buitenland- Frankrijk. Duitschland. Spanje. BINNENLAND. Telegrammen. Burgerlijke stand. Handelsberichten. 15 December. Volgens een regeeringstelegram heeft Bulier een ernstige nederlaag geleden en tien kanonnen verlorea. opengeschroefd door de sappeurs, die schiet katoen brachten in de loopen van het 15 cM. kanon en den 12 cM. houwitser, Beide loopen barsten en werden geheel vernield. De troepen trokken terug, na een raaxlm buit gemaakt te hebben. De weg werd hen thans afgesneden en 10 gedood en verschei dene gewond. In het proces mr, Labori tegen de Libre Parole is Woensdag uitspraak gedaan. Het blad had indertijd beweerd, dat de aanslag in Augustus j 1. te Reunes op den advocaat gepleegd, gefiugeerd was. De rechtbank ver oordeelde het blad tot 2000 francs boete betaling, overeenkomstig den eisch, van 1 franc schadevergoeding en tot publicatie van het vonnis in 40 Parijsche en 200 provinci ale bladen. De Duitsche Rijksdag heeft Woensdag de begrootingsdebatten voortgezet. Het debat v*n dit jaar in den Rijksdag wordt in hoofd zaak daardoor gekenmerkt, dat tegen het persoonlijk ingrijpen van den Keizer in de politiek, zooals deze door zijn redevoeringen in het openbaar herhaaldelijk deed, op een totnogtoe ongewoou scherpe wijze door ver scheidene partijleiders en onder protest werd opgekomen, zonder dat de voorzitter de woordvoerders in het minst belemmerde. De uitwendige oorzaak voor critiek bood de be kende vlootrede aan, die de Keizer in Oc tober te Hamburg heeft gehouden. De afgevaardigde graaf Limburg Stirum verklaarde de in Duitschland steeds toenemen de antipathie tegen Engeland en zijn politiek een merkwaardig feit is en dat de redevoe ringen van Chamberlain,, en in het algemeen die van de Engelsche staatslieden, niet meer waarde hebben dan verkiezingsreden. De sociaal democraat Bebel viel de ko loniale politiek van Duitschland aan. Hij hoopte, dat Engeland in Zuid - Afrika échec zal lijden, hoewel dat échec de macht van Engeland niet zeer zal schokken. Ten slotte verklaarde hij zich beslist tegen de uitbreiding der vloot. De Kamer heeft met 120 legen 93 stem men een amendement van Moret verworpen, strekkende tot afschaffing van den stat van het instructie-eskader. Silvela verklaart in den Senaat, dat er geen conflict tusschen regee ring en Kamer bestaat, maar enkel een verschil van gevoelen over het bedrag, dat voor den staatsdienst beschikbaar gesteld moet worden. Davila zegt, dat htt kabinet niet meer bestaat na het besluit d_r Kamer en eischt dat het zijn ontslag zal indienen. WAALWIJK. Op Zondag 17 dezer, des namiddags om 12 uur zal door de Liedertafel //Oefening en Vermaak" van Waalwijk en Besoijen op de zaal Musis Sacrum worden uitgevoerd: PROGRAMMA AD LIBITUM. WAALWIJK, 16 Dec. 1899. Raadsvergadering. In de gisleravond onder voorzitterschap van den burgemeester gehouden raadsverga dering waren afwezig de heeren Jud. Tim mermans Wz., Quirijns en van Tilburg. Behandeld werden de verschillende inge komen stukken, waaronder een verzoek van A. Verlegh, om de hier op te richten vee waag ten zijnen huize te doen plaatsen, welke dan door hem kosteloos zal worden bediend. Na eenige discussie werd het voor stel van 't Dag. Best. om afwijzend op dit verzoek te beschikken, aangenomen. Verder werden benoemd tot onderwij zeres in de handwerken, Mej. Adr. Paay- mans, Eerw. Zuster alhiertot lid der plaatselijke schoolcommissie, de heer Antoon Witlox, kassier alhiertot havenmeester de heer Chr. v. d. Werff, alhier; tot Arm- meester de heer L. Mombers tot lid van het gasthuisbestuur de heer P. van Loon Gz.tot ledeD der gascommissie, de aftre dende leden, de heeren Quirijns, Timmer mans van Turenhout, Bayens en v. Tilburg. B. en W. werden verder gemachtigd het marktgeld te verpachten. Nu werd behan deld de aanvraag der firma Goossens Co., om haar een stuk grond aan de haven, van af de tramloods tot het huisje van den ha ven-arbeider over de geheele diepte af te staan voor f 100 per jaar, voor 5 jaar, met recht van aankoop voor den prijs van f 200Ü in 't jaar 1901. Hierop zal een magazijn van Zweedsch timmerwerk, en later mis schien, eene stoomzagerij opgericht, worden Na eenige beraadslaging werden B. en W. ge machtigd in dien zin een contract met die firma aan te gaan. (Uitvoerig verslag in 't volgend nummer.) Aanbesteding. Bij de hedenmorgen ten 11 uur door B. en W. gehouden aanbesteding vau druk werken, school behoeften etc. ten behoeve der gemeente voor 1900, waren ingekomen drie inschrijvingsbiljetten, nl. van de firma Bay ens, Breuer en Tielen. Gegund werd als volgt Perc. I. Drukwerken aan de firma Bayens. ff II. schoolbehoeften Tielen. III. schoolboeken H Tielen. n IV. Bevolkingsreg. n Tielen. Ongevallenwet- De Tweede Kamer heeft bij eindstemming de Ongevallenwet met 79 tegen 14 stemmen aangenomen. Een Volksleger. Een aantal landgenooten zonden het vol gende adres aan de Tweede Kamer. Het was het laatst in het najaar van 1890 dat van regeeringswege twee Nederlandsche officieren naar Zwitserland zijn gezonden om zich aldaar op de hoogte der militaire toe standen te stellen, juist in eeu tijd dat er, behalve eenige cursussen, geen oefeningen werden gehouden. Sinds dien tijd schijnt het Zwitsersche le ger groote vorderingen te hebben gemaakt. Blijkens vele artikelen in buitenlandsche tijdschriften wordt dat leger zeer geprezen telken jare wonen officieren van verschil lende Europeesche mogendheden de manoeu vres aldaar bij en zijn vol lof over de ver kregen uitkomsten. Ook uit een tweetal geschriften, dit jaar hier te lande uitgeko men (H. J. P. A. Klersch, Een Volksleger en Kapitein M. A. E. J. Meijboom, Het Zwitsersche stelsel) spreekt de groote inge nomenheid met de Zwitsersche weerbaarheid, uit eigen aanschouwing verkregen. Het is uit den aard der zaak voor ons volk van groot belang om betrouwbare ge gevens, door eigen aanschouwing van kun dige en onbevooroordeelde Nederlandsche officieren en burgers te verkrijgen omtrent de werking van het Zwitsersche legerstelsel. Daarom wenden de ondergeteekenden zich tot U om bij de behandeling der staatsbe- grooting er bij de Regeering met ernst op aan te dringen dat in het jaar 19U0 eenige onzer officieren en burgers in commissie naar Zwitserland worden gezonden o. a. tot het bijwonen en in bijzonderheden nagaan, der aldaar dit jaar te houden oeteniDgen op meer uitgebreide schaal. Slechts op die wijze kan, als de uitkomsten van dat zelf aanschouwen en onderzoeken bekend worden gemaakt, het Nederlandsche volk en zijn Vertegenwoordiging zich beter een eigen oordeel vormen omtrent de bruik baarheid voor ons vaderland van het, ook door buitenlandsche deskundigen, geroemde Zwitsersche stelselhetgeeu met het oog op de toekomst hoogst wenschelijk is. Als nit den dood herrezen Het was op geen los gerucht, dat de bladen indertijd hadden meegedeeld, dat Theodorus Kruisenberg, een Tilburgenaar, die vele jaren in den Transvaal woont en vrijwillig zich in het Boerenleger had laten inlijven, was gesneuveld bij den slag bij Elandslaagte. Hij behoorde toch ouder de vermisten. Maar onze Dorus was slechts met nog 5 kameraden, van wie twee gekwetst, door de Engelschen krijgsgevangen gemaakt. Er was dus nog hoop, dat hij en zijn vrienden ooit weder boven water zouden komen, hoop, dat de Engelschen hun prooi vroeg of laai zouden loslaten. Doch de Tilburgenaar en zijn kennissen schenen liever het zekere voor het onzekere te verkiezen en besloten een waagstuk te onderstaan. Op een mooien dag lieten zij hun Eugelsche bewakers meedrin ken van de Hollandsche jenever, die zij in hun veldflesschen bij zich hadden, en zij waren zóó gul met hun Schiedammer, dat de Engelschen van huis uit niet vies vau een „brom in« de kans waarnamen deze opperbeste* „gin" naar binnen te gieten als water. Gevolg de Engelschen kregen zulk een stuk in hun laars, dat zij de krijgsgevangenen voor doedelzakken aanzagen, om spoedig de loodzware oogen geheel te sluiten en te snorken en niet te zien, dat de vier ge zonde kameraden, onder welke Dorus Krui- senberg, hun twee gekwetste makkers in een ammunitiewageu der Engelschen tilden, en deze wagen, voortgetrokken door de eigen ossen der Britteu en beladen met Briische kogels, de zes krijgsgevangenen met stille trom wegvoerde naar Pretoria. Een Tilburgsche vrouw, bij wie Kruisen— berg te Pretoria wel eens koffie dronk, heeft de moeder te Tilburg toen dadelijk hiervan bericht gezonden en Dorus-zelf heeft op dien brief ook uog eenige regels geschreven, ten bewijze dat hij nog in het land der levenden en op vrije voeten is. Het is een aardige krijgslist, die behalve deze avontuurlijke redding ook nog tengevolge kan hebben, dat vroèg of laat eenige En gelschen naar de andere wereld worden gezonden door hun eigen kogels uit deu ammunitiewageu van den wakkeren Tilbur genaar Theodorus Kruisenberg. IJs. Uit Gorinchem Dj Merwede is over de helft met licht diijfijs bedekt. De Maas is bijna geheel overdekt. De stoomvaart der reederij Fop Smit is geslaakt. De Suzanna. varende tusschen Go rinchem en Tiel, moest wegens het ijs op de Waal hedenochtend terugkeeren, zoodat op de Waal de stoomvaart gestremd is. De stoomveerdienst Gorinchem Sleeuwijk en Gorinchem Woudrichem is mede gestaakt, zoodat net verkeer voor voertuigen tusschen hier en het Land van Altena en Heusden opgehouden heefi. Het ijs op het Merwedekanaal kon heden niet meer gebroken worden. Uit 's - Hertogenbosch De scheepvaart op de Zuid - Willemsvaart naar Veghel. Helmond en Maastricht is gestremd, alleen stoombooten kunnen met moeite nog hunne bestemming bereiken. De Dieze is met cl r ij f ij 9 overdekt, zoodat scheepvaart ook daarop alleen nog met stoombooten mogelijk is. Het water is nog steeds vallende. De scheepvaart op de Zuid-Willemsvaart tiaar Veghel, Helmond en Maastricht, zoome de op de Dieze naar Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam is thans ook voor stoombooten gestremd. Te Hedel is de schipbrug in de noo.ihaven geborgen. Het water is aan 't wassen. Uit Woudrichem Hel ijs in de Maas heeft zich Vrijdagmorgen va-tgezet. De Waal gaat overdekt met zwaar iitijfijs, waardoor de vaart geheel gestaakt is De stoomveerdienst tusschen hier en Gorcum werd heden nog volgehouden, doch zal, zoo de vorst aanhoudt, spoedig moeten ophouden. Besoijen. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare school alhier iiebben zich 6 sollicitanten aangemeld. Druuen. Een hevige brand heeft gewoed in de schuur vau 't klooster der Eerw. Broeders alhier. De vlammen grepen zoo snel om zich dat bijna niets is kunnen gered gworden: 14 koeien en 1 paard kwamen in de vlammen om. Cnpellc, 15 Dec. Hedenavond, omtrent half acht, werden de ingezetenen opgeschrikt door het luiden der brandklok. Al spoedig bleek het, dat het huis en de schuur van den Heer Adr. De Bruijn op de Hooge Vaart in lichtelaaie stonden. Door de te genwoordigheid van geest van eene der doch ters werd het jongste kind te midden der vlammen nog gered. Hoe de brand ontstaan is, is onbekend; alleen weet men, dat op het getrappel van de paarden in den stal een der kinderen is gaan kijken, wijl de ouders niet thuis waren, en de stal toen reeds in volle vlam stond. Behalve eene groote hoeveelheid hooi zijn nog 3 paarden en 11 koeien verbrand. Van den inboedel is alleeu een huisorgel gered. Sprang. Met Kerstmis a. s. zal de zaug vereeniging de „Harpe Zioos* een uitvoering geven. Behalve verscheidene nieuwe koor werken, zullen ook ten gehoore gebrach worden, eenige Transvaalsche volksliederen en een „Gebed voor Transvaal" duet op woor den en muziek van haren directeur, den heer A. C. v. d. H. te Waalwijk. Eeu druk bezoek zal dus wel niet uitblijven. Drongelen. 15 Dec. Hedenmorgen werd door de veerlui over het ijs van den Maas mond een pad voor voetgangers gemaakt, zoo dat men hierdoor in verbinding was met de Langstraat, en de mogelijkheid geboden werd de Waalwijksche markt te bezoeken. Gisterenavond hadden de veerlui een geul in 't ijs geslagen voor de pont, maar bij 't opkomeD van 't water schoot deze weer toe, hoewel alles werd aangewend om ze op te houdeu, anders zou de veerdieust on derhouden zijn geworden. Op het Oude Maasje, onder deze ge meeute bevindt zich eeu prachtige ijsbaan, van minstens 3 kwartier lengte. Zeker zal er a. s. Zondag veel gebruik van worden gemaakt. Dussen, 15 Dec. Tot volontair ter gemeen te-secretarie is benoemd de heer A. Verhoe ven Hz. alhier. PRETORIA, 11 December. Het volgende i9 een officieel rapport, hier ontvangen Ma- lopo is Maandag gebombardeerd en er is scherp gevochten. Zwaar is er Zondagavond te Mafeking gevochten. De Boeren trachtten een Engelsen fort te nemen, maar trokken terug naar Generaal Suymans' fort. Verliezen onbekend. De te Stormberg gevaugeu genomen Engelsche soldaten worden naar Pretoria gezonden. De Engelschen lieten op het slagveld van Stormberg 30 dooden en 55 gewonden achter. De Boeren hadden 5 dooden, 3 zwaar en 15 licht gekwetsten. 12 December. Commandant Cronjé meldt in zijn rapport aan de regeeriug over deu slag bij Magerfoutein het volgende Gisteren werd een ongeregeld gevecht geleverd tot zes uur 's avonds, waarin het zware geschutvuur hervat werd. De Skandi- naviers namen stormende:hand een sterke stelling, maar deze werd onhoudbaar en zij leden zware verliezen. Ik kon hun geen hulp zenden. De Engelschen hadden een overweldigende legermacht, maar moeten ten minste tweeduizend uian aan dooden en ge wonden hebben verloren. Van overgeven was geen sprake. Onze burgers streden met leeuwenmoed en behielden hun stellingen onder het zware vuur van de Engelschen. Onze kanonnen zijn van zeer weinig nut. Onze verliezen zijn nog niet nauwkeurig be kend ik schat ze op honderd dooden en gewonden." LONDEN, 14 December. Een telegram van generaal F.ench van gisteren meldt, dat vroeg in den morgen drie afdeelingen van de Boeren ten getale van 1800 man bemerkt werden, die hun stellingen verlieten en naar het scheen naar Naauwpoort oprukten. De Engelschen zonden een sterke macht cavalerie uit met geschut. Twee kanonnen van de Boeren werden spoedig tot zwijgen gebracht en de cavalerie dwong de Boeren terug te keeren. De meesten hunner namen hun vroegere stelling weer in. In den namiddag bezetten de Boeren Koelfontein, maar nadat zij beschoten door twee Engelsche kanonnen, trokken zij terug met een verlies van 40 man aan dooden en gewonden. Het verlies der Engelschen is eeu officier gewond, een min dere gedood en acht gewond? rrmri—ii mm—iT i'Tirim i mim iamiiB iih—ami WAALWIJK. Van 9—16 December. GEBOREN: VVilhclmina Cornelia d. van Petrus Trommelen en Arnolóa Kuijs Cornelius z. van Adrianus Jacobus Lammers en Cor nelia van der Aa Adrianus z. van Adrianus Kerkhof en Adriana Fijnenqan. OVERLEDEN: Agatha Adriana vanWeeleoud 21 m. Anna van Drunen oud 74 j. wed. van Gijsbertus van Disseldorp. CAPELLE. Van 15 November tot 15 December. GEBOREN: Johannes Hendrik z. van Antonie Sterrenburg en Lucia Antonetta de Bruijn Adriaan Martinus z. van Jacobus Boeser en Soetje Oerlemans Johannes, z. van Marinus Cornelis de Bas en Clasina Maria van Alphen Lambertha d. van Adriaan Kluijtenaar en Maria Christina Chabot Andries z. van Leendert Marinus Verduijn en Wilhelmina Maijers. OVERLEDEN Antonie Zwart 64 j. weduwe van Cornelis Verduijn Goverdina Tactor 53 j. echtgenoot van Matthijs Jacob Boeser Wouter van Artenne 65 j. weduwnaar van Johanna Elisabeth Waarts Johannes Hendrik Sterrenburg 14 dagen. HU W.-AANGIFTEN -. Machiel Boutelje 58 j. en Josephina Hartogs 48 j. GEHUWD: Antonie Gerrit Spierings 23 j. en Hendrika Cornelia de Bruijn 19 j. WAALWIJK, 15 December 1899. In hoornvee was de aanvoer niet belangrijk maar de handel tamelijk vlug. Kalf beesten golden f 130 k f195. Dito vaarzen f 120 f 170. Jonge varkens aangevoerd 35 stuksver kocht van f4.75 a f 7, Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 1075 kg. van f 1.08 k f 1.32 per kg. Eieren 5 a 7 cent per stuk. De stille tijd is aangebroken en hoewel men dien dit jaar iti den huidenhaudel niet meer verwacht had is deze toch in betrekkelijken zin gekomen. De hooge prijzen worden wel gehandhaafd maar de zaken zijn uiterst gering hoewel naar men uit goede gegevens kan afleiden er in 't buitenland, zoowel als hier nog veel behoefte bestaaL Verschillende redenen echter zijn er te vinden waarom de looierij slechts bij geringe hoeveelheden koopt; de hoofdoorzaak is de bestaande abnorbiteit in de prijzen der huiden en vau gelooid leder. Deze onoreuse toestand kan onmoge lijk blijven voortduren, maar de maatregel van onthouding of althans van eene beduidende vermindering bij de inwerking heeft reeds eene gunstige uitwerking op dc lederprtjzen doen ontstaan. Alle ledersoorten zijn gevraagd en de prijzen hoewel nog verre van loonend tegeu de huidige markt van ongefabriceerde waargaan langzaam maar zeker omhoog en wel zoodanig, dat men thans gemakkelijk 10 a 20 ets per kilo meer kan bedingen dan in de maand September. In schors en alle andere looimiddelen is de markt zeer stil zooals gewoonlijk in dit seizoen als wanneer de looierij daarvan be hoort te zijn voorzien. DUSSEN. Boteraanvoer 109 kg. prijs van 1'0.88 1.04 Markt gezet op f 0.96 per kg. Eieren f 1.45 per 26 9tuks. Partij. VaderIk had grooien lust, j e een pak slaag te geven. Zoontje Dat is geen partij, zoo'n groote man tegen een kleiueu jongen. Begin met iemand, die u aan kan, met mama. bijvoor beeld I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 6