Hützen Pils, LANDBOUW. Advertentiën Pianofabrikanten, 's-Hertogenbosch. Fransche en Duitsche Pianos Voor Verstand en Hart Handelsberichten. Burgerlijke stand. Telegrammen. Gemengd Nieuws. Mengelwerk. Hoe vrouwen comedie spelen. STEEDS VOORHANDEN; der beroemdste Fabrieken. Levering franco door geheel Nederland met garantie. VERKOOP, REPAREEREN, VERHUREN, INRUILEN. 122 86 158 70 198 163 163 216 89 27 107 73 126 22 174 183 Gevestigd sedert 1828. Stemmen per keer en abonnement. Bezoeken geregeld WAALWIJK en Omstreken. I I I 1 I Moord Men meldt uit Dinteloord van 14 Maart: In het naburige Stampcrsg.t werden gisteren in een sloot, twee pasgeboren kin- Jerlijkjes gevonden, gewikkeld in een vrou wenrok. De justitie doet onderzoek. Ongeluk. Gisteren had te Lage Z wal uwe zekere T. v. V., oud 22 jaar, werkman in den tuin der ou lerlijke woning, zijn geladen *eweer medegenomen ommusschen tesclih ten, ;n dit tegen den kant eener sloot gezet Toen hij later bet. geweer wilde vatt n, ging liet schot eensklaps af, en kreeg de jonk man de volle lading in de borst. Buren die op het hooren van het schot kwamen toeloopen, vonden zijn lijk badende n bloed. Waspik, 15 Miart. De heden alhier jeh.raden voo jaar^ma'r'kt heeft wéder <1<- /erwachtingen ovctrofieo, zoowel wat de juantiteit van het aangevoerde vee betreft, lis het aantal aanwezige kooplieden. De ïandel kenmerkte zich dan wederom door ?ene bijzondere levendigheid waarvan natuur ijk het besteden van flinke prijzen Int gevolg waH. Het aantal aangevoerde runderen bedroeg >63 stuks, waarvan 117 verkocht werden. Ook varkens waren er in grooten getale laawezig. Daar de prijs van deze varkens amelijk hoog was kon men den handel :venwel niet zoo levendig noemer, nis dit bij het rundvee het geval was, ofschoon er och ook nog verschillende werden van de aand gedaan. Verscheidene kooplieden met manufactutcn ;n andere artikelen trachtten hun waar aan ien man te brengen, en. ook zij deden goede raken. Naar het ons toeschijnt is de bloei van tVaspik's veematki verzekerd en lijdt het ^een twijfel of binnen korten tijd zal onze naikt kunnen wedijveren met de beste narkten der naburige gemeenten. De uit te reiken premiü.i vielen bij lo'ing )p de volgende nummers J. van Dongen, Raamsdonk Roozenbiand, Capelle. Peter Pruissen, Waspik. J. Rijkers, Capelle. G de Bruin, J Kroot, Kaatsheuvel. C de Zeeuw, Waspik. C van Dongen, Kaatsheuvel. A van den Broek, Waspik. C de Wit, Capelle. A Bink, Waspik. L Kemmeren. J. Kauip, Raamsdonk. P. Marijnissen, ,s Gravenmoer. L. Zijlmans, Waspik. A Nieuwenhuizen, 's Gravenmoer. Knamsdonksvcer, 13 Maatt. Gisteren trof alhier den arbeider B. de B. een ernstig ingeluk. Bezig zijnde met een paard in ;e spannen, dat hij bij een halster vasthield, ;rok het dier eensklaps zoo geweldig zijn toofd omhoog, dal de B. die niet losliet, den schouder uit het verband rukte. Dadelijk moest de B. die veel p'jn had, nch naar 't R. K Gasthuis begeven, waar ïera door twee heeren medici, de ontwrichte schouder werd gezet. Dengen, 13 Maart. Gemeenteraadsverga dering. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad is, naar men verneemt aesloten een bijdrage te vcrleenen van 25000 er tegemoetkoming in de kosten van het tan te leggen scheepvaartkanaal door deze 'emeente. De raad heeft zich richting jnder de gemeente Dongen voorbehouden. O. m. werd nog besloten aan den heer Bern. Vekemans, ambtenaar ter secretarie alhier, eene gratificatie te verleenen ran f50. Vrijhoeven—Capelle. Dezer dagen werd al hier een wereldburger geboren, die den voor- naam kreeg van Piet Cronjé. Eeu bewijs alzoo dat de Ttansvaalsche Oorlog ook hier :1e gemoederen warm houdt. I Het proefveld te ürongelen, aangelegd op lichten kleigrond door de Gebr. Oerleiuans- Van der Schans aldaar op de boerderij „den Assem*, heeft eene grootte van 30 Are binnen de paden. Het werd verdeeld in 3 perceelen, waarvan 1 in 1897 bemest werd met 30.000 K.G. schuimaarde en II met 3000 K G. bijtende kalk, per H.A. berekend. Het derde perceel ontving geene kalk bemes ting. Het geheele proefveld ontving voorts eene bemesting met 400 K.G. superphos- pbaat per H.A. In 1897 werden groene erwten verbouwd. In September van dat jaar werd het ge heele proefveld bemest met 30.000 K.G. stalmest per H.A., terwijl op 18 en 19 April 1898 bij het poten van de aardap pelen, Friesche jammen, 400 K G. amnio- uiak-superpliosphaat werd gegeven. Na de aardappels in 1898 volgde haver, waaronder roode klaver in 1899. De haver werd den 31 sten Maart in wintermul met de machine (rijer.-afstand 19 c.M., gezaaid nadat eerst de grond goed was bewerkt met de egge en bemest met 400 K G. super- pho8phaat per H.A. Gezaaid werd Probsteier haver, de hoeveelheid zaaizaad berekend op 175 L. per H.A. Het gewas ontwikkelde zich voorspoedig en hield zich in de verschillende tijdperken van den groei zeer goed. Door sterken wind sloeg het medio Juli tegen den grond, wat op de verdere ontwikkeling van nadeeligcn invloed was. Begin Augustus begon de haver te rijpen en op 15 en 16 Augustus werd ze bij gunstig weder geoogst. De opbrengsten waren als volgt Perceel I, bemest met schuimaarde, gaf 7.8 H.L. haver en 666 K.G. strooper ceel II, bemest met bijtende kalk, gaf 7.66 H.L. haver en 606 K.G. stroo; per ceel III, zonder kalkbemesling gaf 8 05 HL haver en 617 K.G. stroo. De opbrengsten in gewicht waren de vol gende Perceel I gaf 335.4 K.G. haver en 666 K.G. stroo; of' per H.A. 3354 K.G. haver en 6660 K G. stroo; perceel II gaf 31-0.4 K.G. haver tu 6U6 K.G. stroo, of per H.A. 3404 K G haver en 0060 K.G. stroo, per ceel lil gaf 342 KG. haver en 617 K.G. stroo of per H.A. 3 420 K.G. haver en 6170 K.G. stroo. Niettegenstaande een'g nadeel werd toe gebracht door hazen en veldmuizen, was toch de oogst uitstekend te noemen. De bovenstaande cijfers geven duidelijk aan, dat dit jaar door de kalkbemesting geene lioo- gere opbrengst is verkregen. Alleen viel op te rat rken dat de grond op de met kalk en schuimaarde bemeste perceelen losser was en zich gemakkelijker liet bewerken. In 1897 werd door de bemesting met schuimaarde eene meeropbrengst van 3.2 H. L, en door bemesting met bijtende kalk eene meeropbrengst van 4 8 II. L. erwten per 11. A. verkregen. In 1898 was liet wegens de slechte op komst der aardappelen moeilijk na te gaan of de kalkbemesting voordeel had gegeven en in dit jaar zijn de uitkomsten ook niet ten voordeele van de kalkbemesting, afge zien van den invloed, dien zij heeft gehad op den naatuurkundigen toestand van den grond. Alleen in het eerste jaar kan dus niet zekerheid de nuttige werking van de schuim aarde en kalkbemesting bij deze proef wor den geconstateerd. In Frankiijk is de Albert de Mun de aanvoerder der sociacle beweging. In '70 gevangen genomen, leest hij het werk van Keller over de beginselen van 1780. Hei schouwspel van oorlog en opstand treft hem. Wat een zedelijke ellende Hij sticht on middellijk het „Oeuvre des Cercles" Ketteler, Vogelzang, Dccurtins hebben eerst fabrieken doorloopeu, economische werken gelezen, so cialisten gehoord en toen zijn zij aan hél werk gegaan, de Mun was hoofd der school voor dat hij er voor geleerd had Moet men dien man van hel hart, dién christen laken, zoo tier opgetreden te zijn, alvorens hij, een economist, geboren was? Wat eeu redenaar, wat een schoon voorbeeld Beroofd van het paradijs en van bover- lardsche verwachtingen jagen de volkspar- lijen, de eenigc belooning na, die zij kun nen ontdekken. Bij gebrek aan eenige genoegens eischen '.ij aardsche genietingen op. Het revoluti- oniiair socialisme neemt bij hen de plaats in van den godsdienst, en hoe meer het rijk van den godsdienst verzwakt, hoe meer vol gelingen die verderfelijke erfgenaam vindt Is het godsdienstig gevoel verdreven, dan .vordt de strijd tusschen de klassen allernood- lottigst. Leroy-Beaulieu. „Van de H. Schrift zijn door de Kerk de blfl&m bijeenvergaard, „Die zij gelijk een bruid haar ring, bewaart. „En eert en kust en kauwt en proeft de spreuken, „En slaat ze ga voor kladden en voor kreuken. VONDEL. God zoekt den mensch. Geen mensch zoekt God te minnen. VONDEL. WAALWIJK, 16 Maart 1900. De handel was vlug ter veemarkt. Nu de communicatie overal weer hersteld is, die tenge volge van den hoogen waterstand geruiraen tijd gestremd was, wordt de aanvoer op onze markt weer normaal. Kalfbeesten golden f 120 it f180. Dito vaarzen f 110 it 160. Jonge varkens aangevoerd 105 stuksver kocht van f2.75 af 8,25. Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 615 kg. van f 1.14 k f 1.26 per kg. Eieren 2 /a a 3 cent per stuk. De ruwe huidenmarkt verkeert sedert enkele dagen in een toestand van apathie, die zich verklaart iti de omstandigheid, dat men de zaken niet volkomen vertrouwt, noch ten opzichte van deti aanvoer noch ten op zichte der prijzen, die sommige vakmannen als min of meer opgeschroefd beschouwen, in de meeïiing vetkeerende, dat Amerika hieraan niet onschuldig is. Intusschen hou den de importeurs de prijzen zooveel doen lijk op liet hoogste niveau en dit wel on danks dc mindere kooplust der looierij en den iets ruimeren aanvoer der laatste dagen waardoor de voorraad huiden op sommige Europ-.esclie hoofdmarkten ongeveer gelijk staat met de stock van verleden jaar op het correspondeerend tijdstip. De j^yigstc huiden veilingen in Londen hadden geen animee- rend aanzien en de Engelsche looierij inte resseert zich tegen verwachting ook niet bij zonder voor den aankoop van La Plata en Rio Grande huiden. Is het alzoo in den huidenhandel veel stiller dan een paar weken geleden, ook de ledermarkt toont thans niet die levendigheid, waarop men met recht en reden zich had mogen verwachten. Nu de looiers druk aan het drogen zijn komt er meer voorraad en de verhoogde prijzen blij ven gehandhaafd, maar van bepaalde willigte en van geanimeerde vraag aan den hoogeren marktprijs is geen sprake. Toch is de meening gewettigd, dat men een betere naaste toekomst tegemoet gaat, ook met het oog op eene vredelievende oplossing van dén bloedigcn krijg in de Transvaal. Het huiden en ledervak is bij dezen verwoeden strijd rarer belrokken dan vele andere takken van handel en nijverheid. DUSSEN. Boter aanvoer 158 kg. prijs van 1'0.92 1.08. Markt gezet op f 1 02 per kg. Eieren f 0 70 per 26 stuks. -wcm.--rm*«mm<■*'-" »-■« WAALWIJK. Van 10-17 Maart. GEBOREN Jacobus Johannes, z. van Maririus v. d. Aa en Antonia van Delft. Petronello Maria, d. van Albertus Henson en llendrika van Disseldorp. Johannes Franciscus, z. van Johannes van Daelen en van Cornelia Kogels Johannes, z van Johannes van Veldhoven en van Elisabeth Spijkers. Elisabeth llendrika, d. van Coenraad van Nimwegen en van Elisabeth van der Bijl. Overlijden- en huwelijken geene. LONDEN, 16 Maart. De correspondent van de Daily Mail te Pretoria seint den tekst van een nieuwe nota van de republik- einsche regeeringen, die opgesteld is door Reitz, maar niet aan de Engelsche regee ring zal worden toegezonden. Daarin geeft Reitz weer een overzicht van de Transvaal- sclie crisis sedert de conferentie van Bloem fontein en wederlegt Salisbury's voorstelling. Over de oorlogstoerustingen van dc Boeren zegt Reitz dat zij openlijk wapenen kochten in Engeland, wat Milner te Bloemfontein ook heeft gezegd, terwijl de in Dundee in beslag genomen Engelsche papieren mede toonen dat men ervan afwist. Reitz betoogt voorts dat de krijgstoerustingen waren uit gelokt door den tocht van Jameson en door de heimelijke deelneming van Engeland daaraan. Salisbury's telegram neemt allen twijfel weg de Burgers moeten den strijd voortzetten om hun volksbestaan te verde digen, vertrouwende op God als kampioen van het reelil. BERLIJN, 16 Maart. Het Londensche gerucht, dat het Engelsche oorlogsschip Thetis de Duilschc stoomboot Kaiser ach terna zou zetten, om de Boerengezanten Fischer en Wolinarans gevangen te nemen, wordt hier voorloopig sterk betwijfeld, om dat daarin stof tot scherpe conflicten zou gelegen zijn. Generaal Joubert is, luidens een te legram van Reuter uit Bloemfontein, te Brandfort, 56 K. M. ten Noordoosten van Bloemfontein, aangekomen. Voor zijn vertrek uit Pretoria, had de generaal een onderhoud met een correspon dent vau Reuter. Hij zeide dat er aan den moed van de Engelsche soldaten niet te twijfelen vielzij bestormden onversaagd kopjes en schansen, maar zij konden niet op tegen de Mausers die hen gewoon weg maaiden. LONDEN, 16 Maart. Volgens bericht uit K o n s t a n t i n o p e 1 aan de Times schijnt Rusland het voornemen te hebben, de Porte te verzoeken om afstand van een kolenkaveu op Lemnos, Im'oros of Milylene Lit Buenos Aires verneemt de Ti mes dat er een opstand uitgebroken is in Entrerios. De muiters hebben drie voorna men sleden bezet. Een blokkade in een EugeLch—Duitsckcn oorlog. Het wetsvoorstel tol uitbreiding der Duit- sche vloot heeft de aandacht van deskundi gen gevestigd op den ongunstigen toestand, waarin Duiischland zou verkeeren, indien het eens in oorlog kwam met de eeiste zee mogendheid der wereld met Engeland. Een duidelijk beeld van die postitie kan slechts verkregen worden met behulp van de kaart van Europa. De Duitsche vloot nemen wij aan op de sterkte, welke zij volgens de vlootwet van 1898 moet hebben, de Engelsche vloot op de momenteele sterkte, waarbij de in aan- bouwzijnde schepen als voltooid beschouwd worden. De Duitsche vloot, bestaat dan uit 17 linieschepen, 8 gepantserde kustkruisers, 6 groote en 16 kleine kruisers en 100 torpe dobooten. Engeb.nd bezit 70 slagschepen, 113 groote en 46 kleine kruisers, 29 torpe dojagers en 108 to:pedoverniclers en gebruikt nemen we aan om ook tegen mogelijke conflicteu met andere landen ge wapend te zijn en zijn overzeesche bezittin gen niet zonder bescherming te laten, voor den oorlog met Duitschland in de Oost- en Noordzee slechts de kleinste helft van zijn vloot, nl. de helh van zijn slagschepen (35), het derde deel van zijn kruisers (38 groote, en 15 kleine), de helft der lorpedoveiuielers (54). De Duitsche operatiebasis wordt door Kiel in de Oostzee en de Duitsche bocht in de Noordzee (Jahdeboezem met Wilhelmshaven, den mond van den Wezer met Bre-nerhaven en den Elbemond met Cuxhaven) gevormd. In de gegeven verhoudingen moet de Duit sche vloot zich tot een verdedigende houding bepalen en door uitvallen de actie van de blokkeerende Engelsche vloot zooveel moge lijk zoeken te verhinderen. De blokkade, wat ten doel heeft, Duitschland allen toevoer over zee af te snijden, wordt ongeveer als volgt over de verschillende operatiegebieden verdeeld Voor de Duitsche bocht in de Noordzee ligt een vloot van 21 slagschepen, 20 groote kruisers, 7 torpedojagers en 30 torpedo vernielers en verhindert liet scheepvaartverker met Hamburg en Bremen. Voor den mond van de Eems vormen 3 kleine kruisers de blokkade. Iu het Kattegat tusschen Kaap Skagen en de Zweedsche kust, kruist een •skader van 10 slagschepen 10 groote kruisers 1 torpedojagers en 10 torpedovernielërs en en vangt alle voor de Duitsche Oos'zee havens /an Nederland en BeLiè, die ongetwijfeld 'rallen worden geblokkeerd, om den toevoer naar Duitschland over die havens onmogelijk te maken, kruist een eskad.-r van 4 slagsche pen, 12 kleine kruisers, 4 torpedojagers en 14 torpcdovernielers Tol vernietiging van Duitschland's handel in andere watere i blij - 'en clan nog 26 uitstekend toegeruste hulp kruisers over en, als nog een zesde deel der kruisers meer voor dat doel gebruikt noet worden, 19 groote en 7 kleine kruisers, dus te zamen 52 snelvarende schepen. Zou Engeland intusschen door de houding /au andere mogendheden genoodzaakt zijn, neer dan de helft zijner schepen elders te rtaioneeren, dan zou het aantal schepen •.ijiier vloot toch nog voldoende zijn, om een /olkomen afsluiting van Het Kanaal en de '.eestraten ten N van Schotland en tusschen lc Schoische eilanden en de kust van Noor .vegen mogeiiik te maken en aldus Duitsch- and van allen toevoer over zee af te sluiten, zonder dat de Duitsche vloot in staat zou zijn de blokkade te verhinderen. De afstand tusschen de Schotsche eilanden en de Noorweegsche kust bedraagt 300 K M. Een flottilje van 15 slagschepen en 15 jpoote ktuise.s zou du? reeds voldoende zijn, om op 20 K. M ouderlingen afstand een dubbele blokkadelinie te vormen, waar van de sterkte nog verhoogd zou worden door 30 torpedove-nielers tusschen tie onder linge afstanden der schepen. Voor de af sluiting van de straat tusschen deShetlands eilanden en de Orkadische eilanden (70 K. M zouden 3 slagschepen, 4 groote kruisers en 7 torpedovernielers voldoende zijn en de luimte tusschen de Oikadische eilanden en de noo'delijke punt van Soiland kan c'oor 1 slagschip, 2 kleine kruisers en 3 torpedo vernieleis voldoende beschut worden Voor zulk eer, ver van de Duitsche kust ingei ich- te blokkade zouden dus slechts 19 siagsche pen, 19 groote en 2 kleine kruisers en 40 orprdovei nielers, dus ongeveer het vierde gedeelte der Engelsche vlooi noodig zijn. Natuurlijk zouden in de verschillende En gelsche havens aan de ooskust reservesche— pen moeteu gereedliggen, om beschadigde schepen te herstellen en de kolenvoorraden lan te vullen. Man, ik heb een ontdekking gedaan, zei mevrouw Mansveld, van haar breiwerk opdiende. Mijnheer zag haar over zijn courant aan. Een ontdekking, lieve Wat bedoel je? Mijn gezelschapsjuffrouw heeft een portret van jou in haar lade Deze woorden werden met nadruk geuit, terwijl ze haar man met onderzoekenden blik aanzag. Wat bedoel je? vroeg mijnheer ont hutst. Vanmorgen toen ik onverwachts haar kamer binnentrad, liet ze van schiik een portet uit de banden vallen en ik herkende bet terstond als het jouwe. Ze heeft het weer in haar lade gesloten, en de lade is niet afgesloten zei mevrouw veelbeteeken- end. Ik begrijp er niets van, vrouw, mo gelijk is het haar door een wederzijdschen kennis gegeven. Maar waarom deed ze dan zoo ge heimzinnig? en schrikte ze toen ik binnen kwam vroeg mevrouw eenigzius uit de hoogte. 't Was 't laatste, wat je twee jaren ge leden pas hebt laten maken. Misschien heb je verkeerd gezien en was het een portret van een ander... Nu wanneer je denkt, dat mijn oogen mij bedrogen hebben. weet je wat De lade is niet op slot, bet portret ligt er in, want ik heb haar dadelijk om een bood schap gezonden en ze is niet in de gelegen heid geweest het er uit le haléh. Het ligt in de eerste lade van haar toilettafel wan neer je je nieuwsgierigheid bedwingen wil Mevrouw Mansveld denkt ge dat ik in een daraesvertrek op roof uit zal gaan riep mijnheer verstoord. Ge vergeet uzelf Zonder een woord te zeggen, ging hij naar boven en peinsde over het gebeurde. Hij had toen slechts 6 portretten gehad, twee jaar geleden. Op zijn duimpje kon hij nog de gelukkige bezitters er van tellen. zijn vrouw een (de proef) en het an dere aan zijn zoon, twee naar Delft, twee naar 's Hage, het zesde. ja, dat was naar Indië gegaan. Zijn onverzettelijke wil kwam in opstand Er wrts storm op handen. Een jaar geleden had hij zijn eenigen zoon, Jaap, naar Zuid-Afrika gestuurd. Mijn heer had besloten, dat zijn zoon een „goed* huwelijk zou doeu, maar de mooie Jack, die verliefd was op een gouvernante, had zich verzet togen zijn vader, 't Had hun luin eettige zoon gekost, want door zijn weige ring had Jaap het hazenpad gekozen. Mevrouw had tranen geschreid, maar niets had baar onverbiddelijken echtgenoot kun nen vermurwen. Hij had nog eens den neus opgehaald voor de hem onbekende gouver nante en daarmede was het uit geweest. II. Toen mijnheer de wijdopenstaande kamer van juffrouw Annie voorbijging (voorbijgaan deed hij natuurlijk niet, want zijn nieuws gierigheid, die bij mannen altijd de overhand heeft, deed hem aarzelen) bleef hij een oogetiblik stilstaan. Hij trad binnen (na tuurlijk, want de kans was zoo schoon) en ging naar de toilettafel. 't Is 't werk van een oogenblik, zei hij. Ja, daar lag het in de lade, zijn c-igen portret twee jaren geleden gemankt, zooals zijn vrouw terecht gezien had Afschuwelijk er was iemand in aantocht! Eeu lichte stap op de trap, een zachte zin gende stemAnnie zou ieder oogenblik bin nenkomen In een ondeelbaar oogenblik kroop hij onder het ledikant en maakte zich onzicht baar. Annie trad binnen, wierp haar hoed en mantel op een stoel en trad voor den spiegel. In een paar minuten zou ze inet haar toilet gereed zijn en naar beneden gaan Maar, o 1 schrik. Puckie kwam snuffelen de langs den grond het vertrek binnen natuurlijk recht op het ledikant af 't Volgende oogenblik stond hij recht op in de kamer en trachtte een verontschuldi ging te stamelen. Ik smeek u, juffrouw, schrik niet, ik bid het u. Mijnheer Mansveld kreet het meisje. En toen gaf hij een verklaring, hij had in haar lade gekeken en er zijn portret ge zien. Ik heb portretten van de heele fami lie, zei liet meisje. Portretten van uw vrouw en een van Jaap uit Afrika. Wie gaf ze u, vroeg mijnheer verplet teren. Jaap 1 zei ze eenvoudig. Jaap? kreet hij. Mijn zoon? Ja, fluisterde het meisje. Maar ik begrijp u nietIlij is in Afrika Ja, om mijnentwil ging hij er heen. Dan zijt gij de jongedame, die mijn zoon tegen mijn wil wilde huwen? vroeg mijnheer gestreng. Ja, murmelde het meisje. Een paar minuten dacht hij na. Hij mocht Annie gaarne. Hij was van haar gaan houden, evenals zijn vrouw, die haar als een dochter behandelde. We zullen den jongen thuis laten komen, wij zullen hem schrijven. Mijn va derlijke genegenheid voor u Met een kreet van vreugde sprong Annie op hem toe en omhelsde hem, op hetzelfde oogenblik, dat mevrouw binnentrad. Jolian juffrouw Annie Verschrikt zag mijnheer op. Luister, mijn lieve, ik ga Jaap schrij ven. De jongen moet terugkomen. Deze jongedame wil zijn vrouw worden Toen mijnheer de deur achter zich sloot oin „den brief" te gaan schrijven, sloot me vrouw Annie in haar armen. Je hebt je rol prachtig gespeeld, lie ve. En ik dank u, moedertje, voor het uitdenken van dit complot. Een zegen om goed comedie te kunnen spelen Allen die iets te vorderen hebben van, ^•verschuldigd zijn aan of goederen of za ken onder hun berusting hebben behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbe schrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den beer THEODORUS BOONAERTS, overleden te Waalwijk 27 Februari 1900, worden verzocht daarvan opgaaf, betaling of afgifte te doen ten kantore van Notaris RANT te Waalwijk vóór den 1 April a.s.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1900 | | pagina 6