Nummer 101. Donderdag 21 December 1899. Jaargang. Tbegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen, Belangrijhe Mededeelingen De Echo van het Zuiden", „De Echo van het Zuiden." prijsvermindering Gemeenteraad van Waalwiik. ANTOON TIELEN, 55 „De Echo van het Zuiden" -- 1 TG EV ER: "Waalwiik. Waalwijksche en Langstraatsche courant, zal dan nl. in Veel gTOOter formaat verschijnen. Da Echo tu M Waalwyhsche en Lasigstraats# Courant Dit Blad verschijnt Woensdag en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden 11,-. Franco per post door het geheel er ijk 11,10. Brievenfi ngezonden stukken, gelden enz., franco te ze,.den aan den' Uitgever Advertektiën 1 7 regels f0,60daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3maal ter plaatsing opgegeven worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitach- land worden alleen aangenomen door het advertenticburea van Aoolï Steineh, Hambnrg. Reclames 15 cent per regel In vorige nummers deelden wij onzen lezers, liet publiek van Waalwijk Baardwijk Besoijen en de gelieele Langstraat, enz., in 't kort allen abonne s en hun die w,j het worden, reeds een en ander inede omtrent onze plannen tegen a. s. gaarne zien Nieuwjaar. Door de meerdere ruimte, die we hierdoor winnen, zullen we 111 staat zijn onzen lezers veel meer aan te bieden dan tot dusver, vooral wat onze gemeente en de Langstraat betreft. Ons blad zal bevatten: hoofdartikels, overzichten van de voornaamste gebeurtenis- .on in binnen- en buitenland, meer speciaal wat in Waalwijk en de geheele Lang- straat vermeldenswaardig voorvalt; vooral op't gebied van industrie handel en ge- meentezaken. Markt- en huidenbenchten, boeiende feuilletons, ook scherts en humor en aangename mengelwerken wetenschappelijke zaken alles zal men er in vmdeu Plaatseliike berichten der ve. schillende Langstraatsche en Ovcrlandsclie gemeenten, Verslagen van den Gemeenteraad van Waalwijk, uitvoerige verflagen van lezingen vergaderingen, zoowel in onze gemeente als daarbuiten. Ook hebben wij maatregelen ge troffen voor goede artikelen over onze hoofdindustrie, schoenmakerij en leerlooierij. Ook op 't gebied van Landbouw hopen we meermalen nuttige wenken te kunnen geven. In één woord, wij zullen alles doen wat voor onze lezers aangenaam en nuttig leun ziin. Wilt ge dus breedvoerig en duidelijk alles weten, wat in WAALWIJK en do LANGSTRAAT gebeurd, abonneert U dan op Dan nog zal ons blad bij deze aanmerkelijke vergrooting eene belangrijke ondergas, n l. ia plaats <aa f 1— f 0 75 per ka-artaal Of 6 Cent P( i' WGeko Iedereen dus van den rijksten tot den arrasten kan en zal het lezen. Iedereen wil 6 cent per week missen, om van alles degelijk en flink op de hoogte te blijven, geheel mede te leven. Franco per post f 0 90. Om het velen nog gemakkelijker te maken, zullen we hen in de gelegenheid stel len per week 6 cent te betalen, dan behoeft men niet f 0,75 cent ineens te geven. Dit bedra* zal wekelijks door een onzer boden worden opgehaald. De prijs met prachtig Geïllustreerd Zondagsblad is f 1.05 franco per post f 1.2772- Dus voor slechts 80 cent een Prachtlëe lllu*tratie die U al de voor naamste gebeurtenissen der wereld voorstelt en verhaalt. Wii van onzen kant stellen alles in 't werk om het publiek voor zoo min moge lijk geld zooveel mogelijk te verschaffen en hopen dan ook van hun kant den noodi- gen steun te ondervinden. Tfldprppn vuile dus onderstaand inteekenbiljet in en stelle het een onzer bodes ter hindofbezorge het aan ons bureau opdat „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" in »een enkel huisgezin in Waalwijk en de Langstraat ontbreke en met recht zal zijn h e t blad van Waalwijk en de Langstraat, een ware huisvriend, het meest gelezen blad in de Langstraat. V7 znyz De ONDERGETEEKENDE abonneert, zich op Waalwijksche en Langstraatsche Courant, Zondagsblad. NAAMWOONPLAATS Wij vestigen de aandacht van heeien adverteerders bij zonder op bet nummer van a s Zondag. Dit zal zeer geschikt zijn om zijne aanbiedingen onder een ieders oog te brengen, daar dit nummer gedurende de 3 KERSTDAGEN overal zal blijven liggen OPENBARE VERGADERING op Vrijdag 15 December, 's uam. ter. 6s/4 uur. Afwezig de heeren Jud. Timmermans Wz., Quirijns en van Tilburg. Voorzitterde Burgemeester K. A. M. rid der de van der Schueren. Te behaudelen onderwerpen le Ingekomen stukken 2e Benoeming onderwijzeres Handwerken. 3e 4e 5e 6e 7e Wie zich tegen 1 Januari op dit blad abonneert, ontvangt de tot dien datum verschijnende nummers gratis. lid der plaatselijke school (commissie. Havenmeester. Armmeester. lid Gasthuisbestuur. Commissie gasfabiiek. 8e Voorstel verpachting Marktgeld. 9e Aanvraag der firma Goossens Cie te (Tilburg. De voorzitter opent de vergadering en de secretaris leest de notulen der vorige voor, welke ongewijzigd worden vastgesteld. I. Ingekomen stukken. a. Een schrijven der Heeren Jud. Tim mermans Wz. en P. Quirijns, dat zij verhin derd zijn de vergadering bij te wonen. b. Het besluit van Ged. Staten, houdende de goedkeuring van het raadsbesluit, waarbij aan den heer Aug. v. d. Heijden f 150 en den heer Adr. Pullens f 100 tractementsver- hooging wordt toegestaan. c. Idem goedkeuring der begrootiug. Aangenomen voor kennisgeving. d. een request van den heer A. Verlegh; hij zegt daarin o. m. dat hij vernomen heeft, dat de gemeente een veewaag wil oprichten; hij is daarom zoo vrij zijne localen, die hiervoor uitstekend geschikt zijn, aan te bieden hij zal dan zelf de waag kosteloos bedienen niet alleen zal zijn café daardoor drukker worden, maar het zal der gemeente kosten sparen nl er zal geen locaal gehuurd en geeD persoon, die de waag bediend gesteld behoeven te worden eD tevens is zijn huis dicht bij 't spoor, dus zeer gunstig ge legen. De Voorzitter: „ik heb er zelf met Ver legh overgesproken en ook in 't Dag. Bestuur; de plaats is ons inziens niet gunstig, zijn café is te ver uit de kom der gemeente, daarom stellen B. en W. voor dit verzoek af te wijzen." De heer van Schijndel„ik geloof dat dicht bij 't station zeker zoo goed is dan in de botermijn ik ken de localiteit niet, maar al was ze niet heel geschikt, dan zou hij die gaarne veranderen. Thans moet op gemeen- tekosteu iemand benoemd worden, dan niet. Ik geloof dat er wel wat voor is, en ik vind het wel zoo goed als in de botermijn." De Voorzitter „ik heb er met Dag. Best. overgesproken en we hebben besloten de waag te plaatsen aan den laatsten oprij bij de gasfabriek; de afstand van de markt tot Verlegh is te groot De heer van Schijndel: „ik heb wagen op verschillende plaatsen gezieD, die vlak bij 't station waren." De Voorzitter „ik ook, maar daar ge schiedde de aanvoer van vee, dan ook hoofd zakelijk per spoor, wat hier niet 't geval is." De heer Hoffmans „ik heb heelemaal niets tegen Verlegh, maar zou dat wel uitkomen met zijn vergunning hij wordt als hij de waag krijgt gemeente-ambtenaar, en dan zijn vergunning De Voorzitter: „daarvoor kan hij verlof krijgen van Gedeputeerde Staten.* De heer Mombers.* »we kunnen het eerst probeeren op 'i gasfabriek en ais dat niet bevalt, later nog wijzigen.* De heer van Schijndel: »ik wil bet alleen maar in overweging geven, daar kan dan nader over gedacht en naar geïnformeerd worden." De Voorzitter „de kosten van de waag blijven toch voor de gemeente." De heer van Schijndel »ik meende van niet." De heer Hoffmans „de grootste leverantie van kalveren etc. geschiedt uit Drunen, Elshout e. a en die moeten dan eerst nog naar Verlegh, dat zou een groot inconvenient zijn.* Daarna wordt het voorstel van B. en W., om afwijzend op dit verzoek te beschikken, aangenomen. II. Benoeming onderwijzeres handwerken. De Voorzitter.- »door B. en W. is op de voordracht geplaatst Mejuffr. Adr. Paaymans, Eerw. zuster alhier. Het onderwijs zal dan in 't klooster gegeven worden. Benoemd met algeraeene stemmen. De Voorzitter„ik stel voor deze benoe ming te doen ingaan 1 Jan. a. s., wijl een post op de begrooting ervoor is uitgetrokken." III. Benoeming lid der plaatselijke school commissie. De Voorzitter„een lid moet benoemd worden ter vervanging van den heer Bern. Timmermans, die als zoodanig reeds zijn eervol ontslag heeft aangevraagd en gekregen. Op de voordracht zijn geplaatst de heeren: Antoon Witlox, kassier en Ph. Timmermans, wijnhandelaar. De heer van Schijndel: „de laatste is mij onbekend ik ken, geen wijnhandelaar van dien naam, wel een reiziger in wijn en coguac, als hoedanig hij ook slechts ia den hoofd, omslag is aangeslagen, daarop ook is zijn aanslag gebasseerd." De Voorzitter„de bedoeling is een ieder genoegzaam bekend." Gekozen de heer AntooD Witlox, met 5 vau de 8 stemmen. IV. Benoeming havenmeester. De Voorzitter»er is slechts één adres ingekomen van den heer Chr. v. d. Werff, hetwelk door den secretaris wordt voorge lezen." Benoemd met algemeene stemmen de heer Chr. v. d. Weiff. II. Benoeming Armmeester. De Voorzitterdoor 't armbestuur is voor gedragen de heer L. Mombers. Gekozen de heer Mombers met 6 van de 8 stemmen. VI. Idem, lid gasthuisbestuur. Voorgedragen de heeren P, van Loon Gz. en J. vau Calker. gekozen de heer P. van Loon Gz. met 7 van de 8 stemmen. VII. Idem commissie gasfabriek. Aftredende leden de heeren Quirijns, Tim mermans- van Turenhour, Batjens en van Tilburg, welke respectievelijk met 7, 5, 6 en 7 van de 8 stemmen herkozen worden. VIII. De Voorzitter .- „B. en W. stellen voor het marktgeld te verpachten als altijd, behoudens de kon. goedkeuring, en evenals andere jaren bij gelegenheid der kermis ver schillende benoodigde terreinen aan particu lieren te onttrekken. IX. Aanvraag der firma Goossens en Cie te Tilburg, Bovengenoemde firma heeft tot den gemeenteraad een request gericht 't welk door den secretaris wordt voorgelezen) en om geveer het volgende bevat Zij verzoeken den raad hun aan de haven een stuk grond vanaf de tramloods tot het huisje van den havenarbeider over de ge heele diepte te verhuren voor f 100 per jaar voor den tijd van 5 jaren, met recht van aankoop van dit perceel in 1901, voor i 2000. Zij wil daarop oprichten een magazijn van Zweedsch-timmerwcrk, dat later misschien wel kan worden uitgebreid tot een stoom- houtzagerij of i. d." De Voorzitter„B. en W. juichen dezt geheel nieuwe industrie zeer toe en vinder den geboden prijs van f 3 per M2. heel bil- '•Cr.u

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 1