Comestibles Th. Wessels, Handel in Kruidenierswaren, La mpenkappen K ALTf P. Gloudemans, gasoinamenien, gasleidingen LAMPEN. VIRMGIJ.LEER KACHELS. ff ID. 1.6. VAAGS GE W EREN J.C. MARKS en ZOON, IktIIILIIII111 il Emaille Huishoudelijke Artikelen Sportwagens en ttfoestelb F, Oosterhout - Stoom-en andere Werktuigen, 11' milllST 4 zon the© Til. i. m W IJ I K LINNENKASTEN, »Mautiëu «sT Nieuwe aanvoel Bussumsche Briquetten. BÜSSUM, Dejeuners, Diners SOUPERS, We en Warme SCHOTELS A. G. VAN TILBURG. Snijplanken scherp concurreerende prijzen, Frits Müllers. Advertentiën Gedroogde groenten. HANGLAMPEN, GLOEIKOUSJES RIJWIELEN, Vulinshiithaarden JACHT ARTIKELEN. Stims Putten, VULKACHELS WIJNHANDEL. RIJWIELEN, Mmmmmw* sra&s&s, TMismmwso» geschilderd werk. CILINDERBUREAU Gateaux, Desserts, Chocolaterie en Bon bons-artikelen. Comes tibles etc. Ontvangen B ehangselpapier lakken van JALOUSIEëN Crêpe papier „repareeren Burgerlijke stand. Bericht. Ontvangen eene groote sorteering van BOERENJONGENS. Drogerijen Chemicaliën Ontvangen W A AIWII I, Koper-, lood-, zinkwerker en gasfitter. gas- en huishoudelijk gerief Huishoudelijke artikelen Amerikaansche Electrische geleidingen Lamp en Gasornamenten Waalwijk. Machinekamerbehoeften, bovengenoemde artikelen Verbunt-van Overbeek. Patisserie Moderne. Cuisine FranQaise. Servies, Tafellinnen en Zilver. Chr. J. Klerkx, Bezooien. Randen en Hoeken Verder alle Reparaties. nieuwe binnen— en buitenlandsche Zalm, Kreeften, Sardines, Ansjo vis enz. Nieuwe groenten in blik, van de goedkoopste tot de fijnste kwa liteiten. Nieuwe gedroogde vruchten als fijnste delicates peren en boor- appelen, abricozen, pruimedan— ten, Comadra, fleur— en Smirna vijgen, prachtige Rozijnen voor Gegrandeerd puik kokende nieu we erwten, boonen, linzen enz. en VERFWAREN. eene ruime sorteering en lichtschermpjes, alsmede eene groote keuze gebloemd aan rollen, en bloempapier voor het vervaardigen van lampenkap pen. ANTOON T1ELEN Waalwijk. Voor het winterseizoen. prijzen. Geheel nieuwe gasleidingen wor den door mij vlug en tegen con- curreerende prijzen uitgevoerd. Eerste kwaliteit "5) In het magazijn van bij de Haven. Jaarsma's Kolenbakken, Kolenschoppen, Vulemmers. Koper-lood- zinkwerker en pompen maker, WAALWIJK. Ontvangen de nieuwste modellen WAALWIJK. Heeft in zijn magazijn, voorra- digeene groote keuze van in verschillende grootten, bahuts waschtafel-s, werkkasjesook schrijf- bureaux met dichtslaande klep, onmisbaar voor eiken burger of neringdoende. Parapluistandaards en Bloemtafel- t|es in Bamboe. zwi'eiz Vraagt overal gedeponeerd merk jV AALWIJK, met of zonder bij levering van DIVERSE NIEUWE Agentuur van Amerikaansche. in alle kleuren. Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 685 kg. ▼an f 1.13 A f 1.29 per kg. Eieren 6 i 7 cent per stak. Een ongekende, gerioge voorraad huiden op de voornaamste Europeesche markten maakt den toestand zoodanig abnormaal, dat men zich afvraagt of deze sedert maandeu reeds stijgende zijnde, eingenlijk nog niet veel hoogere prijzen moesten bedingen. Te Antwerpen bedraagt de Stock c.a. 55.000 tegen 220 000 verleden jaar op het correspoudeerend tijdstip. Er werden aldaar binnen de laatste: 8 dagen 35.000 stuks ver kocht. In Hdvre zijn slechts 18.000 huiden aau de. markt tegen 309.000 stuks verleden jaar en zoo is het overal in mindere of meerdere mate gelegen. De looierij moet zich dus voorbereiden op wellicht nog be— duideud hoogere huidenprijzen. Hoe het iutusschcn mogelijk is, dal de ledermarkt nog zoo weinig in opgaande richting verkeert, is onverklaarbaar, maar hoogst waarschijnlijk zal eene belangrijke hausse- beweging niet lang meer uitblijven, daar van alle zijden de be richten eenstemmig luiden, dat de mach tigste lederfabrikanten over de gehecle wereld bezig zijn om middelen te beramen tot beëindiging van dezen onhoud- baren toestand, 't Is te veronderstellen en te hopen, dat ae tijd dan ook niet verre meer zij waarop eene billijke prijsverhooging op hel Schoenwerk komt. De handel in schors en alle andere looi- middelcn is stationuairprijzen blijven in een doen. DUSSEN. Boteraanvoer 146 kg. prijs van fl.44 1.56 Markt gezet op f 1.50 per kg. Eieren f 1.50 per 26stuk9. WAALWIJK, Van 4—11 Nov OVERLEDEN: Adrian* Ros oud 48 j. HU W.-AANGIFTETheodorus Johannes de Peffer oud 27 j. en Antonia Spapens oud 33 j. HUWELIJKEN Gerardus Gijsbertus van Lier oud 80 j. en Johanna Gerdina van der Velden oud 34 j. Adrianus Duivekam oud 24 j. en Johanna Papenhoveti oud 25 j. Ge rardus Franciscus Dieltuann oud 35 j. ec Catharina van den Broek oud 23 j. Cornells Beerens oud 34 j. en Hendriko Cornelia van den Broek oud 23 j. DUSSEN. Over de maand October. GEBORENA. z. van P. C van Oorschot en G. M. van TH borg Q. P. d. van J. A. Walravens en E. Meijers O. M. d. van G. C. van Dijk en P. Boll E. z. van G. Schouten en K. Vos M. d. van F. Eijk- hout en P. G. van den Heuvel J. C. d. van L. van dfcr Plu ij ra en A. Sgroot VV. H. z. van J. van Balkom en A. Heij- mans A. J. z. van J. de Bodt en A. van den Bosch. OVERLEDEN J. M. de Wit jd. 2 rand. J. A. van Til borg, jd. 20 j. S. A. VV. Naijen jd. 30 j. J. Al. van Dongen jd. 3 j. 1HUWD: C. van der Stelt 24 j. en A. A. Has pels 21 j. GE CORRESPONDENTIE. Een Abonnc. Naar aanleiding van hetgeen aan het hoofd van dit nummer vermeld staat, kunnen we uw ingezonden stuk zoo niet plaatseu. Wilt U het onderteekeuen, dan wel. Het in ons vorig nummer voorkomende bericht, waarin uit Baardwijk een staaltje van overdreven prijzen bij gedwongen winkelne ring wordt aangehaald, is niet van onzen ge wonen correspondent t a Idaar. g—hui Door gebrek aan plaatsruimte moeten ver schillende stukken, tot 't volgend nummer blijven liggen. In ons volgend nummer wordt een aan vang gemaakt met een nieuw, zeer boeiend feuilleton „De Deserteur". als MARKT, WAALWIJK. Aanbevelend, Ontvangen eene groote collectie KOLENSCHOPPEN vanaf 10 cent. hen prachtige sorteering werklampen, de beste soort lampe beige universallamp, muur en sierlamp- jes, looplatnpjes en alle soorten losse branders, al deze lampen zijn van de beste qualiteit. en aan scherp CONCURREERENDE Verdpr ullp Beveelt zich beleefd aan, tot het van alle mogelijke en al wat verder tot het VAK behoort. door mij zelf GEPREPAREERD. Verders alle ARTIKELEN voor Ook beveel ik mij beleefd aan tot het REPAREEREN van alle systeem; het leveren van banden, on- derdeelen en nieuwe RIJWIELEN. Aanbevelend ALS BOVEN. Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaardigen en boren van e N n c O a, S s: Hl H fcc s vindt men de grootste en fijnste sorteering Tevens voorradig echte Alle andere merken kunnen zeer spoedig geleverd worden. Prijzen en teekeningen worden gaarne ter inzage gegeven, van de orgineele Jün- ker Ruh, Red—Cros, Red Cros Sumbeam enz. alsook van de Jan Beleefd aanbevelend als WATER- en TOILETEMMERS alle.-oorten BRAADPANNEN,KOFFIE en THEETROMMELS een mooie sor teering BROOD- en BESCHUIT TROMMELS, KOFFIEMOLENS enz. Het beste adres van en alle Verder beveel ik mij beleefd aan tot het leggen van en bij levering van allen daartoe benoo- digdheden, desverkiezend met garantie. Aanbevelend in alle wijdten met 5 jaar garantie. ruime sorteering in alle prijzen. in kortstmogelijken tijd vervaardigd in alle aflneetingen. VEEVOEDER- en FO R N UIS KETELS KLEER- en P A R A PL UIST A N D A A R DS fijne NIKKELWAREN. Wegens gevorderd seisoen opruiming van Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. UEd. dw. Dn. Ondergeteekenden bevelen zich beleefde lijk aan voor het HERSTELLEN van het leveren van giet- en smeedstukken enz. Steeds voorhanden alle soorten als asbest, pakking, machine- en cilinder oliën enz. Wegens het vergevorderd seizoen, ruimen wij de thans nog in voorraadzijnde aan verminderden prijs op. Verder bieden wij aan eenige gebruikte heeren- en dames RIJWIELEN vanaf f 35. Levering in alle maten van compleete stellen wieltjes en assen voor kinder- en sportwagens, alsook gummiband]'es in alle maten. Aanbevelend, Mecanicien 9 Koperslager, Loodgieter. Gasfitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend &Loos. de geurigste, de meest waterhoudende van alle bekende verpakte theesoorten Te bekomen bij IN vestigt bij deze bijzonder de aandacht, op zijn buitengewoon fraai Buitengewoon solied en bijna niet te herkennen van massief, mahonie en noten; biervan voorradig Ook verkrijgbaar massief eiken Armerik. voor kantoorgebruik alleen-verkoop voor de Langstraat, Aanbevelend, IN SOORTEN. Eene schoone collectie enz.vanaf 8 cent per rol en hooger tot de schoonste salonpapieren. Verder beveelt ondergeteekende zich be leefd aan voor het De prijs is voor latten ran 1 M. 3 cent en vervolgens naar gelang de lengte vanaf •3 tot 10 cent en hooger. Fijne lak nette afwerking. ALLES TEGEN Aanbevelend,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 6