Notaris BINK Notaris BINK WERKMEID. AGEN T GLAS- VERZEKERING „IE ECHO VIN IET ZIEN" Correspondent S N IJ D E R, Meel wormen. Groenten in blik Th. Wessels, Handel in Kruidenierswafen, I AC IIIL I) U11E l Emaille Huishoudeliike Artikelen Sportwagens en Kooktoestellen, F. Oosteihout - Snijplanken Voor het a, s, Kerstfeest. Kerst kransen. Prima Gember, A. C. YAM TILBURG. GEW EREN J.C. BARKS en ZOON, OHËHSulöE ^uuaiiiiüi 90 Cent. JMISS Advertentiën. Antoine Verlegh. S TIKSTERS G. WOLFS, Gedroogde vruchten. KASTANJES, Stims Putten, VULKACHELS HALT! HANGLAMPEN, J ACHT ARTIKELEN. WIJNHANDEL. ANTOON TIELEN, Reclame. m ff iïmm i Dankbetuiging finaal verkoopen verkoopen Bekwame Gevraagd vraagt een degelijk te Besoijen en Kaats heuvel. Rechtskundig bureau. Voor de a. s. Feestdagen. BOERENJONGENS, Drogerijen Chemicaliën Lamp en Gasornamenten Chr. J. Klerkx, Bezooien. Hollandsche- en Weener- Confituurkransen, Plumcakes, Palmiers, Weinaehstollen, gevulde stollen, Zwitsersch rolkoelc enz. Electrische geleidingen, Waalwijk. 100 prachtige Visitekaart jes met 100 daarbij passen de Enveloppen; 1 schoone grappige scheurkalender, een zeer doelmatige wand- kalender en dit alles voor slechts zich zelf en vrouw en kinderen, dat Hij hén bescherine, zijne straffende hand op die ver trappers van recht doe neerkomen, en hen oordeele met het onverbiddellijke Godsge richt. Moge spoedig de vrede worden hersteld en dan zoo lang mogelijk hare zegenrijke gevolgen over de aarde uitstroomen. Maar er is ook nog een andere vrede, waaraan men zich meer speciaal ieder voor zich zelf moeten wijden. 't Is die schoone vrede, de innerlijke vrede des harten, die vrede der eenvoudige oprechte en reine harten die te bezitten, geen schooner geen heiliger geen beter goed. Wij kennen ook nog een anderen nl. de vrede in onzen huiselijken kring en onze omgeving,waartoe wij allen kunnen en moeten bijdragen, door verdraagzaamheid, behulp zaamheid en zoovele andere goede deugden. Bezitten wij reeds deze drie soorten van vvrede", dan kunnen wij ons geluk wen- schen op dezen grooten vrededag. Wij van onzen kant hopen van ganscher harte dat spoedig de vrede" de werkelijke, zegen- brengende toestand zij en wenschen vooral onzen lezers bij het huidige Kerstfeest, die vrede, die zoo zacht en heerlijk aandoet, de innerlijke vrede en die in huiselijken kring en daarbuiten. Na 15 Jaren lijdens. Stelt U voor dat men vooruit wist dat men 15 jaren lang aan de eene of andere ziekte moest lijden, wie onzer zou zulks met geduld kunnen doorstaan. Gelukkiger wijze dan ook, dat wij niet weten wat voor ons ligt, anders zou menigeen den moed opgeven. Dit neemt niet weg dat een groot gedeelte der menschheid aan de eene of andere ziekte of kwaal lijdende is en jaar in jaar uit al het mogelijke aanwendt om er zich van te bevrijden. Onze verslaggever bracht laatslelijk een bezoek aan Mcj. van Ileems, 150 Oranje- boom-traat, te Haarlem, welke ons geschre ven had dat zij na een lijden van 15 jaren op wondervolle wijze genezen was geworden. „Ik was sedert 15 jaren lijdende aan hart kloppingen en deze ontstonden bij het minste of geringste wat ik in mijn huis houden deed. Zelfs overkwam mij dit in den slaap en werd ik benauwd wakker en had ook veel pijn in iug en schouders, hetgeen eene groote algemeer.e verzwakking veroorzaakt hadkortom ik was niet in een staat van gezondheid waarop ik op Volgens gegeven potret. mijn nog jeugdigen leeftijd zou kunnen rekenen, doch thans na het gebruik van vier doosjes der zoo beroemde Pink Pillen van Dr. Williams, die ik op aanraden aan geschaft had, ben ik van alle deze onaan genaamheden waaraan het vrouwelijk geslacht onderhevig is, bevrijd, met lust verricht ik mijne huishoudelijke bezigheden' En haar echtgenoot bevestigde aan onzen verslaggever eveneens hare verklaring met vreugde en dankbaarheid. Deze verklaring, die ons schriftelijk gegeven is, is een nieuw bewijs van de werkdadigheid der Pink Pillen voor diege nen, die er nog geen proef mede genomen hebten. Zij zijn de hernieuwer van het bloed, de versterker der spieren, de opwek kende geest des levens. Verkrijgbaar a 1.75 Gld. de doos en 9. Gld. de 6 doozen, bij J. H. I. Snabilié, 27 Steiger, Rotterdam, hoofddepothouder voor Nederland en alle apotheken. Pranco toezending tegen postwissel. Andere ziekten welke de zelfde oorzaak hebben, zooals rheuraaiiek, huidziekten, al- gemeene zwakte, beenziekte bij het kind en somtijds de tering zijn door hun gebruik genezen geworden. Door de maag het opne men van het voedsel te vergemakkelijken en door het bloed te zuiveren genezen de pink Pillen alle ziekten. voor de vele bewijzen van deelneming tijdens zijne ziekte en bij het overlijden van onzen Echtgenoot en Vader ondervonden. Uit aller naam Wed. A. AARTS- v. d. Ven. Waalwijk, 23 Dec. 1899. te WAALWIJK, zal Woensdag 27 Dec. 1899, nam, 5 ure ten koffiehuize van be Kind. Nic. Dekkers te Baardwijk, voor G. LEIJTENS, Een HUIS, TUIN, en BOUWLAND groot 1.11.49 heet. ingezet en g e - h o o g d op slechts f 900. te WAALWIJK, zal 4 Januari 1900. voorin elf ure ten koffiehuize van Dew. P. VAN DEN BROEK, Waalwijk 2e Zeine Voor J. WOLES te Enschot, Een partij DRAGENDE VARKENS, SCHOTTELINGEN en BIGGEN. Voor J. C. VAN DE VOORT, te Udenhout. 50 kavels eiken PLATEN, PLANKEN MASTEN PLANKEN en LINDEN SNIJ PLANKEN. Mevrouw VAN LOON-Eras, vraagt voor 1 Februari een flinke KEUKEN- of Orkest-nummeis en Hollandsche Coupletten, uiterst duidelijk en sterk van geluid, zon der nevengeluiden Gemaakt door Waalwijksche ingezetenen. Heeren AMATEURS gelieven zich op te geven voor Woendag 27 December 1899. Alle originaal-opnamen. kunnen tegen f4.50 p. W. geplaatst worden a/d stoom-schoenfabriek VAN TIMMERMANS VAN TURENHOUT, alhier. Een bierhandelaar om in Waalwijk en omstreken, als voor een groote brouwerij op te treden. Brieven bureau dezer 25 A. B. Een engrosh. in glas, annex vraagt een schilder- en glazenm. die event, voor genoemde Verze kering de noodige werkzaamheden goed en vlug kan doen. Br. No. 8 bureau dezes. WAALWIJK, Op eene Machinale schoenfabriek te TILBURG wordt GEVRAAGD een bekwaam R. K. tevens goed bekend met patronen maken, op te. geven laatste betrekking en verlangd loon. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven franco onder no. 9. Bureau van dit blad. GROOTE Ka ontvangst postwissel zend ik franco huis, V4 Liter of 1100 stuks A f 1.15, 1/2 .Liter f 2.15. 1 Liter of 4500 stuks, a f 4.00. Rembours 15 ets meer. Moergestel, (N.B.) VAN SCHIE Co. 's Gravenhage Behandeling van rechtszaken en incas- seering van schuldvorderingen door geheel de wereld. Inlichtingen te bekomen te Waalwijk bij den correspondent den Heer J. MEESTERMAN. Doperwten, snijboonen, worte len, spcrcieboonen, tuinboonen, van af 35 Vi liter en 20 ct V8 liter tot de fijnste kwaliteiten. Abricozen, pruimedanten, fijn ste delicates - peren en boorap— pelen, schijfappelen, tafelrozijnen, juffersamandelen Smirna—vijgen in kistjes, prachtige Rozijnen voor enz. enz. PrimaNapelsche zuivere CACAOPOEDER in ver schillen de prijzen. MARKT, WAALWIJK. en VERFWAREN. Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij belast met het vervaard'gen en boren van in alle wijdten met 5 jaar garantie. Ontvangen de nieuwste modellen ruime sorteering in alle prijzen. in kortstmogelijken afmetingen. tijd vervaardigd in alle VEEVOEDER- en EORNUISKETELS KLEER- en PARAPLUISTANDAARDS, fijne NIKKELWAREN. Wegens gevorderd seizoen opruiming van Verders beveel ik mij aan voor alle re paraties aan RIJWIELEN. UEd. dw. Dn. Koperslager, Loodgieter, Gasfitter. Stationsstraat, tegenover Van Gend &Loos. IN SOORTEN. Agentuur van Amerikaansche. Verkrijgbaar bij vooruitbestelling: ONTVANGEN OOGST '99. 35 cent per pond. Aanbevelend, Confiseur, Glacier. Patissier, Cuisinier, WAALWIJK. Voor het winterseizoen. Ontvangen eene groote collectie KOLENSCHOPPEN vanaf 10 cent. Een prachtige sorteering werklampen, de beste soort lampe- belge universallamp, muur en sierlarap jes, looplampjes en alle soorten losse branders, al deze lampen zijn van de beste qualiteit. en aan scherp CONCURREERENDE prijzen. Verder alle als: WATER- en TOILETEMMERS alleroorten BRAADPANNEN,KOFFIE en THEETROMMELS een mooie sor teering BROOD- en BESCHUIT TROMMELS, KOFFIEMOLENS enz. Het beste adres van en alle Verder beveel ik mij beleefd aan tot het leggen van en bijlevering van allen daartoe benoo- digdheden, desverkiezend met garantie. Aanbevelend Koper-lood- zinkwerker en pompen maker, WAALWIJK. J*} AALWIJK, Aanbevelend, WAALWIJK. iMq v lp 9 M a 9 a« a 1900.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2