Nummer 99. Donderdag 14 December 1899. 22* Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. „De Echo van het Zuiden", prij svermindering De Zuid-Afrikaansche oorlog. ANTOON TIELEM, Belangrijke Mededeelingen. „De Echo van het Zuiden." week. Iedereen dus van den rijksten tot den armsten kan en zal het lezen. Iedereen wil 6 cent per week missen, om van alles degelijk en flink op de hoogte te blijven, geheel mede te leven. Franco per post f0 90. „De Echo van het Zuiden" UITGEVER: Waalwijksche en Langstraatsche courant, De Echo van het Zuiden, Waalwpsche en Laigstraatsehe Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag en Zaterdagavond, Abonnementsprijs per 3 maanden f 1, Franco per post door het geheele rijk fl,]5. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever Waalwijk AdVERTENTIEN 1 7 regels f0,60; daarboven 8 cent per regel, groofce letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3maal ter plaatsing opgegevenworden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitsch- land worden alleen aangenomen door het advertentioburea van Adolï* Steinek, Hamburg. Reclames 15 cent per regel In vorige nummers deelden wij onzen lezers, het publiek van Waalwijk, Baardwijk, Besoijen en de geheele Langstraat, enz in 't kort allen abonné's en hun die wij het gaarne zien worden, reeds een en ander mede omtrent onze plannen tegen a. s. Nieuwjaar. zal dan nl, in veel grooter formaat verschijnen. Door de meerdere ruimte, die we hierdoor winnen, zullen we in staat zijn onzen lezers veel meer aan te bieden dan tot dusver, vooral wat onze gemeente en de Langstraat betreft. Ons blad zal bevatten: hoofdartikels, overzichten van de voornaamste gebeurtenis sen in binnen- en buitenland, meer speciaal wat in Waalwijk en de geheele Lang straat vermeldenswaardig voorvalt; vooral op't gebied van industrie, handel en ge meentezaken. Markt- en huidenberichten, boeiende feuilletons, ook scherts en humor en aangename mengelwerken wetenschappelijke zaken alles zal men er in vinden. Plaatselijke berichten der velschillende Langstraatsche en Overlandsche gemeenten, Verslagen van den Gemeenteraad van Waalwijk, uitvoerige verflagen van lezingen vergaderingen, zoowel in onze gemeente als daarbuiten. Ook hebben wij maatregelen ge troffen voor goede artikelen over onze hoofdindustrieschoenmakerij en leerlooierij. Ook op 't gebied van Landbouw hopen we meermalen nuttige wenken te kunnen geven. In één woord, wij zullen alles doen wat voor onze lezers aangenaam en nuttig kan zijn. Wilt ge dus breedvoerig en duidelijk alles weten, wat in WAALWIJK en de LANGSTRAAT gebeurd, abonneert U dan op Dan nog zal ons blad bij deze aanmerkelijke vergrooting eene belangrijke ondergaan n.l. in plaats van f 1f 0-75 per kwartaal Of 0 CGütb J3GI* Om het velen nog gemakkelijker te maken, zullen we hen in de gelegenheidstel len per week 6 cent te betalen, dan behoeft men niet f 0,75 cent ineens te geven. Dit bedrag zal wekelijks door een onzer boden worden opgehaald. De prijs met prachtig Geïllustreerd Zondagsblad is fl.05 franco per post f 1.27l!z' Dus voor slechts 80 cent een prachtige illustratie die U al de voor naamste gebeurtenissen der wereld voorstelt en verhaalt. Wij van onzen kant stellen alles in 't werk om het publiek voor zoo min moge lijk geld zooveel mogelijk te verschaffen en hopen dan ook van hun kant den noodi- gen steun te ondervinden. Iedereen vuile dus onderstaand inteekenbiljet in en stelle het een onzer bodes ter hand, of bezorge het aan ons bureau opdat „DE ECHO VAN HET ZUIDENin geen enkel huisgezin in Waalwijk en de Langstraat ontbreke en met recht zal zijn het blad van Waalwijk en de Langstraat, een ware huisvriend, het meest gelezen blad in de Langstraat. Wie zich tegen 1 Januari op dit blad abonneert, ontvangt de tot dien datum verschijnende nummers gratis. De ONDERGETEEKENDE abonneert zich op Waalwijksche en Langstraatsche Courant, Zondagsblad. NAAMWOONPLAATS Nederlaag der Engelschen. Nu is er nieuws van het oorlogsteriein in Alrika's zuidelijk deel, en het feit alleen, dat De Daily Mail (die wel de laatste is om tegenslag voor de Engelsche wapenen te er kennen gisteren haar kolommen opent met het veelbeteekenende „British Reverse" als hoofd, heel vet en duidelijk in het oog vallend gedrukt, laat geen twijfel aan de enorme beteekenis van de gebeurtenis, waarvan het noordelijk deel van Kaapkolonie de plaats van handeling is geweest en wekt het ver moeden, dat ook aan de boorden van de Theems de eerste gedachte is geweest aan de moreele beteekenis van het feit, aan het steeds wassende gevaar van een algemeeuen opstand van het Afrikaander element in de Kaapkolonie het ergste wel wat den Brit ten in dezen heilloozen oorlog zou kunnen treffen en wat hen misschien wel, met de chauvinisten en imperialisten als Joseph Chamberlain aan het hoofd, het oogenblik zou doen betreuren, dat zij dezen kamp ter vermeestering van auderer bezit en ter ver korting of juister vernietiging van andere rechten, hebben aangegaan Het nieuws van de overwinning der Boeren bij Stormberg, is in hooge mate verblijdend, Het is de vuurdoop geweest van de Vrijsta- ters, die hun land voor een inval uit het zuiden moesten beveiligen, en van de wak kere Afrikaanders, die hun zijde gekozen hebben. En dadelijk hebben zij de Engelschen een gevoelige nederlaag toegebracht. Tot recht begrip van hetgeen er is geschied, is het noodig het volgeude te releveeren. Den vijf-en-twintigsten November had ge neraal French met zijn divisie een kleine nederlaag geleden in een verkenningstocht ten noorden van Naauwpoort bij Arundel, waar de Engelsche aanvoerder gedwongen was terug te trekken met een verlies van drie gewonden en enkele gevangenen. Den zeven-en-twintigsten November ver meesterde generaal Gatacre optrekkende van Buschmans Hoek Molteno ten zuiden van Queenstown, dat toen door de Oranje Vrij- staters bezet werd gehouden, terwijl men aan Engelsche zijde meende dat zij tot dusver niet verder waren doorgedrongen dan tot Stormberg. Tusschen deu eersten en den derden De cember passeerden de generaals French en Gatacre den tijd met verkenningen van Naauwpoort uit naar Rosmead iti zuidelijke richtiug en van Buschmans Hoek naar Molteno teD noorden, terwijl ondertusschen het gerucht de ronde deed, dat het Hollandsch element in deze streek ten getale van vijf a acht duizend man in opstand was gekomen en partij koos voor de Boeren ondanks de ver- toogeti van de heereu Schreiner en Sauer, die nadrukelijk onthouding hebben bepleit. Den vierden December bezetten de Oranje- Vrijstaters Dordrecht ten noorden van Busch- manshoek en zij of de luitjes, die het met hen eens waren slaagden er in de telegra fische verbinding tusschen generaal Freuch te Naauwpoort en generaal Gatacre te Queens town te verbreken. Tot recht begrip van de overgroote betee kenis der gedwongen werkeloosheid of althans betrekkelijke rust van de Engelsche leger macht in het noorden van Kaapkolonie, dient men wel in aanmerking te nemen, dat dit contingent met de kolonne onder generaal Methuen (hetzij deze optrok tot ontzet van Kimberley of wel oorspronkelijk in opdracht had met bekwame spoed op te trekkeo naar de hoofdstad van Oranje-Vrijstaat Bloemen- fontein zou hebben moeten samenwerken. En tot dusver hebben of juister hadden de beide generaals niet heel veel anders kun nen verrichten dan politiedienst te midden van een onbetrouwbare bevolking Zaterdag 1.1. nu werd een opgave gepubli ceerd vau Engelsche zijde aangaande de le germacht der Boeren op verschillende hoofd punten in het noorden van Kaapkolonie en loen vernamen we dat de te Dordrecht en Jamestou een acht honderd man lagen, te Stormberg twaalfhonderd man met zes stuk ken, te Molteno vijftien honderd raau en in de omgeving vier honderd man alles te zamen dus een vier duizend man. Generaal Gatacre nu heeft, waarschijnlijk in verband met deze opgaaf, besloten zich niet langer te bepalen tot surveillance, doch den menschen aan de boorden van de Theems eindelijk en ten langen leste dan toch weer eens te geven waarnaar zij reeds sinds zoo lang hunkerend uitzien en hoewel hij wel wist, dat de stelling der Boeren te Storm berg sterk was, trok hij toch met een twee duizend man op uit zijn hoofdkwartier te Putterskraal, twee batterijen meevoe rend. Met versnelden pas oprukkend ging 't tot een mijl of twaalf ten noorden van Molteno. En het resultaat van dit doen ongetwij feld gebasseerd op inlichtingen van met land en volk vertrouwenden, doch zooals den Engelschen generaal tot eigen schande gebleken is, voor de Britten niet immer be trouwbaren Eerst werd uit Molteno bericht naar Lon den dat generaal Gatacre een nachtelijken marsch had ondernomen doch dat gij den vijand (dat waren dus de Boeren) ver schanst vond in een onneembare stelling, zoodat hij dus terugtrok. Daarna werd er een telegram ontvangen van dezen inhoud, afgezonden te Molteno gisteren (Zondag)„Generaal Gatacre heeft met tweeduizend man en twee batterijen eeu geforceerdeu marsch naar Stormberg gemaakt, waar de Boeren een zeer sterke stelling hadden bezet. De vijand opende het vuur eerst toen onze troepen tot den voet van zijn stelling waren genaderd. Toen begon eeu groot artillerieduel dat van vier uur in den morgen tot zeven uur aanhield, waarop onze troepen zich terugtrokken. De stelling was onneembaar. En daarna kwam aan het departement van oorlog te Londen een depêche aan vau dezen inhoud en afgezonden door generaal Gatacre zeiven „Ik betreur het zeer te moe ten mededeelen, dot mijn aanval Maandag morgen op Stormberg met zware verliezen is afgeslagen. Ik was door de gidsen onjuist ingelicht over de stelling van den vijand en bevond het terrein zeer doelmatig." En lar.g is het ongeduld der autoriteiten van het departement van oorlog niet op de proef gesteld, lang heeft de marteling niet geduurd elkeen begreep dadelijk dat die terugtrekking Engeland wat zou hebben ge kost, dat het geschutvuur zoo maar niet zon der eenig onheil aan te richten door de Engelsche legermacht was doorstaan, te eer daar de Boeren gezegd werden een sterke stelling in te nemen en toen generaal Gata- cre's telegram binnen was met de aankon diging van „zware verliezen aan zijn zijde" en met een soort verontschuldiging of ver klaring, bereidde men zich op iets ernstigs voor. Uit Kaapstad heeft de bevelvoerende ge« neraal Sir Forestier Walker aan det departe ment van oorlog bericht dat generaal Gatacre verloren heeft twee manaandooden, negen officieren en zeventien man aau gewonden en., negen officieren en vijf honderd zes en negentig man aan vermisten: wat te Londen met enorm bewonderens- waaidige; doch door de ondervinding tóch min of meer gerijpte scherpzinnigheid doet opmerken dat er verondersteld zou kunnen worden, dat die vermisten in handen zijn gevallen van de Boeren Volgens een officieel telegram uit Pretoria van Dinsdag bedraagt het aantal gevangenen te Stormberg genomen 672, de Engelsche verliezen aan dooden en gekwetsten zijn on bekend.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 1