz. Prijs f 1.10 per half jaar. Wordt steeds meer gelezen en geeft groote publiciteit voor uwe artikelen. Agent voor Waalwijk, de heer PAUL MEEUWESEN. De Uitgever W. A. EISMA, Leeuwarden. EERSTE GROOT door het gunstig bekende Luitenant—Kapelmeester WelEd. Gestr. Heer M. J. O G I E R. AANVANG 7 uur precies. Ie DEEL. 1. Avec Aplomb, Marche 2. Ouverture „Le Brasseur de Preston" 3. Du und Du, Concert Walzer j a. Ydille, solo pour cor. et Jlüte h. Pizzicato de Sylvia. 5. Grande Eantaisie „Les Huguenots" opéra de S. Meijerbeer lie DEEL. Ouverture „Paragraaf III" a. Einleitung Koning Manfrad voor strij/c-mst. R. Vollstedt. A. Adam. Joh. Strauss. C. Saint SaeDS, L. Deslibes, L. Stasny. 6. 7. Er. van Suppé. C. Reinecke. O. Lanloy. W. Popp. J. Brahms. A.' Seidel. h. Mexicanische serenade 8. Walzer Rondo, solo pour fldte 9. Ungarischer Tantz No. 6 3 0. Grande Eantaisie „Lohengrin//, opéra de R. Wagner Aangeboden aan Heeren Honoraire Leden en hnnne Dames. Entrée niet-leden 75 cent per persoon. Contributie voor Hon. Leden bedraagt f 1.per jaar; die zich als zoodanig wil aanmelden, vervoegt zich bij den secretaris Ant. GERRIS VznHotel de Twee Kolommen Waalwijk, waar ook tevens kaarten te verkrijgen zijn. Met het oog op de betrekkelijk kleine ruimte en de bepaalde toezeggingen, worden slechts een beperkt aantal Kaarten uitgegeven. !gPP| I tot kennisgeving dat de FIRMA |op herhaald verzoek Iwederom zal uitgepakt zijn met eene groote sorteering I der nieuwste Geen geforceerde uitverkoop, doch uitsluitend de laatste INOUVEAUTé'S. Prijzen uiterst laag, doch vast. Geen' Izichtzendingen. Alles 20 a 40 cent per plant. Bij partijtjes aan minderen prijs, te bekomen bij tuinier te BAARDWIJK. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843. Goedgekeurd bij Koninklijk I esluit van 15 Juli 1895 No. 41. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar- lijksche, halfjaarl., driemaandel., maand- en weekpremiën. Op alle plaatsen in Noord-Braband door Agenten vertegenwoordigd beide met groote en kleine premiën en daarbij de VOORDEE— LIGSTEN in gebruik, als een dezer uwe gading is vervoegt u dan bij de Firma die u alles aan fabrieksprijs leveren kan. VAN Op Zon- en Feestdagen zijn de Magazijnen GESLOTEN. Met nieuwe, vroolijke, pakkende muziek. Wat is de mensch alleen. Komische solo-scène voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f 0.50; Tekst afzonderlijk f 0.20. De lustige Schoenpoetser. Komische solo-scène voor 1 heer. Prijs Tekst en piano-partij f 0.50; Tekst afzonderlijk f 0.20. Vroolijke Piet. Komische scène met coupletten voor 1 heer. Prijs: Tekst en piano-partij f 0.50; Tekst afzonderlijk f 0.20. Flora, het bloemenmeisje. Komische solo-scène voor 1 dame PrijsTekst en piano-partij f 0 50 Tekst afzonderlijk f 0.20. Het melkmeisje. Komische scène met coupletten voor 1 dame. Prijs: Tekst en piano-partij f 0.50; Tekst afzonderlijk f 0.20. Bij de Tooverheks. Komische scène met coupletten voor 2 dames. Prijs: Teksten piano-partij f 0.60; Tekst afzonderlijk f 0.20. De twee Apothekers. Komisch duet voor 2 heeren. Prijs Tekst en piano-partij t 0.60; Tekst afzonderlijk t 0.20. De vroolijke Handelsjooden. Komische coupletten voor 2, 3 of 4 heeren. Prijs: Tekst en piano-partij f 0.60; Tekst afzonderlijk f 0.20. O, die Soldaatjes. Komische coupletten voor 2 of meer heeren (Onbeperkt getal.) Prijs: Tekst en piano-partij f 0.60; Tekst afzonderlijk f 0.20. Levie en Saartje.. Komische duet voor heer en dame. Groot SUCC6S. Prijs: Tekst en piano-partij f 0.60; Tekst afzonderlijk f 0.20. Deze splinternieuwe komische stukken, met gemakkelijke 2-haudige piano-muziek, zulllen zeker door ieder gaarne worden gespeeld en aangehoord. Ze mo gen daarom op geen enkele piano ontbreken, terwijl iedere voordrager, die van iets nieuws en grappigs houdt, zich deze stukken moet aanschaffen. Na opgave van het verlangde en bijvoeging van het bedrag in postzegels of per postwissel, wordt het goed verpakt franco per post toegezonden door den tegenover den Hortus, GRONINGEN EERSTE PRIJS t/ATGOUDEN MEDAILLE HOOGSTE ONDERSCHEIDING

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4