BINNENLAND. Ingezonden stukken. Handelsberichten. sc.hien niet al te moeielijk zou vallen, tenzij de Hoeren er in slagen mochten de opmarsch tegen te honden door telkens opnieuw een gevecht aan te gaan en aldus de ontzettings macht niet dan slap voor stap te laten oprukken, in afwachting van hulp uit Oranje- Vrijstaat ot uit Natal. Terwijl Methueu lijd heeft gehad om de gedoode en gekwetste Boeren, zelfs de be graven lijken te tellen, heeft, hij niet achter de Britsche verliezen kunnen komen, wat wel zoo verstaan zal moeten worden, dat ze hoogst ernstig zijn. Verder blijkt uit den aanval op zijn achterhoede dat de Boeren neiging vcrtoonen hem van zijn basis af te snijden en tusschen twee vuren te brengen, terwijl de mededeeling dat hij te Graspan rusten wil en zijn voorraad munitie en levens middelen wil aanvullen, niet" veel goeds voor spelt. Hoe lord Methuen zijn voorraden denkt te vernieuwen, zegt hij nietmoeten ze uit zijn kamp aan de Oranje rivier worden aangevoerd, dan zullen de Boeren, die overal zijn en nergens dat niet ongestoord toelaten, dunkt ons. Neemt men in aaumerking dat lord Methuen sinds zijn vertrek verleden week Woensdag van het kamp aan de Oranjerivier tol Zaterdag ongeveer een derde heeft afgelegd van den afstand van de Oranjerivier tot Kimberley, dan kan het garnizoeu van deze stad hem niet voor heden over een week verwachteu als hij zoover kan komen. WAALWIJK, 29 Nov. 1899. Benoemingen. Burgemeester en Wethouders dezer ge meente hebben in hunne vergadering benoemd tot tellers bij de a. s tienjaulijkschs volks telling de navolgende heeren F. W. Van Liempt, Gemeente-Secretaris F. O. Numan, klerk bij den Rijksontvanger.. J. A. v. Liempt, ambtenaar ter secretarie J. Froklage, gemeenteveldwachter. Th. J. G. Tuifer, klerk bij den Inspecteur (der directe belastingen. Eerstgenoemde is tevens belast met de hoofdleiding. Cencert strijkorkest d. d schutterij. Het concert laatstleden Zondag door den Koninklijke Oranjej Doelen alhier aangebo den aan zijne honoraire leden, mag uitmun tend geslaagd heeten. Niets meer of minder was door het Bestuur geëngageerd dan het zoo gunstig bekende sim- fonie Orkest der d.d. Schutterij te 's Hei to gen bosch onder leiding van haren bekwamen luitenant- Kapelmeester den WelEdGestr. Heer M. J. Ogier. Wisten wij reeds te voreu door het aangekondigde program, dat ons een feesiavond wachtte, die verwachtingen werden verre overtroffen. Reeds vóór deD aanvang was de zaal bezet en de talrijke aanwezigen verbeidden reeds met ongeduld het oogenblik waarop zij zouden genieten va o het schoone hen bereid. Zonder in bijzonderheden te treden moe ten wij bekennen dat het keurige program op meesterlijke wijze werd uitgevoerd. De Heer Ogier die met zijn corps in de Langstraat geen onbekende is, heeft thans andermaal willen toonen, dat hij de kunst minnende harten weet te treffen. Zoo liep dan het eerste deel van het pro gramma af en was het applaus na ieder num mer groot, maar vooral bij No 4b Pizzicato de Sylvia, so!o pour fltUe die moest op het aanhou dend aandiingeu van 't publiek gebisseerd worden. In het tweede deel vooral na afloop van No 8 Walzer Rondo solo pour flüte van W. Popp steeg de geestdrift zóó hoog, dat aan het bisroepen geen einde scheen te komen en waren de toehoorders niet tevreden alvo rens dit herhaald werd. Ook No 9 Ungari- scher TaDtz No G van J. Brahms viel dit lot ten deel en op vereerend verzoek liet den heer Ogier zich welgevallen, ook dit nummer nog maals te geven. Bovendien werd door hem op vereerend verzoek buiten het program gegeven ,.Loin du Bal". Na afloop van het program wachtte den hoorders eveneens op daartoe gedaan verzoek eeoe verrassing en vergastte ons de Heer Kapelmeester op het Transvaalsche Volkslied; onnoodig le zeggen dat ook dif in den smaak viel, terwijl tot slot den Heer Ogier nog eene marsch ten beste gaf. Voor het scheiden bracht het Bestuur van den Koninklijken Oranje Doelen bij monde van haren president den heer J. Wilbers aan den Heer Ogier dank voor der» Kunstavond ons verschaft. Hij zeide dat het plan be staat meerdere concerten telken winter te doen geven, vertrouwende dat bij een vol gende maal de heer Ogier het zoude kun nen vinden andermaal herwaarts te komen, want G:j met Uw Corps, zoo sprak hij onge veer zijt hier gewild, wij kunnen geene betere keuze doen, en gaan er trots op, dat in de hoofdplaats dezer provincie, onder Uw diri gentschap een muziekcorps te vinden is, dat met de beste in den lande kan wedijveren. Daarom dan ook wenschen wij U een hartelijk tot weerziens toe ook bij een vol gende maal zult u bij ons vinden een gulle gastvrijheid, terwijl Gij van Uwen kant niets onbeproefd zult laten ons te vergasten op heerlijke muziek. Wij stemmen volkomen in met 't geen door den president werd gezegd ten aanzien van dit zoo beroemde muziekcorps en zijnen bekwa men directeur en brengen tevens hulde aan de Koninklijken Oranje Doelen, op wier initiatief wij dit kunstgenot smaakten. Tückcuschool. De prijsuitdeeling over den cursus '98/99 zal plaats hebben a. s. Maandag 4 December, 's avonds 6 uur. Zondag 3 December van af half twaalf tot half twee zullen de prijsteekeningen tentoon gesteld worden op de teekenschool, die voor ieder belangstellende toegankelijk is iedereen zal zich dan kunnen overtuigen van de goede vruchten, die deze voor onze en omliggende gemeenten zoo nuttige instelling, afwerpt. Openbare School. Gisteren werden de stellingen voor de Openb. school weggenomen. Thans eerst is men in staat het groote, schoone gebouw in zijn vollen omvang te bezichtigen. Het maakt door zijn ruime afmetingen en twee hooge torens een groot- schen indruk en wij overdrijven zeker niet, als wij hier zeggen, dat Waalwijk weder een prachtig monument rijker geworden is. Op de inrichting van binnen hopen wij later eens terug te komen. Een woord van lof mag voorzeker hier niet onthouden worden aan onzen achtbaren Burgemeester Ridder de Van der Schueren, aan wiens initiatief en krachtig streven het voornamelijk te danken is, dat de oeenbare school deze schoone en doel matige verandering onderging. Verlichting- Weimijn. Men wijst er ons op, hoe gebrekkig de Weimijn vei licht is. Achteraan heclemaal geen licht, geen lantaarn, hetwelk zeer gevaarlijk en voor de bewoners zeer lastig is. Reeds vroeger is er, naar wij vernemen, tusschen het Dag. Bestuur en den eigenaar j dier huizen over deze zaak gesproken, om op bedoelde plaats een lantaarn aan te brengen, I maar tot dusver is dit echter uog achterwege ;i gebleven. Wij hopen dat de bevoegde autoriteiten j zoo spoedig mogelijk hieraan een einde zullen maken, en er een degelijke verlichting zullen aanbrengen, ten bate der veiligheid en van de bewoners der Weimijn. Tramongeval. Omtrent de juiste toedracht van het geval, met den tram van verleden Donderdag en waarover we reeds iets mededeelden, valt nog 't volgende te melden. De conducteur liep met een roode vlag den bewuster» tram vooruit over den niet gesloten overweg en ontdekte toen in zijne onmiddellijke nab jheid een goederentrein, die door den mist eerst op zeer korten afstand zichtbaar werd. Door zijn seinen kon de tram nog gelukkig bijtijds tot stilstand worden gebracht. De wachteres beweert het signaal tot sluiting der boomen van den overweg niet gehoord te hebben. Aan wie nu de schuld Dit zal vermoedelijk door de techtbank moeten wor den uitgemaakt. Vreemde Bedelaars. Met „geeft niet aan vreemde bedelaars" is zeker bij eenieder opgekomen, die gister middag het ergerlijk tooneeltje van dronken schap in onze gemeente gade heeft geslagen. Een rondreizend koopman (lee? bedelaar), die gisteren onze gemeente bezocht, schijnt zooveel centjes gebeurd te hebben, dat er wel wat over kon schieten voor een lekker happie. Het bleek dat hij wel wat al te diep in 't glaasje had gekeken, zoodat zijn beenen hem te zwaar werden en hij viel. Na eenige malen tevergeefs gepoogd te hebben op le sta^tn, lukte hem dit eindelijk en daar ging het links-rechts enz. een paar huizen verder en daar tuimelde hij weer met zijn hoofd tegen de balustrade vau een huis, waar hij nu ook als wezenloos bleef liggen. De politie gewaarschuwd, kwam ter plaatse, wipte hein op een hondenkar en zoo werd hij begeleid door een talrijke menigte naar het bureau gebracht, waar men hem zijn roes wel zal hebben laten uitslapen. Wederom een goed bewijs, dat men niet moet geven aan onbekende bedelaars, daar er dikwijls op zulk een wijze misbruik van wordt gemaakt. De Duitsche Keizer te Vlissingen. Het jacht Hohenzollern, waarmede de Duitsche keizerlijke familie uit Engeland ver trekt, zal Woensdag 29 e.k., des namiddags te ongeveer 3 uren, te Vlissiogen aankomen en bij gunstig weder ter reede, nabij de buiten haven, ankeren. De keizerlijke familie zal daarna met een stoombarkas van het jacht naar den kleinen ponton in de buitenhaven stoomen, en aldaar aan wal stappen, om vervolgens over den met loopers bedekten ponton door de hal zich naar den extra-trein, die te 4.50 (spoortijd) naar Duitschland vertrekt, te begeven,. Mocht het ongunstig weder zijn, dan zal de Hohenzollern, ondanks hare lengte en de nauwte van de haven, toch in haven komen en dan aan den ponton meeren. Het terrein zal, op verzoek van den keizer, zooveel mogelijk worden afgezet. Alleen worden zij toegelaten die uit den aard hunner betrekking ais an derszins daarbij niet gemist kunnen worden. Waarschijnlijk zal de keizer vóór het aan wal komen nog eerst de Kaiser Fried rich III inspecteeren, wier bemanning Zondag een bezoek aan de stad bracht, hetgeen eene heele levendigheid teweeg bracht. Uit Vlissingen wordt gemeldt, dat aldaar met het oog op de begroeting van den Keizer en de Keizerin van Duitschland door onze Koninginnen, toebereidselen worden gemaakt van een collation aan boord van Hr. Ms. ter reede verwacht worden pantser- dekschip Zeeland. Hr. Ms. hofmaarschalk baron Clifford is uaar Vlissingen vertrokken. Nader meldt men nog Bij de ontvangst vau den keizer en de keizerin van Duitschland te Vlissingen zal de directeur en commandant der marine te Hellevoetsluif», de schout-bij-nacht Zegers Veeckens, tegenwoordig zijn en het pantser schip de //Korlenaer', commandant de ka pitein ter zee J. G. Snethlage, ter reede liggen met de staf muziek der marine uit Nieuwediep en een extra detachement ma trozen en mariniers als eerewacht. Mocht het pantserschip de „Zeeland" nog bijtijds zijn opgezocht, dun wordt dit ook nog naar Vlissingen gedirigeerd. (Volgens latere be richten is deze oorlogsbodem reeds te Ko penhagen aangekomen en zal dus niet te Vlissingen komen De keizer van Duitschland is voornemens de aanwezige oorlogsschepen te inspecteeren. Vanwege II. M. zou een thé worden aan geboden. De Minister van Marine zal niet naar Vlissingen vertrekken. Wel echter de Mi nister van Buitenlandsche Zaken. De keizer en de keizerin zullen heden middag ten 3 ure ter reede van Vlissingen aankomen en ten 5 ure de reis naar Duitsch land voortzetten. De Duitsche gezant bij ons Hof vertrekt hnet het personeel der legatie naar Vlissingen jj-f Nog meldt inen uit Vlissingen I Bij de komst des Keizers zal op het perron van het station aanwezig zijn een detache ment infanterie van 100 man met het regi mentsvaandel, en ouder bevel van een kapitein, met 2 luitenants. Ook de muziek van het derde regiment zal aanwezig zijn. De overige officieren van het Vlissingsche garnizoen zullen mede aldaar present moeten zijn. Allen zijn in groot tenue. De generaal-majoor, bevelhebber der diri- sie, komt heden hier met zijn adjudant. Briefkaarten. Aan de vele klachten over de bepalingen omtrent hetgeen al of niet op de voorzijde van briefkaarten mag worden gedrukt, is thans te gemoet gekomen. In art. 11 van het kon. besluit, waarbij deze materie geregeld was, zijn bij kon. besluit van 2 dezer de volgende wijzigingen en aanvullingen gebracht. Vervallen is de bepaling luidende Op de adreszijde der briefkaarten mag niet anders dan het adres, alsmede de naam, het beroep en de woonplaats van den afzender ^vermeld worden. In de plaats daarvan is 't volgende bepaald: De voorzijde van de briefkaarten is alleen bestemd voor de frankeerzegels, voor de aanwijzingen, welke op den postdienst be trekking hebben (aangeteekend, bericht van ontvangst en zoo voort), cn voor het adres, dat geschreven of, door middel van eene strook van ten hoogste twee bij vijf centi meters, opgeplakt kan worden. Bovendien mag de afzender op de voorzijde, hetzij in schrift, hetzij door middel van eenen stempel of eenige andere typografische bewerking, zijnen naam en zijn adres vermelden. Plaatjes of bekendmakingen mogen op de voorzijde van de briefkaarten worden gedrukt, mits zij in geen enkel opzicht de duidelijke aanwijzing van het adres en de plaatsing van de stempels en aantcekeningen van den postdienst belemmeren. Met uitzondering van de frankeerzegels en van de hooger bedoelde strook voor 't adres, mag geenerlei voorwerp bij de briefkaarten gevoegd of daaraan vastgehecht worden. Op briefkaarten, gebezigd tot het aanbieden van een over te seinen telegram, of tot het geven van kwijting, mogen de noodige telegramze gels, respectievelijk plakzegels, aan de ach terzijde worden vastgehecht. Het is deu afzender vau eene briefkaart met betaald antwoord geoorloofd, om, hetzij in schrift, hetzij door opplakking van een strook, zijn naam en zijn adres op de voor zijde van het voor antwoord bestemde gedeelte te vermelden. De paragraaf, luidende Het is geoorloofd briefkaartformulieren te bezigen, welke niet van Rijkswege zijn uitge geven, mits zij met de vau Rijks wege uitgegevenen overeenstemmen, wat betreft de gedrukte opschriften, de afmetingen en de stevigheid van het papier, zal worden gelezen als volgt Het is geoorloofd briefkaartformnlieren te bezigen, welke niet van Rijkswege zijn uitgegeven, mits zij met de van Rijkswege zijn uitgegevenen overeenstemmen, wat betreft de afmetingen en de stevigheid van het papier, en op duidelijk leesbare wijze, op de voorzijde bovenaan in het midden, het woord „brief kaart" dragen. Gelijktijdige vermelding van een daarmede overeenkomende uitdrukking in eene andere taal is toegelaten. Het hierboven bepaalde is op deze formu lieren van toepassing. De nieuwe Kruisers. Nu de proeftochten van de drie nieuwge bouwde kruisers voor de Ned. Marine afge- loopen zijn en zij alle aan de gestelde eischen hebben voldaan, kan het wellicht velen inte resseeren om de officieele uitkomsten te ver gelijken. zoowel van de 4-uur- volle krachts- proef als van de 3('-uurs proef op zee. „Het Vad. is in staat die uitkomsten mede te dee- len Volle krachtsproefGemiddelde 1. H. P.: „Noord- Brabant" 10,040, „Gelderland* 9867, „Utrecht" 10,167. Snelheid in knoopen „Noord-Brabant 20,80, „Gelderland" 20,047, „Utrecht" 19,618. Kolenverbruik per I. H. P. per uur in ki logrammen: „Noord—Brabant* 0,94. „Gelderlaud1,13. „Utrecht" 1. 30 uur proefGemiddeld 1. H. P.„Noord- Brabant" 4690, „Gelderland" 4347, „Utrecht" 4533. Snelheid in knoopen: Noord- Brabant" plm. 16, „Gelderland" plm. 15. „Utrecht* plm. 16. Kolenverbruik per I. H. P. in K.G.„Noord- Brabant" 0,876, „Gelderland" 1,03, „Utrecht" 1,07V2. Volledigheidshalve herinneren wij hierbij, dat de »Noord-Brabanl" gebouwd is door de Kon. Mij. „De Schelde* te Vlissingen, de »Gelderland« door de fabriek Feijenoord en de „Utrecht" op de Rijks Marinewerf te Amsterdam met machines van de Ned. Fa briek. Snijpartijcn te Tilburg". Zondagavond is men te Tilburg weder aan het snijden en steken geweest. De heer V., die aan het fietsen was. werd onverwachts aangevallen en zoodanig gestoken dat hij bewusteloos uaar huis moest vervoerd worden. De dader is in hechtenis. Later werd nog een der personen gearre steerd, die bij een vechtpartij een agent van politie over den arm had gesnedeu. Besoijeu. Maandagavond gaf de Liedertafel „Vooruitgang zij ons doel" van Waalwijk en Besoijen eene uitvoering in de zaal van den heet A. v. d. Zaken te Besoijen. De zaal was goed gevuld en de verschillende nummers van het programma werden gezongen op eene wijze, die èn den directeur deu heer A. Princen èn werkende leden alle eer aandeden. Ook de heer N. v. d. Hammen had met zijne komische voordrachten een groot succes. Vau harte hopen wij r/eer eens spoedig in de gelegenheid gesteld te worden eene dergelijke schoone uitvoering te mogen bijwonen. 1 1 i rmgnrw ■■-Jjj«m mwam (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geachte Redactie Het is mij aangenaam te kunnen consta- teeren, dat mijn schrijven in uw geacht blad, van eenige weken geleden niet vruch teloos is gebleven. Met nadruk werd er toen door mij op gewezen, dat de toegangswegen naar het Drongelensche veer zeer slecht verlicht wa ren en met de aanstaande donkere avonden veel gevaar voor ongelukken opleverden. Ik liet daarbij uitkomen, dat de Waterstaat niet ongenegen zou zijn in deze dringende behoefte te voorzien, wanneer haar door bevoegde autoriteiten daarop gewezen werd. Het gevolg daarvan is geweest, dat de E.A. Heer Burgemeester van Drongelen e. a. eeu schrijven hebben gericht tot den Heer Hoofd ingenieur, die beloofde in de verlichting te zullen voorzien en het is niet bij belofte gebleven want heden 28 Nov. brandt reeds eene lantaarn bij de brug over het Noor der-kanaal. Achten de gemeenten Waalwijk en Besoijen dit aan het Zuider-kanaal min der noodig Ons dunkt met nog veel meer recht! Wie neemt het initiatief? Of is dit reeds geschied. Des te beter Drongelen. DE MOOR. ROTTERDAM27 Nov. Binnenlandsche Granen. Niettegenstaande de aanvoer in 't algemeen klein was, verkeerden de meeste artikelen in flauwe stemming waarvan verlaging het gevolg was. Tarwe. «Jarige met tragen kooplust werd ver kocht, per heet. f5.20 tot f6.10 en extra puike nog daarboven, en per 100 kilo in uitgezochte qual. van f7.50 a 7.70 en verder naar deugd van 17.25 a f7.40. Nieuwe ruimde tot eenige verla ging op, per heet. f5.50 a f6.25 extra puike nog daarboven en per 100 kilo in uitgezochte quali- teit f7.70 a f7.90, overigens f7.35 a f7.60. Cana da tarwe kwam bijna niet voor. Rogge. Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche De beste f 5.50 6.25. Dito mindere f0,&0. Gerst. ZeeuwschFlakk. en Overm. Winter f 8,50 a 9,20 mindere f 8,35 a 8,75 beste Zomer 18,30 a 8,60; mindere f0,a 0. Haver. De beste f 2.70 3.50. Blauwe erwten. De beste f7.25 a 7.80 Paardenboonen. De beste f0.— i» 0.—. Bruine boonen de beste f 7,50 a 8,50; Witte boonen. De beste f 9.— it 10.— Duivenboonen van f0.a 0. Kanariezaad f6.75 tot f7.75. ROTTERDAM, 28 Nov. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 56 paarden, 0 veulen, 0 ezels, 811 vette runderen 1110 magere dito, 230 vette en graskalveren, 77 nuchtere kalveren, 8 schapen of lammeren, 0 varkens, 217 biggen, 2 bokken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2