Nummer 94. Zondag 29 November 1903 26e Jaargang. Tweede Blad. Chronologisch Overzicht wiiiiTiili BINNENLAND. UITVOERINGEN. WAALWIJK. Door de Liedertafel „Oefening en Ver maak" van Waalwijk en Besoijen zal op hare zaal Musis Sacrum Zondagmorgen ten 1 2 uur worden uitgevoerd PROGRAMMA AD LIBITUM. Uitvoering te geven door de vereeniging „Ons genoegen" op Zondag 29 November in het herberglokaal van den heer G. Smolders te Waalwijk met welwillende medewerking van den oudsbekenden karakterkomiek N Proveniers Aanvang 673 uur van de voornaamste gebeurtenissen In onze en omliggende gemeenten, gedurende de 25 Jaren dat ons blad bestaat. 25 Juni 1900 De heer W. v. d. Sluijs, oud hoofd der school van Besoijen en oud-directeur der Rijksnormaallessen alhier overlijdt iu den ouderdom van 84 jaren. Het openbaar lager onderwijs verloor in hem een zijner verdienstelijkste mannen. Door zijn groote, diepe kennis, zijn uitmuntende tact van onderwijaen zijn rusteloozen arbeid voor de verstande' lijke ontwikkeling der hem toevertrouw de jeugd, was zij 11 naam wijd en zijc bekend, werd zijn onderwijs allerwegen gezocht en heeft hij buitengewoon veel goeds gesticht. De school van Besoijen gold langen tijd voor een der besten 15 iu de geheele provincie Noord-Brabant. Tal van jongelieden heeft hij opgeleic tot uitmuutende onderwijsers terwijl vele hooggeplaatste Ambtenaren aan hem grootendeels hunne schitterende positie danken. De gedachtenis van den hear v. d. Sluijs zal daarom bij ontelbaren in dankbare herinnering blijven voort bestaan. 6 Juli Door het Ministerie van W. H. en N. wordt advies gevraagd aan de Kamer van Koophandel en fabrieken alhier, omtrent de wenschelijkheid der oprichting van een Kamer van Arbeid voor het leerlooiersbedrijf en voor de Schoenmakerij, en over welke gemeen- ten het gebied dier Kamers zich zouden behooren uit te strekken. Juli. Eene Paulusvereeniging wordt op gericht te Baardwijk. Toegetreden 47 leden, Aviseur de Eerw. heer E. Fransen Bestuurde heeren Adr. Pullens, A. v. Heesbeen. H. Breuer, H. v. Deur- seu, H. Pulles, G. v. Beijuen en A. de Kort. 20 Juli De Gemeenteraad verleent aan de heeren Visser en Smit concessie tot het leggen van buizen etc. ten behoeve eeuer waterleiding met dien verstande echter dat de plaats waar de prise d'eau lal worden genomen aan de goedkeuring van den gemeenteraad blyft onderworpen, id. De Veewaag in onze gemeente wordt voor het gebruik opengesteld. Benoemd __^tot waagmeester P. Lelts. 1 Aug. Benoemd tot burgemeester teVrij- hoeven-Cappel W. H. baron van Heeokeren van Waliën, tot burgemeester vou Sprang de heer C. G. Meijer. 7 Aug. Geslaagd voor hoofdonderwijzer de heer A. Froklage alhier. U Aug Plechtige installatie van den heer C. G. Meijer als burgemeester van Sprang De geheele gemeente was in feestdos. Niet minder dan 8 eereboogen waren opgericht terwijl voor het huis van den burgemeester een prachtige eerepoort prijkte. Van alle huizen en gebouwen wapperde de vlag. Te ruim 1 uur aniveerde Z. E. A. in de gemeente waar hem het welkom werd toegeroepen door den heer Ebels, voorzitter der feestcommissie De burgemeester, na bedankt te hebben, nam plaats in het door den raad aan geboden galarijtuig waarua de stoet bestaande uit 48 gardes-d'honeurs te paard. 80 id te voet, wagens met bruidjes rijtuigen, versierde fietsen enz zich onder de tonen der harmonie Euphonia van Kaatsheuvel in beweging zette. Onderweg werden op een paar plaatsen bouquetten aangeboden. Aan het Raadhuis afgestapt werd Z. E. A. in de deftig versierde Raadzaal geïnstalleerd en na de bekende formaliteiten door den len wethouder den heer Maijers, hartelijk gefeliciteerd en met den ambtsketen getooid. Na het sluiten der Vergadering werd de ee rewijn aangeboden. Toen Z. E. A. zich op het balkon vertoonde, zongen de schoolkinderen hem een paar liedjes toe waarna de nieuwe Burgervader het woord richtte tot de honderden gemeentenaren welke beneden geschaard stonden on die een oogenblik later in „hoera's hunne blijdschap eu inge nomenheid met het nieuwe gemeente hoofd betuigden. Vervolgens trok de stoet weer door het dorp en terug. In den namiddag brachten de beide Zangverenigingen Z. E. A. eene ss- renade, waarna nogmaals door den bur gemeester zijne familie gemeentebestuur en feestcommissie een rijtoer door de gemeente en naar de buitenwijken ge naakt werd. Totn de avond begon te vallen wer- den op vele plaatsen illuminatie'ont stoken en gaf de harmonie Euphonia concert in de opgerichte muziektent. De feestvreugde die tot laat in den avond voortduurde werd door geen en kelen wanklauk verstoord. Een paar dagen later vierden de school kinderen onder leiding der onderwijzers volop feest op de terreinen van den Roestelberg, door den heer J. B. Timmermans Wz. alhier bereidwillig voor dit doel afgestaan Dc kinderen voelden hier verscheidene spelen uit, lezing over het „socialisme". De spreker werd aan bet publiek voorgesteld door den heef Joh. v. Riel en aan het slot zijner leerrijke, toegejuichte ver handeling bedankt door den Eerw. Hear A. Suys, directeur der Vereeni ging. 24 Oct. Benoemd tot Pastoor te Kaats heuvel de ;ZeerEerw.J heer J. B. Nielen, kapelaan van St. Jan te 's-Bosch. 30 Oet. De Eerw. heer Suys houdt voor de Vereeniging „Geloof en Wctcn- schap" een lezing over Volksbibholhe- Jcen. Na deze lezing werd door de Vereeniging in beginsel besloten eene volksbibliotheek op te richten en het Bestuur als voorloopige commissie voor dit doel gekozen. 8 Nov. Geslaagd voor candidaat-notaris de heer F. Suijs te Drunen. 9 Nov. De heer M. C. Poelhekke, leeraar aan de H. B. S. te Nijmegen houdt voor de leden eere- en buitenge wone leden der Vereeniging G. en W. eene lezing over de Faiist-sage. Deze heerlijke, doorwrochte lezing, een der schoonste, welke hier ooit gehou den zijn, werd met ademlooze stilte aanhoord en geestdriftig toegejuicht. Den gevierden redenaar werd door den heer J. van Riel Vice-President van G. en W. hartelijk dank gebracht. gelegenheid van de verwisseling der' eeuw. Evenals de vorige maal was ook thans liet kerkgebouw tot in de uiterste hoeken gevuld. De Zeer Eerw. heer Pastoor Sprangers hield onder de H. Mis een toespraak tot de honderden vereenigde geloovigen. De indrukwek kende plechtigheid werd ook thans met een Te Deum tot dankzegging en om den zegen af te smeeken over de nieuwe eeuw gesloten. VIII. lijke bevoegdheid en gelijke werktijd ook ge lijke bezoldiging toekomt. Vóór of met de verhooging zal deze ongelijkheid want die bestaat er op 't oogenblik in orde worden gemaakt. No ik toch over salarissen spreek, wil ik even eene prachtige regeling aanvoeren, die hier aan de openbare school bestaat. Daar ontvangen de onderwijzers, belast met 't onderwijs iu 't Fransch de de kapitale som van f 75 voor 325 lesuren, zegge drie-honderd-vijf-en-twintig. Volgens Bartjens is dat 23 centen per uur. Wie nu veel geld wil verdienen, probeere slechts akte fransch te halen. H. voerden hier verscheidene 9Pel®n 12 Nov De groote stoomschoenenfabriek zongen rroohjko o.p»..nd. g het AmBrikain,0h. zong0" -"-e en werden ailergulst op de heerlijkste versnaperingen onthaald. Honderden zoo uit Spraug als uit naburige gemeenten vereerden dit kinderfeest met hunne tegen woordig- heid Aug. De harmonie L'Espéranc# neemt deel aan den wedstrijd te Zeist. Aug. Bekroond op de wereldtentoonstel ling te Parijs Gouden medaille de collectieve lederinzending der firman ten P. v. Loon Gz. C. v. d. Heijden- Wakkers, Jac. v. Riel te Waalwijk, J. Bressers Dongen, M. en G. v. Son Waspik. De firma W. Timmermans Z/onen bleef buite nraededinging volgens be noeming van den heer J. B. Timmer mans Wz. tot lid der Internationale JU(De heer M. Placide Peltereau lid der Kamer van Koophandel te Parijs, en rapporteur der Internationale Jury voor klasse 89, schreef aangaande genoemde collectieve inzending op blz. 170 van zijn zaakrijfc rapport verschenen einde 1901 te Parijs: „Cette exposition présente de bons cuirs jusés pour semelles, montes en basserie it la garouille et tanés a l'écorce de chêne mélangée de valonée. Maïs dans eet ensemble se détache la belle fabrication soignée de M.M. Timmer mans it laquelle il faut rendre homma ge une fois de plus"). Zilveren medaille De firma Jos Groe nen te Besoijen voor heerenschoenen en laarzen. Bronzen medaille De ürma Ivlerx - Dekkers te Baardwijk voor damesschoeisel. 8 Oct. De heer D. de Klerk uit Rotterdam, lid der 2e. Kamer houdt op Musis Sacrum, daartoe uitgenoodigd door hot departement Langstraat van het N. r. b. A. voor een zeer talrijk publiek eene lezing over „Kamers van Arbeid". De heer Kakebeen bracht namens ge noemde Vereeniging en het publiek den spreker hartelijk dank voor zyne leerrijke verhandeling. Oct. Benoemd tot notariu binnen het arrondissement Tiel, ter standplatft's gemeente Druten Mr. J. D. Bink candidaat-notaris alhier. Oct De Verloving onzer Koningiu Wilhelmina met Z. H. den Hertog Hendrik van Mecklemburg wordt in de Staatscourant ter kennis van het Ne- derlandsche volk gebracht. Oct. Openbare Vergadering van den Gemeenteraad. De Voorzitter burgemees ter ridder de van der Schueren wijdt aan genoemde verloving eenige hartelijke woorden. Op zijn voorstel, wordt door den Raad met algemeene stemmen onder luide bravo's besloten drie adressen van gelukwenschen te verzen den, waarvan één aan H. M. de Koningin, één aan Z. H. den Hertog Hendrik van Mecklembnrg-Schwering en één aan H. M. de Koningin- Moeder. Oct. De heer Mr. H. W. Pelster, advo caat-procureur te Breda, houdt op Musis Sacrum, daartoe uitgenoodigd door de vereeniging //Geloof en Weten- sohap" voor een talrijk publiek een 10 17 19 22 met machines van het Amerikuansche „Original Goodyear Welt systeem", de eerste inrichting van dien aard in Nederland, eigenaar de heer A. H. van Schijndel alhier, wordt in werking ge steld. 24 Nov. Benoemd tot leden de commissie belast met de inzameling van gelden voor een Nationaal geschenk aan H. M. de Koningin, bij gelegenheid van Haar huwelijk de heeren K. A. M. ridder de van der Schueren, F. M van Liempt, J. B. Timmermans Wz. Ph. Timmermans, O. van Tussen broek, C. v. d. Heijden, J. v. Riel en J. van Leeuwen. 25 Nov De Eerw. heer Ds. Schüitz wordt door den Eerw. Heer Ds. v. Buuren te Baardwijk, tot herder der Hervormde gemeente alhier, bevestigd. Des namid dags hield de nieuwe Herder zijne 'intrede-preek. die door zeer velen werd bijgewoond. Na afloop der kerkelijke plechtigheid kwamen talrijke ingezete nen den Predikant complimeuteereii en bracht hem het mannenkoor „Voor uitgang zij ons doel" eene aubade. 28 Nov. De zaal voor de Paulusvcreenigiug bij den heer van Dun, wordt plechtig geopend. Door den ZeerEerw. heer Pastoor, den Geestelykeu adviseur en den President der Vereeniging, werden bij deze gelegenheid toespraken gehou den, terwijl den leden een feestavond werd toegezegd, te vieren na den Advent. Dec. De Vereeniging G. en W. viert haar eenjarig bestaau. Ten 9 uur werd door den Eerwheer Directeur eene plechtige H. Mis opgedragen, waartoe alle leden, buitengewone en eereleden en hunne huisgenooten waren uitgenoodigd. Onder deze H. Mis hield de ZeerEerw. Pater van Hooft de bekende oud Bol landist eene predicatie In de des avonds gehouden vergadering werden rekening en verantwoording gedaan over 't at- geloopen jaar, het jaarverslag voorgele zen en met algemeene stemmen tot president gekozen de heer R. C. -Cranenburg candidaat-notaris alhier. 7 Dec. De ZeerEerw. Pater Ray makers brengt alhier de treurige tijding, dat Pater Zijlmans geboren in onze ge meente, op 24 Aug. j. 1. door de Chi nezen vermoord en den marte.dooa voor Christus gestorveu is. Pater Zijl mans werdt met nog twee andere Mis sionarissen en een sohare Christenen in een kerk verstikt, terwijl degenen die trachten ta vluchten vielen onder de slagen der soldaten. 11 Deo De Commissie voor het Nationaal huldenblijk aan H. M. de Koningin houdt eene collecte in onae gemeente. De opbrengst dezer collecte wast 150. 29 Dec. Notaris Bink herdenkt den dag waarop hij voor 25 jaren tot notaris in onze gemeente benaemd werd. Hoewel op verlangen van den Ju bilaris openbare feestelijkheden achter wege bleven, gingen toch tal notabe len uit onze gemeente Z. E. A. hunne gelukwenschen aan huis aanbieden terwijl vele felicitatiën van buiten per telegram of brief ontvangen werden. 31 Dec. Plechtige H. Mis des nachts om 12 uur in de parochiekerk alhier bij Voordat ik vandaag het een of ander aanroer, wil ik eerst de Redactie bedanken voor 't tweetal aanmerkingen, die ze op m'n vorig schrijven maakte. Ik zeg bedanken, maar ik bied geen verontschuldigingen aan. Ik, als brievenschrijver, ben niet alwetenc en dikwijls moet ik zelfs de halve waarheid of nog een beetje minder neerschrijven alleen met het doel om anderen, die beter op de hoogte zijn uit te noodigen hunne meening uitte spreken. Daar is b.v. de havenquaes- tie. Er zijn er in ouzo gemeente, die deze geschiedenis van a tot z kennenwaarom komen ze er niet mee voor den dag "Waar om heeft nog nooit een tegenstander van eene verbetering der haven zijne meening openlijk en op degelijke gronden verdedigd Ieder weet, dat het bestaan van onze haven op 't oogenblik ernstig bedreigd wordt. Heusden krijgt zijne prachtige haven werken. De tram maatschappij mag vrij goederen vervoeren over de geheele lijn en zal waarschijnlijk binnen korten tijd daar voor expresse goedertreinen inlassen. E11 Tilburg krijgt door de nieuwe tramlijn over Dongen naar Geeitruidenberg directe ver binding met eene haven, waarbij de onze maar een slootje is. Wat moet er nu van de onze te recht komen Het is waar scherp zand en aardappelen hebben we altijd noodig en de schuitjes voor deze artikelen zijn niet zoo groot. Waarom ik deze hopelooze quaestie weer eens te berde breng Omdat gij allen er weer eens aan zoudt denken, dat alleen eigen schuld de oorzaak zal zijn van het treurig verval onzer scheepvaart. Wanneer er op tijd aan de haven gewerkt was, wanneer men voor de haven gedaau had, wat men eraan heeft kunnen doen, dan' zou Heusden ons nooit overvleugelen dan zou het bestaan der haven als losplaats voor de omliggende gemeenten gewaarborgd zijudan zou Tilburg geen anderen weg zoeken om zijn grondstoffen voordeeliger en gemakkelijker aan te voeren. lutusschen zou het veel waard zijn, wanneer iemand, die geheel eu al met deze quaestie op de hoogte is, ze ook eens grondig besprak, opdat we precies zouden weten, wat we in dezen te hopen of te vreezen hebben. Meer direct onder de aandacht, hoewel van niet zoo groot belang, vallen op 't oogenblik de postkautoor- en raadhuisplan nen. Daar er in dezen nog niets beslist is, kunnen we er weinig van zeggen. Een nieuw postkantoor komt er zeker en wat het raadhui» betreft, wanneer daar geen andere plaats voor te vinden is, moest men die oude keet maar tegen den grond gooien. Wat er dan uit 't puin opgebouwd wordt kau niet anders dan betar zijn. (Ik hoop dat geen muggewrifter uit deze laatste regels anarchistische denkbeelden haalt). Jammer is het altijd nog, dat de gemeente vroeger het nevenstaande huis van W. C. niet gekocht heeft. Dan waren we in eens uit den brand. Gelukkig, dat onze hooggeachte Burge meester iemand is met eene ruimen blik en zij die het wel raeenen met Waalwijk, zullen hem voorzeker steunen. Zou nu met de uitvoering dezer plannen ook het marktterrein niet gewijzigd worden. Wanneer het raadhuis verplaatst wordt, zou er dan zoo veel op tegen zijn om het tegenwoordig gebouw op te ruimen. Het vrij komende terrein zou dan, behoorlijk ommuurd, uit stekend dienst kunnen doen als veemarkt De weg in de Stationstraat bleef dan vrij. Ook zou dan geen enkel raadslid de markt vroeger opgedoekt willen zien, „omdat het zooveel vuiligheid geeft." Yan de markt naar de teekenschool is slechts een kleine stap en zijn we daar eenmaal aangeland, dan kunnen we ook gerust over de belangen van de onderwijzers dier inrichting spreken. Zooals ik vernomen heb is door enkelen hunner salarisverhoogmg aangevraagd. Ik twijfel niet, of dit zal hun na overleg met de teekenschool-commiseie wel gegeven worden, wanueer net slechts ecnigszins mogelijk is. Maar ik wil er even de aandacht op vestigen, dat hun by ge- WAALWIJK, 28 Nov 1903. Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk. Door de Kamer van Koophandel en Fa brieken te Waalwijk is het navolgende adres verzonden aan Heeren Gedeputeerde Staten van Noord- Brabaut te 's-Hertogenbosch. Waalwijk, 25 November 1903. Verlichting van iet Veer aan den Maasmond te ürongelen. Aan Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te s-Hertogenbosch Mijne Heeren, De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk neemt de vrijheid zich tot Uw College te wenden, ten einde uwe aandacht te vestigen op den onvoldoenden en slechten toestand der verlichting na zonsopgang van het Veer over den Maasmond te Drongelen. Al geruimen tijd hebben wij dienaan gaande ernstige klachten gehoord. Feeds bij gewoon duister weder levert het foor de talrijke kooplieden en landbouwers uit het overland, die geregeld hetzij te voet, hetzij met hunne voertuigen, de weekmarkten te Waalwijk bezoeken en voor de handelaars van hier eu elders, die hun paarden en vee naar of van de Gorinehemsche en Rotter- damsche markt voeren, groot ongerief zelfs gevaar op, hunne dieren van den hoogen winterdijk, waarop slechts één enkele lan taarnvan zeer geringe lichtsterkte brandt, naar de stoompont te voeren, wijl de wa terspiegel niet ver en duidelijk genoeg onderscheiden kan worden. Daarbij komt nog, dat de stoompont zelve zeer primitief en gebrekkig verlicht is, waardoor het onmogelijk wordt de geheele pont en het daarop geplaatste vee behoor lijk te overzien. Vooral wanneer de Baard- wijksche Overlaat begint te werken en de passage aan het Drongrlsche Veer zeer druk is, wijl dan voor een aanzienlijk deel de communicatie der Langstraat met het Land van Heusden en Altena over dat veer moet geschieden verdubbelt het gevaar, wijl bij storm of ijsgang in den winter de tegen- woordige toestand onhoudbaar wordt. Door het plaatsen van meerdere lantaarn» of wel, door aan weerszijden van het kanaal een lantaarn te brengen met zeer krachtige lichtbron en reflector, en door betere ver lichting der Stoompont zelve, sou het euvel 1 reeds grootendeels te verhelpen zijn. Redenen waarom wij Uw College beleefd maar dringend verzoeken de door ons ge noemde of andere verbeteringen te doen aanbrengen, terwijl wij met het oog hierop, dat vooral in het tegenwoordig jaargetijde met zijn vroeg invallende avonden, uit den aard der zaak het bezwaar het grootste is, op eenigen spoed hierop aandringen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk. Bij de Donderdag 1.1. gehouden ver-, kiezing voor 2 leden der Kamer van Koop- handel en Fabrieken werden uitgebracht 42 stemmen (van de 163.) Herkozen werden de aftredende leden, de heer P. van Loon, Gzn. met 37 en Jud. Timmermans van' Turenhout met 39 stemmen. Benoeming. Tot expediënt bij de firma van Gend Loos, alhier is benoemd onze stadgenoot, den heer C. Pulles. Concert. Wij vestigen uogmaals de aandaoht Tan, het publiek op achterstaande advertentie betreffende het vocaal en instrumentaal conoert, dat hedenavond ten 8 uur op di van 1 1 1 J li fidnror -T W L aU A a A T* T A n XI U v xJ\j givvii/u - ONDERWERP 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1903 | | pagina 1