Zondag 19 Augustus 1900. Landbouwbrieven over Bemesting. VAN Feestelijke installatie BUITENLAND. Frankrijk. Yereenigde Staten. van den EdclAcktb. beer C. G. II 11. Meijer, als Burgemeester van Sprang op Dinsdag 14 Augustus 1900. 't Was ine een drukte 1.1. Dinsdag in het dorpje Sprang. Wie des morgens eens rondwandelde en het vroolijke, vrien delijke uitzicht der straten gadesloeg, kwam t.l spoedig tot de overtuiging, dat hier een groot feest op handen was. Hier een garde d'honneur, daar een bruidje, daar weer was men nog druk aan 't versieren, alles netjes op zijn Zondags uitgedost, overal wat anders, 't was een aardig gezicht. Het gold dan ook de installatie van den nieuw-benoemden burgemeester, den Edel- Achtb. heer C. G. H. H. Meijer. liet feest moest zoo grootsch mogelijk zijn, opdat iedereen, maar vooral de bur gemeester hierin een duidelijk bewijs zou zien, hoe blij, hoe ingenomen men was met de keuze van H. M. Nu, 't moet gezegd, Sprang heeft dit op waardige wijze getoond, heeft een schoon feest gevierd, dat zeer zeker op den burgemeester en allen die het bijwoonden, een aangenamen indruk heeft gemaakt. liet was er gezellig en vroolijk, 't heeft er succes van gehad. Laten we eerst een vluchtigen blik werpen op de versieringeu. 8 eerebogen waren op verschillende punten opgericht, alle van goeden smaak getuigende enkele voldeden zelfs zeer goed, vooral die bij den draai, tegenover den heer II. Levie. Een der bogen trok vooral de aandacht, nl. die voor t huis van den len wethouder Mayers, (aan wiens huis ook een zeer nette versiering was aangebracht), en wel om de volgende eigenaardigheid het achtregelig vers bovenin was nl. ook gebruikt bij de installatie in 1847 van den grootvader van den huidigen burgemeester, den EdelAchtb.- beer van Riel. Voor 't raadhuis een zeer eenvoudige, doch keurige versiering, een soort baldakijn, en voor 't huis van den burgemeester een smaakvolle eerepoort. Verder aan vele par ticuliere huizen versieringen, toepasselijke opschriften en verzen etc. en van alle ge bouwen wapperde de nationale driekleur, die aan dergelijke feesten zulk een aange name kleur bijzet. Moeiten noch kosten waren gespaard om Sprang een recht feestclijk aanzien te geven en hierin was men ge slaagd. Tegen den middag begon de groote drukte, gardes-d'honneur en rijtuigen rijden af en aan, praalwagens komen aan, meer en meer volk komt op de been en het aantal vreemdelingen groeit steeds aan. Alles wat aan den optocht deelneemt bereikt lang zamerhand de aangeduide plaats en de commissie begint met de opstelling. Een afdeeling garde d'honneur rijdt weg om ZEdelAchtb. te Waalwijk te begroeten waar hij omstreeks 1 uur arriveert. De commandant der garde d' honneur de heer Netten, roept den Burgervader hier een hartelijk welkom toe, en bied hem hun eereg^leide aan, dat door ZEdelAchtb. gaarne wordt aan vaard, en dan gaat '1 verder in draf, naai de grens der gemeente, waar luide bravo's weerklinken als 't rijtuig in 't gezicht komt steeds luider en luider, naar gelang de bur gervader nadert, om tot een stormachtig hoera en ffleve de Burgemeester'» uit te barsten, als hij zich te midden zijner bur gers bevindt. De muziek speelt een wel komstgroet, terwijl de deputatie uit den raad, bestaande uit de heeren Verhoeven wethouder, en Ilaverhals ZEdelAchtb. ont vangen en verzoeken in het door den raad aangeboden galarijtuig plaats te nemen. Als ZEdelAchtb. zijn plaats heeft inge nomen wordt hij door den voorzitter der feestcommissie, den heer Ebels, met de volgende woorden toegesproken Mijnheer Me'jer, hen. en beëedigd Burgem. van Sprang Het zoontje van den spreker bood daarna namens de feestcommissie een bouquet aan. ZEdelAchtb. antwoordde zichtbaar bewogen en dankte hartelijk voor de duidelijke blijken van ingenomenheidhij zal de be langen der gemeente naar zijne beste krachten behartigen. Luide toejuichingen barstten opnieuw los en de stoet zette zich in beweging. Hij was saamgesteld uit 48 gardes d'honneur te paard, 80 idem. te voet, allen netjes uitziende, harmonie „Euphema" van Kaatsheuvel, rijtuigen met burgemeester, familie, gemeenteraad, feest commissie, wagens met maagdekens, ver sierde fietsen. Door Mej. de E. en Mej; S. werden bloemen aangeboden. Aan 't raadhuis afgestapt, werd ZEA. in de deftig versierde raadzaal plechtig gein- stalleerd. Na de gewone formaliteiten sprak de heer Mayers, le wethouder een hartelijk woord van gelukwensch. Hij feliciteerde èn burgemeester èn gemeente en sprak de hoop uit, dat 't hem gegeven mocht zijn, talrijke jaren de belangen der gemeente Sprang te blijven voorstaan en de gemeente onder zijn bestuur mocht groeien en bloeien. Hij hing Z.E.A. daarna den ambtsketen om, met de uitnoodiging 't voorzitterschap over te nemen. Met een diep gevoeld woord aanvaardde Z.E.A. deze waardigheid en dankte allen, vooral de wethouder Mayers voor de wijze waarop zij gedurende de ziekte en na 't overlijden van den heer Burgemeester Van Dijk de zaken der gemeente hadden be hartigd, Z E.A. riep aller steun en genegen heid in. Thans werd de eerewijn aangeboden, door een dochter van den 2den Wethouder, mej. Jenneke Verhoeven, waarbij de secretaris de heer J. van Santen een passende toast uitbracht op zijn nieuwen chef. Nu begaf de Burgemeester zich omhangen met 't teeken zijner waardigheid op't balcon zongen de kinderen hem de volgende liedjes toe, die tot hunne eer, en die der onder richters heel aardig werden gezongen WELKOM I Wees welkom, Heer! Eenige. versnaperingen werden den kin deren verstrekt. De Burgemeester sprak de menigte met ongeveer de volgende woorden toe Burgers van Sprang Zaterdag 1.1. heb ik in handen van den Commissaris der Koningin te 's-Bcsjh den eed afgelegd dat ik de belangen der ge meente Sprang naar mijne beste krachten zal behartigen, ook voor l leg ik thans deze belofte af. Ik breng hier tevens een woord van warine hulde aan mijnen pas ontslapen, overgetelijken voorganger, den heer J. van Dijk, die gedurende luim 25 jaren met zooveel zorgen in 't. belang der gemeente Sprang heeft gearbeid. Ik zal diens voetsporen trachten te drukken en moge dan de keuze van H. M. onze geër- biedigde Koningin eene goede blijken te zijn Heft dan met mij een driewerf hoera aan voor onze Koningin Hoera Hoera Hoera Aan de bravo's schee.i thans geen einde te komen, en onder enthousiastische toe juichingen, werden de rijtuigen wederom bestegen trok de stoet verder 't dorp door en terug. De Burgervader nam plaats op het balcon voor het raadhuis waar de stoet voor hem defileerde. De beide zangvereenigingen #De Harpe Zions" en /Excelsior" brachten ZEdelAchtb tegen den avond eene serenade, waarbij schoone toepasselijke liederen werden ge zongen, welke wij hier afdrukken. k De Harpe Zions" zong het volgende WELKOMSTLIED. „Excelsior,, zong het volgende Van deze liederen werd een prachtig door den Heer Pulles te Waalwijk gecalligrafeerd exemplaar aan zijn EdelAchtb. aangeboden. Beiden gezelschappen werd door den Bur gervader hartelijk dank gezegd voor deze hem zoo aangename huldewerkelijk een prettige ovatie en voor hem en voor 't pu bliek. De zangers hebben zich kranig gehouden. Daarna werd door den burgemeester, fami lie, gemeentebestuur en feestcommissie een rijtoer gemaakt door de gemeente, ook naar de buitenwijken. Overal werd deze file van rijtuigen als om strijd toegejuicht, men kon zoo aan allen en alles zien, dat men 't zoo goed meende, zoo in zijn schik was met z'n burgemeester. en werden overal de illuminaties ontstoken bij vele particulieren was eenige verlichting aangebracht, maar vooral muntten uit het raadhuis en de eerepoort voor 't huis van den burgemeester, die zeer netjes uitkwamen Thans ving 't concert aan der harmonie „Euphonia* van Kaatsheuvel in een daartoe opgerichte muziektent. De schoonste num mers werden door haar uitgevoerd, jammer was het, dat door de overgroote drukte, zooveel van deze heerlijke muziek verloren ging, ten spijt van de velen, die er zich omheen schaarden om zulk een genot te smaken. De geheele straat leverde thans een aardig schouwspeltroepjes jongens en meisjes hossende en dansende, allen opgewekt en vroolijk, overal de beste stemming, zonder den minsten wanklank. Tot laat in den avond duurde de pret voort, de talrijke vreemdelingen hadden niet veel zin vroeg te vertrekken, 't was er te vroolijk daar en alles deed mee, jong en oud, rijk en arui, inwoner en vreemdeling, onderden uitroep: .Leve de Burgemeester." Waarlijk Sprang heeft feest gevierd op de andubbelzinnigste wijze blijk gegeven van zijne vreugde met den nieuwen burge meester, waarmede wij het van harte geluk- wenschen en alles wijst erop, dat de in dit verslag meermalen genoemde „keuze der Ko ningin" werkelijk eene goede, heilzame is voor Sprang. Wij ook bieden den EdelAchtb. Heer Meijer burgemeester en de Sprangeuaren onze hartelijke felicitaties 't Kinderfeest. Wat een blijde gezichten Wat waren ze in bun schik die Kleinen Voor hen brak het groote feest eerst Donderdagmiddag aan. Om 2 uur kwamen alleu in de school bijeen en onder leiding der H.H. Onderwij zers ging het op 39 versierde karren van ingezetenen der gemeente Sprang onderluid gezang en gejubel, naar den „Roestelberg" door den heer J. B. Timmermans Wz. al hier welwillend voor dit doel afgestaan. Ge heel Sprang ging natuurlijk mede en ook uit de omliggende plaatsen, zeer vele belang stellenden. Nu 'twas ook de moeite waard, een aardig gezicht die kleinen te zien dar telen en springen in 't molle zand, geheele troepjes tegelijk van de Roestelberg loopen- de en rollende, 't was me een leven. Zelden is hier zulk een menigte bijeen geweest. Het terrein leent zich er dan ook bij uitsek voor. Dan werden er kinderspelen gehouden, wedloop, pijpenslaau e. a., wat de vreugde nog heel wat verhoogde, 't was een lust die van vergenoegen stralende gezichten te zien; dat nog verhoogd werd toen door trompet- gesehal werd te kennen gegeven, dat allen zich in een grooten kring op de weide moes ten opstellen, dat zij getracteerd werden dat was m'n herrie. Door eenige dames, waaronder ook de echtgenoote van den Edel. Achtb. heer Burgemeester werden de versna peringen op de mildste wijze rondgedeeld. Nu, de kleinen lieten 't zich wel smaken. Tegenwoordig waren o. m. de Burgemees ter met familie, leden van den gemeenteraad, de feestcommissie e. m. a. Ook werd den Burgervader hier op de heide 't volgende lied toegezongen: 't Was een mooie 'dag, én voor kinderen én voor ouders, en voor toeschouwers. Tegen 6 uur werden de karren wederom bestegen, onder luid gejuich èn gejubel, vol dankbaar heid voor den milden Burgemeester en diens Echtgenoote die den kinderen geen beter feest had kunnen aanbieden, dan hier op zulk een terrein waar ze zich naar hartelust konden vermaken. Waarlijk de Burgemeester heeft in deze dagen van vreugde niemand vergeten. Zijne mildheid heeft iedereen bedacht. L.l. Maan dagavond groote Arraen-bedeeling. Donder dag was in verschillende herbergen, voor eenieder bier neergelegd en thans dit Kin derfeest. Wij zullen dit veislag niet sluiten alvo rens een woord van hulde te hebben ge bracht aan de feestcommissie voor de prach- H.H. onderwijzers en allen die verder de lei- i ding der Kinderfeesten op zich namen, aan Ij heide commissies is 't welslagen van dit r schoone feest voor een groot deel te danken en len slotte „Lang leve Burgemeester Meijer, tot heil dej gemeente Sprang VIII. Wanneer in Juli en Augustus het win tergraan van het land is, en men den grond niet geheel noodig heeft voor den verbouw j| van voederknollen is de tijd daar om op i. een zeer eigenaardige manier zich een voor- Vj ïaad humus en stikstof te verzamelen. Hel j is reeds van algemeene bekendheid, dat ei !i een plantenfauoilie bestaat, die het vermoger r bezit om de stikstof uit de lucht te gebrui ken en een zekere hoeveelheid van die stol in hare wortels, stengels en bladeren bijeei te brengen. Het zaaien en verbouwen var ji vlinderbloemige gewassen, als lupinen, wikken j klaver, erwten, terradel la enz. met het doe j' deze, als zij een zeker beschot hebben, hetzi voor of na den winter onder te ploegen noemen wij groen bemesting Het is voora op zandgronden, dat deze groenbemesting o] haar plaats is, niettegenstaande zij ook oj kleigrond met goed gevolg kan toegepas i worden. Op zandgrond, zelfs op dorrei heidezandgrond, gebruikt men voor lie genoemde doel tegenwoordig meestentijds d< lupine. Wat de behandeling van het land aangaat dat na den roggeoogst b v., met lupine za bezaaid worden, deze is zeer eenvoudig Men ploegt het land dunnetjes om. Zo< j spoedig mogelijk wordt de lupine des avond gezaaid. Ik zeg „des avonds," omdat'. het warme en droge weer, dat men in di 1 jaargetijde kan hebben, het zaad dan gedu rende den nacht eenigszins vochtig kan worde De hoeveelheid zaad, die men gebruike (i moet, mag niet te klein zijn. De lupin moet zoo mogelijk dik staan. Men gebruik daarom 2 ii 3 KG. zaad. Het is vooral b lupine noodig, dat men van een vertrouw persoon zijn zaad betrekke, want het lupine zaad verliest spoedig zijn kiemkracht. Ou zaad is dus niet geweuscht. Wat de be mesting van het lupineland aangaat, kunne wij in het algemeen zeggen, dat alles i dezen afhangt van de gesteldheid van de bodem, van de bemesting van de voorvruel en van de navrucht. Van stalmest is na tuurlijk geen sprake. Door het onderploe gen van het groene gewas komt er humi genoeg in den bodem. Wat het al of niet wenschelijke van ee stikstof bemesting aangaat, kunnen wij ko zijn. Het kan gebeuren, dat de grond zei stikstofarra is, maagdelijke heidegrond b. of zeer stikstofarme bouwgrond. Up derg lijke grondsoorten gebeurt het, dat de plai ten kwijnen, terwijl zij nog zeer jong zij dus iu den tijd dat zij nog geen stiksi kunnen verzamelen. Het is wenschelijk e< zwakke stikstofbemesting te geven, natuui lijk zoo vroeg mogelijk, tijdens de ontkit ming, in den vorm van Chilisalpcter. M< geeft b.v. 50 tot 80 KG Chilisalpeter p Hectare. Dit is inderdaad een kleinighe en de uitkomsten zijn verrassend. Bij ontginning van heidevelden in Duitschlai heeft men gezien, dat een dergelijke zwak stikstotbemesting hoogst wenschelijk is. Bij den verbouw van alle vlinderbloem! gewassen moet de grond daarenboven g noegzaam phosphorzuur en kali bevatte Wanneer deze stoffen ontbreken, dan is 1 de lupine, totaal onmogelijk le groeie Wanneer nu de voorvrucht kaïniet en the masphosphaat heeft gehad, kan men lupine of met een zwakke kali en phospho bemesting of zonder genoemde stoffen den grond brengen. In het laatste gei itoet echter de voorvrucht pl m. 800 K kaïniet en 600 K.G. thomasslakkenuieel j H.A. hebben gehad. Zonder dat zou m met lupine den grond niet verbeteren. Ve bouwt men na de lupine een zomergew; dan kan men het onderploegen uitstellen t het voorjaar. Alhoewel de lupine in d winter niet groeit, houdt ze den bodem to in betere conditie. Verbouwt men een wi tergewas, dan ploege men de groene ma: onder, zoodra men dat noodig acht. De veiliezen der Amerikanen op de Fil pijnen sedert hun vestiging aldaar wort i' opgegeven als volgtgesneuveld 533, wonden gestorven 193, aan ziekten en d< andere oorzaken overleden 1.668 man g wond 3 073. Tot dusverre heeft de oor op de Filippijnen den Vereeuigden Sta 186.678.000 dollars gekost. Volgens mededeelingeu van den Tweede Blad 9e Echo vin het Zeiden Aan de grens der gemeente zij het mij vergund enkele woorden tot U to richten als welkom. Leed de gemeente een groot verlies door het overlijden vun den werkzamen, steeds op postzijn- den heer van Dijk, onzen betreurden Burgemees ter, dit verlies bleek niet geheel en al onherstel baar. De verdiensten, die de lieer van Dijk voor de gemeente hud, zal ik hier niet opsommen. Het is er noch de tijd, noch de plaats voor. Laat er mij alleen dit van zeggen, dut ze velen en groot waren. De vraag, wie zal zijn opvolger zijn? was het, die vooral ons inwoners van Sprang in beroering bracht. Wij hoorden van verschillende candida- ten wij hoopten, wij vreesden bij al de geruch ten, die tot ons kwamen, totdat op den 2Ssten Juli het blijde bericht kwam Uwer benoeming. „Mijnheer Meijer, de Mouter," zoo ging het door ons dorp, 'is benoemd." En het kan U niet onbekend zijn gebleven, hoe uit zoldoiluik en raam onmiddelijk de vlag werd gestoken als teeken van vreugde over deze beslis sing van H. M. onze geëerb. Koningin. 't Sprak voor de gemeentenaren vamelf.dat de nieuwe Burgemeester feestelijk zou worden inge haald en het is U meer dan bekend, op welke wijze wij in Sprang gewoon zijn een dergelijk feest op 't touw te zetten, hoe de geheele ge meente van hooger en lager stand daaraan mee werkt. Als Voorzitter van de Fees'commissie, die ik gerust mag noemen de vertegenwoordiging van alle ingezeten Uwer gemeente ben ik op dit oogen- blik de tolk van alle Sprangenaren, van O. tot Berk, van ouden en jongen, van man en vrouw, en roep U namens hen een hartelijk wel kom toe als Burgemeester bij de intrede in onze, in Uwe gemeente. Wij verheugen ons over Uwe benoeming en verwachten veel van Uw bestuur. Wij twijfelen niet, of U zult roet allen ijver, met rechtvaardig heid en onpartijdigheid het hoogste ambt in onze gemeente vervullen. De Burgemeester is, las ik onlangs, de man in de gemeente van wien alles uitgaat en tot wien alles wederkeert. Ziedaar in een paar woorden de zware taak van den Burgemeester in zijn vollen omvang aangegeven. Die taak neemt U meteen op Uwe schouders. Moge, het is ons aller wensch, U we krachten even redig blijken aan de zwaarte van die taak. Wij van onzen kant hebben het vaste voornemen (en wij verklaren het U bij dezen) om door eendrach tige medewerking die taak zooveel als in ons vermogen is te zullen verlichten. Waar dan van weerszijden gestreefd wordt voor bevordering vnn den bloei en den welvaart onzer gemeente, daar, het kau niet uitblijven, belooft de toekomst veel. Moge onze hoop niet beschaamd worden! Moge Uw bestuur strekken tot heil van Sprang en van langen duur wezen. Burgemeester, wees der burgerij van harte wel kom Wij vragen U in onzen stoet plaats te nemen, die wij hebben georganiseerd om een zichtbaar blijk onzer ingenomenheid te geven en om (I onze hulde te brengen, gelijk ook, zooals U ont waren zult, elke buurt zich heeft beijverd om daarenboven nog alles te doen, om dezen dag tot een onvergetelijken dag te maken voor U en voor de gemeente. Moge dat alles Uwe goedkeuring kunnen weg dragen, dan zijn wij ruim beloond. Ik eindig met nogmaals te herhalen Wees ons van harte welkom! Burgemeester! Leve de gemeente Sprang dat zij bloeie onder [Uw bestuur Leve de nieuwe Burgem. I Leve Burgemeester Zoo juichen wij, scholieren. Die U ter eer Dit welkom, welkom vieren, Wees welkom, Heer ^bis.) Ous welkomstlied Rijz' boren lucht en wolken In 't ruim verschiet, Want 'tzijn oprechte tolken. Die 't hart U biedt. (bis). Het welkom ruisch' Der jonge Sprangenaren Dat voor Uw huis Der blijde kinderscharen Het welkom ruisch'l (bis.) JUBELLIED. Komt en zingt nu met elkaar Leev' de Burgemeester 1 Itoetnt en prijs hem al te gaar, Onzen Burgemeester 1 Heisa, Hopsa, tralala I Leev' de Burgemeester, ja, Jubelt samen, zingt ter eer Van den Burgemeester Juicht en jubelt, prijst alweer Onaen Burgenrneester Heisa, llopfa, tralala Leev' de Burgemeester, ja, Jaren nog na dezen Jaren nog na dezen 1 Woorden en muziek van A. C. v. n. HEIJDEN. Het hartelijk welkom in dit uur, O Vader der Gemeent', Roept U vol geestdrift en met vuur liet Zangkoor hier vereend. Smaak vreugd' op onzen dierb'ien grond, Regeer er jaren lang, Zoo klinkt de wensch in dezen stond Van iederen stand en rang. Zend, Heer, Uw rijksten zegen neer; Bekroon Gij zijn Bestuur Dat voorspoed, welvaart hier regeer' In eindeloozen duur. Blijv' alles hier in vreê vereend In liefde, trouw en deugd. Dan wordt zijn werk in onz' Gemeent' üns heil en Uwe Vreugd. JUBELLIED. Woorden van A. C. v. n. HEIJDEN. Muziek van J. HEIM. De geestdriftvolle jubeltoon Weerklinkt thans wijd en zijd. De Driekleur waait van kerk en woön, Heel 't dorp voelt zich verblijd. U, Burgervader geldt die zang 1 Voor prijkt Neerlands vlag En ied're leeftijd, stand of rang Wenscht U op dezen dag „Regeer, o, Burgervader, lang Deez' dierbre plék, ons dorp van Sprang." De reinste vreê en harmonie Woon' steeds in onz' Gemeent' Dat Uw bestuar het volk hier zie ln liefde nauw vereend. De voor.-poed heersch' in ied'ren stand De vlijt breDg, welvaart aan En bind' een hechte vriendschapsband Ons allen met U saam, Dan stroomt van uit de hemelsfeer Des Heeren zegen op ons neêr. FEESTGEBED. Hoezee, de Burgemeester leve Ja, hij leve lang voor deze gemeente, De gemeente Sprang Hij leve zeer lang Hij werke ten zegen, Tot zegen en heil „Dat de gemeente bloeie, Dat welvaart heersche, Door uw beleid.' Maakt een luid gezang Juicht te samen, alle burgers der Gemeente [Sprang Juicht den nieuwen Burgemeester toe. Hij zal regeeren met verstand Dat hij leveHij leve lang I FEESTKLANK. Hoort, ouden en jongen, watjuichtoon in Sprang Wat juicht en wat jubelt dat feestlijk gezang 1 Gelukkige stonde, nu zijt gij reeds daar. Juicht alle in 't ronde, jnicht nu met elkaar: Gegroet, Burgemeester, gegroetdoor ons al, Gegroet, Burgervader, met vreugdeschall Gij woont in ons midden, Wij prijzen het lot, Dot U zoo beschikte voor dezen post. Wij bidden: De Heer sta u bij Hij schenk' U zijn zegen, zijn gunst en genu, Het feestgeschal klinkt overal: Nu hier eens, Dan daar weer, En nogmaals, Ja alom Het galmt en het schatert Van oud en van jong: Hoezee, hoezee, de Burgemeester leve Wij loven dezen dag. Dat God hem zeeg'nen mag. Dat Hij U spaar' nog menig jaar, Voor Sprang, ja voor ons altegaar. O, Burgervader, leef nog lang, Regeer met wijsheid over Spiang. God schenk' U wijsheid en verstand, Hij leid' U door zijne hand. O leef, o leef nog lang! HULDE. Hier op deez' stille heide, In 't eenzaam oord, Waar aard' en hemel scheiden In 't zachtst accoord, Hier, waar de »ogels zingen Hun God ter eer, Hier. brengen we onze hulde Aan IJ, Mijnheer! Hier bidt ons kinderharte, Nog rein en zacht, Bewaar' U God voor smarten, Hij geef U kracht, Hij schrage steeds Uw pogen Tot Heil van Sprang Hij geve U te leven Veel jaren lang. Hier, waar de luchten blauwen Op berg en blaér, Wij bidden voor Mevrouwe, God zeeg'ne haar. Haar weldoen a%n wie leden, Ilaur liefdehulp. Bleef niet door God veiholen Tot d'arme stulp. Uw weldaan aan gezinnen, Alhier betoond, Werd door de Koninginne Reeds schoon beloond, Maar schooner, Burgemeester Dan wat zij gaf, Zal God U daarvoor loonen, Ginds over 'tGraf. En daarom, Heer, Mevrouwe Vooruit gestreefd, In 't koninklijk vertrouwen Voor Sprang geleetd. En daarom, wat ooit dreige, Of wat er lacht Weet, dat U steeds van boven Gods zegen wacht. Zondag werd de Tentoonstelling bezot door 491,003, Maandag door 240,849 pe sonen. Op de lijst der belooningen voor Tentoonstelling komen 42.790 bekroonc voor van de 75.531 inzenders uitgere zullen worden 2827 groote prijzen, 81 gouden medailles, 12.224 zilveren medaill 11.615 bronzen medailles en 7058 eervc vermeldingen. Woensdag, dag van Maria Hemelval is de Tentoonstelling bezocht door 458.1 personen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1900 | | pagina 5